Goudsche Courant, donderdag 8 september 1892

189d GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken JOe iDzeadinR vao aavertentiöa kan gesobieden tot Mn unr des namiddags van den dag der uitgave Burgerl ke Stand GKBOREN 2 September Willem ouders S van Egk en E van Leeuwen Jobanna Margareth ouders T J Jansen en J H Straver 3 Johannes ouders J Tersmitten en A J Soffree Agatha VVilhelmina ouders C Vermeulen eu M J van Eijk 4 Fredorik ouders C W F Hofman en J van Koon Adrinua Wilhelmina ouders H Rijnbout en C W Wiltenburg Huibert Cornelius ouders H Klein en O Stooker 5 Marinua Leonardus ouders VV L M van den Berg en P Snolleman OVERLEDEN 8 September H WenUel 62 j 4 J van Hoorn huisvr van M van Vliet 25 j L C van der Smeede 12 j 7 m G Sirre 19 j U m 6 L A van Straaten 36 j GEHÜWl 6 September W A P F L Mair en A M F van Ede van dor Pais Zevenhuizen J Op den OVERLEDEN N Crone 7 j BrouK 3 IV ADVERTENTIÊN P F L MAIR Getrouwd W A LAGE GfOUWE No 3 3de huis van af de Wijdstraat Algeheeie Liquidatie wegens Sterfgeval van eene der oudste en grootste Twentsche Linnenfabrieken Zuivere Linnen Damasten Tatelstellen 12 Servetten en 1 Tafellaken vroeger 18 20 ƒ 24 en ƒ 30 nuƒ8 ƒ 10 en ƒ 12 perstel Krimpvrije Fransche Flanel fijne quaUteit slechts 30 en 37 Cts per El Zwaar Gerstekorrel ijzersterk 15 Cts per £ 1 Linnen Handdoeken ouderwetsche patronen Linnen Servetten ƒ 2 ƒ 2 40 en ƒ 2 75 per dozgn Vingerdoekjes 40 Cts per dozyn Nog eene kleine party 10 4 en 12 4 met de hand vervaardigd Vlaslinnen voor Lakens Dames Chemises Pantalons Rokken Stofdoeken 75 Cts per dozjjn Glas Thee Vaas en Borddoeken Constitutie Fransche Keper Piqué Moltonné Spreien Satinstreep Watertwist Zakdoeken en veel meer goederen die allen om contant geld te maken van de hand gedaan worden LtoE GOUWE No 3 3de huis van af de Wijdstraat De mtgave dezer Courant geschiedt dagel ka met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr s per dne maanden is 1 25 tranoo per post 1 70 é izoadeTlgke Nommers VIJF CENTEN Donderdag 8 8epteinl er 4033 ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt LOTEi in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ Ü A BBI K1IAI Lan e Tiendewejj PRIJS ƒ 1 11 LOTEN voor 10 A M T TAN EDE VAN DEU PALS die namens wederzgdsche familie hun dank betuigen Toor de blgken van belangstelling hy hun Huweiyk ondervonden Govda 6 September 1892 In het St ELISABETHS OUDE VROUWENHUIS te Gouda wordt gevraagd een zonder kinderen Leeltijd 35 40 jaar Het salaris bedraagt ƒ 140 s jaars boven de gewone verpleging SoUicitatiën worden franco voor 20 Sept 1892 ingewacht aan het adres van den Regent Secretaris den Heer C C KNAAP te Gouda Hoogere Burgerschool BOEIEN ter overname aangeboden HALVE PRIJS liieven onder uo 2214 aan het Bureau dezer Courant te GOUDA op MAANDAG 12 SEPTEMBER 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HabU0NIE aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van No 1 tot 6 Zes goed onderhouden aan genaam gelegen en ERVEN aan den ïurfsingel te Gouda Wflk P Nos 84 85 86 89 90 en 91 Allen bg de week verhuurd elk voor ƒ 1 75 benevens 12 centen s weeks voor het gebruik der Waterleiding De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen van s morgens 10 tot s namiddags 3 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 nren Heften verkoop aangekondigde Buis en Mrf aat de Markt te Gouda is uit de hand verkocht Nadere inlichtingen geeft bovennoemde Notaris FOKTUIJN DROOGLEEVER te Oouda voor de S€BKËPVAART De Commissaris der Koning in in de provincie Zuid Holland brengt ter kennis van belanghebbenden dat wegens herstellingen aan de binnenvloeddenren van de Waaiergluis op den Hollandschen JJssel te Haastrecht met die sluis gedhirende veertien dagen aanvangende den 7 SEPTEMBER a s alleen oi er de eb zal worden geschut t Gravenliage 5 September 1892 De Commiisaris der Koningin voornoemd FOQK In LOSSING eene LADING Puliie Grove MACHINE en KACEELKOLEir P KRUGSMAl Kantoor VEST O 161 m STAltSLOTEmJ De TREKKING der 5e Klasse begint MAANDAG 12 SEPTEMBER a s Loten en gedeelten van Loten zfln te bekomen bg de CoUectrice der Staatsloterij Wed A C CO IJJV ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door he t Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Heineken s GERS TE BIER perfl et per A4 ot WIENER EXPORT 16 A Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIEK Gouwe C 34 35 StollwercK sche Borstbonbons gefebriceerd na voorschrift van den 1 kon ünirersiteits ProE Gehm Ho ad j Dr Harless Bonn hebbea sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten 1 beeschheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseUng van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een boiibon te gebmiken Verpakking Geele palges ft 25 cent Alom verkrijgbaar Alom te bekomen SE aOÜDSCHE BLA2EH of de besehrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der carton teekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirl en Wouter Crabetli DOOR CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsteu enz Kunstschilder Arohitect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P 1 ij = 80 O e 13L t s A BRINKMAN Gouda Snelpersdruk va i A Brinkma Zoon BIN NENLAND GOUDA 7 September 18412 Op ééne uitzoaderiiiK na z n alle herexamens aan de Bijka H Burgerscbool tfUDstii afueloopen L e namen dezer leerlinu eii zijn vroeger rueds door ons vermeld Van de nieuw ingescbrevrne zijn 2 jonKens en 1 meisje voor de Ir klasse ufi ewezen Tongelateu geaue Met drie candidaten voor de 3ti 4e un 5e klasse wordt het exntnen voortg zut Gisteren en heden hadden aan he stedelijk gymnasium de herexamens on het tweede toelstiugsexamen plaats Kr hadden zich 10 nieuwe leerlingen aangemeld Tot I toegelaten H v rt Vleor G F van Beeswijk eu G Unger tol II toegelaten J P L Boeper Boeoh en B v d Wal tot IV toegelaten M A van der Haer tot VI toegelaten L V Woerden j ö Hoeuffit Afgetrezen 1 voor V en voor III De herexamens hadden met éénn uitzondering een gunstigen uitslag De namen dezer jongelieden ïijn reods vroeger opgegeven r Ds H Wildeboer Jzn predikant te Oudewater heeft het beroep naar de Ned Herv Gemeente a Rotterdam in de vacature ds Vos aangenomen Met op léw na algemeenu stemmen heeft de gemeenteraad van Hekendorp besloten do kermis af te schaffen r Bil kon besluit is de boogiceraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de rijks universiteit te Gro FEUILLETON VU Tut Framoh X 41 De Solis verlangde Sylvia weer to zien Had zij hom niet in stilto gezegd dat zij hem spreken moest Wanneer Zoo spoedig mogelijk Zou een tweede bezoek dienzelfdeu dag niet te druk zijn en rgwaaii opwekken En waarom AJs Sylvia ham éui toch gevraagd had om over e nige oogenblifc keh terug te komen was het dan onvoorzichtig om ziehopde villa te laten zien Kon hij niet komen onder voorwendsel van haar een hoek of muziek te brengen Verder redeneerde hij niet Er was geen enkele hinderpaal 1 hij had gewensoht dat ze er waren want hij was gereed tot den 8trij i in het rustige leven i n zgn verborgen zwijgende liefde moeda Zgn zucht naar avouturen zijn dorst naar het nieuwe outijaakten en dreven hem aan om te denken aan n chielijk vertrek een vlucht mot deze vrouw die voprtnan zijn onderzoÈk zijne gevaren zijn leven zo éeelen VVolk een dwaasheid Sn toch sinds eenigo dagen ppngde hem dit ningen dr C H van Bhiju oatheven van het geven van onderwijs in de geschiedebis van het christendom en belast met het oodoFwijs in de uitlegging van het Nieuwe Testament De Commissaris der Koningit in de provincie ZuidHolland brengt ter kennis va4 belanghebbenden dat wegens herstellingen aan de bisnenvloeddeuren van de Waaieraluia op iiin Uollandscüen IJsel Ie Haastrecht met die sluis gedurende vourtian dagen aauvangendr deu 7deu dezer alleen over Ie eb zal worden geschut Do hoor Kerdijk die eetigo maanden geleden met een zeer geschokte gezondheid het land verliet en sedert t t herstel daarvan n het buitenland beeft vertoefd ft in goeden welstand te s Hage teruggekeerd In de Zaterdagavond gehouden raadsvergadering te Ouderkerk a d IJsel is een blanco krediet toegestaan tot het nemeu der mtatregelen die Burgemeester en Wethouders of den burgemeester coodig veorkmu tet afweoding iM kale s en wtschijning in deze gemeente tot wenog barer uitbreiding en gevolgen De minister van binnenlandsche zaken heeft ter algemeena kennis gebracht dat volgens de bg hemingekomen ambtsbericlitenin de afgeloopea week alsann Aziatische cholera overleden zijn aangogeveuja in Zuid Holland te s Gravenzande 3 personen allen behoorende tot Ie bemanning van het te Hoek van Holland in qaurantaine liggend stoomschip Jastm in Groningen te Groningen 1 persoon eene jrouw die een paar A tea te Voren uit Hamburg gekomen was Aau de ringrijderij te Montfoort werd door vier denkbeeld Hij peinsde er over op t n Vandeling naar de villa nadat hüzijnmoeder had thuisgebracht zijn moeder dier hi bedroog door te zeggen kthij even in het Casino de couranten ging lezen toen hij nnar zijn aangebod naar het gevaar terugkeerde Sylvia was nog in den groeten salon toen de hoer de Solis aangediend werd Üfj had een rockinsi qhair bij de open deuren laten zetten eu lag daarin naat de groene zee te staren over do stoffige kruinen der heesters heen Zij ontving de Solis als iemand dien men verwacht In de zekerheid dat hy zou komen was zg daar gebleven zij reikte hem de band en hq bleef haar een oogenblik aanzien gelukkig door dit zwijgen dat de jonge vrouw min of meer verUtgea maakte tlebt gij Eva niet gezien vroeg zij om iets to zeggen Neen I Waarom zou ik miss Meredith gezien hebben Ik weet ni t het as mi t o n invallende geda hte Vindt gij ook niet dat z j sinds eenigen tnd en vandaag vooral soms wat scherp of bedroefd kan zijn ik weet het niet precies Ik hel er uiet op gelet zeido George Maar gisteren scheen zij zoo gelukkig zij lachte als een kind Gisteren vroeg Sylvia Gisteravond en zeventig hoeren en dames deelgenomen De prijswerd behaald door den heer en mej Van den Heuvel van Wilieskop de Ie premie door den heer en mej De Ruiter van Wilieskop en de 2e premie door den heer pn mej Slolwjjk van Linschoten j Aan de gisteren te Hontloort gehouden harddnverij namen elf paarden doel De prijs werd bohaald door de bruine merrie Johanna van den heer G Koot te Berkel en de premie door de bruine merrie Johanna van den heer Van Rossem te Zevenhoven Aangezien hot bij de wedatrgden op do scheveningscbe wielerbaan Zondag nog uiet tot een beslissing is gekompu wie winner is van het door den heer Rademaker te Scheveningen uitgeloofde zilveren Eagle Sport Chocolate Shield zal in den loop dezer maand andermaal daarover motton worden gestreden tusschen do prijswinncra in de 5 races welke dit jaar om dit schild werden gehouden De prijawinners zijn de heeren H L Raland van Deventer twee maal P De Waardt van Rotterdam en H L Yon Hasselt van Rotterdam beiden 1 piaal De toestand van den cholera patieuf te Groningen waa heden zeer lievredigend Giatereui werd in het koffiehuis Ik Hoop te Amsterdam de vergadering gehouden vau Noordhollaudsche afdeolingen van Fa rimonium om te beraadslagen over do oprichting vao een provincialen Noordhollandschen Boud zooala er ook reeds een lu Friesland bestaat Mot zulk een prov Iiond stelt men zich in hoofdzaak voor te bereiken boter verband tusschen de afdeelin en gezamenlijke beraadslaging over voorstellen op bondsvergaderingen oprichting van nieuwe afdcelingen thans zijn er nog maar twaalf Hebt gij haar gisteren gezien En Sylvia ondervraagde hem verbaasd nog meer met de oogen dan met do steiu Ik heb haar bij moeder Ruaud ontmoet zy kwam de arme vrouw stil iets brengen Ik wilde eene weten of de kleine Francis do waarheid gesproken had gij weet wol tooll hq ons vertelde Ja ja zeide Sylvia di oan Eva dacht en aan de ontmoeting van Eva en den markies De Solis beschreef volgens zjjn herinneringen van denj Vorigen dair de tiïurigi visscherswoning waar hij miss Meredith had aangetroffen de zieke moeder den halfdronkeu vader Zij I was zij het I viel Sylvia in 1 Wat is er Niets Een dwaasheid die mevrouw Montgomery mij verteld heeft W at voor een dwaasheid Als de kolonel u herko had kon hij ook licht denken Zg brok f eir vervolgde toen Ik zie dat Eva zich evenzoo kleedt als ik j als ik en misschien wie Ik begrijp i niet zeide de Solii miss Meredith kon niet denken dat zij mij bü Ruaud zou zion Zg ns verwonderd dat zg mj bjj het bed der arme vrouw aantrof eli ik heb liaar daar op heeterdaad betrapt Ja zij bloosde het arrao kin l zeide George levendig Maar at zeidet gg zoo even tiu kolonel Welke kolonel Kolonel Dickson Vxn ƒ