Goudsche Courant, donderdag 8 september 1892

l$9d Vrydag 9 September GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad v or Gouda en Omstrek 1 Oe l iz6ading van aavemeatlftn kam geBohied n tot edn aor des namiddags van den dag der uitgave I GQUUA 8 S temher 1892 lAil de hl adre burgerachool z jn nog toegelaten t tft de 8e lSsie M K Hioolen K de Snoo tot t e 4a klasse H J J van Voortbu sen De cursus 4 tbana bjkonnen mot 77 leerlingen waaronder 18 meisjes aldus over deklassen verdeeld kl V voU ond 4 enk lessen 2 totaal 6 IV t U 1 2 m H I III lO t 3 2 m 13 IL 18 1 meisje 6 5 m 24 L ÏO 8 va 20 Ue iiieuwo cursus aan bot gymnasium is het aangevangen met 46 leerlingeu Zg zijn aldus over de 6 klassen verdeeld I met 10 II met 11 UI met 7 IVmot 6 V met 6 VI met 8 leerlingen S vv i i ji 4 ff6 e d voor de zuiveHpJ van Uw dri k leilsX ut hst drinkwater is de hoofdweg waarlangs de cholera tot J doordringt Laat het water uit de pomp in of naby Uwe woning alt jd i uur koken alvorens Ge het tot drinken wasscben schrobben enz gebruikt Spoelt Uwe melkemmers met gókooH water en zorgt dat de molk niet verontreinigd worde De melk die Gij gebruikt moet Gij altijd koken ook de karnemelk Onze dorde raad betreft Uwe medmg Eet geen onrijpt vruchten Zijn de vruchten rijp dan kunt gy die eten Zijt matig in het gebruik er van en wascht ze vooraf zorgvuldig met zuietr water Eveneens moet Ge handelen met salade en andere groenten die ranw gegeten worden Zorgt dat Uwe spijsvertering niet gestoord worde Drinkt geen jong bier als ge bezweet zyt moogt Ge ook rerwaohton dat ia maatochappüi die deze mün exploiteert in het onderhoud der achterblyrende weduwen en weezen voorziet en ben niet aan de nlsemeene weldadis hetd prijs jret ft doch dnarniedü yn do mannen rn vaders broeders en zoons met teruggegeven en evenmin worden op deze wgzo nieuwe catastrophen voorkomen Met alle recht dringt men or daarom bij do regeering op aan oen onderzoek iu te stellen waaraan ook de arbeiders zullen deelnemen opdat mt n altbans de zekerheid heeft dat alle voorzor smaatrogelon waren genomen en verdor zullen toegepast worden ter voorkoming van dergelijke niouwe rampen Voorzeker is het geen oubeschtiden eiscit wanneer de arbeiders zelf een stem in het kapitlfl verlauïen waar het hun veiligheid bij don arbeid betreft Al te dikwerf tooh wortlen zij het slaclitoflor van de zorgeloosheid en hebzucht iler werkgevers Ue commissie tot on lertock van het beheer van het jongste Servische Kabinet bevond dat er een vlottende schuld van 15 millioen gulden waa gemaakt Aan de Times werd geseind dat Ristitaoh betere redenen had om het vorig Kabinet tot aftreden te dwingen dan tot dusver bekend zijn De eerste regent zou uit vortrouwbare brou inlichtingen hflbbeu gekregen over een uitgestrekt komplot waar j in de voornaamste radicalen btlrokken waron Hot plan zou zgn geweest deu jeuglligeu Koning Alexander te nnttronen en de dynastie van karagoorgevilch te herstellen Er was zegt de corrcspondenl onderde radicalen steeds oen aan hot huis Obrenovitch vijan 1 dige groep maar deze was nii t sterk en in de Volks i vertegenwoordiging tolde zij slechts een zestal leden De verdeeldheid van de verschillendo groepen der radicalen zou er den laatste tijd too bobben geleid i dat verschdLnde rarlicalou mot deu pretendent iu overleg traileu Dit kwam den beer Ristitch ter ooren noopte hem terstond krachtig Ie behandelen I Het nieuwe liberale Kabinet gclooi t dal het in de drie maanden r elke het nog van de algemeene verkiezingen scheiden zijn positie sterk genoog zal hebben genaakt om een moerderlieid te verkrijgen APVERTENTIËN Getrouwd Dr T BEEKENKAMP ArU KN JOJIANNA S TAN HOÜWENINGE üe Heer en Mevrouw BEEKENKAMP tas HoDWENmGï betuigen ook namens wederzgdsche oudera hun hartelyken dank Toor de vele bewyzen van belangstelling bg bun hawelgk ondervonden Gouderak 7 September 1892 Oude Kentiissen Tegen rhumatische aandoeningen van allerlei aard zyn de echte Anti Rlmmatisclie WATTEN voorzeker oude kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrijgbaar a 30 cent per pakje o a bg C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Hoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G V d Geur Waddinxveen T A e van Deth nej de ned Bosman Gouda F W J den Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S T d Kraats Bleiswijk Men zg gewaarschuwd tegen de namaaksels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BhEBTVELT Az Zeer ITette Gesteendrukte MMAAETJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Zeldzaam AanlDcId Voor de Somma 7aii4iOG ld wordt ter overname atingefrnden een WATER en VÜÜBNEERING ilvens handel in Aardappelen en Brandstoften enz hetwelk een burger bestaan oplevert Mjpn kan zich 14 dagen van de zaak overtuigen Brieven franco ü P EEIS R KortpffMolenstraat No 37 den Haag LOTE inde VKllLOfliMG I BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ eweg PRik i ll LOTEÏ vp y ƒ A BlilL E ilAI Langde Tiei 10 kleö Hel gro t her8 inboroert é trotseerti st aan de nieu Ü9 ti kpmttljs Jiraelijk lil I over de jj w kt toviiis ecnif lie i uit nvandoij t t èpdff rtdervii éniiaaa er r In verbreid ld ad blijl den gei ngbpgedaari urorden uv gdsteil tege I on zij zeuuwhoofdpïgD af tot de voorafgaan fl ko iteekonfflu van njUpl nog steeds alle middelen mot de medisch Wetenschap aanj aad eer toe dat zy door bet ebruik maken v nfi den ei inv ij 4igi M we siologisohe onulokk ng godaau heeft die n houderde pj sfneigingen is en terwijl zij in i l ton ohappölijko kringen ile hooMe U untótol ie zgn voor de aali kenufvkwalen gdendelumensohheid lï l fflé geuei wezen Officier van jLrtzondheid Komart W lsm nn te TOshoftn on in eene 50 jarigo praitijk Door IwaSSCniag vahfïi pet hOOtl daartoe geschiUte stoifda door de huid ontniddi medegedeeld W w geu 8wgze werden werkelijk sclfittel maakte zooveel opgang dat vaiJ flfi door den uitvinder ssobryvep lÉSfyè 3 f J I OVER ZENUWLIJDEN en BEROERèEf t hare voorkoming en genezing j binnen korwn tyd reeds de le druk versbhenen is Dit boekje bevat niet alleen qor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent hot wezen der nieuwere therapie en iledmmiode zelfs in wanhopige gevallen Ivorkregeu uitwerking maar ook viudt men daarin ifetenschappelpe verhandelingen uit de medisch bladen die aan dezo geneeswijze gewyd zijn zoomede afschrift van tal van getuigschriften vau hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Méuière med dr profeSSOr aan de polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinsreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankziuuigeu gesticht te Charenton S nitHtsrath Ur C ohn te Steltn virossmnan med dr arrend arts té Jöhüngen Dr P Porestier geneeshoi r directeur van het hospitaal te Agen Jeheimrath Dr Schering kasteel üuteufels Bad Bms Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 384 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts ta Zirkmtz über stdbsarzt Jeotil med dr te Weenen Dr C Bongavel te a Parrière Eure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier aeuuwgestcl meer of minder aangedaan is otaan zoogenaamde zenuwacbtigheid lijden waarvan de keuteekenen zijn chroniTObe boofdpiln migraine schele hoofdpijn bloedaandraag groote pnkkelbaaheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden on nog lijden aan de ifevolgen laarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de l rkende middelen als onthoudings eu koudwatorkuiir wrijven electriteeren stoomlooi of zeebadei geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreeS gevoelen VOOr beroerte eu daartoe reden hebbon wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling m eu het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorien van zeUUWlÜderS als ook aan jOUgC mClSOeS lijdende aan bleekzucbt en krachteloosbeid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met hel hoofd werken en geestelgko reactie willon voorkomen wordt dringend aangeraden zioh hot bovon vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStClOOS en franco verzonden wordt door IjEM AIRE k Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der gonteswijze van Oud Offioier van gezondheid eero lid der Italiaansche Saniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Amgterdani door N CLEBA Co Hoiligoweg 42 Rotterdam F E van SANITEH KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht LOBKY PORTOM Ou legrnoht bij de Gaardbrug F 160 ünovertro ffen RW ALITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN N A AM VRAAG CHOCOLAAD m A ATP FalDriek te Westzaan y llUU I ll j Opgerichl 182S Oonda Snelpersdmk vau A Bbinkman r Zoo n De aitgj tT d zer Oonrant geachieui dageigks met iltzoiidering yan Zon en Feestdagen i e pr s per drie maanden it 1 25 tranoo per post 1 70 Gisteren avond zqu iu het lokaal van het heila eger in de Vogelenzang drie ruiten etukgeworpeu Don heer Kóring alhier werd op de tentoonstelling der Hollandsohe Maatschappij van Landbouw te Leiden een 2e prijs toegekend voor oen door hem ingezonden verzameling zadelmakerswerk Door de Gozondbeids Comroissie alhier wordt onder de Ingezetenen de volgende circulaire verspreid Gouda September 18 2 Medeburger I De Gezondheids Commissie alhier brengt eenige betrouwbare raadgevingen onder de algemeene aandacht in de hoop dat ieder die zal opvolgen en daardoor in de eerste plaats voor ziohzolven en voor zijne medeingezeteuoti zal holpen zorgen kot ilpe Npnüneri VIJ CtENTliN FEVlhhETOJ BBlv£I2ïTE XJU ket FrameA 42 Door het venster klonken als een accompagnement van verre door den wind overgebracht en gedurig afgebroken de tonen van een wals flauw bijna onhoorbaar en toch liefelijk als stofwolken van harmonie En door zijn herinneringen medogesleept haalde Sell oude voorbijgegane zaken op de eerste ontmoetingen en dien avond van bot huwelijk van oylvia s vriendin toen hij do Frnnsohman en zij de mooie Amerikaansobe onder de klok van bloemen voor de echtgenooten bestemd waren doorgegaan een klok gemaakt lan rozen oen geurige koepol oio al de koepel van een kerk don eeraten ku van man en vrouw te wijdon En hoe Sylvia gebloosd had En hoe hij verWeekt was toen de vriendinnon in ile banden klappend baddon goroopon Zij zijn onder de bloemenklok rioo gegaaul Zij m verliefd s s j Onze eerste raad is Zorgt voor do grootst mogelijke reinheid n on roudom Uw huis en Uwe werkplijats Mesthopen varkensvuil en andore onreinhoden moet Ge op Uw erf niet dulden Alle verborgene hoeken binnen üire woning kasten kisten kolder onder trappen bedsteden enz moot Ge tor doge reinigen on daarna zorgvuldig rein houden Uwe privaten moet Go dagelijks met schoon water flink afboenen en doorspoelen eveneens moet Ge dagelps de zinkputten en goten op Uw erf alsook de gootsteeuen schoonmaken eu daarna krachtig doors pollen Do vloeren U er woning moetjje daarentegen niet schrobben met water maar droog reinigen Laat de wind vrij door Uwe woning blazen als het weOr gunstig is want in eeue droge zindelyke en goed getucite woning kan de cholera zich niet gemakkelgk nestelen Houdt ook Uw lichaam Uwe kleeding en Uwe bedden rein Ouze tweede raad is waakt net de grootste Hunne handen hadden toen elkander losgelaten en onder die rozen bad do arme George de Solis in plaats van zich nauwer aan Sylvia verbonden te gevoelüu zich zoo ver van haar verwijderd gevoeld Het was voor hot huwelijk van Norton en miss Hnrley dat do rozenklok de mariagebell zou eureu ffik bid u ik smeek u zeide mevrouw Norton die door al die berinneringen gefolterd werd Haar stem verzocht en smeekte bom te zwggou maar met een soort van scherpe smartelijke vreugde ging George voort bet verlodene op te balen 0 ik beu toon gek geweest dat ik niet alles aan uw vader gezegd heb dat ik hem niet heb toegeroepen dat ik nooit iemand anders dan u zou liefbobbou en dat ik u niet als mijn eigendom mgn geluk heb medegenomen wDat is alles voorbij zeide Sylvia haar ontroering trachtend to behoerscben Bedenk dat gij nu tot een eerlijke vrouw spreekt evenals gg toen tegeuover een eerlijk meisje stond Het is voorbg maar ik kan het niet vergeten omdat hot mij martelt en u doodt In de stom van Solis was evenveel smart als vastboradenboid in die van Sylvia on do jonge vrouw antwoordde Neen men sterft niet van verdriet dat zweer ik n mijnheer do Solis Wilt gij daarmede zeggen dat als men daarvan stierf gij reeds dood zoudt zgn O I God u wedergpzion te hebben te gevoelrn dat gij lijdt en I 4933 en AD VERTEN TIEN worden geplaatrt van 15 regels 50 Centen iedei regel meer 10 Centen ÖROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt geen al te koud water drinken Past op dat Ga geone halt bedorvene of beschimmelde spijzen eet en ontzegt U tgdelijk het genot van bet eten van mosselen en garnalen Onze vierde raad is leeft rustig en blijmoedig en spaart üm krachten Zorgt dat Ge geene koude vat natte kleederou of nat schoeisel aanhoudt kleedt U malig arm en houdt rust als Go daaraan behoefte gevoelt Laat geen vuil wasoh of beddegoed en ook geene personen van elders in Uwe woning toe als ge niet zeker weet d it die goederen en personen uit onbesmette plaateen komen want ook dat is een weg dion de cholera dikwijls volgt Zij Ge genoodzaakt verdacht goed in Uw huis te ontvangen omdat Uwe broodwinning daarmede gemoeid is dompelt dan al dat goed terüond in kokend water alvorens ge bot pak opent on de daarin besloten goederen ontvouwt drinkt daarbij nu en dan eene teug water waarin Ge een paar droppeles verdund zoutzuur hebt opgelost 4 tot 5 droppoU hebt oen bierglas vol water Gevoelt ge U ongesteld met buikpgn krampen missolgkheid braking koude voeten en handen gaat dan terstond naar bed en laat U warm toedekken mot kruiken beet water of zakken heet zand op dié deelen van Uw lichaam waarin Ge krampen gevoelt of welke eer koud zijn Last die doelen ook krachtig wrijven met camphor spiritus Drinkt elk kwartier eene teug water waarbij één droppel goede kaneelolie en één droppel venkelolie zijn gemengd e laat inmiddels den dooier halen Laat alle Uwe huisge nooten elk uur een paar eetlepels van eerstgenoemden zoutzuurdrank innemen totdat Ge weder beter zgt en laat ben zorgen dat zy vlijtig hunne handen wasscben nadat zij U hebben geholpen Wat uu Uiv lichaam verwijderd wordt moet terstond worden vermengd met een krachtjg ontsmettingsmiddel namelijk carbolzuur of creoline Die uitwerpselen dan te weten dat gij een ander toebehoort i Spreek niet van Norton l Hg is de braafste man van de wereld Hij begrijpt u niet hg ziet tranon in uw oogen eu doet niots om zo te doen ophouden O mg dunkt dat ik hemel on aarde ou bewegen om een glimlach op uw lippen te zieu Norton is uw vriend Spreek niet over Norton antwoordde Sylvia op vasten toon En nep do jonge man toornig hij is uw man En als ik daaraan donk dan drukt die vriendschap mij en ik verfoei haar en ik zou hem willen baton George Hoeft hij u zoo lief als ik riep do Solis uit Gevoelt hij me u zooals ik Zijl gij zijn eenige gedachte nju geheelo bestaan zooals gij voor mg zijt Ik lonk slechts aan u Sylvia I Ik heb ingn leven besteed om een ander dool eon anderen hartstocht te zookou Overal heb ik u inoegenomeh on weergevonden Daarginds waart gij mg bg Kn wanneer de gedachte dal ik u verloren had mg wanhopig maakte dan troostte hot rag dat gg toch geludkig waart Maar neon gij lijdt gg woent gg bemint mij In s hemels naam mijn vriern riep zij verschrikt Op Gg bemint mg Sylvia on evenmin als t voor mij geluk bestaat zonder n bestaat bol voor u zonder ing