Goudsche Courant, zaterdag 10 september 1892

Tar Toorkoming Tan T rke rde gevolgtrekkingen liene het rolgeada Twee kinderen nn den diakon Beyen oen meisje Tan t en een van 14 jaar waren over eene plank die den tuin van Jen daminee met h t laad van den beer B TerbindtJ gnloopen en waren hierna in een prieel gaan titten Door kindorlgke nieuwsgierigheid m daar de deur bleek niet afgo jkgkje in de pastorie Na al het In te hebbei hebben m het huis les gelaten inoaU h t waa de kinderen opgemerkt had ver aan ds K met ja opmerking er vergeilen had d Ucur te slui reis ging I meeneit dat terwyl ir niets ge f Vermist werd de laaljjhiermede eveniVe do dominew dacht r liep naan tien burgonpeesleriln oi der omf van het voo evaliene De buijseoieester maakte er l em o dal et hier van inbraak geen t er deswege geen procosi vbrbaal len t 4 gedrereo namen tloten te cqn een nooia hier heke weer verlaten en De tuinman d lelde het gebourj dat de dominee tan doordat h j o Nu sou ie ler broken bedorven geëindigd ou andera over Hij lelfs paar een wi aangifte te doen eohte opmerkzaaj aprak was zi ingediend koJi wi igedieni N r de N fi C V err eemt bestaat te D lft h t voornemen om wanneer er gevalloll van cholera moctUen voorkomen de patiënten in heete Idoht te beHMtej en naar de oo hriften door de hoogleelj UMf ëtbkvis en Forster en r Ruysch aangegeven 4 Waarmede de Koninkly Academie van weteoa happen zich vereenigde lie rapporten dier heoren en der Academie J erden als bijlagen in het jaar verlag van het geae6sk undig ft t toezioht van 1888 opgenomen Xe Zatphen bt od MaandagliVoiid een man aan een jti ngeii ven 12 jaar een paar centen indien hg er in al agde een duif van het dak van een buis te halen De knaap beproefde het wilde licb boven gekomen aan den schoorsteea vasthouden doch viel daar een steen losliet van de betrekkelijk aanaienlijke hoogte met het hoofd naar beneden op de gronu Eenige uren daarna bezweek het ventje De Aljeluche Courant var Ï7 Juli meldtt Le Europeesche sergeant üe Jonjt van het korps geniesoldalen die op den 2len Juli zwaar verwond werd is op den 24en dezer aan zqne wonden overleden Het stoffelijk overschot van dien braven onderofficier werd den 25en dezer plechtig ter aarde besti ld Volgens nailere bfricbtuu heeft de vijand op den dag van den 21ea dezer een verlies gehad van 30 dooden en 6 gewonden Den 22en Juli werden door de le brigade maréehansseés die in hinderlaag lag tasschen Landjamoe en Blaug eenige salvo s afgegeven op smokkelaars die uit kampoiig Lampoedaija goederen naar buiten wilden brengen De Atjebers namen de vlucht met achterlating van S9 kain pandjang 7C zakdoeken 1 stuk keper 1 atuk witgoed en eenige pakken speeenjon Of zg dooden eu gewonden hebben gekregen is wegens den t grooten afstand niet kunnen worden geconstateerd De koelies en dwangarbeiders die den 25en dezer aan de Ceintuurbaan werkten werden door d n vijand zoo hevig beschoten dat daardoor een dwang door lieden die niet vermoedden dat ik daar was en alles hoorde Iedereen kent mg niet te Tronville Ën wat zeiden die lieden van den heer de Solis vroeg Sylvia gereed om als een dolkitoot den laster in lie borsi op te vangen Dat il voor u van eeeu belang Maar ik heb een tijding voor u lieve Sylvia dia u vrees ik minder onverschillig zal zijn dan be gesprek met den heer do Solis Zij wachtte zwijnend V Ëen onaangename tijding I vervolgde de echtgenoot En die is Mijn zaken eischen mgn onmiddellijke tegenwotT digheid te New York Overmorgen vertrekken wij Overmorgen Zaterdag zeido hij koel Sylvia liet slechts een ah hooren dat als tceken van onilerwerpiiig kon gelden En om niet naar Frankrijk terug te keeren I leide Norton langzaam haar met zijn i rijza oogen Tlak in het gelaat zionde Zij kon zich niet in de beteekenis der laatste woorden vergissen en antwoordde qp hare beun een weinig ironisch en dan werkelijk bedroefd Uwe manier om mij te zeggen dat wij niet terugkomen lijkt wel haast een bedreiging Aan dien toon hebt gij mij niet gewend Ik dank u dat gij daarop gelet hebt antwoordde at beider w rd gedood en een Chineet eu een mandoer dwangarbeider gewond De hertogin van Alva die verleden Jaar een boekdeel Bloemlezing van documenten van het i Huis IvH uitgat liet nu een tweede deel Hanilscbriften an Christophorus Columbus en Amerikaansche palieren versohqnen De papieren welke vooral in leie dagen nu nfien hot vierde eeuwfeest der ontdeking van Amerika viert van Belang zijn bleven naar Hertogin verhaalt door een gelukkig toeval bebaard Zg lagen jarenlang ih het archief der Alva s samengepakt met het opschrift waardeloos kan vernietigd worden Üit dat pak baalde do moedige nakbmeliuge van den IJzeren Hertog uahetiloorworstelen van veel onleesbaari 47 documenten welke zooals dlleeu reeds bliijkt uit de namen Colombus Mtendeiil Sebastian CIbeto Velazquez Cortes e van gro be lans zgn Dé njbesti zgl uit de bulangnwste dagti eeuw ab o a ie ini ikoningiif vo ir ka jitei rengen a n deq eersl struclië4 jbetrelf l i be eeuw maar eenige vanmen uit het laatst der 15e ctiéu van don koning en del an de Aguado om overie admiraal Columbus Diei itnolg k het verdeden Vun ikttvensqiid len m het iiilfauwoptdekte gebièdi Kg datpirerdeBlen A wam n zujke misbruiken vool dat mpti ersahoidom mjeasohen va4 h nger i it staven U Btvera 8 iM dat in die rfflte vruchtbare landen ijle nldek ersfflveio pntbenngeS moesten Igden en datfjilij ikwgll geirek hadden aa de tnodigste levensmiddelen f s m Op da É riÜ le n damtuk éjaat door OolomlMs eigenh odif gesohreveu Unier ia opgeteekëod wat mg Juau Aj uailo lu IndiuJlrach tens een mg overnaudi d legiumatiebobgs w t naam van hunne Koniqklpe Hoögheden menteelde Indiê Noveraboir De minister vaa jestilie hoeft bij de Tweede K mer enn wetsontwerp in£ edi nrl tot in rekking va art 87 der wet op de Beohterlgke Organisatie eiMio verband daarmede tot wijziging van eenige b pa Imgeu der bestaande wetgeving p De bedoeling is ora te doen vervallen de bepaling waarbg aan den Hoogen Raad de berechting u opgedragen van de recbUvordoringeo waarin het hoofd van den Staat de leden van het Koninklgk Huis of de Staat als gedaagden war t ii aaugeaprokeo Bg da bataande rechterlijke organisatie is reeds aan den gewonen reokter de kennisneming opgedragen van alle recbtsvenleringen door den Koning de leden van hel Koninklijk Huis en do Staat als eiscber ingesteld eu tevens van zakelijke rechtsvorderiugeu waann genoemde partijen als gedaagden betrokken zijn Terwijl dit hoeft plaats gehad zander een goede rechtspraak to belemmeren of te kort te doen aan den eerbied voor den persoon des Konings en zgn Huis of aan het gezag van den Staat is er meent de minister gO n afdoende reden om bg uitzondering de gewone jurisdictie uit te sluiten voor bet geval dat d genoemden in andero dan zakelijke lecblsvorderingen de gedaagden zijn Is er geen grond voor handhaving van dien exceptiooeelen toestand voor do opiiefiing bestaan buitendien alle termen omdat da toekenning van het zoo geheetun forum privilegiatuin in vele gevallen bet recht van verdediging eu eene regelmatige procesorde Norton Maar dagelijks ontdekt men iets nieuws Harfraan men zich moet gewennen als men kan Ik zou het ni t kunnen Gij spreekt in raadsels Ik begrijp u niet In het geheel niet Het is niet noodig dat gij het begrijpt als gg maar vertrekt Hg liep den salon op en neder terwijl zijn hooge gestalte eu breede schouders eenigszius gebogen waren als onder een onverwachten last eu hg werktuitieiijk zijn vingors deed kraken Het schijnt mij toe zeide Sylvia dat gij minI der haast hebt om naar uwe zaken in Amerika te gaan dan om mij Frankrijk ta uoeu veriauin I Hij bleef stilstaan en zeiile zeer kalm mat een glimlach Gij ziet dus mijn liure Sylvia dat gij mij zeer goed begrijpt Sylvia hief trotsch haar fijn huofdjo op en de uit lrukking vau roelancholie maakte plaats voor strg llust en verontwaariiiging Ik begrijp dat gij u ik weet niet wat vooreen dwaze leelijke erger beleedigende verdenking in het hoofd hebt gehaald I En ik had genoeg aan mijn onge teldheid zonder dat gij er nog eeu twgfel bijvoegt die mij beleedigt Ik bob u nergens over gesproken Ik heb alleen een toespellini gemaakt op dwaze en leelijke praatjes zooals gij zegt en dat noemt gij oen beleediging Omdat ik bg toeval ook do praatjes ken die gij belemmert en zelts tot reclitsoiizekerheid kan leiden Moór4 in een Pastorie Onder dngteekening van ♦ September wordt uit Deerlgk bg Kortrgk geschravei Ken gselijka misdaad heeft in de zoo rustige gemeeute Deerlijk hevi e ontsteltenis veroorzaakt J Verleden Zaterdag tussch n 12 on S uren in den I namiddag i ia mejuffrouw Ijouise Sagaert diefistbode I bg d n eorw heer Hostous pastoor te Deerlgk buurtsbhap Saint Louis in da pastorie vermoord geworden i I Ziehier onder welke omstandigheden da afsol uw Igke misdaad gepleegd is Do pastoor had te U uren zgn woning verlaten waarin de dienstbode alleen aobterbleof Toen ook deze het uu fs voor eenige DOgenblikken verliet mahkta een onbekende van deij elagenheid gebi utk om en wmerkt de pastorie binnen te sluipen i Dttt dienstbode l aer l kort daarna terug en zetteïioh in da keuken neerljom aardappelen ta schillen Op dit oogaublik trad de moordenaar plotselingde keuken finnen en Ijnicht der ongelukkige dienstbode mat san houlenij stuk keukengaréedschap een vraesalgken slafe toe oa het hiwfd Met behulp van n groot mi £ dat ng uit j ben tafullada haalde leed da bdoswicbt dlarnn zHu slachtoffer letterlijk d keel af II f Na het m brengon tier gruweldaad doorsnuffelde tt inoordand allo huisraeuboU ani maakte zich van etlin som van A 1 0 fraWji meester I Te 3 f rob kwant nastoor UosteUs terug om de slwutuls dér f rk le lillec die zich in de benodenkimer bevoiidijn H J merkte niela bgionders op en gbig lo keri binneti Toen hg le 4 uren iu de pas rie terugkwam e op zgn roepen geen aAtwoord v tn zgn dienstbod l i tving begoi hg de verschil lende vartrekkou m doorzoeken In de kouken gekomen werd hij dMir een afschiM alijk schouwspel getroffen Da dienstbode lag in liot midden Van de iceuken met gapende halswo e in een grootoa bloedplas Men kan zich de ontroering van dea eerbiedwaardigen geestelijke voorstellen De iuntiddels gewaarschuwila overheid telagrapheerd e naar het parkei en de gendarmen van Kortrijk b garen zich onverwgld ter plaatse bm een ondeno k in te stellen Te 9 uren des avonds verscheep het parket van Kortrijl vertegenwoordigd ilopr de hoeren Iwoins substituut Jüuokheere rechter van instructie Bontens griffier cu Van Ruymbekejals boeedigd geneesheer Doze heeren waren vergezeld van den oommandaol der brigade martSchausséa te Kortrgk Van Malleghem Tot nog toe heeft geen arrrstotie plaats gehad Het parket heeft zich ta tweede male naar Deerlijk begeven om tot de Igkacbouwing over te gaan De Fransche Vereeniging tot bestrijding van het tabaksmisbruik heeft bg do Académie de Médeoine een vertoog ingediend over het verband tusschen bet gebruik van tabak on da geboorten en echtscheidingen In departementen waar 1132 gram tabak op dan inwoner verbruikt wordt beweert zg komen 152 echtscheidingen eu 237 natuurlgke kinderen voor in andere waar slechts 574 giam tabak gebruikt wordt telt men in ronde cijfers sleehta 5 echtseheidiugen eu 9i onwettige geboorten Waar mogelgk gehoord hebt I Wie heeft te u medegedeeld P Mijnheer de Solis vroeg Norton wiens ongeduld zichtbaar toenam Och laat mijnheer de Solis toch met rust Bg ieder woord dat gij tot mij preekt ia bet alsof gg mij den r aam van mijnheer de Solis iu hot gezicht zult werpen 1 Ik spreek geloof ik nog minder van hem dan gij aan hem denkt mijn lieve zeide Eichardscherp Ik Do heer de Solis dat bad ik moeten bedeuken was voor drie of vier jaar de gast van uw vadergeweest Ja I antwoordde zij eenvoudiè rDo heer de Solis be ninde u J de heer de Sol koM u trouwen Ja I En als hij uw liami gevraagd had zoudt gij ze hem geschonken hebben Ja 1 zciile zij ronduit Dus da droefheid de tranen de zuchten die ik bij u bespeurde en die mij zoo ongelukkig maken dat is omdat gij aan den heer de Solis dankende hem nog steeds liefhadt en niet mij Sylvia antwoorddo met dezelfde eerlgka oorechtheid Ik heb gezworen uw vrouw ta zgn en ik zal u mijn leven wijden zooals gij mij uw naam hebt geschonken ordt vervolgd het meest tabak wordt gebruikt telt men op do 100 000 inwoners 2476 sterfgevnilon 129 doodgeborenen 287 natuurlijke kinderen en gemiddeld 19 echtscheidingen In de departementen waar hetminst gerookt wordt is de verhouding 1 110 78 96 en 8 De directeur der weesiurichtihg te Neerbosch heeft reeds vele brieven ontvangen over het plan om eene christelgke landbouwkolonie te stichten voor landloopers en bedelaars De commissie heeft reeds eene vergadering gehouden en hare werkzaainlieden aangevangen terwijl aanwijzingen en aanbiodiiigen van gedeoiton heidagrond voor dit dool geschikt zijn gedaan Hierop kan vooralsnog geono beslissing genomen wordep doch zeer gaarne wil men voor dit I Joel gelden in ontvangst nemen L Zooals gemold is heeft de qual autainddokter van IJmuiden van den minister van binnenlandschu zaken I last gekregen nadere iiftlructies uf te waehton alvo I rens aan da schepen die uit besmet verklaitrde haveus aankomen vergunning te geven verder op te varen of mot den wal iiemeensoliap te hebben Is het Hblttd wèl ingelicht dan was dez m intrujjol het uitvloeisel van eene voordracht van hiOt goneea kundig s atstoezicht in Noord Holland om wegens I I de mogelijkheid dat bij oogenschijnlijk guiistigon toestand aan boord toch do kiemen der piekte aan wazig zijn eenige dagen van observatie t e te passen Thans is dan ook bepaald dat de geheesheer be Toegd is eenige dagen t gebruiken voordat hij beslist dat do schepelingen gezond zijn Er zullen zuüduenda eeu vgftal dagen verloopen voordat eon schip dat uit Hamburg komt in Amstordttm wordt toegelaten Sedert eenige dagen is op den Binoen Amstel te Amsterdam voor en bg perceel ISU opgozutte uren niet meer die drukte en beweging ta bispeuron dio haar ontstaan te danken hadden aan du wonderkuren vnn den grooten Goolum Kuiler De buurt beeft nu weer haar gewoon aanzien want de Indische oogarts verdween op het einde der vorige maand met achtorlaling van eenige goederen on van schuld Zaterdag jl word dan ook door een deurwaarder by de recbtban c geadsisteerd door een commissaris van politie iu de e door hem gerequireerd conservatoir arrest gelegd op de door Uoi lam Kader achtergelaten koffers waarin na opening bleken n g eenige goederen te zgn waaronder de rijk gegallonneorda staatsiekleederen van den grooten man Door eene toevallige orastandighoid kwam den deurwaarder ter oore dat Goolain Kader zich mot eene dame dia hem vergezelde ettelgke da en had opgehouden en naar allo w iarsciujnlijkhrid r og ophield in bet Ilokl WiedtrhoU op het Uamrak en dat zich aldaar nog goedoren van di n Indisclieii oogarts zouden bevinden die eene inbeslagneniing ruimschoots zouden beloonon Het gerucht bleek waar te zijn maar toen de heeren in het hotel kwamen bleek tevens dat de wonderdokter zijno maatregelen zoodanig bad genomen dat niets te tiiiilea was Eoho Woensdag hield de Volksboni zijn 19e algomooiio vergadering te sGravonhago onder leiding vun mr H Goeman Borgesius Door dqp heer van Schermbeek werden statistische gegevens overgelegd ovor de 26 grootste geraeenton botreffendo verleende vergunningen processen verbaal wegens ifi onkunschap enz Ue Secretaris mr J Kruseraan deelde in hut jaarverslag mede dat do Bond thans 23 afdoelingen en j ongeveer 3000 leden tolt Allereerst kwam ter sprake het rapport over arbeiderswoningen toegelicht door mr Kniseman en een voorstel in den zin van dit rapport hotoogende du iioodz ikelijkheid tan goede en gezonde arbeiderswoningen word aangenomen Vervolgens word behandeld hel voorstti Iftrucht ora do regeering uit te noodigin een wetti lijk verbod voor te dragen ora het weekloon uit te betalen in localitoitea woar sterke drank wordt verkocht en om prov gemeente f waterscbaps en spoorwogbesturcn uit te noodigon in de aaiibestedinirsvuorvvaarden gelijke verbodsbepalingen op te nemen Dit voorstel werd aangenomen terwijl het hy filbestuur voor do uitvoering vnn hot tweede punt de fÜMcfefrkomst dtr bondsafdoelin en zal inroepen Het voorstel Utrecht om do regeoring uit tè noodigon in do drankwet een bepaling op te nemen waarbij burgemeesters bevo gd worden op lolings j dagen do herbergen to dooa sluiten werd ingetrokken Noi word door Iftrecht voorgesteld de medewerking van hot rijk te vragen voor de aiichting vnn dronk aaidsasyls en oen regeling van staatstoizicbt op dr inkzuohtigen te ver aken Het hoofdbi stuur en de afdeoling den Haig bestroden dit voorstel Art 453 van ons wotbook van strafreolit geeft reclit den dronkaard oor geruimen tijd aan zijn omgeving te onttrekken De hoor Snijder van VVissekerkc achtte verbetering der rijkswaiiinrichtingen gewenscht Da heeren Heldt Koch en Borgesius drongen aan op beter toezicht tot zedelgke vorming van de verpleegden in de werbinriobting te Hoorn Ton lotte trok Utrecht het voorstel in Daarna werd behandeld het voorstel Amsterdam om de wenschelgkheid uit te spraken dal op terreinen waar groola werken aangelegd worden loodsen of kiosken worden geplaatst waar eet en drinkwaron legen geringe prijze verkrijgbaar zgn Amsterdam lichtte dit nader toe on wees op do gunstige ervaring opgedaan bij den bouw van den stadsschouwburg Het voorstel werd aangenomen en aangevuld in dien zin dat alleen zuivere onvervalecht waren zoudeu mogen worden galevoid De vergadering besloot geen oordeel uit te spreken ovor de vraag of in de volkskofKehuizeii van den Bond rechtstreeks propaganda voor de afschaffing van bol drankgebruik moot worden gemaakt Aangenomen werden du voorstellen van Amsterdam betraeendo contributiewijziging en de inrichting van het jaarverslag Verworpon werd het voorstel Zwolle betrokkelgk de weuscholijkheid van aanwending van het debietrecht van sterken drank tot bevordering van het doel der drankwet en aangehouden werd het voorstel Dordrecht om do onderwijzers aan te sporen hun leerlingen bij het verlaten der school tot hot lidmaatschap van den Volksbond uit te noodigen Tot loden van het hoofdbestuur werden herkozen de heeron Goeman Borgesius en Van der Willigen Do volgende jjarvorgaiUring zal to Groningen worden gehouden Eene bouwmaatschappg te Woolwich werd dezer dagen gewaar dat de administrateur knoeide Een onderzoek werd ingrs sbl en nu bleek dat de boekeu al sedert 15 jaren waren vervalsoht eu daarmede 40 000 p St was verduisterd Een bevel tot inhech tenisnoraing van den ontrouwen administrateur volgde maar hg had al wogons zwakke gezoudhuid zijn ont slug ingediend en wns zoo vrij geweest met de noorderzon te vertrekken lii een extra bij voagsel van de Jai Ct zijn opgenomen het verslag van den residenkv van Monado omtrent zgne na do uitbarsting van den vulkaan A woo ondernomen rais naar do Sangi eilondon en iwee vervolg rapporten omtrent don toestand aldaar Aan dit verslag ontloouen wg het volgende Hul rgkje Kaudhar is behalve do hoofdplaats zelf die achter een heuvelrug ligt geheel verwoest inon kan wel zeggou geraseerd 600 personen zijn hier omgekomen Don 23en Juni om 7 uur s middags kwamen wij tu Tariang rijk Taboakan een kleine kampong van pi in 500 zielen De plaats eau klein dal is voor modderon vuurstroomen beveiligd zoodat hier alleen da huizen door een zwaren nschregeii gedeeltelijk zijn ingestort De omliggende tuinen zgn echter allen vornield In den afgoloopen nacht heeft het hier zoor sterk gebanjerd Zos nieuwe rivieren zijn hierdoor gevormd die alles wat nog overeind stond hebben weggespoeld De monuchen waren in de klapperboomen gevlucht De hoofdstraal is nu in een diepe rivier veranderd Du bevolking zal moeten veruuizen Om 11 uur kwamen wg voor Sawang behoorende tot het rgk Taroena een grootp negorij met moor dan 2000 zielen waar dichtbij de negorij Kalasuga rijk Tnboekan met 1500 zielen Daar hier do rijstoogst w is afgeloopun en dus hel grootste gedeelte der bevolking in de negorijen was teruggekeerd zijn hier weinig looden to betreuren Do omtrek echter is geheel verwoest on kaal ah door een wonder is de negorij gespaard gebleven De vuur on moddorstroomen zgn er vlak omheen gegaan en sluiten haar geheol in Een 20 tal lieden die uit do tuinen vluchtten zgn vlak bij de negorij omgekomen Een kort bezoek werd aan één dezer stroomen gebracht waar nog steeds modder naar beneden stroomde Het aanzien was treurig geen boom geen strmk was meer te herkennen lot dan top toe alloen rondom de kampong een strook totaal verbrande klapperboomen Maatregelen zullen getroffen worden om ook deze lieden een veiliger plaats to bezorgen Den 24ston voormiddag om 8 uur vertrokken naar Bnhoe een plaatsje dat we gisteren voorbg waren gestoomd Deze negorg is gelieol verdwenen en alle bïwonors omgekomen waarvan de lijjfen nog onbegraven liggen Van Taboekan volk medegenomen um die te begraven Er is hier een eenige grootscho plechtige lijkdionst I gehouden zooals zelden in Indie plaats heeft gehad Nadat in stillen eenvoud tusschen de ruinen hunner huizen in het gezicht van den reus die hen met één slag heefr nedorgeveld een 227 tal dooden met het zand dat hen verpletterd heeft zijn bedekt j werd een eenvoudige roerende toespraak gehouden door den zendeling Tauffmann van raboekan in tegenwoordigheid vau don predikant van Moiiado hot Europoosoh on Inlondsoh bestuur en oen honderdtal I iaboorlingen gespaard uit een der vrseselijkste ram pen die een land kunnen treffen Een oogenblik grootsoh in haren eenvoud treffend door het gewicht van het oogenblik De ongelukkigen die hunne ouders kindoron vrouwen eu bloedverwanten hebben begraven heffen nog een loflied aan tot den eeuwigen God Wiens ondoorgrondelgk bestuur zg niet begrijpen zonder te morren legen de slagen die hen getroffen heb n zonder te viagen Waarom o Hoor on besluitfen dezen dienst mot het eenvoudigste Igkmaal hun door do milddadigheid van anderen verstrekt De zondoling Tauffmann vnn Taboekan heeft alles verloren en zit nu te Pettn mot vrouw en dochter iu eeu copraloods van alles beroofd Toch is bg van s morgens tot s avonds met een opgeruimd gemoed bezig te helpeu en le raden te troosten en te zorgen voor zijn gemeente Als een eigenaardig gevolg van de uitbarsting wordt hier aangeteekond dat bgna dagelijks zware regens vallen terwgl het jaargetgde dit niot aangeeft Du vulkaan schijnt als oen regenmaker le wi iken Hoewel deze regens veel goed doen om den grond lo zuiveren on hieraan ook worden toegeschreven de gunstige gezondheidstoestand dor bevolking hebben zg dit nadeel dat herhaaldelijk bandjirs en zwaro overstroomingen ontstaan die weder verwoestingen aanrichten op do plaatsen dio meer of minder door asch en vuurrogon geleden hebben Dezo bandjirs zullen bij eenigsiins zwaro regons telkens terugkomen omdat de berg geheel van geboomte ontbloot het hemelwater niot meer tegenhoudt Hiertegen is niets te doen dan zooveel mogolijk te zorgen dathetwalor gemakkelijk in ïeo kan stroomen en van de bewoonde plaatsen wordt afgeleid L o schode nan de klapper cultuur toegebrooht wordt op 4i 000 pikols geschat terwijl pas ua een jaar eeu nieuwe pluk kan verwacht worden De handel in producten is grootendoels gestookt daar de aanwezige copra voor de uitbarsting opgekocht is en de nieuwe aanvoer te gering is om kostbaar personeel er op te bigven nahouden Talrijke toko s beginnen dan ook te sluiten terwgl oen groot aantal Chineezeu met deze boot Gouverneur Generaal LoU don naar Menado is verhuisd In het algemeen laat do stemming der bevolking relatief niets ta wenschen eu begint zij weder denk en werkkracht te ontwikkelen Do te Talawida geplaatste doktordjawa rapportoert dat al zgne patiënten zoodanig hersteld zijn dat zij geene verdere gonoeskuudige hulp behoeven lu het geheel zijn van de 19 161 bewoners 1622 omgekomen nl 501 mannen 342 vrouwen oii 689 kinderen Men schrijft uit Paramaribo üit een rapport vau don geneesheer dr E H Gewand to Nieuw Nickorie aan den districtscom raissaris blijkt dat de gezondheidstoestand aldaar ongunstig te noemen is De meest op den voorgrond tredende ziektovorm is do malaria Daar dozolf do toestand over al do Guyana s beerschendo is kan bg de oorzaak niet anders zooken dan in tellurische of atmospherischo invloeden Slechte loozing kan z i do oorzaak niot fijn terwijl de bewering dat Igkproducten toegang zouden vinden in het zoetwalerkanaal door hem absur l wordt geuoenid Ih de Dell Ct van 30 Juli komt een schrgven voor waarin melding wordt gemaakt van t gevecht von 21 Juli Het zegt dat volgens gerucht fcOO Atjohers tegenover ons stonden eu dat hun verliezen enorm mouten zgn geweest Op do kust schrijft de correspondent verder is het niet pluis Vau bier orden twee officieren en 68 minduron naar Edi gedirigeerd tot versterking van bet garnizoen oldaar Bij Edi werd do beuling op de Boekit Hoembia weder door onïo troepen bezet Nadere berichten omtrent do bowogingon van Nja Makam die zooals men weet daar mot een bende van pi m 400 gewapenden is verschonen kwamen nog niet in mijn bezit Ook te Melaboe is de rust verstoord üe vgand word overmoediger on beschoot do bonting op korten afstand Op 29 Juli werd te Meilan uit Edi bericht omvangen dat de Atjehsche bende on Ier Nja Matam door de bovenstrrken van Edi na ir die residentie vias vertrokken klaarblgkolgk met het doel om do orde hier le verstoren en aan landbouwonderiiemingen of industrieën schade to berokkenen Dadelijk na ontvangst van deze tgding worden door den resident in overlog m t den ge vestel militairen kommandant do iioodige maatregelen genomen om een eventueelen inval in Besitang en Benudon Langkat met kracht te kunnen afslaan eu reeds vertrokken do noodige manschappen per spoor naar Bindjei om zich vandaar met de geruadstaaudo mobiele colonne van dat garnizoen per smalspoor van do Deli Maatschappij naar Stabat er verder over Taudjong Poera naar Pangkallan Brandan aan de Baballan en do