Goudsche Courant, maandag 12 september 1892

6EEN 0PRDIHIN6 OF DITyEBKOOP wegens Liquidatie Waterschade of Overproductie etc doch wel geregeld Uitverkoop van Witte Goederen tegen LAGER prijzen dan doortrekkende zoogenaamde falriekanten Slaandaq 12 September 1892 6 4 HALFLINNEN 16 Cent 10 4 ZUIVER LINNEN 60 Cent 8 4 GRASLLINNEN voor Lakens 25 Cent WITTE ZAKDOEKEN dozijn 90 Cent Dito voor KINDEREN 60 Cent DAMES PANTALOWS met Strookje doz 8 40 ZWARE WITTE FLANEL J5 Cent per El Evtra fijne SHITTING per St 25 El 3 75 € MIÜE è II I WITTE HANDDOEKEN van 16 Cent at SERVETTEN van 2 25 dozijn TAFELLAKENS 25 40 Cent etc DAMASTSTELLEN x 6 50 Haflinnen OOGJESGOED 12 cent per El Dames NACHTPONNEN 1 10 16 elö stukje niet opg emaakte Shirting 2 40 rVieiiwste Aiodellen voor Gouda BA HLIUA ViV en Co slechts enkele 9agen LAGE GfOUWE No 3 3de huis van af de Wijdstraat Algeheele Liquidatie wegens Sterfgeval VBD eene der ondste en grootste Twentsche Linnenfabrieken Zuivere Linoen Damasten Taielstelleo 12 Servetten en 1 Tafellaken vroeger 18 20 ƒ 24 en 30 nu 8 10 en ƒ 12 perstel KrimpvrfleFransche Flanel fijne qualiteit slechts 30 en 37 Cts per El Zwaar Gerstekorrel gzersterk 15 Cts per El Linnen Handdoeken ouderwetsche patronen Linnen Servetten ƒ 2 ƒ 2 40 en ƒ 2 75 per dozgn Vingerdoekjes 40 Cts per dozgn Nog eene kleine partg 10 4 en 12 4 met de hand vervaardigd Vlaslinnen voor Lakens Dames Chemises Pantalons Bokken Stofdoeken 75 Cts per dozgn Glas Thee Vaas en Borddoeken Constitutie Fransche Keper Piqné Moltonné Spreien Satinstreep Watertwist Zakdoeken en veel meer goederen die allen om contant geld te maken van de hand gedaan worden LAGE GOUWE No 3 3de huis van af de Wijdstraat ZUIVERE FKAINSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX d f 27 per 48 Flesschen met accyns franco huis geheel Nederland ook per proef flesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van aUe merkeu zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Heynwifs Boonekamp Elizter Openl are Verkooping i te GOUDA op WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1892 dea morgens te elf uren in het Koffiehuis Ha HONiKt aan de Markt ten overstaan van den I Notaris Q C FüHTÜLTN DBOOGLEEVEB van Een gunstig gelegen goed onderhouden BOMANSWONIl met SCeOUB HOOIBEBG BOOMGAARD EBVEN en mim 6 Hectaren bizonder beat Wei enHooiland i staande en liggende aan de Karnemelksloot Wgk B No 497 ta C3 O IJ 3D In drie perceelen Te aanvaarden de Landergen den In December a 8 en de Bonwmanswoning enz den In Mei 1893 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 10 tot s namiddags 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜIJN DBOOGLEEVEB te Gouda ROTTERDAM Lenvehaven 10 v d Takstraat 28 Fegenoord NacbineriêQ IJzerwaren HinSHOin £LIJH £ ARTIE£LEN Best Engelsch Gereedschap op Garantie KETTINGEN TOÜWWBBK TEEB VEBF WABEN MACHINEKAMEB BEHOEFTEN PKOMPTB BEDIENING Gouda Snelpersdruk va i A Bbinkkan Zoon BINNENLAND GOUDA 10 September 1892 In do Kölnisohe Ztg van 8 Ssptember korat eon briof voor van oen hooggeplastat ambtenaar uit Hamburg waarin mon o a het rolgcndo loost Do afvoer van alle vuil dor ruim een halfmillioen tellende bevolking van de schoooo en rijke Hanaestad gesohiod door riolen De onderaardeoho kanalen voeren al de faeoale stolfen af in de Elbe Dit feit is natuurlijk niet nu eerst ontdekt Hot is in de oouranten in vergaderingen van doctoren en van deskundigen op ander gebied besproken men beeft dringend spoedige verbetering geeisolit reeds voor jaren men heeft plannen gemaakt voorstellen gedaan kostenberekeningen opgesteld Onderling eens was men het evenwel sleohts op het é ne punt der verbittering en verontwaardiging over de bestaande toestanden I Kn zoo bleef alles b j bet oude en sliep in gelijk zooveel in Hamburg by het oude blgft en wel op dezen grond dat het immers altijd zoo ia geweest Thans wordt weder in de dagbladen do alarmtrom geroerd Uiterste verontwaardiging en stellig met recht Ook de autoriteiten zullen in die verontwaardiging dooien Van eenige belang ook voor de buitenwereld zou kunnen zy n op te merken boe lang na bot naar wij hopon spoedige verdwijnen der ziekte deze algemeene verontwamiging znl standhouden Iets langer dan gewooniyK zal zij wel duren maar of zij de immense kracht zal hebben om dm geest van traagheid on inertie der Hamburgers te overwinnen dat zal toch voor lederen kennrr van onze toestanden zeer twijfelachtig zijn Als hot uitgaven gold die direct aan handel en scheepvaart ten goede Icwamsu Jan waren ile millioeaeo ia eao oogenblik te vinden Maar voor de openbare gezondheid P Maar wie draagt dan ten slotte voor God en voor de monscheo de verantwoordelijk voor al de naamlooze ellende die dat modderwater reeds onder do Hsmburj ohe bevolking aangerioht heeft P In de diepste ellende is tu Parijs overleden de baron Barjaud dertig jaar lang maire van Tremblade kan tonshoofdplaats in faet departement Aeneden Charente en later tgdens het Keizerrijk prefect Hg was Bchatrgk maar verloor alles aan een spuorlijn waardoor Tremblade oon welvarend stadje is geworden Sedert moest de beklagenswaardige die in de hoogste kringen gezien was en in groot costuum de bals op de Tuilerieén placht bü te wonen allerlei bü de hand nemen om in zijn onderhoud te voorzien Hij waseen hoogst bekwaam rechtsgeleerde en poogde met ziJDO kennis te Bg gelegenheid der opening van de nieuw gerestaureerde kerk van het Sti t te Wittenberg zullen er dit jsar groote Lutherfeesten georganiseerd worden Tot bgwoning daarvan wordt de keizer in den namiddag van den 31 October per extratroin te Wittenberg verwacht Dadelgk na de aankomst van Z U zal er een groote historische optocht gehouden worden waaraan uitsluitend ingezetenen van Wittenberg zullen deelnemen Sen volgenden dag heeft ds plwhtige opening der kerk plaats in tegenwoordigheid dea keizers en v n 19 andere Frotestantsche Duitsohe vorsten Voor hen zg n dopr een Wittenberger beeldhouwer 28 kostbare zetels gereed gemaakt in den sUjl van de dagen dei horvorming De toreu der kerk tot bet weder opbouwen waarvan keizer Prederik in de korte dagen zijner regeering den sloot heeft gegeven word in den nacht van 27 op 38 September 1870 toen hg door Franscho soldaten bezet was door don Pruisischen belegeraar verwoest De nieuwe toren i 70 M hoog en is in het bezit van drie kostbare klokken een geschenk vau keizer Frederik Ook het geheel der kerk is vernieuwd Op de plaatsen der door den beelilenstorin verwoeste boelden die langen tijd ledig bleven werden nu de beelden gesteld dor vorsten ilie de hervorming hielpen bevorderen Ook de groeve die de lijken van Luther on Melanchton bevat werd geheel gerestaureerd Sr zal binnen eenige dagen in een der gebouwen op het Champ do Mars te Fargs eene tentoonstelling van postzegels geopeod worden De liefhebbers zullen er zich hunne oogen wat te goe l aan kunnen doen In alle landen zgn hartstochtelgke verzamelaars van posizegels Maar te Fargs bevindt zich zeker wel de rijkste collectie Zij is het eigendom van den zoon der herlogin van Qalliera en wordt geschat op eene waarde van drie millioen Men zegt dat zg eenig ia in de wereld Ook de keizer van Ausland de prins van Wales en de hertog van Ëdimburg bebooren tot de groote liefhebbers Baron Arthur de Bothschild was langen tijd een aorste verzamelaar In weinige jaren had hg eene collectie bijeengebracht die hem meer dan 200 000 fr had gekist De beide broeders Caillcbotte impressionistische schilders hebben voor eeitige arra huDBe verzameling verkocht voor 200 000 fr Dr Legrand ta Neuilly voorzitter der commissie van organisatie der tentoonstelling bezit eene verzameling ter waarde van 260 000 fr Buiteniaodscb Overzicbt De cholera te Hamburg neemt langzaam nf Men kan dat aan de cgfers zoo direct niet zien omdat da opgaven zeer ongelijk zjjn De statistiek moesl wel onfeilbaar zgn maar het is een onmogelijkheid voor de dokters bg zulk een epidemie steeds stipt voor de opgaven van zieken en doodon to zorgen Soms gaan er twee on drie dagen mee heen vooral de opgaven van een dag op het stadhuis zijn aangegeven Nn de ziekte zich niet verder uitbreidt en elders slechts enkele sporadische gevallen voorkomen die blijkbaar met Hamburg in verband staan krijgt meu meer hoop dat zoowel Midden als West Europa van de plaag verschoond zullen blijven Aldus beeft zich ook Vii chow te Berlgn uitgelaten Onder het kleine gedeelte dor mensrhheid dut voordeel vind bij de droevige cholura upidonüo raoofen de Duitsche soldaten gesteld worden Overal worden de manoeuvres afgesteld Nadat er besloten was de Keizer manoeuvres van het achtste en bot zestiende korps niet te doen doorgaan is een gelijk bevel uitgevaardigd ten opzichto van het dertiende en veertiende korps Ook in Beieren gaan de oefeningen der troepen niet door Zelfs worden do manoeuvres van brigades en divisies welk reeds begonnen zgn ofgebroken Overigens moot de toestand der troepen over het algemeen normaal zijn Duitsche bladen van verschillende richting treffen den lezer met ernstige klaohlen over het anbeheer in Hamburg waar de overheid zelfs in deze dagen nu voldoende is gebleken hoezeer zij is te kort geschoten in het nemen van voorzorgen eene onverschilligheid aan den dag legt welke aan cynisme doet denken Eindelijk is nu de medische inspeoteur dr Krauss ontslagen men zegt dat hü nog vervolgd zal worden bovendien De kinderen van aan cholera gestorven ouders die in het kurhaus en in de andere gebouwen zjjn ondsrl gebracht bedelen om oude kleederen Algemeen oordeelt men dat de stad de ongelukkige weezen van nieuwe kleederen moest voorzien Hoe ordeloos alles toegaat kan ook hieruit blgken dat lot nu reeds acht personen in den schoot der familie zijn teruggekeerd nadat er officieel bericht was ontvangen van hun overlijden Wanneer do plannen met het Duitsche leger publiek worden verwacht men oon storm van verontwaardiging in bot gaiische land De kosten der nieuwe legervoorstellen die op 19 000 000 M Keschat waren en volgens latere medüdeelingen tot 60 of 80 millioen zouden stggen zullen naar in welingelichte kringen in Berlijn verzekerd wordt moer dan 100 000 000 mark bedrageu Keken maar op 100 tot 150 millioen U werd verzekerd Geen wonder dat in Duitschland aan niets dan aan die legervoorstellen gedacht wordt Den rechten inhoud weet nog niemond Hotgoen men er in da dagbladen van weel mede te doelen is een mengeling van waarboid en logen zegt de officieuze A orrfdeuhche die vermaande dnt men zgn oordeel behoorde op te schorten tot hjt einde van deze maand of het begin dor volgende Maar het ongeduld der Duitachers is niet onbegrijpelijk De ïriotkfttrter Zeitutu vindt do waarschuwing om met de besprekingen van zulk een gewichtige zaak te wachten tot zulk oeu mededeeling komt zerr dwaas Het blad zegt Wg willen hot dagblad of den staatsman zien die zwijgend en zond r tegenspraak hot nieuws aanhoort dat er sprake is van een ontzettende vermeerdering van het leger en een opdrijven der logeruitgaveu Sommise optimisten hopen misschien dat het militaire ontwerp zoo heel erg toch met zal zgn Uit ware eene groote dwaling Wij vermoeden veeleer dat de bekendmaking van Strekking en doel van liet militaire ontwerp alleen isl dioneii om de gemoederen eenigszins voor te bereiden tegen den tijd dat het ontwerp in dea Sijksdag komt De Nordietittehe heeft gelgk de moiledeeliogaD welke tot heden gedaan zijn waren gedeoltelgk valsoh Personen die het ontwerp kennen verzekeren dat de verbazing in weerwil van hetgeen man reeds weet zeer groot zat wezen Die mededeeling is zeer ernstig Het is eveairel zegt de Fr Ztg geoorloofd te twijfelen aan dan ernst van die staatslieden die meencu dat het Duitsche rijk zulk een last die door de nieuws rijksb lastingen opgebracht moet wordeu werkelijk nt kunnen dragen Thans is het duidelg k waarom mea niet over een enkele rijksbelasting maar over verscheideno te gelijk denkt Het militaire ontwerp zal in den herfst de belastingvoorstellen zullen in Januari behandeld worden De Frankfurter verwacht groote beroenngon Het Congres der F ngelsoho Trade Unions heefl met 205 tegen 1 5 stemm n eene motie aangenomen waarbij de aohtnurswerkdag voor alle werklieden wordt voorgesteld Alle werklieden moeten recht liebben op een arbeidsdag van acht uur De daartoe bij liet parlement in t dienen wel moet echter bepalen dat elke geregelde vakvereenii ing hot richt heeft dourstemming der leden zich aan deze regeling te onttrekken AL leen voor de mijnwerkers zou deze uitzondering niet golden De oneenigheid tusschen de beide lerscbe partijan duurt voort De leiders der Parnellisten bobben een manifest uitgevaardigd waarin zij verklaren dat do antiParnellisten zich afhankelgk van de regeering hebben gemaakt zonder dnt zij de zekerheid hebtien dat de regeering de macht zal hebben aan de eisohen van Ierland te voldoen Ook hebben de anti Parnellisten er in toegestemd dat da behandeling van de saak der lersche pachters die uit hunne boerderijen gezet waren voorloopig uitgesteld werd Dit twisten der beide lorsche partg on ie een slecht teeken voor de Home Rule qiiaestie Gladstone kan niet ééa lersoha stem roioen Wil hg zijn gaiag behouden dan moet hg over een eengezinde aerderheid kunnen beschikken Hg zal al zijn groote talenten moeten aanwenden om te lorgao dat hij by da opening van het Lagerhuis znlk een meerdorheid achter zich heeft