Goudsche Courant, donderdag 8 september 1892

eui miStitdaotaal g iUi hai daa ziip ïnuMg en mot goed g volg liekroomi nptmdltiv zijii mam li beroemd gemaakt Tevens verdienen de groote Hussiscbe kooplieden hulde die hem met ruime beurs alle noodige middelen verstrekt hebbon om aan de werklieden gratis gezond eten en drinken te versohatfen en een groot aantal vrijwillige ssistentgeneesbeeren en ziekenverplegers te bezoldigen Men vreesde zeer voor Moskou waar de straatreiniging en de afvoer van faecalién zeer gebrekkig zgn maar gelukkig is de ziekte er tot nu toe bu jerkt geuleven Gedeeltelijk mag dit toegeschreven worden aan de groote reiuiging b j het naderen der besmetting ondernomen gedeellelgk aan de scbaarsclite van water dat zoo ligt de obolerakiemen overbrengt Hier te St Petersburg ueinen du ziekte n sterfgevallen toe maar bgna alleen bg de lagere standen ten gevolge van bet drinken van ongekookt water en onmatigheid in het gebruik van komkommers enz Gisteren werd officieel bet hoogste cgfer sterfgevallen geconstateerd namelgk vijftig hetgeen echter voor eene bevolking van bijna eeu millioen nog niet zeer erg is Zelfs hier in de hoofdstad des rgks heerscht bij den mioderi n man het dwaze denkbeeld dat de cholera niet bestaat en slechts een uitvindsel is van de doctoren en apothekers om meer geld te verdienen terwgl velen geen gekookt water willen driukeo omdat de smaak bun niet bevalt De politie waakt tegen het verbreiden van onrustbarende praatjes en inijoe keukenmeid beeft mg in vollen ernst fluisterend medegedeeld dat wie slechts hel woord cholera uitspreekt door de politie naar bet gouvernement Kazan wordt getransporteerd om daar in een grooten molen fijngemalen te worden Dit is nog erger dan i at een Engclaob geïllustreerd blad te aanschouwen geeft dat nl de joden in zware ketone worden geklonken waarmede zg lange dagreizen te voet moeten afleggen wanneer zg uit 8t Petersburg orden verdreven ia gOTolgen vat warklisdam ïMcim nwfegesiauil n oudtar 01 kdüuiii w ImJwi IwdblwMk Na wegruiming daarvan bleek bet dat 8 hunner dood waren van de 4 overigen die ernstig gekwetst waren stierf 1 bij het vervoer naar t ziekenhuis Bovendien werden een trompetter der artillerie en zijn meisje die juist voorbijgingen doodelijk getroffen eu werd een voorbijrijdend koetsier licht gewond terwijl zgn passagier een ribbebreuk kreeg Het onheil ontstond door het losraken van een daklgst die met geweld op deu steiger vallende dezen deed instorten Het verband tmtchen Drinkwater en Cholera In bet door de cholora bezoeking zoo beruchte jaar 1866 werd door Z M oen Commissie beaoeiud tot onderzoek van drinkwatier in verband met de verspreiding van choleraj en tot aanwijzing der middelen ter voorziening m zuiver drinkwater Wij meenen met het oog op et actueele van dit hougst belangrijke onderwerp onzen lezers geen ondienst te doen door eenige resultaten van dezen gewichtigen arbeid in bet kort tu vermelden te meer daar het gelieele rapport niet die algemuene bekendheid beeft welke bet in zoo booge mate lerdient De Commissie kwam tot de avertuiging dat eea ruchtstreeksoh verband tnssoben den aard van het drinkwater en de uitgebreidheid der epidemie niet aan te uemon ia wanneer men daarmede bedoelt dat het drinkwater uit zgn aard en kraohteus zgn scheikundige samenstelling de oorzaak kan zijn van het ontstaan van cholera b j personen die het drinken Maar uit een groote menigte feiten was liet naar de overtuiging der Commissie duidelijk dat du vermenging van een zg het ook slechts geringe hoeveelheid uitwerpselen van cboleralgders met bet drinkwater tengevolge kan hebben dat personen die van dat water drinken de cholera krijgen Dat verontreiniging met die stoften voornamelgk plaats heeft in vaarten polders havens eu rivieren ligt voor de hand alsmede dat zij plaats kan hebben mut welwater hetzg rechtstreeks hetzij door middel van doorzgpeliug door den bodem terwgl hare vermenging met regenwater ofschoon zeldzamer evenzeer mogelijk is wanneer de regenbak met water dicht en in de nabijheid van beerputten of riolen gelegen is De gemakkelijke verontreiniging van polder vaart of haieuwater met die stnf Jen gedurende het beerscben eeuer cholera epidomie gepaard met de vaak slechte watervervorsching daarin verklaart wellicht de omstandigheid dat iu gemeenten waar voornamelgk dat water g6ftft kon werd in vurboudiu t tot de bevolking de n nia personen aan cholera z jtt bezweken Verderf n Jde Commissie van ooordeel dat het voortalrfjBd gebruik van slecht drinkwater bet lichaam meer ontvankeIgk maakt voor ziekmakende invloeden eu minder geschikt om daaraan weerstand te bieden Middellijk zou dus hut gebruik van slecht drinkwater de vatbaarheid voor ziekten ook Voor chplera bevorderen en de kans op herstel bg hen die er door aangetast worden verminderen Iu korte stellingen vervat komt het eindoordeel der Commissie op het volgende neer De soort van drinkwater die iu de moestdoor cholera geteisterde plaatsen gedronken wordt is niet de oorzaak van de grootere verspreiding dercholera aldaar Drinkwater verspreidt alleen rechtstreeks cholera wanoeer bet met uitwerpselen van cholera isvermeni d Men moet aannemen dat verontreiniging van het drinkwater met or ianische stoffen in staat vanontbindiug verkeerond vooral wanneer dezo van dierlijken oorsprong zgn tot uitbreiding der eenmaal ingebrachte cholera bijdruavt Dat zuiverheid ook in andere opzichten als drinkwater niet alleen voortdurend maar bovenal in tijden van epidemie voor iedereen wet moet zgn waaraan slreng gehoorzaamd behoort te worden behoeven wij nauwel s te zeggen doch reeds zeer veel zoude gewonnen z v door sireog wettelijk toezicht op den grootsten verspreider der epidemie nl bet drinkwater Zondagavond is iloor iemand te Haarlem bet zeldzaam voorkomend verschijnsel van een maan regenboog waargenomen De boog teekende zich vrg scherp begrensd tegen een zwaar wolkgevaarte in het noorden af en was van 8 uur 31 min tot 35 min duidelijk zichtbaar Het zuidelgk en oostelgk deel des hemels was tot ver over het zenith bijna volkomen helder in zuidwest west en noordwest veel cumuh nimii De wind was zeer zwak noordolgk Piissobeu 8 uur 37 min en 41 min viel een wiiftii fgne regen Kleuren kon de waarnemer in den l uiet onderscheiden Naar het Nederl Landb Weekblad verneemt bestaat het voornemen tot oprichting van een Ned Landbouwverbond en is daaraan reeds eeu begin van uitvoering ameeungen in de provincie het instellen an eeno proTinciale enquête naar den aooialeo tqestand en het gemeenschappelijk optreden bij de aaestaands uitbreiding ran Kiesrecht Het werd tijd zoo oordeelde de afdeeling Amsterdam dat men de handen ineensloeg om nu eens êon werkmansoandidaat naar de Kamer af tfe vaardigen Daar door sommige afdeelingen fiuanoieela b zwaren waren ingebracht torklaarde Amsterdam daarop alle oprichtingskosten van den bond voor zgne rekening te willen uomen In beginsel werd daarna besloten tot de oprichting Tan een proT bond Tot voorzitter daarvan werd gekozen de beer D Sizoo en werden de volgende Tier afdeelingen aangewezen om ieder uit hun midden een bf stuarslid te kiezen Helder Zaandam Amsterdam en Nieuw Vennep Het oordeel van het Faderhmd vermeldende over bet burgemoesterlijk verbod van den stemrechtoptocht te s Hiige schrgft de Midd Ct Alles goed en wel in beginsel zgn wg het met Stt Fad geheel eeas maar ia het iu de tegenwoordigo omstandigheden wel verstandig en gewenscht zulk een demonsiratie te houdeu ffKan de burgemeester het juist met het oog op dm gezondheidstoestand niet nuttig en noodig gevonden hebbeo zulk een betooging te verbieden waardoor tal van personen uit alle deelen van het land in Den Haag worden samengebrachl Hel Vaderland antwoordt daarop Wq achten dit niet aannemelgk daar bet verbod is uitgevaaidigd half A ug en er van cholera gevaar loea nog geen sprake was Ook zouden wg meecen dat zoo hygiënische overwegingen den doorslag hadden gegeven dat Hel in de motiveering van t verbod zou zgn gemeld Dat overigens in dit opzicht geen overdreven bezorgdheid onzen burgemeester bozielt blijkt wel uit de omstandigheid dat hg op den verjaardag der koningin de gebruikelijke misseliike kermisvertooningen liet doorgaan In de Noorderstraat te Amsterdam werd deier dagen bruiloft gevierd ter opluistering was een hensehe orgelman met een faeuscb orgel gehuurd Mij zou tusschonbeide de gasten wat voorspelen en daarvoor een daalder ontvangen voor den geheeleu avond benevens bet eon en ander tf eten en t drinken De feestvreugde bereikte weldra haar toppunt en zooals het meer gaat bij die gelegenheden werd er meer gedronken dan wel goed is voor aan mensch die niet gewend is zgn maag mot zoovel alcohol te vullen Het gevolg was dan ook dat menigeen boven zijn bier geraakte en in dien toestand erg priikelbaar en veeleischond werd Za was er een meneer die t vooral op deu armen orgelman begrepen had Hg eischte van dezen uiets meer of minder dan dat hij op zon houden te ipelen met vau do poatiljon Tan de bloemetjes in Mei en van o moeder die zeeman en nu eens een vaderlandsch lied ten beste zou geven YvA Hein Mz enz zou bijvoorbeeld beo erg in zgn smaak vallen En of onie arme muzikant nu al betoogde dat hg geen ander lied op zijn orgel had het hielp niets de opgewonden ruziemaker bleef bij zijn eisch De andere gasten ook niet recht nuchter meer waren het dwaasheid Hij heeft mij gezien berkend O I ik begrijp bet De kolonel beeft gemeend dat gg bet Waart En wat zoo dat Al Waart gij bet geweest Hij zal toch wel weten dat gq uwe aalmoezen 3a het geheim uitreikt evenals anderen hun schuld verbergen I Dat is zeer eenvoudig Maar zeide Sylvia miS8chien heoft hij het wel vreemd gevonden dat ik in stilte naar de arme vrouw a tegelgk met n Rn heeft bij dal gezegd En beeft hg het verleid Natuurlijk want mevr Montgotneiy heeft mg gewaarschuwd I O na de slechte menschen weet ik niets afscbuwelijkers dan de dwazen En slecht en dtraas wie weet of die man nï t beide isP De Solis trok zenuwachtig aan zgn zwarten knevel alsof hg een ongeluk voorzag en er oVer dacht hoe dit het bette te vermijden Er is een zeer eenvoudig middel om de domheid vhn kolonel Dickson weer goed te maken zeide Sylvia koel en dat is hem de waarheid te zeggen De waarheid En dan Ala hij omfreut neen teelde geschiedenis heeft bedacht en uitgestrooid dan zal hg er ook een over miaa Eva bedenken en rmee uit Dat is waar zeide Syhia Maar Maar wat Maar Eva is vrij Vrij Welnu vroeg Solis onverschillig Mevrouw Norton verzamelde al haar kracht om voor het uTè i einMjf Af heAr tèSt A MifMf liet den orgelman niet zoo n beetje lastig Ten slotte wierpen zg hem en zgn instrument van de trappen zonder hem den beloofden daalder te hebben uitbetaald Gelukkig voor dan man kiTiMlien kq es zgn orgeler bg den val nog al goed af Èch Te Arnhem vervoegden zich Vrijdagmiddag aanhet politiebeau drie mindeijarige jongens met verzoek 4aar Amsterdam te Worden voortgebolpen Volgens Tiun verklaring waren zg Donderdagavond aanden Westerdoksdgk in een bagagewagon waarin zijeen schuilplaats voor den regen hadden gezocht in slaap gevaÓen en badden bq hun patAaken bemerkt dat de wagen in be eging was DaaAitn pogingen om den wagen die gesloten was te openen vruchtelooa waren hadden tg zich genoodzaakt gezien dureis tot EIten mede te maken waarvan zg via Zevenaar naar Arnhem geloopen waren Door de zorg der politie aldaar wenlen zij naar Amtterdam teruggebfMbt Een te Amsterdam gevestigd geneesheer ontving van den BussisobeL dokter W M Haffxiner die werkzaam is aan bet Institnut Paateur te Pargs het volgende antwoord op een aan dr Pasteur gericht schrgven De beer Pasteur beeft mg den brief overhandigd dien a hem geschreven hebt en beeft mg opgedragen tt mode te deelen dat de inenting met de inentingsstof tegen de cholera in bet instituut wordt verricht door dr Raux den ohef van den tochnisch microbisohen dienst De inentingsstof wordt met de noodzakolgke gebruiksaanwgziug gratis toegerx odon aan lederen bniienlandschen geneeshMr die er om vraagt onder voorwaarde dat hg het inatituut op de hoogte houdt van de reauluten zgoer prcefnemingen Hen scbrgf ons uit Breda Onlange werd melding gemaakt van bet antwoord van den minister van oorlog op een request van 50tal kantoorbedienden waarin dezen verzochten aan actief dienende militairen te verbieden sobrgf erk bg particulieren te verrichten Het zakelgk antwoord van den betrokken minister waa dat hem uit de ingenomen adviezen was gebleken dat de bedoelde militairen dit scSrqfwerk in hun vrgen tijd verrichten Thans circuleert onder de kantoorbedienden hier weder eeiuelfde tètm en wordt Zqne Exalleutie op drie met name genoemde gevallen gewezen i a bg particulieren twee bij rg ks instelliugen waar militairen den g3beelen dag werkzaam zgn waarbg dan de vraag geopperd wordt of dat ook de vrge tgd kao zgn Men is benieuwd wat nu het autwoord van minister SeySardt lal zfD JlSjd Hoe een dame eea humoristisch blad leest Het gebeurt niet dikwijls dat een dame een humoristisch blad koopt om in een trein te lezen maar als zg het doet is bet merkwaardig haar waar te nemen Zij kqkt zoo plechtig of zg de begrafenis leest van een erg dierbaren bloedverwant Zg kgkt naar de plaat op de eerste pagina om mee te beginnen en na een flauwe poging on het te begrgpen slaat ze om en leest zeer oplettend op de laatste bladiqde niet te wankelen en ttide langxaun Zij is allarliefst Alletliebt herbaalde George oprecht Als ik een brooder had zou ik hem geen betere vrpuw toewenschen dan mies Meredith I Ditmaal oad zg geaprokau op en toon die haar gehecle gedachte veAied haar gedachte aan opoffering die een raad bgna en bevel bevatte George vroeg bitier En dns raadt gij gij mij aan Zy wilde met en gebaar ontkeMiao wat zg gezegd had Gij Gg atelt n $ evemia Norton voor om met Eva t trouwen 1 Is dat om m j te hiproisven of om mg te pijnigen O p nigen vraagde zij droog Ia bet eene beproeving Ia het om te watec of ik n nog steed bemin en nog altgd met dezelfde innigheid Men kan Eva bemiaaen Watt ik hei Men vergeet Wie vergeet vroeg Solis de aangebeden vrouw aanziende wie De wgzen de verstandig menseben Zij die bun hart naar willekeur opesen en sluiten Daar behoor ik niet toe En hoe zou ik kunnen vergeten nadat ik u heb wedergezieu nadat ik opnieuw met u dezelfde lucht heb ingeademd en ik in mgn ongeluk u ongelukkig heb gevonden lijdende door dezelfde smart die mg verscheurt en mg doodt een advertentie van eeu nieuw soort n eONMIea Dan slaat ze open onverschillig waar en kijkt naar een humoristische teekening zonder bet bgschrift te lezen en leest dan bet bgschrift van een andere plaat tonder eon oog op de teekening te slaan Zg leest een kleine spottorng over de schoon sekse en kaar blik verraadt eeuige verontwaardiging terwql baar Kppen bawegen of zij zegt Hij denkt zeker dat hg aardig is uiut waar Zij vergeet haar toorn echter doordat haar oog valt op eon aankondigihg om bet teint te bewaren bovenaan de bladzijde wat zg aandachtig leest Nadat ze tu vergeefs gezocht heeft naar buwelgksen overlgdeusadvertentiëu scbgitt ze te aarzelen of zg het blad weg zal gooien of bewaren eindelgk vouwt ze bet zorgvuldig op en stopt het in haar tasolge terwgl zg denkt dat de imanlui thuis het miaiohien eens in willen zien Zk a De macht der muziek In de nabijheid van het stadje B was e n bataillou van het Borlgnsche garnizoen gekampeerd loor de manoeuvres De majoor zou binnenkort jarig zgn en de mutiekkapel wilde bg die gelegenheid den majoor een serenade brengen Om bet muziekstuk iu te sludeeren begaven de muzikanten zich naar een weiland op eenigen afstand van t kamp gelegen en juist wilde de kapelmeester het sein geven om te beginuen toen hg op eenigen afstand een knaapje zag dat luid aobreiend vluchtte voor eau stier dia hom vervolgde Ook de andere misici kregeu nu t beest in het gezicht en ontstelden zeer Zg waren evenwel te ver an den stier verwg derd om hem door een aanval te verjagen De afstand tiisscheu het knaapje en de gehoornde tot stooteu gereede kop wenl kleinor en kleiner Nog eenige schreden en het kind zou aangevallen worden toen de kapelmeester plotseling het srin gaf om met de aerenade te beginnen De eerste t Mi deden zich hoot eii on de stier door t ongewonefiWd verschrikt bleef plotseling staau Nogmaa s klonk het koper en de stier keerde zich schuw biikkend naar den kant van waar t geluld kwam en rende toen als latend de tagenovargeswilde I lChting uit Het knaapje was gered door de mScht der muziek op t juiste oogenblik door den dapperen kapelmeester gebruikt Uit 8t Petersburg scbrgft men aan de A K Ct De cholera beeft in a elegene streken te Bakoe aan de zee van Azofl eu in den Kaukasus waar de hygiënische toestanden zeer ongunstig zijn zeer vele slacbloSeia geëisoht maar do strenge maatregelen lot zuivering der statl en tot bestrgding der ziekte te Moskou en te Nisjni Novgorod genomen hebben een volkomen suwès gehad In dezo laatste stad beatond voor eene sterke uitbreiding der ziekte groot gevaar wegens de jaarmarkt waarheen kooplieden uit alle deelen des rijks ea uit Midden Azië samenstroomen en edurende eenige weken op een beperkt terrein handel drgven en een loibandig leven lijden Toch lieéft de ziekte er weinig slachtoffers gemaakt en tg is reeds zóó algenomen dat geneeabeeren en ziekenverplegers de stad kunnen verlaten en de jaarmarkt die eerst zeer schaarseh bezocht waa bare gewone levendigbeii thans bekomen heeft De gouverneur van Nisjni Niivgarod Baranolf die voor deze gelegenheid met bgna dictatoriale macht bekleed wsa en recht sprak als een Oostersch vorst terwgl hij proclamaties deed aanplakken in de zuiverste boerea Sylvia was opgestaaJi alsof zij een gesprek wilde fbHcen dat zg zelf gewenscht had maar dat zg nu piiadfk m f evaarlfk voad rAls ik IgA leida zg t otsch vrees niets ik bon sterk genoeg om mgn leed te dragen I De markies haalde de acbouders op Sterk genoeg En ik zie boe bleek en treurig gij Ijt en dazelgks wordt mgn onrust grooter ik ben bang als ik u aanzie O ik had u willen ontvluchten en ik had bet moeten doen en ik ton bet gedaan bobben dat zweer ik u als ik u lachenden gelukkig gezien had eu niet meer denkend aan bel verledene waarvan de herinnering m j nooit verlaat Haar hoe kon ik vertrokken ja hoe zoolang het mij toescheen dat ik u achterliet ten prooi aan een kwaal die dokj r Fargoas zoekt waar z j niet te vinden is en dl zetelt in uw hart in uw herinneringon evenals in de mgne Mi aheer d Solis I vO g zult niet erkennen dat gij onze droomen nog steeds herdenkt maar ik zio hel maar ik raad het maar ik weet het Hij ging ilicbt naast baar staan en fluisterde baar bijna i het oor Denkt gg nog wel eens aan onze geliefkoosde gesprekken daar ginds in het huis van uw vader en onze verwachtingen on onze eeden ifTordl vervolgd In bat afgeloDpen jaar werd in Frankrgk een commissie benoemd die moest onderzoeken hoe boter door margarice vervalscht werd teneinde de melkindustrie tegen de margarinefabricatie eu boterrervalschiog te beschermen Het is haar gelukt een middel te vinden waardoor ile marktpolitie met behulp van een knaap in ëén uur 50 onderzoekingen kan doen plaats vinden Daarbg wonlt een klein stukje boter tusschen twee glasplaten gestreken en door een mikroskoop bij een vlam waarvan dn liobtslraleu door gips gepolariseerd zgn onderzocht Bij zuivere al is bet ook gezouten boter is bg de onderzoeking niets bijzonders e jiemerkén Is slechts een weinig margarine in le boter zoo zullen kleine sterren die de kleuren van den regenboog vertoonen zichtbaar worden Deze ondervinding werd daarom door de commissie in hot bijzonder op den voorgrond gesteld daar het de wetenschap op eene eenvoudige wgze nog niet gelukt was da vervaisching van zuivere o gezouten boter bg eene kleine hoeveelheid margarine te ontdekken Het laatste Supplement Litteraire van Figaro bevat weder antwoorden op tal van vragi n door lezers aan lezers godaan Een daarvan was gericht aan personen die betzg als burgers hetzg als ujilitairen den slag hg edan beblien bijgewoond en die na lezing van Zola s Dibdcle behoefte mochten gevoelen enkele onjuistheden iu diens beschrijving aan te wgzuo De eerste inzender is de oudb taal neester van het 7e corps die de beechrjjring van pag 882 en E96 wraakt Zola doet bet danr voorkomen alsof het geld van het land ie bet geheel niet zou zgn bewaakt en uitgegeven zonder eenige controle Een tweede toont aan dat deuniforrasbeschrijvingon onjuist zijn een derilo komt het verhaal van den versnelden opmarsch der Pruisen pag 170 voorol wat du bijzonderheden betreft ongelooflijk voor Zola beaobrgft den tocht van een legerafdeeling tusschec Mulhausen en Belfort en spreekt van oen weg omzoomd van bopvoldeo mis zegt een inzender daar wordt geen hofi verbouwd Zola noemt een paard Zépbir Oumogelgk sohrgft een chasseur d Afrique de paarden van ons corps hojjben alle Arabische namen Een kapitein van de artiRens wgst op tal van onnauwkeurigliMlen en besluit met buide te brengen aan ds redactie van figaro dat ze dezen veldtocht tegen La Debacle opende wolk boek bg overigens belitold als in den grond slecht en vernederend Een kurassier van het 6e eimlelgk heeft het boek gelegd naast een boek van Prins Bibescn reeds in 1872 verschenen eu toont sterke overeenstemming op eenige bladzijden aan Was aldus eindigt hg bet bo k vau Bibeseo later versobenen dan Zola s werk dan zou men den eersten deze overeenstemming hoogst kwalijk hebben genomm Te Koningsborg waar t koninklijk slot gerestaureerd wordt stortte eec steiger ten behoevu dier Herstellingen aangebracht in Hoogst treurig waren gng vva IA we samwIwAiat van enige laDiJ ouw n Het hoofddoel van dat Verbond zal bestaan in het bevorderen der verkiezing voor de volksvertegenwoordiging en de Prov Staten van voorstanders van den landbouw onverschillig van welke politieke richting waartoe in de kiesdistricten waar voldoende medewerking betoond wordt zelfstandig werkende afdeelingen zullen opgericht worden Verder zal de Bond zich bezighouden met aaneensluiting der landbouwers ter behartiging hunner belangen waur gezamenlijk moet opgetreden worden b V tegenover suikerfabrieken afwatering domeiubestuur polderzakeu enz Vermoedelijk zal de contributie slechts 25 cent bedragen en treedt de Buud niet iu concurrentie met du landbouwmaatschappljen daar zg op een gebied blgft werken dal de maatscliappijen niet mogen of kunneu betreden Zoodia zich een voldoend aantal uitsluitend landbouwers bereid verklaard hebben tol du oprichting mede te werken zal een comité gevormd en dit bekend gemaakt worden Buitenlandsch Overzicht Blijkens de berichten door den gezondheidsdienst ie Brussel openbaar gemajatt is de cholera verscheuun iu gemeenten liggende aan vaarwaters welke naar Antwerpen uitloopen Te Boom bad men 12 zieken en 10 dooden te Bornhem 9 iieken en 7 dooden Ook is de ziekte voorgekomen te Meriem Hemii m Baesrode Niel en Kokerem Te Antwerpen iscfó toestand zei r bevredigend sedert de cholera aldaar verscheen heeft men er 75 gevallen gehad 22 der aangetasten z jn hersteld 28 zgn nog in behandeling en 2S zijn overleden Te Brussel kwam gisteren een geval van cholerine voor de gezondheidsttieitand iu de boofdataa is uitmuntend Over de politiek der Duitsche regeering hangt nog steed een geheimzinnige sluier Wel wordt te Berlijn thans vrij algemeen aangenomen dat het militaire wetsontwerp reeds in het volgende jaar bij den Rijksdag zal warden ingediend nadat de Pruisiaehe Landdag gelegenheid zal hebben gehad de financieele maatregelen te onderzoeken die dr Miquel wil voorstellen Maar de houding der officieuze pers blijft niettemin een raadsel Graaf Caprivi zegt de foas Ztg heeft bij iijn optraden gezegd dat hg zich van de oSieieuze pers niet zou bedienen maar reeds lang is hij van dit voornemen teruggekomen Het dwaze is dat hij dit persti estel niet weet in toom te houden Officieus werd naor alle windstieken het bericht verbreid dat de keizer tsgen den tweejarigen diensttijd was en nu beet het weder dat l et der regeering volle ernst is den tweejarigen diensttijd reeds op 1 October 1893 in te voeren De Foamche gelooft echter niet dat er eon parlij te vinden zal zgn die het op haar geweten zal durven nemen het volk een nieuwen last van 8U millioen op te leggen Blijkbaar ziet de rijkskanselier in bet centrum zgn trouwbten bondgenoot Dit bevestigt de wgs waarop de Nordd Mig Ztg met lof spreekt over den katholiekendag la Mainz Verzekert op hetzelfde oogenblik de Münchentr JUgem Zettung dat voorname Pruisische kringen daarentegen een ongunstigen indruk hebben gekregen van het verhandelde op die vergadering dan weet men niet langer wat te denken van de eenheid van meening iu die voorname kringen en krggt man den indruk als of er eeu bedenkelijke anarchie heerscht Doch zegt lie Röln Zt de regeering schgnt wel zeer om do hulp van het ceutrura verlegen te l jn all zg haar best doot om die partij nog iets aangenaams te zeggen Onder dun ludruk van de nieuwe vreeselgke ra ip in de mgn Agrappe bij Framerios herbaalt men ia België eeu vraag na elk mijnongeluk opnieuw gesteld of de wetenschap nog geen voorbehoedmiddel heeft gevonden legen den grootslen vg nd van den on lergrondsen arbeider het mijngas maar ditmaal rgst nog eeu tweede vraag indien werkelijk uiets daartegen aau te wenden is moet dan niet de m jn van Agrappe gesloten woiden door den mijnwerker de vervloekte mgn genoemd wegens de aldaar herhaaldelijk plaats vindeode ontploflingen die telkens tal van huisvaders vrouwen jonge meisjes kinderen bet laren kost en onderden weduwen eu weezen maken In deze ongeluksmiju zgn de gasontploffingen en mgngasontsnappingen aan de orde van den dag alleen de vreeselgke oatastropben die in 1848 aan 96 menschen in 1875 aan 121 in 1879 aan 123 in 1887 aan 65 en thans weder aan 26 menschen hel leven ontnamer worden door bot publiek geboekstaafd maar loopen niet eiken dag de honderden arbeiders die in deze mgn toebelioorende aan den heer Rothschild gevaar benedeu den dood te vinden evenals zoovele hunner kameraden voor hen Men mag wol is waar