Goudsche Courant, maandag 12 september 1892

Een oogenblik zag de jonge vrouw den woedendeap Khandaal maken oen ongeluk begaan toen mij Als uw wil een beleediging wordt rermag hg koelbloedigheid is mijn deugd niet Sylvia I Dat niets t geu den mijnen Niets Gij wilt dat ik kunt gij wete i en zien Ik stik Ik zie visioezal rertrekken omdat het u belieft mij te verden nen die mij tot vertwgfeling breugen Gij moet ken Beschuldig mij beleedig rag ik ga niet mij begrijpen Syjvia Gij moet mg vergeven Wat alles Alles wat de laster ik weet niet dat de ellendelingen geen waarheid hebben gespro In baar im Oailg Thans alleen historische term Qovyi aggerfo a me ajuagio Muctu De gouwen de kloosterdak de velden binnendükslooten altgd te onderhouiion door de particuliere eigenaars rau dien G de Vries GouwENAAE n w m Afleidsel van Ter Gouw Ier Goude van ouds de naam der stad Gouda 1 Benaming voor eene Goudsche of lange pÜp Soms in den tamelgk gemaakteu vorm goHdtnaar b v Kelk m j vast een schoenen Goudenaar uit de la ik sal er den hraD l maar eens insteken Potgieter Als ik s morgens mjjn gouwenaar slog Vosmaer i De uitdrukking I ai u de gouvenaar bij militaireu in gebruik als hun iets slechts overkomt moet ontleend z n aan het slechte drinkwater t Gouda tHarreliomée Wellicht heeft men bier te doen met eene benaming als wde Rotterdammer of de Vlaardinger waarmodu van wege de beruchte werking van liet Maaswater de buikloop werd aangeduid Dit zou ook misschien de zegswgeen Dank je voor den Gouteenaar en Dat ie goed voor de Gouaenaar Harrebomée verklaren Tot zoover het Woordenboek Wg teekencn er bg aan dat den inwoners van onze stad die zich den tijd vóór de waterleiding kcrinneren dit woord in de tweede beteekenis maar I te poed bekend is bijna elke vreemdeling maakte in den eerste tijd van zgn rerbigf alhier kennis roet dien Gouwenaar en wij hebben er gekend bij wie de kennismaking zoo innig ert bestendig was dat zij ten einde raad besloten zich door een overhaaste vlucht daaraan te onttrekken De redactie T a het Woordenboek bad gerust wat stelliger kuunen spreken en haar wellicht en misschien ehterwoge kunnen laten Bg kon besluit van 8 September 1892 no 21 is op voordracht van den minister van waterstaai kandol en nijverheid eene Staatscommissie ingesteld et opdracht um te onderzoeken of eene afsluiiing en eene droo makicg van de ZuideRee op eene wijze als door de Zuiderzee Vereeniging is voorgesteld in lands belang behoort te worden ondernomrn en 100 ja op welke wijze dit werk tot uilvoering moet worden gebracht en een verslag van de uitkomsten nn baar onderzoek aan H M de Koningin Regentes it te brengen Voorzitter van die commissie is de minister van vaterstaat handel en nijverheid Bij circulaire au 7 Sept zgn do enieentebeiiuren in de provincie Zuiil Holland door Gedeputeerde Staten aangeschreven om bun college por omgaande bericht te zenden of in de gemeente eene inrichting is als bedoeld bg art 7 der wet op de besmettelgke riekten namelijk eene gelegenheid tot afzondering en verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten In die circulaire zeggen Ged Staten dat zij besloten hebben na gehouden overleg met den geneeskundigen inspecteur in beginsel vast te stellen dat io gem iitcn met meer dan 5000 inwoners eene inrichtin r va i duurzamen aard behoon te bestaan en dat in gemeetten met meer dsu ISOO doch minder dan 5000 inwoners kan worden volstaan roet soodanige inrichting van tijdelijken aard reus aan en antwoordde langzaam met onverzettelijke lacblheiJ dag langer te Tronville blijft en dat gij met mij mee naar Amerika gaat been Dreigend erenals daar even herhaalde bij den dierbaren naam Sylvia Doch hij hield op bij den helderen kalmen droevigen blik dor vrouw O neen j n en neen Gij wilt mij wanhopig maken mij tot bat uiterste drijven Wilt gg dan dat ik alles geloof waar van daan haalt Dwaasheden of schandalen Komaan ja het is dwaasheid ja het is bespottslijk ik weet het zeide hij maar ik wil niit dat gij hier znit blijven Ik beu ruw goed Het is do Yankee het woeste heftige wezen dat te voorschijn komt + Maar heb ik dan geen bewij en gegeven van e n koelbloedigheid die mij zelf rerbaast Inen ik aar straks niet met deze handen en hij liet zijn gespierde houthakkersvuisten zien de domkoppen heb verpletterd die lachend deavo ituren van de Araerikaansche Mn de Norraandi Een belangrijk debat werd Donderdag in don Rotterdamschen Gemeenteraad gevoerd Door een der raadsleden den heer v Stolk was een paar jaar geleden een Toorstel ingediend om het vervalschen van eet en drikwaren tegen te gaan De meerderheid der commissie voor destrafverordeningen in welker banden dit voorstel was gesteld had geadviseerd het voorstel te verwerpen omdat zij meende dat het tot geen praotische gevolgen zou kunnen leiden on dat de bolangrgkheid der resultaten in geen verhouding zou staan tot do kosten van oen op te richten keuringsdienst Drie juristen namen deel aan het debat De heeren mr Muller en mr v Kaalte bestreden het advies der commissie roor de strafverordeningen dnt door den hoer mr v Heukelom werd verdedigd Dat dit onderwerp reeds bg art 174 van het Wetboek van Strafrecht geregeld is werd betwist omdat het Wetboek van Strafrecht eisoht dat de verifooper weet dat hg vervalscbte waren verkpopt t Omdat niet iedere winkelier weten kan of de door hem verkochte levensmiddelen vervalscht zijn vreesde de heer v Heukelom dat men dikwgis onschuldigen zou moeten straffen die door den groothandel worden bedrogen Tegen deze bewering werd aangevoerd dat bg lederen winkelier mag ondersteld worden ilat hij genoegzaam kennis heeft van da artikelen die door hem verkocht worden De hjer v Stolk verdedigde bet vooretel uit een oogpunt van volksgezondheid Hg meende dat de kosten van den keuringsdienst zouden teruggevonden worden o do mindere verplegingskosten als vervalscbte levensmiddelen niet meer werden gebruikt Omdat de Gemeentebesturen niet bevoegd zgn de namen te doen publiceeren van iion bg nie vervalscbte levensmiddelen gevonden worden noodigde de heer Van Raalte den president uit verslag te geven van de behandeling dezer zaken voor het kantong reoht om op die wgzè de namen der vervalschers onder de oogeii van het publiek te kuuneu brengen Tea slctte werd het voorstel v Stolk met 26 tegen 6 stemmen aangenomen In de volgende week wordt te Zevenaar an rgkawege eene barak gebouwd welke geheel naar de eischen des tijds zal worden ingericht lle treinen uit Duitschland worden nu te Zevenaar vóór hot uitlaten der reizigers geïnspecteerd en die reizigers welke uit besmette plaatsen komen in eene afeonderigk daitr aor bgerichte tent gedeainfectuerd Het plan om te Bcheveningen op het sportterrein een spel schaak met levende figuren te doen spelen is opgegeven Dr Mezgtr is vocroemens in bet vervolg geen patiënten meer te behandelen in Domburg De vorstelijke personen inden namelijk het vooruilzieht meermalen hun zomer in de stille badplaats te moeten doorbrengen niet erg aanlokkelijk Naar aanleiding van een ambtelgk schrijven van den inspecteur voor het geneesknudig staatstoezicht Toor Gelderland en Utrecht heeft do schoolopziener in het district Utrecht de hoofden van scholen iii zijn district dringend verzacht hiinuc leerlin on ernstig inviel dat een schandaal nog erger voor u zou zgn dan de laagheid de laster van die zotten Maar sobe villa vertelden Ja ik was opgesprongen het bloed vloog mij naar het hoofd en ik wilde een Hij herhaalde op korten beslisten loon Gij moot mij volgen I Dus dat is een bevel Een bevel of een verzoek wat doei het ertoe Veel want aan een yerzoek zou ik gehoor geven terwijl ik een bevel nooit zal opvolgen I Nooit Nuoit Ongelukkige riep Norton Wat bewijst mij ken en dat gij niet hier wilt blijven om uw minnaar Mijn minnaar Dat is laster riep Sylvia en gij hebt een leugen gezegd I Hij was hier Hg heeft de vlucht voor mij genomen Waar blijft nu de leugen Bg mij of bij n H bt gij mij straks bekeud dat gij hem bemind hadt of niei Dat was geen bekentenis het was de waarheid zeide zij met hare fiere kalmte En de waarheid de waarheid van vroeger en van heden is dat gij hem nog steeds lief hebt te wgzen op het nadeel dat van het eten van onrgpo vruchten of van het overvloedig eten van ooft in het algemeen te vreezen is en voorts de noodige maatregelen te nemen dat de privaten en waterplaatsen dagelgks vóór den aanvang der school ontsmet worden door kalkmelk bereid op de wgze als is voorgeschreven in de regelen vastgesteld bg kon besluit van 24 Juli 1891 JSlil no 158 en dat het drinkwater indien bot niet als goed erkend is gekookt worde Te Lobit kwam Donderdag een oorlogsvaartnig ten anker om toezicht te houden op de schepen die den Bgn afkomen Ëen officier van gezondheid bg dj marine is belast met het onderzoek naar don gezondheiusloestand der bemanningen en raet de zorg om verdachte voorwerpen die zich aan boord bevinden te doen ontsmetten Tevens nordt aan den oever der rivier eene barak gebouwd ter opneming van eventueele choleralgders Gisteren nacht kwamen te Kralingen twee gevallen vac Aziatische cholera voor ééa met doodelijkga afloop Het Igk werd onmiddellijk overgebracht naar het lijkenhuia op do algemeene begraafplaats terwijl alle voorzorgen door den burgemeester zijn genomen tot ontsmetting der woningen Beide peraoaeii hadden naar men mededeelt eeniga dagen geleden gewerkt bg het lossen van goederen uit aohepen komende uit Hamburg en Rusland Het kan niet genoeg worden herhaald er kan niet genoeg op gewezen worden dat do groute menigte nog altgd niet verkiest in ta zien dat levemverzekermg een dure plicht is Ken dure plicht t zullen sommigen glimlachend zegge terwgl zg en veelbeteekond gebaar maken met voorstel vinger en duim Goed zoggen g maar dan toch een plicht I waarvan de vervulling niet méér opoffering behoeft t kosten dan strikt noodzakelgk is Talloos zijn de oorbeelden die men aanhalen kis om den zegen drr Levensverzekoring aan te tonnen wil men een zeer recent geval Den IBen Juli l l werd te Subotiste bezirk Runui de Bijkslandmeter Stefan Korosec ferwgl bij bezig was opmetingen to doen door een dranken arbeider met name Nicolic venpoord Hij was 45 jaar oud en genoot de beste gezondheid Men begrijpt den schrik en de droefheid der weduwe die met hare vgf kinderen zoo plotseling den kostwinner verloor Toch was zg voor den eersten nood geholpen want door de iBeambten Verein bij wie de ongelukkige zich verzekerd had werd baar direct duizend florijnen uitbetaald Dat bedenkt men te weinig dat men niet in de eerste plaats het oog moet vestigen op een kapitaal groot grnoeg om bij zijn vroegtijding overlijdeu zgn vrouw on kindereu van de rente te doen leven het zal weinigen gegeven zijn de premie voor zoo n kapitaal op te brengen en dan zegt men ziet gg wel t is veel te duur Ja maar dan vergt men het onmogelijke het onzinnige Als gij nu sterft of sterft over 30 jaar tgt gij dan zeker om zelfs bij de grootst mogelijke zuinigheid uw vrouw of kiuderen zoo n kapitaal na te laten P Stelt u zelf do doodeonvoudigo vraag Altijd Ja ik heb hem nog altgd lief aotw woordde zij met opgericht hoofd En nu Gij durft het wagon Ik bemin hem en toch hebt gij gelogen Ik bemin hem en de laaghartigen oirsr wie gij spraakt hebben mij belasterd Ik bemin hem en ik ben een eerlgke vrouw Krankzinnig van drift luiiterde hij naar haar hij was bang voor zichzelf want hg voelde hoe de woede hem overmeesterde Een eerlijke vrouw die Norton heet I zeide hij Kom roep Eva Geef uwe bevelen zeg ik u wij vertrekken En daur zg zich niet bewoog ging hij naar de electrische bel naast den spiegel en drukte op het ivoren knopje Gij vertrekt goed zeide Sylvia Ik bigf hier Zij leunde tegen de tafel om niet te vallen Zg was doodsbleek haar lippen beefden lil haar gelaat waren slechts haar oogen levend Ik vertrek zeide Norton en ik neem u mede Met gewold Dat is mogelijk Gg zoudt mg onderweg ook kunnen opsluiten I Een bediende kwam binnen gevolgd door dokter Fargeas die zeer opgeruimd scheen Norton gaf den bediende een wenk om heen te gaan Wordt vervolgd Al ik nu eens zooals die landmeler plotseling te midden van mgu werk stierf zou dan mijn vrouw genoeg hebben om de eerste moeielgkste maanden door te Worstelen Neen I Welnu verzeker u dan en zorgt dat zg in dat geval op een duizend gulden of daaromtrent rekenen kan Wij hebben bier voor ons liggen een becijfering van de Beambten Zeitung waaruit blijkt dat ook in ODSten rgkHongarg het met de levensverzekering nog maar treurig gestold is Er zgn daar 40 millioen zielen alzoo pi m 8 millioen huisvaders en ulto 1891 niet moer dan 400 000 verzekeringen op het leven dus op do 20 huisvaders slechts ééa die zijn plicht doot Hoevele geïinnon verloren niet alle inkomsten door den dood vnn don vader gedurende de influenznepidemie £ rger dan de influenza it de cholera I Om Belang Hoewel de tolophoon bij zgne eerste verschijning als speelgoed werd aangezien heeft hij hoden reeds den rang van een hoogst belangrijk verkeors niddel veroverd on raon weet nog niet hoever de grenzen gaan welke hij kan bereiken Zoo heeft de Amerikaan Elisah Gray een copieerteiegriiaf uitgevonden die schrift of teekeningen nauwkeurig en met groote snolbeid overbrengt over afstanden als van Weeneu naar Berlijn deze telegraaftoestol kan gelgktijdig met den telephoon op een en dezelfde geleiding werken en de mededeeling dpor het woord door middel van schrift volkomenet maken of verifieeren Te Weenen deed onlangs de hoer Deokert eene zeer belangrijke ontdekking aan den telephoon die in rakkringon niet gering opzien verwekt heeft en waarvan do practische gevotgon tot nu toe niet te overzien zijn Men houdt namelijk de gehoorbuia loodrecht op een afstand van eenwe millimeters van het trilpinalje van den microphooii en blunst in de tusschon beide appanitea opongebloven ruimte de telephoon laat dadelijk een geluid hooren men zou kunnen zeggen dat hij begint te fluiten wanneer niet een ander paar apparaten geluiden van geheel anderen aard als het fluiten vernemen liet Bij juist stellen Tan den telephoon evenals bg goeden loestund der elementen on bij geluidsterken microphoon is het Toldconde het eerste apparaat diolit bij het laatste te brengen om hel geluid te voorschijn te roepen Verandert men den afstand der instrumenten dan veranderd het geluid evenzoo wanneer een du schelp van de gehoorbuis onder een hoek die 90 graden echter niet Io boven mng gaan van het trilplii itje van don microphoon wegdraait Wordt tussoheii de schelp van de gehoorbuis en het trilplaatja eene ongeveer 20 cM lange buis uit papier of dun hout gebracht dan wordt het geluid zeer versterkt zelfs dan wanneer do buis gebogen is Het geluid kan op afstanden als dio van Weenen naar Praag en wol van den oenen abonné naar oen anderen overgebracht worden Ieder instrument heeft een verschillend geluid dat wanneer het jqist gesteld is zeer harmonisch en krachtig klinkt zoodat men bg eouige oefening dadelgk bemerkt of hot apparaat juist gesteld is Reeds uit deze korte aanwijzigingen kan men bemerken dat de belangrijke ontdekking practische gevolgen kan bobben Zoo kan men de gehoorbuis zeer nauwkeurig stellen en dit is in bot gebruik zeer belangrijk daar de sterkte van het overgebrachte geluid hoofdzakelijk van don toestand van het ontvang apparaat afbanat Evenzoo kan men allo wekker apparaten bij da telephoon garnituren besparen daar oen eenvoudig brengen van de gehoorbuis dicht bij den microphoon voldoende is om den telephoon van het ontvangstafion te wekken die aankondiging is krachtig dat zij door verschillende kamer en gangen hoorbaar is Eindelijk kunnen ook muziekstukken op deze wijze overgebracht worden Een dergelijke tele en microphonische harmonica door middel van op verschillende wijze gestamde apparaten zou niet weinig effect maken Eene dergelgke harmonica denkt de uitvinder naar de aanstaande tentoonstelling to Chicago te zenden Een jongen Van een der in de Haagsche stadsgrachten in lading liggende schepen werd onwel hg leed aan hevige buikkramp Een geneeskundige werd ontboo n deze constateerde dat er geen gevaar wa Weinige oogonblikken doarna schepte de jongen water nit de stadsgracht in een kan zotte die daarna aau den mond en dronk haar leeg Werk daar eens tegen op met voorzorgsmaatrege u tegen besmettelijke ziekte nummer van 6 Sept doolt de BirmingGazette mede het eerste dagblad in de wereld te zgn dat door de beweegkracht van elcctriciteit wordt gedrukt Met vuur stoom en gas heeft men nu afgedaan maar ook met hitte en vuil Andore voordeelen zijn dat de machine nu altijd kan werken en wol met de grootste regelmaat terwijl daarenboven ruimte van plaats wordt gewonnen De twee motoren leveren een voortdurende drukking van 110 volts en zijn zeer gemakkelijk te bahandelen De courant wordt nu gedrukt op twee persen die elk 20 000 exoinplaron in het uur kant en klaar en opgevouwen tor verzending afleveren ABVERTEHT IEH De ondergeteekenden betaigea huti hartelg keu dank voor de rele bewezen van belangfltelling bg hun 25 jarige üchtTereenigiDg ondervonden H VAN VLAARDINGBN Ü M VAS VLAARDINGEN Bo£K us Gouda 10 September 1892 Allen die iets te vorderen hebben van of verachuldigd zgu aan den boedel en de nalatenschap van LEBHDEUTADRIANUS van STÜAAIEN behanger gewoond hebbende en overleden te Gouda den 6 Septepiber 1892 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 16 September 1892 ten kantore van den Notaris H GRÜENËNDAAL te Gouda Hartelyk dank aan mijne Stadgeuooten en Begunstigers voor de langdurige gunst mg geschonken Zondag en Maandag Wüidt vour hel laatst gebakken Wed I C SlBitE8 Bestellingen voor Wafels worden aau huis op de Gouwe ingewacht Sajet Wol en in alle kleuren Eerste kwaliteit kriinpYrij WOL GAltËAI enBAl en verdere Aanverwante Artikelen G C vaii der FOOL KBIZERSTRAAT 134 Openbare VrUwiIlige Verkooping te REEUWIJK op VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1892 s vóórm 11 uur in het Koffiehuis van K RA DEM AKEK aan de Reeuwgkscbe brug ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda van Een hecht gebouwd goed onderhouden WOONHUIS wgk H No 34 met SCHUURTJE ERF en TUIN waarin diverse fijne jonge vmchtboomen RIETLAND en WATER gunstig staande en gelegen op het blok Elf hoven aan den Plattenweg onder de gemeente Reeuwijk voorheen Sluipwijk kad Sectie G JSo 278 279 288 en 1407 te zamen groot 25 Aren 39 centiaren Grondlasten over 1892 ƒ 5 87 Aanvaarding 1 Nov 1892 Betaling der kooppenningen 27 Oct 1892 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 nar en s morgens vóór den verkoop Nadere inforraatien verstrekt voornoemde Notaris zoomede de bewoonster en eigenaresse de Wed J SNATERSE Breeder bg biljetten Openlare Verkooping te REEUWIJK op MAANDAG 19 SEPTEMBER 1892 des morgens te elf uren in de Herberg van K RjDEMAKEK aan de Reeuwgkscbe brug ten overstaan van den te Gouda gevestigden Notaris G C FüRTüIJN DROOGLEEVER van Een WOONHUIS in vier perceelen bewoond wordende tot een gezamenljjken huurprijs van 174 per jaar aan den Platteuweg te Reeuwijk op het blok Elf hoven met eenige daarbg behoorende perceelen TÜINGROND RIETLAND en WATER te zamen groot S3 Aren 39 Centiaren Een WOONHUIS verhuurd voor ƒ 52 per jaar aan den g Gravenbroekschen weg te lieeuwijk op het blok Ravensberg groot i3 Aren 70 Centiaren En eenige perceelen VEENPLAS RIET en RülöTLAND enz te Reeuwijk op de blokken Elfhoven Nieuwenbroek en Langroggebroek ter gezameulgke grootte van 29 Hectaren 43 Aren 48 Centiaren De perceelen zijn te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag tot des msrgens elf uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTDIJN DROOGLEEVER te GOUDA op MAANDAG 12 SEPTEMBER 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Har MONiEi aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DROOGLEEVER van No I tot 6 Zes goed onderhouden aangenaam gelegen en ERVEN aau den Turfsingel te Gouda Wgk P Nos 84 85 86 89 90 en 91 Allen bg de week verhuurd elk voor ƒ 1 75 benevens 12 centen s weeks voor het gebruik der Waterleiding De perceelen zijn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen van s morgens 10 tot s namiddags 3 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 uren Set ten verkoop aangekondigde Huis en Mrf aan de Markt te Gouda is uit de hand verkocht Nadere inlichtingen geeft bovennoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda um ET MTM OPENING der KINDEROÜRSDS op ZATERDAG 15 OCTOBER met de Nieuwe Danaeti w inschrijving voor 15 OCTOBER GOUWE C 28 en bg den Heer A KOE COMP KUimg JEAN GAILLARD Prof de danse de la cour A