Goudsche Courant, woensdag 7 september 1892

Heeft mijnheer de Solis u opgedragen uit zyn naam Eu waarom zou ik den heer de Solis beminnen met mij te sproken Zou hij mij dan kunnen liefhebben Neer ik heb u gezegll dat uw oom Wie ze t u en Sylvia aarzelde ovou dat Myn oom weet dat ik zeer be jaalde ideeën om do heer de Soils trent hot huwelijk heb Dé eed dien ik zal aflf geu Inderdaad klonken de woorden van hot meiqe zooals ik straks zeide zal voor mijn geheele evon bitter en Sylvia antwoordde met een blik op haar zijn en ik zal dien eed slechts aannemen van een ooio grobte heldere oogen haar zwarte huren en mij liefheeft zooals ik hem net mgn ge Tfijn profiel pnbliek en spreke niet vau dingen welke men Toornit weet dat de volksklasse met den besten wil bg gebrek aun middelen uiet kan nitvoeren Andera loopt men gevaar dat de nnttige voor ieder licht op te volgen wenken met de utopiën schouderophalend worden in den wind geslagen Daar is ook b v dat geioep om quarantaine en beperking van het vrneradenverkeer en van aanvoer van waren uit den vreemde Alle maatregelen in dien geest kunnen weinig baten Men kan in een beschaafd en dicht bevolkt land oumogeljjk alle verkeer met het buiteulaiid iifsluiten Èea cordon soldaten om het geheele land heen die iedereen op alle wegen en voetpaden het in of uitgaan belette alle havens geblokkeerd dat ware een afdoende maatregel Maar ieder voelt dat hieraan niet te denken valt Laat ons dus tevreden zijn met het bereikbare Zieken aan de grenzen afzonderen besmette schepen aanhouden en desinfecteeren landverhuizers die niet verder kunnen zooveel mouelijk weren en dergelijke zooals reeds geschiedt uitstekend Maar maak er de Regeeriug geen verwgt van dat zij geen Chineesnheu muur om ons land kan oprichten Onze lezers moeten uit het bovenstaande niet opmaken dat wij het gevaar geringachten Integendeel Juist omdat wij voorzien dut de vgand zoo niet nu reeds in dit najaar dan toch in het aanstaande voorjaar ons land zal binnendringen willen wij tot ernstige waakzaamheid aansporen Ernstig dat wil zeggen met verstand practisch Wij wilden alleen waarschuwen tegen allerlei overdrijving die de goede zaak schaadt Hartelijk hopen wij dat bij deze gelegenheid voorgoed a Ie mestvaulten en bergplaatsen van vuilnis uit de kom der gemeenten worden verdreven dat een heilzame schrik ieder er toe brenge riolen en privaten van smetstof te zuiveren dat grooter zindcl kheid op lijf en woning inheemsch worde dat elk een stezonden leefrngel volge holeravreea is daartoe een sterke prikkel doch gewooniyk wgken de goede voornemens weder als die ophoudt te werken Op één hoopvolle omstandigheid mogen wij ten slotte nog wijzen Nameljjk dat de ziekte reeds zoo lang buiten onze grenzen gehouden is als epidemie wel te verstaan De ondervinding heelt ons blijkbaar geleerd en de wetenschap heeit ons beter verdedigingsmiddelen aan de hand gedaafi lu 1832 en 49 heeft de ziekte zich dadelijk na de eerste gevallen in ons land verspreid en genesteld Gelukkig dat thans de Regeering en de mannen der wetenschap zi h bjjlijds kunnen wapenen en dat het groote publiek over hfet algemeen geneigd is de autoriteiten op dien weg te volgen Het kan gten kwaad oek eens een enkelen keer iets goeds te zeggen van den tijd waarin Sylvia zag haar nichtje aan Houdt niet veel van mynheer De Sous EvaHaf Ik Hoe komt ge daaraan Door de manier waarop gij over hem spreekt Ik spreek nooit over mijnheer de Solis antwoordde zij weer even kortaf Norton beeft mij over hem gesproken voor u Oom 1 Uw oom heeft roo zyn gedachten en hoewel hy o natuurlijk volle irijhcid laat Eva had een flauw besef dut Sylvia zoo met haar prak om te weten hoe zij over de Solis dacht Het zou Norton zeker veol genoegen doen vervolgde de jonge vrouw als hij uw toekomst verzekerd zag door een verbintenis man die mij hecle ziel Ik spreek niet over mijnheei de Solis Ik spreek over myzelf en ik heb hem uiet lii f Dit werd zoo vast gezegd dat men de waurheilf gevoelde en Sylvia s treurige oogen schitterden onwillekeurig van blij schap I Wtlke verbintenis viel Eva lioar in de rtde wö leven hoopvol en vertrouwend de onzekere toekomst te gemoet te gaan is stellig beter voorbehoedmiddel dan redclooze angst BINNENLAND GOÜÜA 6 Septem jer 1802 Heden by het middagappèl is vour het front van het Bataljon de zilveren medaille voor 24 jaren trouwe dienst uitgereikt aan den soldaat i 1 van der Velde Tot gemeente veldwachter te Zevtnliuizen is benoemd Y Tissing agent van politie der 2e klasse al bit r Naar i emeld wordt heeft de üelftscho muziekdirecteur de heer J C Boers die onlangs ziju lachtigsten verjaardag ouder algemeene deelneming van alle vrienden onzer vaderiandtche toonkunst vierde aan den minister van binneulaudsche zaken bet verzoek gericht dat het koninklijk besluit waarby hij benoemd werd tot rid ler iu de orde van OranjeNassau worde ingetrokken Er bevinden zich te Kotterdam op hot oogenblik eeiie menigte landverhuizers op hunne doorreis naar Engelaud of In het laatite Maandilad van dr Vau Hamel Roos vindt men de afbeelding en beschrijving van hygiënische theepotten dat wil zeggen van trekpotten waardoor men kan voorkomen i at de thee te laug trekt eu daardoor schadelijke in plaats vau heilzame eigenschappen verkrijgt Ue thee wordt nl in een afzonderlijk busje of bakje gedaan dat door een haakje of kettinkje t welk iu den deksel uitkomt op en neder kan worden bewogen Zoodoende kan men voorkomen dat als du thee 3 tot D minuten iu kokend water getrokken beeft de alsdan gezonde drank een aischuwelqk scherp en schadelyk vocht wordt Keu der trekpoiten heeft ook dubbele wanden waartussehen kokend water kan worden gegoten om eerst den pot te verwarmen eu dan het vocht warm te houden De St Cl bevat een kon besluit ran den Iden September 1802 tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot afwending der Aziatische cholera en lot wering harer uitbreiding en gevolgen StaaMlad No 215 Dit besluit be al o a de voL cnde bepalingen Artikel l Onveriiiiuderd hot koninklijk besluit van IS Juli 1892 StaaUblad No 177 houdende verbod van in door en ver oer van lompen gebruikte kleediugstukknn en ongewasschen lijf en beddegoed uit landen en plaatsen door de ministers vau biniieuiandsche zaken en van tiuancièn aan te wijzen is in door en vervoer van onbewerkte wol en haar huiden bontwerk en andere voor hetoverbrougen van besmetting vatbare voorwerpen verboden uit landen of plaatsen door de minister van bin Hebt gy hem niet lief Eva Hebt gij den heer de Solis uiet liet Neen I Dooh Sylvia hield aan Zie mij eens goed aan I 6y zyt myn zuster I Miju lieve zuster My dunkt als er over den heer de Solis gesproken werd dat gij Ik bemin deu heer de Solis uiet viel het jonge meisje haar iu de red En ik herhaal u ik word slechts de vrouw lau deu man dien ik liefheb Ditmaal klonk er iels vijandelijks in haar tooF dat mevrouw Norton ongeruit maakte Wat scheelt rr aan beste Eva Wat ik gezegd heb heelt u tech niet gekwetst ifQi hij u l kunnen liefhebben Met uwe beïHlli jheid uw schoouheid uw goedheid I Welnu amieren zijn ook inoöt on goed zeide Kva Andereu beiuliineii hem inissoliiun I En hg hy gelocfft gy dut hij zelfs aan mij denkt Gekwetst Neen antwoordde Eva Gy wilt weten hoe ik over de zaak deuk ik zeg u rond uit als aau een zuster zooals gij mij noemt neulandsohe zaken eu van linanoién aan te wijzen Do aanwgzingen worden door plaatsing in de A eilertanchcie Siaaiicourant ter algemeene kennis gebracht Art 6 Een ieder die waarneemt dat een persoon langs land of waterweg Nederland binnenkomende aau Aziatische cholera lijdt of ziekteverschijnseleD vertoont welke het ontstaan van Aziatische cholera doen verwachten of die waarneemt dat goederen vatbaar voor de overbrenging van de besmetting van Aziatische cholera waarvan de invoer verboden is langs landof walerweg in Nederland worden ingevoerd is verplicht daarvan onverwijld kennis te geven aan den burgemeester of den meest nab j zijndeu ambtenaar au ryks of gemeentepolitie of wanneer het goederen betreft aan den meest nabij zijndeu ambtenaar van s ryks belastingen Deze verplichting rust iu het bijzonder op houders van vervoermiddelen au daarby geemploieeruen Art 13 Dadelyk na de aankomst van eiken personentrein of iraui uit het buitenland worden dereizigers door den geneeskundige onderzocht op dewyze die hem na overleg mei den stationschef eu den hoogst in rang zynde der aanwezige ambtenaren van do luvoortechteu en accijnzen het meest doeltreffend voorkomt De goedereu met inbegrip van de bagages door reizigers medegebracht worden voor zoover de geueeskuudige het noodig oordeelt zoo spoedig mogelijk nu auukumst door of namens hom onderzocht op de wijze die hem na overleg met den stationschef en deu hoogst in rang zynde der aanwezige auibtenaron van de iuvoerreohten en accijnzen bet meest doeltreffend voorkomt Art 14 Reizigers die door deu geneeskundige bevonden worden niet aan Aziatische cholera te lydeu noch verschynseleu van die ziekte vertoonen worden terstond tot voortzetting der reis toegelaten Komen zy evenwel uit een der lurden of plaatsen bedoeld in art 8 van het verteg woordig besluit dan wordt door de zorg vau i geueeskuudige de burgemeester van de plaats hufinor bestemming per telegraaf van hunne aankomst verwittigd Art 15 Du reizigers die oor deu geneeskundige bevonden werden aan Aziatische cholera te lijden of verschijnselen van die ziekte te vertoonen worden iudiuii de geoeeskundiiie het uooilig oordeelt onverwijld met inachtueming van art 9 der wet van 4 December 1872 StaaUblad No 184 overgebracht naar eeni door den burgemeester der gemeente waarin het grensstation ligt volgeus art 18 van het tegenwoordig besluit aan te wyzen iorichtiiig voer verpleging vau lyders aau besmettelijke ziekte en daar afgezonderd eu verpleegd Do kosten van vervoer en verplegiug worden door de verpleegden of hunne erfgenamen vergoed Behoeftigen worden op s rijks kosten vervoerd eu verpleegd voor zoover uiet de kosten daarvan krachtens de wet tot regeling van het armbestuur ten laste eener gemeente moeten wordeu gebracht Art 17 Slaapwagens wagons lits met inbegrip van rijtuigen met sluapcompartimenten die uit het liuiteulanil aau een der iu art 11 bedoelde grensstations binnenkomen mogen niet verder gebruikt worden en worden ua aankomst aan het grensstation onmiddellijk gesloten eu zoo spoedig mogelijk teruggezonden desnoods na iudieu de geueeskuudige hot noodig oordeelt op de door hem voorgeschreven wijze te zijn ontsmet Haar blik viel op den armband waar de Solis daar straks naar gekeken had omdat Sylvia er ook zoo een had en langzaam zeide zij Zelfs als hy met mij spreekt denkt hij aan een andere I Aau en andere Eva kind wat bedoelt gij Ik wil het weten I Wat Het geheim van den heer de Solis vroeg zij Vraag het hem zelf als gij hem ziet I J zal hij het zeker vertellen De laatste woorden had zij oponvriendelijken toon gesproken blijkbaar wilde zg een eind maken aan een gesprek dat haar mishaagde en hinderde en ofschoon Sylvia haar riep ging zij heen en sloeg de deur achter zich ilicht naar haar kamer gaande met iugehoudeurtraucn Eva Evn was reeds ver weg om een eenzame plek te vinilen waar zy zenuwachtig kon uilschreieu zonder dat iemand het zag eu zonder dat zij wist waarom Sylvia bleef verschrikt aileet Ken gedachte verontrustte haar en nog klonk haar de toon in de ouren waarop Eva haar als het ware do woorden in het gezicht geworpen had Het geheim van deu huer de Solis Vraag het hem zelf als gij brin ziet I Zou zij hem beminnen roeg zij zich f JTordt tenotgd Op de jaarvergadering van do Vereonigiug van burgelijke ingenieurs is de volgende motie aangenomen De Vereeniging zol zieli bij adres wenden tot de hooge regeeriug met de mededeeling dat zy besloten heeft zieli aan te sluiten bg den wensch van vele zijden geopenbaard dat bet de regeering moge behagen spoedig een voorstel te doen tot benoeming eener staatscommissie die den weg en de hoofdbeginselen zal aanwgzeu volgens welke het Zuiderzeevraagstuk op de iu s lands belang meest wenschelijke wijze zal kunnen worden tot oplossing gebracht Do heeren Huet Witkop Koning en J F Havelaar die zich niet geheel met de toelichting van den heer Telders kunneu vereenigen vooral wat de onbepaalde verdediging van de door de Zuiderzee vereeniging gegeven oplossing betreft schonken echter gaarne hunne volle adhaesie aan de zoo algemeen gestelde motie van het bestuur zoodat deze by acclamatie werd aaugenoinen Zaterdag was in do vergadering der Vereeniging voor Fabriekstn llandwerksnijverheid do vraag aan de orde welke maatregelen van overheidswege kunnen dienen om arbeiders goede gezonde en goedkoope woningen te verschaffen Na oenigo discussie zijn te dier zake de volgende conclusiiio aangenomen a De geldelgke voordeelen die vnn overheidswege aan het bouwen van goede gezonde goedkoope arbeiderswoniugen verbonden moeten worden dienen gegeven te worden in eeno vorm en op eene wijze die misbruik ten bate van derden en ten naileele van het algemeen de gemeente of staatskas zooveel mogelgk voorkomt Zij moeten te dien einde een tydelijk opzegbaar karakter draden 6 Het is wenschelgk dat hg do aanstaande regeling vau ons belastingwezen iu het bijzonder wat betreft het poiaoneel de hypotheekrechten mutatie zegel en registratierechten rekening gehouden worde mot dergelijke voordeelen aan eigenaars of bewoners van goede gezonde eu goedkoope arbeiderswoningen onder nader te bepalnn voorwaarden c Het is wensehelijk dat aan de Rijkipostspanrbank do gelegenheid gegeven worde een gedeelte van haar kapitaal Wgenvoldoendo aarborgen en matige rente als hmotheek op nrbuide swouingeu voor te schieten Aan den trein uit Zevcnaar met 500 Kevelaargangers is de toegang op Duitsch grondgebied ontzegd Ook de procosttietreii uit Ousterwijk naar Kevelaar die gisteren morgen vandaar vertrok mocht op een telegram der Re ecring de gren ii niet overschrijden wegens het mogelgfce overbreugei van besraetling zoodat de trein uit meer dan 30 wagens bestaande te Gennep gekomen weder moest terugkeer Te Zevenaar is een geheele wagon met goederen welke bestemd wareu om hier te lande te worden uitgöstoomd aangehouden Aldaar is thans een officier van ezoudheid gestalionueerd die toezicht op de binnenkomende reizigers houdt De visitatie van reiziaers en bagage komende vau Duitscliland zal door du Exploitatie Maatschappij voortaan te Ngmegeu in plaats van te Groesbcek geschieden Met de belangrijke quaestie van de HollandscliBelgische grensafnakening houden de inwoners der gehuchten Castelré en Olicoten ressorteerende tot de Nederlandscho gemeente Bairle Nassau zich bij voortduring levendig bezig Do bevolking van eerstgenoemd gehuchi 320 zielen sterk Belgisch van karakter laai en zeden zoo al niet van hart eu van oorsprong vraagt eenparig inlijving bij het B Igische Vaderland Geheel ingeklemd in hel Belgische grou JalHiid en 2 mijlen verwijderd van Vle moedorKt Casteiré slechts 26 minuten van Min ial zijn kinderen de school bezoeken Iet maakt Bok deel uit van die parochie Do inwoners onderhouden slechls betrekkingen met BaarleNassau vuor zoover den burgerlijken stand en de belastingen betrett zij hebben geen kurk geen school geen postdienst geen behoorlijken rijweg mets van dat alles Hun grondgebied vormt hel hart der geiheente Minderhout i zij zg u vreemdelingen iu hun eigen land wgl al hun belangen godsdienst familie onderwijs handel enz hen aan België verbinden Derhalve is het niet te verwonderen dat die goede lieden sedert jaren met aandrang vragen in het groote Bulgischo gezin te woi len opgenomen Wat Ulicoteu boireft dit bevindt zioh iu belere conditie dan Castelre Het heeft eene vóór een twaalftal jaren herbouwde sohoone kerk ook bezit het een school en onder zijn bevolking zijn verscheiden gegoede landbouwers Ofschoon het gehucht Uliooien hoogstens 350 il 400 inwoners telt zou het k zeer goed een kleine gemeente op zich zelve kunnen vormen in staal oen gemeenteraad samen te stellen en in zgn behoeften te voorzien De hereeniging met eeu naburige gemeente zou niet gaarne gezien worden en zeer zeker algemeene ontevredenheid wekken Eenige der inwoners zouden Nederlanders willen blijven sndere zijn vooreen aanhechting bij België Zooals men ziet is do quaestie der grensafbakening zeer ingewikkeld en nog tnl van moeilijkheden zijnte voorzien alvorens zij tot algemeene voldoening zalzijn opgelost Courrier de la Meme Uit Haarlem schrijft men aan het Nieuws t d dag It Als een donderslag verspreidde zich Zondag reeds vroeg in den morgen het bericht dat de Koninginnen Woensdag onze gemeente niet zouden bezoeken In den beginne dacht men te doen te hebben met een canard uitgestrooid door don een of anderen grappenmaker dooh toen te elf uren een olficiealo publicatie versoheen waarin de burgemeester tot zijn leedwezen moest mededoelen dat de geneeskundige inspecteur van Zuid Holland Dr W P Rnysch en da lijfarts van H M de Koningin Dr vau Tienhovon hadden ontraden het bezoek aan Haarlem te brengen op i oo eKWt althans en H M de Koningin Regentes tot haar groot leedwezen dit bezoek nlzoo moest uitstellen hier echter bijvoegende dat zoo de omstandigheden gunstig werden dit bezoek wellicht nog zal worden gebracht in het eind van September of het eind van October was de teleurstelling algemeen Dit kan geen verwondering baren waar alle straten pleinen en grachten het arbeiderskwartior en de inrichtingen die zouden bezocht worden reeds bijna voor de ontvangst gereed waren In de eerste oogenblikken waren de commissieleden wel wat verontwaardigd doch toen nadere bijzonderheden werden medegedeeld kwamen deze aUvoder in een kalmer stemming en heden Maandag zal ieder mensch die zyn verstand goed bijeen heeft het niet alleen billijken doch ook tnejuioheii dat H M dit besluit hoewel wat laat genomen toch heeft geuomen Waar toch in de kleinste plaatsen de kermis wordt verhoden waar de goesielijkheid ook in het buitenland bedevaarttochten verbiedt daar zou hot in dezen tgd al zeer vreemd zijn geweest zoo de hoogttgeplaatste personen aanleiding zouden hebban gegeven tot het samenbrengen van een 70 000 tal personen waarvan er ook zouden zijn gekomen uit plaatsen als Velzen eu IJmuiden waar nog van jeer reoeiiteu datum gevallen van óliolera worden gemeld Waro het bezoek gebracht en werd onze gemeente eenige dagen daarna door de zoozeer gevreesde epidemie bezocht dan zou met alleen den beiden adviseerendon geueesheeren het verwijt hebben getroffen daarvan de oorzaak te wezen doch ook de Koninginnen die met de be te bedoelingen gevolg hadden gegeven aan het verzoek van den Raad zouden in dit verwijt worden getroffen Men spreekt hier er algemeen over dat het bezoek is afgezegd op een zoo laat tijdstip doch do reden hiervan ligt voor de hand Do inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht iu Noord Holland is van I September af door ziekle verhinderd zijn dienst waar te nemen waarom Dr Ruysch daarmede is belast Deze diende zich toch eerst op de hoogte te stellen van den toestand iu Noord Holland waarmede natuurlijk eenige dagen hoengingen zoodat het besluit niet eerder kon wordeu genomen Veel wordt er gesproken van geleden schade doch als men de menschen dit eens kalm onder het oog brengt komen zij reeds spoedig tot de conclusie dat die schade nu juist niet zoo groot is Alleen hebbon eenige straten het verlies te betreuren van reeds gekocht groen doch dit is dan ook alles terwijl do inrichtingon van de l eeren Beynes en Enschedé nog niet zoo ver waren dal wat daar reeds was aangebracht uiet met geringe onkosten kan blijven tot HH mm komen Als er van schade sproke mag wezen dan treft dit alleen het arbeiderskwartior waar uit pjatte beurzen zooveel wos tot stand gebracht Voor de anderen die wilden versieren is het slechts een quaestie van een kleinigheid om nieuw groen te loopen t Buttenlandsch Overzicht De laatste oflicieele opgaven nit Duitschland luide aldus Hamburg 3 Sept 528 zieken 379 do cn 4 Sept 601 zieken 168 doeden Sedert Zaterdag is te Borlijn geen enkel nieuw geval aangegeven De Aordd Allgetn Zeitung meldt Do keizer heeft op de voordracht van don rykskanselier deu minister van binnenlandsohe zaken en den Frnisischen minister van oorlog besloten de troepen manoeuvres van het 8e en 16o legerkorps niet te doen doorgaan Do Aziatische cholera verrain prt dus lannzamerhand te Hamburg en is in do lasUte dagen van daar naar slechls weinig andere plaatsen in Europa overgebracht Ook te Parijs vermindert de ziekte in de ziekenhuizen Er werden volgens het laatste bericht van Reuter slechts 41 personen in het hospitaal gebracht van wie 4 stierven By do opgaven wor len de lijders die thuis blgven niet medegerekend eu men heeft er dus niet veel aan Zonder te veel waarde te hechten aan wat een correspcndeut der Koln Ztg vertelt over de wijs waarop de cholera in Frankrijk verzwegen wordt bigkt uit zijn raededoeling toch dat Fransche berichten niet volledig ziju Ook is het zonderling dat juist nu de verbetering zou voortduren het aantal bedden in de ziekenhuizen vermeerderd is Dit weet men althans dat de cholera hetzy nostras of een andere in vele plaatsen slachtoffers blijft maken dat gevallen van deze lichtere ziekte veelvuldig in Europa voorkomen dat zij in enkele streken van België iu niet kwaadaardigou vorm epidemisch heerscht Deze waarheid te verhelen is even dwaas als ze te overdrijven schreef dezer dagen de correspondent der IHmea te Petersburg die van oordeel is dat het reeds sedert eenigen tijd duidelijk is gewonlen dat wy staan tegenover een epidemie van cholera gelijksoortig aan die welke Europa iu 1830 1847 1853 en 1866 bezocht heeft Bij de verkiezing iu het Pruisische district Her fordHalle is de heer Hammerstetn conservatief en orthodox met 7630 stemmen tot lid vanden Ryksdag gekozen De nationaal Uheralecandidaat had er 3160 de vrijzinnige 1878 en du socialistische 1 84 Bij vergelijking met de vorige verkiezing hadden de conservatieven thans 269 eu dj socialisten 4 7 stemmen minder daarentegen de nationaal liberalen 992 en de vrijzinnigen 692 alzoo de liberale partijen tezamen nagenoeg 1600 stemmen meer Iu het district Sagan Sprottau is bij herstemming de vrijzinnige candidaat gekozen met 8379 stemmen tegen 7304 op deu candidaat der coriftrvatieven en ultramoutaiou Ook in deze cijfers ligt vermeerdering voor de eerst eu vermindering voor de laatstgenoemden Keizer Wilhelm keizer Frans Jozef koning Humbert en natuurlijk ook de onvermoeibare president Garnot gaan of zijn op reis Op 10 September komt keizer Wilhelm te Metz vergezeld door Caprivi den koning van Saksen den prinsregent van Brunswijk den groothertog van Baden eu vele andere voratjes om dei legeroefeningen bg te wonen Koning Humbert gaat een nationale Italiaansche tentoonstelling openen keizer Frans Jozef eeu bezoek brengen aan het land der Ozecben wellicht in de hoop dat lastige volkje een weinig tot bedaren te brengen President Carnot vertoeft in Savooie In weerwil van een hevigen slagregen is president Caruot te Obambéry met veel geestdrift ontvangen Een fakkeltocht moest achterwege blgven maar de vlaggen en versieringen waren kwistig aangebracht Een feestmaal werd den hoer Carnot door den gemeenteraad van Chambéry aangeboden Do burgemeester hield een toespraak en Carnot antwoordde dat Frankrijk geen trouwer burgers kan hebben dan de Savoyaarden Zij hadden zeide de president begrepen dat de strijd der partgen wijken moet voor den wil van het volk dat zich voor den republikeinsclien regeeringsvorm verklaard heeft en daardoor de wereld van Frankrijke vredelievende bedoelingen hoeft overtuigd INGEZONDEN Aan de Redactie der Goudeche Courant Het gebeurt meermalen dat in Uw blad de aandacht der Openbare Gezondheidscommissie wordt gevestigd op toestanden welke dringend verbetering eischen door het inzenden van ingezonden stukken Dikwgis zijn de stukken ougeleekend ja zelfs wordt daarin de plaats en het bedoelde kwaad niet voldoende toegelicht zoodat al trekken sg onze aandacht wat ook geen regel is zij dan nog hun doel kunnen missen Eu toch is het goed wanneer ons mededeeling wordt gedaan van die toestanden en is het noodig dat spoedig onderzoek gedaan en verbetering gebracht wordt Wy zouden ü daarom ille verzoeken het publiek ér op te wgzen dat de Openb Gez C gaarne aanwijzingen ontvaugt doch dat een spoedige mededeeling die ntet kan ontgaan aan hare aandacht alleen geschiedt wanneer dezelve wordt gedaan aan haarzelf en het gemakkelgk t an haren Secretaris kan wonlen verricht En dan n het zeker dat de Openb Gez C een spoedig en zeker doeltreffend onderzoek kan iustellcn en daarna maat regelen neemt Wie het dus goed indent on wien hti ernst met zijn opmerking die wende zich met zijn o gaven tot den Secretaris der Openb Gez Comraissiet A H TEEPË Gouwe jC 49