Goudsche Courant, zaterdag 10 september 1892

189S Zaterdag 10 September 4934 LAQE GiOUWE No 3 3de huis yan af de Wijdstraat Algeheele Liquidatie wegens Sterfgeval van eene der oudste en grootste Twentsche Linnenfabrieken Zuivere Linnen Damasten Taielstellen 12 Servetten en 1 Taiellaken vroeger 18 20 ƒ 24 en ƒ 30 nuƒ8 ƒ 10 en ƒ 12 perstel KrimpvrjjeFranBche Flanel fijne qualiteit slechts 30 en 37 Cts per El Zwaar Oerstekorrel ijzersterk 15 Cts per El Linnen Handdoeken ouderwetsche patronen Linnen Servetten ƒ 2 2 40 en ƒ 2 75 per dozgn Vingerdoekjes 40 Cts per dozijn Nog eene kleine partg 10 4 en 13 4 met de hand vervaardigd Vlaslinnen voor Lakens Dames Cbemises Pantalons Rokken Stofdöeken 75 Cts per dozijn Olas Thee Vaas en Borddoeken Constitutie Fransche Keper Piqué Moltonué Spreien Satinstreep Watertwist Zakdoeken en veet meer goederen die allen om contant geld te maken van de hand gedaan worden LAGE GfOUWE No 3 3de huis van af de Wijdstraat GOUDSCHE COURANT j ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr i per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mcoaderiyke Nommers VIJF CENTEN Oe Inzending van advertentlön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Zeldzaam Aazil od Voor de Somma van 400 Gld wordt ter overname aaivgebudens een WATER en VÜURNEERING tevens handel in Aardappelen en Brandstofieu enz hetwelk een bnrger bestaan oplevert Men kan zich 14 dagen van de zaak overtuigen Brieven franco D P K E I S E R Korte Molenstraat No 37 den Haag LOTEIM in de VKIILOTIIMG BIJ GELËUENHEID DER T7 xlje E a aord eaa aara axlsrt ZUN TB BEKOMEN BIJ n A BKII R HAI Lan e Tiendewe r PRIJS ƒ 1 11 LOTEN voor ƒ 10 In ecne rergadering te Belgrado legde de Servische minister van onderwjjs eeue verklaring af die naar pauslavisme riekt Zg luidt Vereeniging van alle Servische elementen en het voortrekken van ware christenen nil hier zeggen Grieksoh orthodoksen Wel hoeft de minister president daarentegen gezegd dat Bosnische Macedonische en Bulgaarsche vluchtelingen niet in Servië zulkn geduld worden maar wat Bosnië betreft is die verklaring vrij wel overbodig want in dat gewest heerscht rust Eu wat Bulgarije aangaat kan die verzekering oiet veel beteekecis hebben indien Serviè uaur de oogen van Busland ziet Met de linanoieele aangelegenheden van Servië taat het niet gunstig Het blykt dat het radicale kabinet een vlottende schuld van ruim 30 millioen francs heeft nagelaten namelijk 8 millioen te kort aan betastingen 10 millioen door de vorige Skupshtiua bewilligde legeruitgaven en 13 millioen ongedekte schatkistbons Ue nieuwe miiii lur vau finantien hoopt die schuld spoedig binnen e n jaar aan te zuiveren Het zal echter moeilijk M ezeu de belastingen te verhoogen want reeds als daarop uit de verte gedoeld wordt geraken de Serviërs iu beweging MARKTBERICHTEN Qoada S September 1892 Grauen heden met voldoenden aanvoer In de pryzeu kwam weinig verandering Tarwe JarigeZoeuwsche ƒ 6 76 a ƒ 7 50 Nieuwe dito ƒ 7 50 a ƒ 7 90 Afwgktnde ƒ 5 25 a ƒ 5 50 Polder ƒ 6 ü ƒ 7 Hogge Nieuwe Zeeuwsohe ƒ 5 50 a ƒ 5 75 Gerst Nieuwe winter ƒ 4 Z5 ii J 4 60 idem Zomer ƒ 4 a ƒ 4 50 Chevalier ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Haver Nieuwe per heet ƒ 3 50 a ƒ 4 per 100 kilo ƒ 7 50 a ƒ 8 Hennepzaad Inlaudsch f 10 a ƒ 10 50 Buiteulandsch 6 50 a ƒ 7 Kauariezaad ƒ 12 50 it ƒ 13 50 Erwten Buitenlaudschu voererwten per 80 K G 6 40 i ƒ 6 60 Koolzaad ƒ 7 75 a ƒ 8 40 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche 6 40 a ƒ 6 65 Cinquantine ƒ 6 60 a ƒ 8 90 Veïhaekt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens red aanvoer handel gewoon 2ï a 25 et por half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel gewoon 20 a 21 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel traag ƒ 0 85 a ƒ 3ó per week Vette schapen goetle aanvoer handel traag ƒ 14 a ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel gewoon ƒ 5 a ƒ 12 Graikalveren red aanvoer handel traag ƒ 18 a ƒ 28 Aangevoerd 99 partijen kaas Handel matig Islü Qual ƒ 27 8 ƒ 29 2de Qual ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere hooger in prijs Noord HoUandsoh ƒ 26 a 28 Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 45 a ƒ 1 55 per kilo j Weiboter ƒ 1 25 a ƒ 1 35 per kilo Burgerlijke Stand GEBOKEN 4 Sopt Coruelis Gijsbertus ouders P HoUeman en C E Janknegt 5 Maria Polro nella ouders J J Zoijdveld en A M Bordenave 6 Frans Wilhelm Simon ouders W Gründer en J Hazebroek 7 A uloinelta ouders K van Vliet en L den Besten OVERLEDEN 7 Sept N M Hofstede 3 m GEHUWD 7 Sept C Lafeber en H i Streefland C Pi Luijnenburg en J Blok J Visser en E Sngtsma Reeuwijk GEBUKËN Jan ouudera J van Vliet en A van Dijk GEHUWD T de Bidder en J Groot ADVERTENTIËN De BURGEMEESTER van Reeuwijk betuigt zgnen dank san zgue ingezetenen vrienden en bekenden voor de hartelgke bewgzeu van toegenegenbeid bg gelegenheid van zgn ambtsfeest ondervonden Te koop aangeboden EEN 32 cM hoog vlug en vroolijk dier vertrouwd bg kinderen en kamer zindelijk Adres bg den boekh H C EDAÜW Jr Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1892 des morgens te elf uien in bet Koffiehuis HabMONiEc aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DHOOGLEEVER van Een gunstig gelegen goed onderhouden BOÜWUANSWONINQ met SCHUUR HOOIBERG BOOMGAARD ERVEN en ruim 6 Hectaren bizonder best Wei enHooiland staande en liggende aan de Karnemelksloot Wgk R No 497 te O O U Ï3 ÖL In drie perceelen Te aanvaarden de Landergen den In December a s en de Bouwmanswoning enz den In Mei 1893 De perceelen zijn 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 10 tot s namiddags 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜUN DROOüLBEVEfi te Qouda ADVERTENTIËN in We Binnen en Buitenlanditche CouranteUf worden dadeljjk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda h m STAATSLOTEBIJ De TREKKING der 5e Klasse begint MAANDAG 12 SEPTEMBER a s Loten en gedeelten van Loten zgn te bekomen bij de Collectrice der Staatsloterg Wed A C COSIJN FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gbemiscbt eo Zwitsersche WasscberiJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen tl Oppeniieimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Uameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Zeer ITette Gesteendrukte mmA TJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Gouda Snelpersdruk vaj A Bhinkman ZooN BINNENLAND GOUDA 9 September 1892 AU voorziclitighcids maatreKe i is raet het oog op de obolera do Stadelyko Bad en Z emiuricbting alhier gesloten Aan den wedstryd van den Ned Kolfbond dieop 12 en 13 dezer ie Soheveningen zal plants hebben sullen niet minder dan 2 3Ü kolvers deelnemen liet gemeensohappelgk diner zal waarschijnlijk niet doorgaan we en8 tot nu toe te geringe deelneming Door den directeir goneraal der Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen zijn maatregelen genomen dat op alle stations werkplaatsen deptlts ent steeds in voliloende hoeveelheid gekookt water voorhanden zij om te drinken Het goheele personeel is bovendien uitgenoodigd ieder iu zgnen kring mede te werken dat slechts gekookt drinkwater worde genuttigd Ook raoel in do restauratielokaleu steeds gekookt drinkwater voorhanden zijn op de handhaving van welke bepaling de stationchefs streng moeten toezien Verder is overal op de stations enz de noodige otttsmettingsiof creolin beschikbaar gestold onder opdracht die aan te wenden voor reinhouden van privaten en waterplaatsen zoowel voor het publiek als voor hel personeel bestemd Aan alle hoofdstations werkplaatsen en locomotiefdepóti wordt zuivere creolin voor inwendig gebruik verstrekt welke moet dienen om op geneeskundig advies te worden ingenomen De burgemeester van den Haag heeft geen vergunning verleend voor het honden eener meetim op een weiland aan den Loosduinschenweg van den Bond voor algemeen kies en stemrecht op 18 dezer FEVILLETOI iUit het Franich X 48 Mgnheor de Soils Ü mijnheer do Solis In naam uwer moeder Ik aanbid ui riep hij in vertwijfeling en ik wil dat gg zult leven Dat wil ik En uu gij weet hoe lief ik u heb onderzoek uzelf of gij mij genoeg bemint om uw leven op te offeren zooals ik u voor altijd hel mijne geef 01 voor altijd dat zweer ik u Zij was doodsbleek als op de pgnbank en toch gelukkig gelukkig als in een begoocheling een krankzinnigen droom Zij vraagde zich af of niet do dwaasheid die deze man haar voorstelde wijsheid was Hij was een man van eer Hij sprak haar nu evenals vroeger van een eeuwigheid van liefde En dit vroeger plotseling opgebloeid als oen hervonden lente bekoorde haar In Amerika zou do Solis haar zijn naam gegeven hebben Hier bood hij haar zijn geheele leven ijn gehoelo wezon aan Do wcigerin ï i gegrond op het advies van de geneeskundige autoriteit die door dun burgemeester 6p het ver ïoek is gehoord en de beslissing is eerst genomen nadat het bestuur van don Bond den bur gemeester had medegedeeld dat de vergadering door 10 000 a 20 000 personen zou bezocht worden De geneeskundige ambtenaar nehtte groote volksverzaraelingen in dezen tijd onraadzanin Te Oudowater had gisteren eene laudhouwtontoonstelling plaats waarop onditnks het iningunstige weder nog al vrij wat paarden koeien en ander vee benevens pluimgedierte en verschillende op den lai dbouw betrekking bebboudo voorwerpen waren ingezondon Er waren het regenachtige weder in aanmerking gonoraen vrg wat bezoekers Op Ie Woensdag te Zevenhuizen gehouden paardenmarkt werd eene keuring gehouden öp de aangebrachte veulens één twee drie en ïierjarige paarden waarvoor door hot gemeentebestuur en de Tereeniging tot verbetering vbb het paardenras prijzen waren uitgeloofd Het veulen genaamd I ortutta van den heer F van der Breggon te Wadilingaveou waarvan de vader Agamemnon no 6a van het Ned paardenstamboek den prijs verwierf Van de éénjarige werden bekroond met don eersten prijs een paard van den heer Ph van der Breggen waarvan de vader Jgamemnon voornoemd moeder Hom No 68 van hot Ned P S B De tweede prijs werd loegoketid aan den hoer J H van der Torren Kz te Zevenhuizen met een zwarten hengst genaamd Jumbo waarvan de vader JffameinnoK voornoemd moeder Cato ingeschreven in het Ned P S B Van de tweejarige paarden werd met den eersten prijs bekroond David bruine hengst geboren 18 Mei 1890 van den hoer F van der Broggon te Waddingsveen vader Hudolpli no 24 vau het Ncd P S B Het was als een liefelijke bedwelming die haar geheel overmeesterde oen lichte duizeling als na het gebruik van morphine Een stom Norton s stem riep haar ensklnps tot do werkelijkheid terug Daar op eenige schreden afstand was Norton Hij gaf een bevel of vroeg iets aan eon bediende Norton Do echtgenoot De wet Do plicht Hij is het sprak zij Norton Ik wil hem uu niet zien En George de Solis maakte onwillekeurig oen beweging naar de deur tegenover die waar mon do stem van Richard hoorde Vol bittere treurigheid voegde Sylvia hom toe Nu reeds berouw Nesii juloerschlieid antwoordde hij bijna woest Tot spoedig 1 En Sylvia hloef alleen naar de deur ziondo waardoor de Solis vertrokken was on steeds de stem van Norton hoerende die zeker dadelijk binnon zou komen Zg gevoelde zich alsof zij zou flauw vallen alsof het zedelijk evenwicht haar ontbrak Het was alsof George haar een lichamelgke wonde had toegebracht En hoe had hg gesproken Welk esn veizooking welke heerlijke drooraen Hij hoeft mij pijn gedaan dacht zij En toch luid zij niet Kowihl dat hij gezwegen had Zy trachtte zich to Ijoheorschen toen Norion binnen kwam Hij was zeiT bleek onniilig bijna somber 2ag ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratu opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt moeder anny voornoetad don Iwoeden prijs boliajildo de donkerbruine merrie genaamd Irene van den heer J H van der Torren Kz te Zevenhuizen vader Nelson no 10 van het Ned P S B moeder Kol ingeschreven in hel Ned P S B Van le driejarige paarden behaalde den eersten prijs de vosruin van deu heer A van der Spek te Bleiswijk vader Nehon uo 10 vau het Ned P S B moeder onbekend de tweede prijs word toegekend aan d u bruinen ruin van den heer Ph van der BrogKcn te Waddingsveen vader Oldtnburff no 9 van het Ned P S B moeder onbekend Van de vierjarige paarden werden met den eersten prijs bekroond de donkerbruine merrie genaamd Bijou no 613 van het Ned P S B van den heer F van der Breggen te Waddingsveen Vador eeo Oldenburgsche hengst van den heer C Oudgfc te Waddingsveen moeder Nanny voornoemil de tweede prijs werd behaald door de zwarte merrie van den heer G Eoos te Nieuwerkerk a d IJssel vadereen hengst van den heer C Eindhoven te Zevenhuizen moeder onbekend Do jury bestond uit de hceran H van der Maat van Bleiswijfc J Klapwijk C Eindhoven en A van Keeuwijk Aan de Woensdag te Lekkerkerk gehouden harddraverg namen 9 paarden deel De prijs werd behaald door de bruine merrie Pautuin van den heer J Verburg te Pijnakker de eerste premie door den bruinen ruin Dilibeü III van den heer J ü Matze te Mijdrecht en de tweede premie door de bruine merrie IVillemijntje van den heer A de Bruin te s Gravei deel Men meldt uit Harmeien aan de N R Ct Ds Nonhebel verkondigde j I Zondag van den preekstoel dat er tun zgnen huize was ingebroken on wel door de kinderen v in een diaken hij om zich hoen in den salon alsof hij iemand zocht en vroeg Wie was er Hier zeide zij rIk heb een andere stem gehoord dan de uwe 1 Dat was de heer de Solis antwoordile zij Ah En Norton zwoeg Op eens vroeg hij Eo loopt lie herr ilo Solis weg als ik kom Missohien wist luj niet dat gg het waart Och zoo zeide Norton Zijn stom werd 9ni jdond Gij kunt niet lieïen lieve Svlvia Wat zijt i g bleek Liegen Waarom zou ik liegen Waar sprak de heer de Solis met u over vroeg Richard achterdochtig Ik weet het niet Nergens over over nietsbeduidende dingen Zg zocht en begon bijna to sttmelen Niets beduidend hethaalde Norton ironisch Niets be luidend Natuurlijk Mn al wat de hoer do Solis u zeide was u volkomen onverschillig niet waar Onverschillig gehoil en al Waarom vraagt gij rag dat Waarom spreekt gij mij over mijnheer de Solis Om niets zeide hij steeiU trachtende lijn toorn te verbergen onder kidrate Omdat ik erbij toovnl in het Casino over hoorde spreken en wel II mmmmmm mmi vr