Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1892

moeten daarna bewaard worden in een kamerpot met deksel totdat de dokter komt Al die genees en ontsnettingamiddelen ijn goedkoop en moet Go in hui hebben zoodra de cholera in Uwe gemeente verschijnen mocht of haar nadert 6e hebt dan al het mogelgke gedaan voor U en de Uwen en kunt zonder zelfverwijt afwachten wat Ood over U heeft beschikt I Doet het daarom en doet het goei Do cholera ia niet meer zoo geducht als vroeger wie tydig zorgt kan overwinnen Tot lid van den Riad te Haastrecht is gekozen de heer P Blanken in de plaats van den heer D A Dupper Azn met 63 stemmen van do 76 welkr waren opgekomnn van de 178 Uit Stolw k schrijft men aan do Sthoonk Ct Onze gemeente heeft gisteren door den dood een ambtenaar verloren die haar meer dan dertig jaren trouw en eerlyk heeft gediend nl de gemeenteveldwachter H L Mathuisen Vele ingezetenen verliezen in hem een raadsman zijne vrouw en kinderen een trouw en zorgzaam huisvader Keuigen tgd geleden werd ham door den Nederl Politiebond de zilveren medaille geschonken voor dertigjnrigen trouwen dienst Terwql aan den vorigen cursus voor vrgwillige Wapenhandel to Berg Ambacht 6 jongelieden deelnamen hebben zich nu voor den eerlang te openen lOttrsas 7 jongelieden aangemeld welke allen aan de aanstaande loting voor de nationale militie moeten deelnemen f Men schrijtt ons uit Schoonhoven Op het gerucht dat de poffertjes bakkers water uit de gracht gebruikten hebben deze zich gehaast dit pertinent tegen te spreken Zoo meldt er een dat hij bakt oiidtT coiUróte ra de peamikeiib com mitêie en een ander dat door hem voor bet bereiden Tan het beslag en het wasachen der borden gebmik wordt gemaakt van zuiver tnattr en hij bereid is yne artikelen aan een Kheikundig ondersoek te onderwerpen Mevrouw Hygea alzoo tegenwoordig reeds tusschen 3e vericie boter en met zilver iedieid dii ia zeker wel iets nieuws onder de zon Bg het uitvoerend comité der Sporttenloonstelling bestaat naar men zegt het plan tot het doen spelen van eene partij schaak met levende stukken Dit zou plaata hebbeu na afloop der kolfwedstrgden Zijn ar zoo P De heer J C Boers te Delft heeft een tegenhan r gevonden Bg advertentie in eenige bjaden geeft heer Alex Ver Huell aan zgn ergernis lucht over t feit dat zijn naam niet voorkwam onder de paar honderd aan wie op Kooinginaveijaardag een lintje Werd geschonken Vgandigheid hoeft weilerom geinflnenceerd roept hg uit De man die kapitale sommen achork voor nuttige instellingen op voorwaarde dat zijn naam niet zou genoemd worden vergeet zgn waardigheid en klaazt in het openbaar omdat hem de twijfelachtige eer ontging te warden gelgkgesteld met de beste en goedkoopste cacao of Z $ daad een poging om heen te gaan Hij hield I baar terug f Laat mij Laat mij aprek en Laat mü u allea zeggen Ik heb sinds ik u wederzag opnieuw gedroomd maar nu waren het bestaaubaro droomen dtoomen die in ons bereik zijn droomap die verwezenlijkt zullen wordrn morgerf reeds als gij wilt Wat bateekcnt dat 1 Hg wa zeer bleek en zijn oogen glinsterden als van een krankzinnige of een koortslijder Het geluk dat wij lieten ontsnappen en dat wij ktinueo terugvinden fluisterde hij bestaat niet Il chts in het verledeno Ook in de toekomst ook voor ons beataat het Ik aanbid u Sylvia I Ik zal a altijd beminnen Wilt gij mijn eeuwige toewijding unnemen dan zal mijn geheele leven uw geluk beschermen Uwe toewijding uw leven Zg atamulde rij begreep alles doch wilde niet Om uw leven ie redden zou ik honderd maal het müoe geven zeide bü opeens vastberaden ala een man die plotaeling het bealuit neemt zgn hoofd te wagen Welnu gg lijdt gij aterft Ik zie slechts u en denk slechts aan u De rest van de wereld bestaat niet voor mij Ik wil dat gij zult leven Ik wil het Wilt gij Wat Sulia voorstelde was geen dwaasheid van een uur het was het offer van een geheel nieuw vrij 4 met den luitenant kolonel commandant der sohutter j van SoerabaJB Zoo zijn er helaaa Haddon we ongelijk toen we verleden jaar opkwamen tegen dat aankwccken van kinderachtige ijdelheid als zelfs de beate mannen er door bedorven worden oa icik Ct Een trein van Parga naar Boulogne heeft drie personen overreden een kind dat op den spoorweg apeelde en de oudera die poogden de kleine te reddea In bet Toorloopig veralag der Eerato Kamer over da belaatingvooratellen word op de qutestie van het verband tuaachon die in de Tneede Kamer thans aangenomen vermogcnshelasting en de nog niet in gediende maar spoedig te verwachten bedrijfaboUsting nogal nadruk gelegd Slechts eene kleine minderheid beschouwde do vermogensbelasting afgescheiden van de verbetering en aanvulling die het belastingatelsel later ondergaan zou op zich zelf reeds als een goede en nuttige belasting Verreweg de meeste leden stelden in het licht dat er tufschon de verschillende deelen van s ministers hervorraingsplanniin een nauw verband boatond Na gewa gemaakt te bobben van de onbillijkheden waartoe invoering der vermogensbelasting zonder de bedrijfsbelasting zou leiden en na ook allerlei qusaatiën te hebben opgenoemd waaromtrent men thana nu men de bcdrijfabelaating nog niet kent in het onzeker verkeert bealoot het veralag de resumptie van de meening van deze vele leden aldus Slechts de overtuiging van de bezwaren aan de gelijktijdige behandeling van de zoo ingewikkelde onderwerpen veibonden en het vertrouwen in den persoon van dezen miniater in verband met zijn namens do geheele Regeering gedane toezegging die de verwachting wettigen dat ook de bedrijhbelasticg gelijktijdig met do vermogenabelastiug zal kunnen worden ingevoerd kon in de afzonderlijke behandeling dezer voordracht doen boruaten Het Haagache Dagblad vindt deze alolaom van dia meerderheid der leden onlogiach en het vertrouwen dat zg in den minister atellen veel t groot Het blad is van oordeel dat de Eerste Kamer eenmaal de overtuiging uitgeaproken hebbende dat de beide belaatingen zoo nauw aamenhangen ook met de behandeling en zeer zeker met de aanneming I der vermogensbelasting wachten moet tot zij da I bedrgfabelaating kent I Ala dua zegt het Dagblad de minister niet dadelijk I bü de opening der nieuwe zitting van de StatenI Generaal de bcdrüfsbelaating indient dan kan de Eerste Kamer wil zg haar prestige niet geheel in de waagschaal stellen de vermogenstwlastiLg niet aannemen zonder van den minister de stellige verzekering te hebben erlangd dat hij zoo de invoering I der bedrijf abelaating met lo Mei 189S onmogelijk 1 wordt een wet bij de Slaten Generaal zal indienen I om ook het in werking treden van de vermogenabelastiug te verdagen Zulk eene belofte zou natuurlijk noc41g zijn want I daar da Ëento Kamer het recht van amendement 1 mist en in de vermogensbelasting ultdrukkelgk is bepaald dat zij met 1 Mei ISUS al worden ingevoerd staat de Eerste Kamer voor het dilemma aannemen of verwerpen Maar het Dagblad schijnt toch te raeenen dat de leven het verledene dat terugkwam Zij beefde Zij gevoelde de verzoeking over baar komen Ontroerd en wankelend was zg in haar rockiiig ohair nodergevalleu en met gevouwen handen vol angst voor hem en voor zichzelf zeide zij bevend als een kind Mijnheer de Solis mijnheer de Solis ik smeek u en bezweer u Gij weet niet hoeveel pijn gg mij doet Ga heen ga heen I Zij begreep ja zij begreep Wat hij zeide teroorzaakte haar pijn in het hart en een bedwelming van vrijheid in het hoofd Hü zag haar verwarring doch met het agoïanie van verliefden maakte hg de toegebrachte wonde steeds dieper Ia het dan niet waar dat hier alles n dmkt ec u doodt Is het dan niet waar dat uw hart veratikt wordt Heb ik het niet geraden Sylvia En zij ateeda meer verachrikt Geen woord Geen woord meer mgn vriend in naam der genegenheid waarvan gij apreekt Het is nu niet meer de opofferende genegenheid van vroeger als ik u zoo zie komt de waru liefdo in opstand Ik spreek niet van Norton Hij is een man van eer ja de braafste man der wereld maar die u niet begrgpt die u laat lijden die zolfa niet vermoedt hoeveel doodolijke ireuiigheid er in uw hart ia Welnu Sylvia ieder mensch heeft rrcht om ie leven te bestaan zijn hart te voelen kloppen I Men moet zijn recht durven gebruiken en ons recht is ons geluk onze liefde Ik heb u Eerste Kamer nog een anderen wag kan inslaan om zonder de vermogensbelasting nu reeda teratond te verwerpen toch te zorgen dat het verband met de bedrgfabelaaling gehandhaafd blijft Het schrijft althans heden nog eens de zaak ter sprake brengende Ons dunkt dat de Eerste Kamer wil zij haar prestige althans nog oenigazina handhaven verplicht ia om hl bij gemotiveerde orde van den dag de behandeling van minstena do atemming ovet dewet te verdagen èf van den miniater Pierton de pertinente Regeeringaverklaring uit te lokken dat zoo du bedrijfabelaating niet met 1 Mei 1893 kan worden ingevoerd hij een wet bij de Staten Generaal tal indienen om ook de indiening der vermogenabelaating tot het jaar 1894 uit te atellen Vrij Algemeen ia men van meening dat het rookan van tabak evenala het dragen van ooraetten door ds vrouwen geheel in strgd ia met de gezondheidsleer Nu is echter door eén hygiënist te Rome dr Tassinnri aangetoond dat tabakirook een krachtig ontsmettingsmiddel is zoodat het rooken als een voorbehoedmiddel tegen een aantal zirkten kan beschouwd worden Ook dr Miller te New York en dr Vassili te Napels zijn van meening dat tabaksrook de ontwikkeling van ziektekiemen tegengaat Een groot aantal onderzoekingen werden door dr Taaeinari uitgevoerd omtrent lon invloed van tabskarook op do kiemen van cholera longonuteking enz Te dien einde bedekte hij bet inwendige van ballen met een laag gelntine dia de kiemen der genoemde ziekten bevatte daarop werd in ile ruimte gedurende DO ï 30 minuten tabakarook ingevoerd Toen werd vaatgeatald dat do baci len der cholera en der longontsteking geheel vernietigd waren welk soort van tabak men ook voor dit doel aanwendde de gelatine werd door don tabaksrook volmaakt gesteriliseerd Daarentegen was er nauweijka eenige uitwerking te bespeuren op de typhus baciUen Men zou te veel verwachten door aan te nemen dat tabaksrook kiemen vernietigt die reeds in het organisme zijn opgenomen maar toch zal ha fiedereii rooker welkom zijn te vernomen dat het rooken als een voorbehoedmiddel te beschouwen is tegen eenige der geduchtste besmetlelgke ziekten Intusachen is het ook verstandig hierbij te Oedanken dat onmatig rooken ot de niet minder geducbla niootine vergiftigiiig leiden kan Ta Frankfort a M ia een man gevat die z n werk maakte van huwelijkaapliohterijen ed daarmee een aanial menschen veel grid stgezet zelfs een bejaarde dame tot zelfmoord gebracht heeft Dis schurk ging op een zeer bgzondere manier te werk Bij de verloving het hg zijn aanstaanden sohoonvader een contract leekenen waarin een ruima aohadevargoeding werd beloofd ala door zijn toedoen bat voorgenomen huwelijk niet voltrokken werd en hn van zgn kant verbond zich ook daartoe Dan zond hü zelf ocgeteekende brieven aan de familie zijoer verloofde waarin hij weril afgeschilderd ala een oplichter een ellenilvling bij onderzoek bleken die beachuldigingen waar te zijn de verloving werd afgebroken de sohailevergocding betaald en hij ging een nieuwe braid zoeken Thans echter hebbeu verscheidene aanklachten van anderon een eind gemaakt aan zijne roordeelige zelfbeaohuldigingen I lief en heb u altijd bemind ik zal u altijd liefhebben en wil u geheel mijn leven geheel mijn beataaa wijden en u raodeveeren ik weet niet waarheen raar men niet sterft en waar men banint George I George riep zij opgeheven en mede geslrept door zijn hartstocht zgn levenskracht 01 als gij wist tot welke martelingen gg mij veroordeelt f onder voorwendsel van mij te trooaten en te beklagen I Wat doet het er toe als die martelingen deUstate zijn riep Solis De laaute Helaaa m Gil ziet wel dat alles in n in opstand is dat tot sterven toe lijdt Welnu I voor het geluk vanhet menaehelijk wezen dat ons het liefst is op dlwereld is alles geoorloofd 1 1 Alles 1 Morgen vannacht wanneer gü maar wilt zullen wij vertrekken Een vlucht een schaking ik weet het zelf niet Een hoekje in Europa waar wü ona zullen verbergen Een vergeten huisje aan den overkant dezer zee dio ons wenkt en waar wij vrij zullen zgn Zijt gü krankzinnig Vrij ja en zoo gij wilt begint voor ons een nieuw leren eu wat bekommeren wij ons om de Wereld en de menachen Wij zijn onschuldig en worden toch belaaterri Wehu als de praatjes van Dickson zells n kunnen bereiken laat de menachen dan maar kwaiidapreken I En wij zullen tenminste ona leven onze liefdu genoten hebben fTordt vervolgd zMnrent het wsvlailv a riWigww tw nw aaaaiw vaa ona land bericht do heer Dr J Kuiper arts off nm gez ie kl hoe het toezicht te Oldenznal plaate heaft I September ben ik met de laataten trein hier aaagaftomen Ik had teratond een onderhoud met den Burgemeeatar Van 3 Sept af bg de aankomst ben ik te beginnen met den len trein aanwezig geweest van alle uit Duitsehland komende tremen lie telkens allo rrizigers voor zg uitstapten gezien ben steeds tegenwoordig geweest bij de visitatie dirr bagage door de do aneboambten heb allo gedraïen en niet sfewiisschon lijfgoederen en ala het mij nooilig voorkwam maar laten deainfeoteeren gedurende een kokao of ala de voorwerpen dit niet verdriigeii met aublimnatoploaains Dit wat bet geneeskundig toezicht betreft Ik heb laten inriohten een vertrek om zieke vau cholera verdachte reizigers in observatie te houden verder een cholera barak om aan cholera lijdende retzigera teratond op te nemen Deze maatregelen had ik genomen toen jl Zaterdag 3 Sept de namiildai a de inapectetir van het geneeakiindig Stantstoezichi vour Overijaul en Urenie Dr Lubttch hier kwam linn Bij zijn vertrek beeft deze heer mij gezegd Ik bon zeer tevreden met hetgoen ik hier geiieii heb Het ia mij bokend dat mijn te Muciedé gedetacheerde collega op dezelfde wijze handelt als ik hier heb beschreven t Zal iedereen verheugen te zien diit thans werkelijk met ernst voor ona gewaakt wordt Ona bericht van voor eenige dagen dat men van oen gezondheidsdienst te Enschedé nog nieia merkt en dat de passagier uit Duitsehland op de gewone wg ze zouder eenigen vooriorgsm iolrestel bii nenkoinen kan dan nu gelukkig door dit betere vervangen worden Naar bet iiederl Laitdb Weekblad verneemt beataat hot voornemen tot oprichting an een Ned Landbouwverbond en ia daaraan reeds een begiu van uitvoering gegeven in een aameiikomat door eenige landbouwers gehouden Hot hoofddoel van dat verbond zal boataau in het bevorderen der verkiezing voor de volksvertegenwoordiging en de Proviiicinlo Stateu van voorstanders van den landbouw onvorsohillig van welke politieke richting waartoe in de kiesdistricten vaar voldoende medewerking betoond wordt zolfstanilig werkenile afdoelingen zullen opgeriolit worden Verder zal de boud zich bezighouden met aaneensluiting ler landbouwers ter beliarti iiig hunner belangen waar geiamenlijk moet opgetreden worden b V tegenover suikerfabrieken afwatering domeinbeatuur polderzakeii enz Vermoedelijk zal de contributie aluchta S5 enten bedragen en treedt de bond niet in concurrentie met de landbouwmaataehappijen daar hij op een gebied blijft werken dat de maatachappijen niet mogen of kunnen betreden Zoodra zich een voldoend aantal uitaliiitend landbouwera beroiil verklaard hebben tot ilo oprichting mede te werken zal een comité gevormd worden De hoofdrecbter J G Kotzé die zich verkiesbaar heeft gesteld als candidaat naar de betrekking van Staatspreaident der Tranavaalache Republiek heeft aan den Staatspreaident Paul Krnger den volgenden open brief gericht Zeer Oeaehte l eeident Mijn groot reapeot voor U heeft mij er toe gebracht U dezu regelen openhartig te sohrgven met betrekking tot de aanstaande electie voor President Reeds tweemaal en wel in 1882 en 1887 heb ik geweigerd mg zelven ala eandidaat verkiealwar te stellen daar ik het toen in bet belang van het land oordeelde dat Gg Hoog Ëdele Heur als President zoudt optreden De uitkomat heeft getoond dat ik in deze mcening gelijk had De vraag is mij echter ni weder loor vele invloedrijke burgers gedaan of ik bij de aanstaande electie als candidaat zal staan on ik heb er Ja op geantwoord Ik waardeer mijne tegenwoordige eervolle betrekking en heb die lief Ik geloof dat ik daarin niet geheel zonder goede vrucht heb gearbeid en ik zal altijd trachten mijne beate krachten te wijden aan het belang van liet lend en volk Ik verlang echter U de reden mede te deelen waarom ik mij thons voor het presiileiitschap ver kiesbaar zal stellen Ik beschouw dat de tijd aangebroken is wanneer eone verandering in het bestuur behoort plaats te vinden Het is mijne verluiging dat in eene republiek zooala deze ala zniver constitutioneel beginsel moet worden aniigeiiomun de wenachelijkheid dat een aiaatapreaidenl uiei meer dan hoogatena twee termijnen blijft dienen Het voorbeeld van Washington den eersten president der groole republiek in Noord Amerika behoort gevolgd te worden Wel is waar in onze zuster republiek den Ota ï TI MMt k paaaiitaBt BiMid vaal kugar als president aan het hoofd gebleven maar do Vrijstaat was in die dagen zoo n klein en eenvoudig land en mot zoo weinig moeilijke quaesties omgeven dat het blijven voortdienen van den president aldaar geen nadeeligo gevolgen in het loven riep Eene goede constitutioneele of liever republikoin che regeering vordert dat de hoofdpersoon niet to lang aanblijft Wel is het waar Hoogedele heer UwB vele bekwaamheden zal een ieder ofschoon hg somtijds in meeoiog van U mag verschild hebben erkennen Uwe krachtige politiek vooral wat betreft de onafhankelijkheid van het laud zal een ieder altgd bewonderen en znl ook door lederen opvolger vau U als voorbeold worden aangenomen In da laatste tgden zgn er rele ziken ontstaan waaraan het land behoefte heeft De onverwachte eu groote ontwikkeling van de mijn induatrieen het aanleggen van nieuwe steden grooiendeels door ijverig en talentvolle uitlandera bewoond de belangen van den landbouw in verband daarmede genomen de naturollenquaeatie vooral in betrekking tot die van arbeid Toor de ragnindustrie en den landbouw eu aadere qnaestieii van belang door de steeds toenemende icstrooming van vreemdelingen aan onze aandacht opgedragen eischen groote hervormingen in het bestuur van den staat Voor bgna 16 jareu lang heb ik hel land door en door leeren kennen en ik zou raij gelukkig rekenen mijne medeburger bg te staan in de wellicht moeilijke dagen die wij tegemoet gaan Er is in mgne verklaring dat ik als candidaat zal ataan hoegenaamd niets vijandig tegen U In de aanneming van de candidatuur voor het presidentBchnp word ik door dezelfde beweegreden godreven die fJ Hoog Edele Heer zal bezielen ala gg eene uitnoodiging om U eene herkieziug te laten welgevallen mocht aannemen nl liefde voor de Z A republiek Ik vertrouw dat de vriendschappelijke verhouding die tuaachen ons beeft bestaan laug moge blgven voortleven Ik noem mij enz Op dit schrijven heeft de hoer F C Elofs parti culier secretaria van den staatspreaident het volgende antwoord ingezonden IfelEd Geitr Heer I Nampn ZHEd den etaatapreaident heb ik de eer ontvangat te erkennen van Vim dato 2 dezer en i mg van ZHEd opgedragen UEd in antwoonl daarop te berichten dat ZHÉd de beweegredenen waardeert die UEd er toe gebracht hebben ZHEd mede te deelen waarom giJ U tegenover ZHEd al candidaat voor het preaidanttohap atelt Hoewel zooala ZHEd met behoeft te zeggen ZHEd U e opinio niet deelen kan behoeft zulks nog geen verandering te brengen in de vriendschappelg ke verhouding tuaachen ZHEd en U Met de meeste hoogachting enz De directie van den Grand Central Belge heeft wegene de cholera bealoteu tot nader orde geen landverhuizers meer te vervoeren op hare lijnen Dinsdag had te a Hage eene vergadering plaats der Vereeniging van burgemeeatera en aecretariasen van oniliggenda gemeenten ter bespreking der maatregelen die togen de cholera kunnen genomen worden Deze vergadering werd made door den inapecleiir dr Ruysoh bijgewoond die o a do burgemeesters uitnoodigde hem onmiddelgk telegrapbiach omtrent elk geval ran cholera noitra in hunne gemeente voorkomende in te liobten opdat daarop alle maatragelen bg ehelera atiatica oorgasolwaTBa tatg past zullen kuunnen worden Ala gevolg van de interpellatie De Vries van Buuren lyerd de hoer Dirksen inspecteur der ha idelainrichtingen to Amsterdam door Biirgameestor en Wethouders belast met het omlorzoek aangaande de gegrondheid der klachten die ten opzichte van den toestand van het Merwede Kanaal thans reeda gorezin zijn Op Zaterdag 3 dezer heeft bet onderzoek betreffende den staat waarin bedoeld kanaal verkeert in bijzijn van do hoeren Hubrooht Zur Muhieii Korthals Alles en Jacobaon plaata gehad Naar wg tot nog toe hebben kunnen vernemen zgn de uitkomsten van het onderzoek dat plaatseJgke Terondiepingen in de vaargeul aanwezig zgn en dat ter plaatae waar een peiling over de geheele kanaalbreedte geschied is een met onbelangrijke verandering van t oorspronkelijke dwarsprofiel gebleken moet zijn Neemt men hierbij aanmerking dat het kanaalu ater ten gevolge mn dejoxgrie hevige stortregen op den dag mn onderzoek boven het normale peil êtond dan schijnen do klachten tooh niet geheel ongegrond Dit vermoeden wordt bevestigd doordien zoonis men verneemt het uit te brengen rapport gepaard zal gaan met het voorstellen van maatregelen ten einde de toestanden niet ti doen verergeren Hoewel nog niet bekend is waarin deze zullen beslaan en het ook niet op onzen weg ligt op het uit te brengen rapport vooruit te loopen mogen ü tooh aannemen dat het voorstel der Kamer van Koophandel om Vreeswijk en tuaachengelegyi plaataen mtt Amsterdam ten dienste van handel scheepvaart eu vao de met het toezicht op het kanaal belaste ambtenaren door oen telephoon te verbinden een Toorlooper van de te nemen maatregelen is mi V Sed BatteolaDdscli Overzlcbt De correspondenten van buitenlandsche bladen blijven steeds beweren dat de cholera te Hamburg veel ernstiger is dan door de overheid werd opgegeven Dit schijnt werkelijk het geval te zijn Niet alleen dat volgens de Standard Maandag 989 nieuwe ziektegevallen en 369 sterfgevallen voorkwamen terwijl 530 personen begraven werden maar ook beweert het blad dat sinds 20 Ang het aantal doeden uu 6000 bedraagt Hot verlies dat de Hamburgsche handel door de cholera heeft geleden wordt reeda op 200 000 000 M geschat Volgens net Hamburger fremdenblatt dat een onderzoek deed instellen op de groote begraafplaats te Ohladorf moeten indejongstverloopen voertien dagen ongeveer 2000 sterfgevallen aan cholera méér hebhen plaats gehad dan de olfioieele statistiek opgaf In de laatste veertien dagen werden er bggezot 5758 lijken terwijl het aantal over zulk een tgdperk in gewone epidemievrge tgden slechts 600 bedraagt Het te veel van ruim 6000 moet dus uit cboieralijken hebben bestaan in plaata van 2900 zooala officieel bericht werd En dan zgn er nog meer begraafplaataen rondom Hamburg Nog erger klinkt hetgeen aan de Fosmche Zettung wordt medegedeeld Volgena dien berichigevor zou het geheele aantal peraonen die te Hamburg aan cholera overleden het bijna ongelooflgke cgfer van 6200 hebben bereikt De Fransohe minister van binnenlandache zaken heeft ten vervolge op het bekende besluit houdende voorschriften in acht te nemen bij de komst van personen en goederen afkomstig uit besmette landen Rusland België en Duitsehland eene circulaire aan de prefecten doen toekomen waarin die voorschriften nader en uitdrukkelijk uiteengezet worden De prefecten zullen don maires in de gemeenten van hun departement last geven bovenbedoeld bealuit aan te plakken De gezondheidsraad heeft den minister van binnenlandsche zaken eene atatiatiek medegedeeld van het aantal peraonen aedert den 8eu Augusiua tot en met 4 Sept jmber te Parga en in do voorsteden aan de ziektevormen der cholera overleden Den 8en Augustus ia er één persoon aan bezweken daarop volgden twee dagen dat er geen sterfgeval plaats had twee andere weer elk met één sterfgeval en drie dagen zonder dat er iemand overleed Met den 16den Augustus hield dit op Het getal overledenen verschilde van den 17den tot en met den 23 ton van 2 tot 7 Den 18den staan 13 opgeteekend ala geatorven Sedert ia hel aantal overledenen tot den 2 laten bijna geatadig toegenomen Die dag wijst het cijfer aan van 31 het hoogste dat tot en met 4 September bereikt ia Den 4 September zgn er 14 bezweken In het geheel zgn er van 3 Auguatus tot en met 4 September 276 personen gestorven In do voorsteden was bet cijfer gedurende dien tijd 130 Deze opgave beeft alloen betrekking op de overledenen in de hoapitalen Uit eene atatiatiek omtrent de cholera te Havre blijkt dat er na i Augustus tot an met S September iiO personen overleden zijn Dien dag was bet cijfer 17 De eerste vraag die bij het optreden vac liat nieuwe ministerie in Servië geateld ia was aal het Bus iaigezind weien Het kabinet is opgetreden met de verklaring Survie zal zijn neutraliteit naar alle zijden handhaven In het programma van hat kabinet dat Zaterdag ja 1 verscheen is deze verklaring eanigszina gewgz gd Daar heet hot Servië zal goede betrekkingen ontlerhouden met alle mogendheden in het bgzonder met de naburen Alle tnetaten zuUen gahnndhaafd n orden en voor do rechten van Servië zal worden genaakt Alle plichten welke Servië ala beschaafden staat in nationolen zin te vervullen heeft zullen betracht worden Deze tweede verkUring ia minder beknopt don de eerste en niet duidelijker Men vreest dat Rusland in hei spel is De heer Shiahkin die tijdelgk he ambt van minister van buitenlandsche zaken voor den heer Von Giers waarneemt heeft onder de Servische ministers eenigo vrienden