Goudsche Courant, dinsdag 6 september 1892

Ji i89S vVoensdag 7 September 4931 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeacUng vaa advertentldn Rau gutiohiedeu lot een uiu des uamiddaKB van den dag der uitgave Een ware Schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBëWAB1l floUandsche uitgave met ZI afb Prijs 2 gulden leder die aari de verschrikkelflke gevolgen van deze ondengd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVerJags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 n nco tegen inzending van het bedrag oMc in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlan lsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Hazara a om iets te doen Ruslaad zal waarsohijnlyk beweren dat aangezien dit hoogland eenmaal deel uitmaakte vaii het Khauaat IChakand en dit in 1S67 aan Rusland overging Rusland dus ook recht op Pamir En daii kan Rusland door de passon van don Hiiidou Kou het Ëngelsoho Pundjab gemakkelijk binnenkomeu Inderdaad stelt Rusland zich op het door Vambéry vermoede standpunt Van Russische zijde werd aau een correspondent der Daily News te verstaan gegeven dat Pamir afhankelijk is van Bokhara en Khokand en deze khanaten geheel ouder den Russi chen invloed staan Vroeger worden die khauaten als vaznistateu van China beschouwd als aanhangsels van Chineesch Turkestan Hier maakte in 18B8 Yacoub üey zich onafhankelijk als Sultan van Kaschgar waatbg toen ook Pamir werd ingelijfd Tot 1879 slaagde Yaooub er in zijn onafhankelijkheid te bewaren tegenover China In dien tusscheutqd heeft Rusland oorlog gevoerd tegen Bokhara en Khokand en ze deels ingelijfd drels tot vazalstateu gemaakt China heeft toen deze lauden niet geholpen natuurlijk niet omdat hel niet kon eu Rusland in troebel watei ïisohte ÜBuruit besluit Rusland dat het uu ook alle recht op Pamir heeft verJeurd er du rechtens Russisch is De logica laat wel iets te wuDScheu O er vooral als men m aanmerking neemt dat Kaschgar in 1879 lieroverd is door China en Pamir toen tot dat Sultanaat benoorde Doch zoo is de Hnssische logica Verder weet kolonel ïanoff te vertellen ook dat is typisch Russisch dat de Russen eigenlijk als bevrijders worden begroet De bevolking van Pemir zeg4 tot hem dat zij haakt naar luinsluiting aau Rusland Van de Chinoezen wil zg niets eten omdat het heidenen zijn vnn de Afghauen nie omdat bet Snnniten zijn in zij zelf Shiiten van de ËngeUcheu niet oradat die hun land zouden gevou aan Afghanistan zooals ze ook hebbeu gedaan met Wakhan on Kafiristan Zooveel is uit cco en ander te leeren dat het Engelsche Kabinet geen outwetendbcid meer kan voorwenden omtrent de Russische bedoelingen Van eigenlijke onderhandelingen tusschen Engeland en Rusland schijnt nog geeji sprake te ziju Denkelijk vonden de Russen dat zij nog niet ver genoeg zijn om Engeland met goed gevolg te stellen voor een fait accompli ADVERTPNTIËN Terstond Grevraagd EEN FLINKE DIENSTBODE zich te vervoegen PEPERSTRAAT K 86 1 r Openbare Vrijwillige Vcrkooping te REEUWIJK op VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1892 s vóórm 11 uur in het Koffiehuis van K BADEMAKEK aan de Reeuwrjksche brug ten overstaan vau Notaris MONTIJN te Gouda van Een hecbt gebouwd goed onderhouden WOONHUIS wflk H No 34 met SCHUURTJE ERF en TUIN waarin diverse fijne jonge vrnchtboomen RIETLAND en WATER gunstig staande en gelegen op het blok Elfhoven aan den Plattenweg onder de gemeente Reeuwijk voorheen Sluipwijk kad S3ctie G No 278 279 288 en 1407 te iamen groot 25 Aren 39 centiaren Grondlasten over 1892 ƒ 5 87 Aaij vaarding 1 Nov 1892 Betaling der kooppenningen 27 Oct 1892 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 uuren s morgens vóór den verkoop Nadere information verstrekt voornoemde Notaria zoómede de bewoonster en eigenaresse ée Wed J 8NATERSE Breeder bij biljetten Gouda Snelpersdruk vaa A Brinkman b Zoon LOTEiN in de VEHLOTIING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ 4 BRI KMA Langde Tiendewejr PRIJS f 1 11 LOTEN voor ƒ 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt edart 10 Ju D door VnUmaana prastkMatnda OnMibmm door b t Publiek ta aput n uabavolHi aU oMksop MuifraMUB x k w rk Bd eBmbad UJk Oeneea en HnlsinlddeL rMrd doon m Dri R virehow B mjn rn Dr v Freriehs b 4i i t V Gletl Mllncli i t Reclam Laipiig t V Kassbaum Ma HeFtZ AiiNtMtliun T Korezynskl k Brandt KluMnburg bij storingen in de V Seanzoni wonburo 9 a Vltt OopwihAgwi a Zdekauer st pMM abwii Soederstadt kum Lambl Waneb u ForSter BIrmIniihaan Onderfaulks organen baljaa tracaii stoalsuiv ▼ oortralt ToortKouBDdfl ongiitald kwalen d r larar luit vwi aamdvraada varatopplnjr ndtdaabed n tooau hoofdpljB dals iaziiJÊ Ufhald bauutwdbatd kartadam iftaald ffabrak mui aaUnat Dlc ZwltMneb PlUan t o dan Apotbeker BIflfaard Brandt orden om ban aaahto itfclBf daar t iwa a a a faaiaa bifcnOBMB aa kljn t varUaMB bovon da aaharp warkaada Zeatae Btttarwataa Droppala Maagnala aaa 9iV Om deh by den annkoop t beschermen Vl tcffCB naffemaakta preparaten Trafa nen la de apotheken iteede naar de aUeen echte BwitSCinielke Pillen van den Apotheker BtehArd Brandt Prje per dooi met rebmlk aanwljalne TO Ceotel en lette nauwkeurls er op djtt het hierboven afgedrukte door de wet beechermde bandelimerk of étUtat het Witte hrnts op het roode veld en de hnndteekenlns Behd Brandt xieb op leder dooejc beriode MT Boofddepot W B van Santen Kolff te Botterdaai 1M WKBmÊmmÊÊÊÊiÊimÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmÊÊÊÊmÊÊÊm Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op maoninaal gebied rerbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevet al HoflÊTeraacier M Eere Diploma s gauden enz Medailles bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Iteeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous vouB déoemons nno Hedjai e d or première claHse on consideration devotre excellente fabrication de Otiocolat bonbons varies etc etc StOjflwercil S fabrikaat is verMgöaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Jeneraalfertegenw aordiger voor Nederland Julias Mattenklodt Amsterdam Kal verstraat 103 DE NIEUWE Loimoir de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 85 en 150 eentn en is te Gouda verkrggbaar alleen bj I A CATS LIRDOORKS Eeltknobbels Hoornvlies Huideelt Wrut n enz worden in 7 k 8 dagen tgd geheel verwijderd zouder de minste pgn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrifH per flacon met penseel SO ets Alléén eclu bö B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vru A v TUIJLL Zeer ITette Qesteendiukte worden GELEVERD door A BRIMCMAN en Zn Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wzoaderlpe Nommers VIJF CENTB N De Cholera De En elsche correspondent van een onzer groote bladen verhaalt dat in zijn club te Londen een tix pence boete is gesteld op het gebruik van het woord dat het gevreesde apook aanduidt hélwelk van Hamburg uit geheel Europa schrik aanjaagt Dat is te zeggen de boete wa bepaald op een tix pence doch moest worden verminderd tot een penny daar er anders een oproer ouder de leden zou zijn uitgebarsten want men kan niet laten om er van te spreken Indien ten onzent ieder in zjjn huiseljjken kring of den dagelykschen omgang voor lederen keer dat hij het woord cholera gebruikt een stuiver offeren moest dan zou er zeker heel wat inkomen ten bate der armen Misschien zouden er slimmerds zijn als deze correspon ent die er in slaagt een geheelen brief te schryvea over de gevreesde ziekte zonder het woord te noemen Toch is er wel wat kleingeeatiga in die struisvogelpolitiek in dat niet willen hooren van onaangename dingen die ge niet verjagen kunt Daarenboven wat iu esu gezellige club er door kan past nog niet voor het maatschappelijk leven Wij moeten onze oogen niet shiiten v oi het gfivaar dat ons bedreigt en hg tjjds de meest gepaste maatregelen u nien om de gevreesde ziekte buiten onze laudspaleu te honden en zoo het haar gelukt binnen te dringen ze zooveel raogelflk trachten te beperken Alles wat daartoe van overheidswege met lofwaardigen jjver gedaan wordt v rdient toejuiching FEVILLËTOS Uit hei Fnmfci IX 40 Gij helTmij behaagd Ik hub u behaagd 1 Dat was goed Gij zyt ziek uw o geüondheid is weg arme man of gij zijt verouilerd arme vrouw I Nu is het iet anders Eon reden tot echtscheiding In don goeden ouden iijd heb ik arme drommels gekend die door het leed iu plaats van gescheiden ijauwer verbonden worden Eu vrouwen dioerreem in stolden te kunnen zeggen dat ea slechts één enkelen levenden man toebehoord badflen I nik ken er die slechts ééo mau zelfs toen hij dood ivas beminden I antwoordde zacht mevrouw le Soils Mevrouw Montgomery begon tu lachen Dat is allemaal heel mooi Maar uwoKran aisea haddon oen middel uitgevonden om niet te sohoiden reeds voor de wot zij Imokkoldon Neen dan isde Amerikaaneche nog beter I Do mildew I Al wat ei wilt Dat is meer open en eerlijk l Nlet is oprechter I en medewerking elk onzer bühoort de voorzorgsmaatregelen te nemen welke de ondervinding als de beste heeft doen kennen Dit staat vast want elk die roekeloos het gevaar trotseert stelt niet alleen zyii eigen leven in gevaar maar speelt op onverautwoord lyke v gze met dat van anderen a n wie hg de ziektekiemen kan overbrengen de bestuurders die in deze dagen verzuimen te doen wat zij kunnen om alle besmetting bevorderende en alle onreine dingen op te ruimen zjjn niet waardig in hun ambt te worden gehandhaafd Dit op den voorgrond stellende moet toch de waarschuwing ons uit de pen dat men ook in deze zaak met de beste bedoeling niet tu ver ga Er wordt te veel gepraat en te veel geschreven allereerst bjj ons in de pers Kolommen worden volgednikt over cholera zeker ook omdat er in den konikommertgd gebrek was aan ander nieuws piaar ook met de bedoeling den niet al te ontwikkelden voorziohtigheidszin der groote menigte wat op te scherpen Alles goed en wel maar men loopt gevaar hot doel voorbjj te streven Wij denken nu niet eens aan zenuwachtige raenechen die I uikpijn krggen enkel van het lezen van al die narigheid hetgeen zeker niet strekken kan tot bevordering van den algemeenen gezondheidstoestand Wij hebben meer het oog op het groote publiek dat door al dat geschrijf zoo mst de ziekte en haar optreden vertrouwd raakt dat de schrik er langzamerhand uitgaat De Hamburgsche epidemie die op zich zelf allerverschiikkelijkst is wordt zoo in geuren eu kleuren bekeken en vertoond dat het ten Mevrouw Montgomery is van haar oprsteu man gescheiden zeido de markiezin tot den dokter die boas op zich zelf was omilat hij dat had kunnen vergeten on zich bij Liliann vorontach digde Mevrouw ik verzeker u het was nift raijno bedoeling O zoide zij het bctoekeut niets Eigenlijk beu ik het geheel met u eens De echtscheiding is n t als nwe voorschriftsu men krijgt een ander recept en wordt toch niet betor Kom Bernièru wij zullen onze partij moeten örganiseeren Het is rotds vier uur To uw dienst mevrouw I zeido de vioomte Liliano gaf Sylvia de hand f Wij gaan u verlaten lieve Tot spoedig En wees uu vroolijk hoor De markiezin heeft gelijk Het is verbeelding O ik zal eens wat dwaanhoden bedenkun om u op tu vroolijken En al mijn dwaasheden zullon even verstandig Gij vergist u sprak Sylvia Ik ben niet onvoorzichtig geweest Dos te heter En weg mot den kolonelj Sylvia iad zich van mevrouw Montgomery losgemaakt en fluistcrdo George in het voorbijgaan zeor snol toe Ik moet u sproken mijnheer De Solis Mij Ja Kom over een oogeublik terug ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratu opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt slotte eene alledaagsche zaak wordt die hoe langer hoe minder belangstelling wekt het ijselijke wordt niet meer gevoeld vooral als de gedachte er dan bijkomt dat Hamburg nog al een heel eind van hier ligt Zoo is nu eenmaal de menscli Het gaat er mee als met het jonge rund dat in t voorjaar voor het eerst in de wei de locomotief met ontzetting ziet voorbijsuuiven zoodat het met den staart in de hoogte de vlucht neemt Kom echter in den nazomer eens terug hetzelfde dier blijft kalm herkauwend op den slootkant het eertjjds gevreesde monster nastaren of erwaardigt het misschien met geen blik meer Zoo iets is te vreezen als men al te veel werkt op de verbeelding van het groote publiek En dan al die raadgevingen Wij worden er zoo van overstelpt dat niemand uit de bura klasse welke met haar tijd en haar geltT zuinig moet zijn ook maar een tiende er van kan opvolgen Met amis surtout pat trap de lèle Wezenljjk als er zooveel van een mensch gevergd wordt om eenige kans te hebben onbesmet te blijven dan is het gevaar groot dat hij in wanhoop uitroept Maar dat is niet te doen en dat hij eindigt met niets op te volgen vau iiw fraaie en zeker gegronde leefregelen De ondervinding leert dat zedeleeraars die te hooge eischen stellen uan hun discipelen in den regel weinig goeds uitwerken de onmogelijkheid om het volmaakte te bereiken schrikt teu slotte velen af die toch wel don goeden weg zouden op willen Men blgve practisch als men raad geelt aan het groote Liliane die deze haastige beweging gezien had dacht aan wat Sylvia haar gozogd had van volstrekt niot onvoorzichtig en vond haar vriendm nog onverst mdi rer dan zij gedacht had Gaat gij modo dokter vroeg mevrouw Da Solis Ja ik moet hier vlal bij een visite maken Misschien kom ik straks nog evon op de vilU om to hooren hoe het met mevrouw Norton gaat of liever om het ürenoegen te hohl en haar tio eens ziou En wij blijven goedo vrienden dokter zuide i Liliane lu hrt voorbijgaan hem de hand reikende flGoede vrienden mevrouw George de Solis had een diepe buiding or Sylvia gemaakt Hy vertrok mft zijn moeder terwijl Eva I atn weinig bleek geworden hem roet de oojen volgde I Toen het jonge meisje alloen was gebleven met Sylvi zeiko zij na eenig zwijgen Mevrouw de Solis is een lieve dame Nitt waar vroeg Sylvia En zij scheen te aarzelen en haar zoon De tnarkies riep Eva min of metT verwonderd Ja f en volmaakt goutleman antwoordde het jonge meisje koel Hij is meer dan dat verbeterde movrouw Nortoi Een edelman Eva gbmiaclite even en ntwoordile eeuigstina kortaf Laten wij teg tn een eerlijk man dat sluit alles in u