Goudsche Courant, maandag 12 september 1892

1892 4936 D nitgave dezer Cqnrant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afïonderlöke Nommers VIJF CENTEN GOUDA 12 September 1892 Mgr Aiitonis wijbisschop van Mecbelen heeft Donderdag jl de H priesterwijding toegediend aan de eerw fraters Minderbroedrrt R Hoogenboara on S Schalkwek uit het Minderbroederklooster te Weert De H wijding geschiedde in de kerk der EE PP Jotuieteii te Maastricht Zaterdag 10 September had onder loiding van den ArrondissementsSoboolopziener don heer Dr D Terpstra de najaarsvergadering plaats van de onderwijzers in het Arrondissement Gouda De heer Kiewiot de Jonge sprak over de periodieke bevordering van de leerlingen tot eene hoogere klasse en do heer Akkerbuijs maakte eenige opmerkingen over schriftelijke taal De heer Terpstra die naar men weet ontslag hoeft genomen Is schoolop iiener nam nu in hartelüke bewoordingen afscheid van de leden en uitte de boste wenschen voor de onderwijzer en voor hot onderwijs in het Arrondissement Gouda De tweede Voorzitter de heer Beltink dankte namens de leden den heer Terpstra voor de wijze waarop ZRd gedurende 12 jaar de belangen van de onderwijzers en van het onderwijs had behartigd wensehte hom een langen voorspoedigen rusttijd toe en stolde namens het bestuur voor Dr Terpstra te benoemen tot Eereiid der vereeuiging Dit voorstel word met algemeene instemming begroet melis SOÜSEH Wollen m Katoenen voor DAMES en KINDEREN Benoemd to onderwijzer te Haastrecht de heer C H Breedijk onderwijzer te Gouda Firma J W IXTERa Orthopedische Corsellen Reglhouders zondheiè Corselten omslandiqheids Corsetten enz BElv£J3 1D van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelyk en voortdurend genezen door bet gebruik van het beroemde Extract van Prof LEPRIES Prfls per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbeh etc vinden radikale genezing b het gebruik van Prof LEFRIES tinctunr Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents m t penseel Hoofdagent H 8ELLE Anegang 42 Haarlem Depóthonder L A de VLETXEB Markt 97 naast het Hotel du ZALM i II 4B I argeas was vroolijk maar met een oogopslag bespeurde hij dat er tussohen die twee iots voorgevallen was en naar Sylvia gaande die bijna flauw viel zeide hij Wat is er mevrouw Nu maar wat is or dan Niets Niets dokter I zeide ziJ üj trachtte te glimlachen Zij wankelde Hoe niets Maar dat is niet waar zeide de dokter die zich nu tot Norton wendde on kortaf vraagde Nu wat is hot ïk ga vanavond naar Hilvre en binnen drie dagen naar Neiv York antwoordde Richard koel en mevrouw Norton weigert my te vergezellen Zij weigert zij weigert Zij heeft groot gelijk I Wilt gij baar dan dooden Haar dooden zeide hij met een plotselingen ngst die hem bijna deed stikken i ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Co ranten worden dadeiyk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BEINKMAN enZOON te Gouda GÖüdr lnëïprridrttk van A BawKiuN kwoi CORRESPONDENTIE Het ingezondon etuk tan Mej T is niet gesohikt TOOT plaatsing SCHOUW I BUBGEMEESTER en WETHOUDERS vaa Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan b jiondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der slootgelegen achter de perceelen aan de KarnemelkslootWijk R Kas 489 tot en met 495 dat op Woensdagden 14den September aanstaande over die sloot zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlyk gezuiverd is van dryvend vuil en andere stoffen die de doorstrooming van het I water kunnen belemmeren of stank of schadelijke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering dooren ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda 8 September 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Scretaris BROUWER Burgerlijke stand 1 GEBOREN 7 Sept Christina Johanna ouders J Luimes en J C Hoogendbom 9 Margareth Sophia ouders F Keiler en A Brussë Johannes Hendriktts ouders C H Hensbroek en H Siinkers 10 Pieter ouders F Broekhuizen en J Buurman OVERLEDEN 8 Sept B G M Niouivenhnizen Sm 9 J Jiarsveld 6 ra M Janmaat haiiT van A Hondijk Ï5 j ONDERTROUWD 9 Sept G Hoogerwaard SI j en A Vermij 22 j A IJpolaar 80 j en C J Prinsenberg 18 j Advertentiën Door ziekelgke omstandigheden wordt TB KOOP aangeboden Een met PAKHUIS I gelegen aan het Vaarwater alhier Brieven franco onder No 2215 aan het bnteaa dezer Comrant m STAATSLOTERIJ De TREKKING der 6e Klasse begint MAANDAG 12 SEPTEMBER a a LeteD eo gedeelteo van Loteo tgn te bekomen bg de Collectrice der Utaatsloterö WïD A C C08UN W P Jauius I MARKT A 68 GOUDA l liere vooral te letten op het jniste adres De grootste kenze in DASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en HEEREN U Zijde eaWoUenHANDSGBOËlN Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Eatoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PABAPLUIES en REISDEKENS W P JAULÜS Marchand Tailleur COVPE GABANIIE UitslalieDd ËngelscheStoffen MARKT A 68 GOUDA geliere vooral te letten op het jniste adres VRAAG CH0C0LA4D GROOTËS Onovertroffen KWALITEIT Gegarandccrd zuiver LET OP D N NAAM Fa bri k te Westzaan Opgericht 182S LOTEN in de VEIILOTIMG BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRlL KM Langfe Tiendewe IPRIJS f 1 IIILOTEN voor ƒ 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt vnaUm tmU On mbmnt m Uut h t riiblUk jakeoa auifaaiwB zclur warkaad a oMshadoUJk HnlanilddeL tt t da i mtlr V Frerlehs B rnjii ti V Scanzoni würAura C Wltt Cop b gw a Zdekauer at PMM bur Soederst dt ku Lambl y mr imi FOFSter Birmingham Onderbuiks organen M nt 10 JuM tott rnt motm teaOPMt aubmoln als se Genees en mirtVIrehow B i j T Oletl MSncl ft Reelam Ldfoig t ▼ Nussbaom momIm Hertz AiMi i iii T Korczynskl KnjM Brandt A bÜ Storingen in de kvklaa at larar laat vaa aam f£ 9lllÊÊS kakjaa trans iMalcaiw vaart WaaOa varatanlar aa dl d KKÉlUKua nil Taatlioiatade oocailald kadan laaaii KtOitltB dalia Mjoa UfhaM kasaawAliaUI kartadam ICkaM cabrak aaa aaUoat aaa HaZwllaai ekaI llle tMida Ap lh li r Kiafaard BfaadI vordaa om ban saaMa vaMaff daar vraavaa faana lajaaaaaa aa alja ta Tarklasaa koTaa da aakarp warkaada Zoataa BlUarwatar Dioppala Haafaala aaa B Om Bleh by den aankoop te beaehenneii Vl f a aacaaaakta prapanuaa rata Biaa la da apathakaa ataada asar da aUaaa eckta KwIMwrMkc PUlea van dea Apatkeker Richard Brandt Pijt ft daai mat fabnik aaawljilnr 10 CaaUl eo Irtia nauwkcnrir er op d t bet hlerbowea afgedrukte door de wet bceehennde kandeleoierk al Ikat kat Witte krnla op het roode veld en de handteekenlnc Rehd Brandt tiek op ledar dooaja bevmde llaafddepat F E van Manten KaUt te Katterdaa M DE GOÜDSCHE 1 Mineraalwater faT3riek CBABETHaiBAAT 264 is aangesloten aan de Waterleiding de flesschen worden gespoeld met water dat eerst gekookt wordt Concurreerende prgzen Abonnementskaarten tegen lage prgcen Uitstekende COGNAC WIJN BIER enz Aanbevelend Firma Van Frankenhnijsen Co ONTV AMGEN DE NIEUWE EN Najaarsstoffen Met aanbeveling Uw Dw Dr B BEGEER Tailleur Zeer Uette Qesteendrukte NAAEAARTJES worden GELEVERD door I A BRINKMAN eo Zn Dinsdag 13 September GOUDiSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De inzending van advertentiën kan gescMedon tot ean uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND zijne aardscbe schatten achter 5 sleutels zijn weggeborgen welke sleutels zelve hij weer iu een afzonderlijk ingemetseld kastje bewaart waarvan hij het sleuteltje steeds bij zich draagt Toch heeft zijn huisknecht den brandkelder weten te openen en daaruit een aantal coupons van obligaties afgeknipt weggenomen Dit zou hem een aardig voordeeltje heblien kunnen geven want reeds meer schijnt h j in dien kelder geweest te zijn maar ongelukkig voor hom wisselde hij nu reeds coupons in die pas over een paar jaren waarde hadden Dit gaf argwaan en leidde tevens tot de ontdekking dat hij ook andere voorwerpen zich arglistig uit de woning van ds S had toegeëigend Had hij nu nog maar alles willen bekennen dan zou ds S het er nog bij gelaten hebben maar ten gevolge van zijn liegen bij het bedriegen en ook om de verdenking van andere dienstboden af te wenden werd het aangegeven Voor de rechtbank gedagvaard bleek dat de huisknecht met l goede getuigen bij ds S gekomen reeds vroeger 2 maal dietstal had geploegd maar telkens door de mazen van het net had weten t kruipen Eisch tegon hem 2 jaar gevangenisstraf dio bü uitspraak der rechtbank tot op 1 jaar is teruggebracht I Van de goedkoope reisgelegenheid des Zondags om voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren S68 personen gebruik Het Weekblad voor H oerdm meldt Daar wij ia de gelegenheid zijn geweest nader hekend te worden met den in den handel gebrachten Van der SoUuijt s Papler Desinfoctor vestigen wij de aandacht van belangstellenden op dit toestel dat bij het naderen der Cholera epidemie voor velen onmisbaar is die brieven courauten euz ontvangen aangezien deze geschikte overbrengers zijn vun bacteriën Wij hebben dit toestel in zijne werking gezien en bevonden dat de brieven enz niets te lijden hebben en de geheele ontsmetting 10 minuten tijd eiscbt De Desiiifector is zoodanig ingericht dat tevens de localiteit waarin do bewerking geschiedt gelijktijdig met de brioven ontsmet wor t doordien de dampen ongehinderd in het vertrek worden gelaten Omtrent het nederlandsch werklieden verbond Fatrivioninm dat thans 106 afdeelingon met ruim 10 000 leden telt deelt het orgaan der Vereeniging o a hot volgende mede De grootste afdecling is Amsterdam met circa 1000 loden dan volgen Dordrecht en Den Haag elk met 280 loden Utrecht Leiden eu Zwolle elk njBt 250 leden Deventer Drachten Kimpen en Rotterdam respectievelijk mot 236 220 206 eu 200 leden i De contributie voor de gewone leden is zeer miniem d i 1 cent per week of 50 cent per jaar voor de Zeer gemakkelijk is de werking van dit toestel dat veel op een lantaarn gelykt Men heeft niets te doen dan do brieven coura en enz in de ruimte welke door eene schuif geopend wordt te leggen waarna in het schaaltje onder een doorboorden bodem een lepel vol desinfectant gegoten en de schuif gesloten wordt Verder steekt men het lampje gevuld met braodspiritus aan en laat gedurende tien minuten het toestel desinfectoeren in dien tijd heeft de persoon met de behandeling belast den tijd zijne handen te reinigen daar deze door do aanraking met de papieren verontreinigd kunnen zijn Daarna kan men het papier geheel ontsmet in de hand nemen De prijs van dezen Desinfeotor is ƒ 5 Ds L Schouten pred te utrecht bekend door het bezit en de vortooniugcn van zijn tabernakel heeft onder die tabornakolzaal oen brandkelder waarin FEVILLETOH Hiep hiep hoera Surprise party zeide Liliano Wij zijn thuis Go ahead riep Bernière Ijiliane commandeerde den aanval Aan de piano Arabella I aan de piauo Met genoegen Miss Dickson trok haar handsch enen uit zij ging zitten torwgl de kolonel tot Norton zeidu Hoe jammer dat zij haar violoncel vergeten heeft I Die woeste ooverdoovoude inval mishaagde Fargeas niet Zij bracht bij Sylvia oou plotselinge reactie te weei waaraan de zenuwen der jonije vrouw behoefte hrdden En tonvijl mevrouw Norton ich oprichtte eu trachtte te glimlachen bij dien inval tegon de dwazen die met het recht van lüri veroveraar haar huis in bezit namen deed ook Norton zijn best om vroohjk te kijken begrijpenile dat do Dioksons niet alleen kwamen om zich te vermaken maar als nieuwsgierigen oin te bespieden Door het gedruiseh aangelokt kwam ook Eva de uitgelaten bende opzoeken Daar is nu de surprise partij riep mevrouw Montgomery haar lachend toe Ken Amerikaansch vermaak voegde de kleine Offenhurger er bij Dat is zeker naar uw smaak miss Evo Het staat ver bene len do anthropologie maar liet is grappig Erg a ra pig Origineel Fargeas liet Sylvia iets opwekkends ruiken zij zaj hom dankbaar aan terwijl ile dokter lot Norton zoide Zoo dus d it is uw schuld Haar zenuwen zijn zóó van streek Als gij haar liefhebt Uit het Frame Of ik haar liefheb I nep Kiohard Gij hebt mij verantwoordelijk gesteld voor hare gezondheid Welnu Vertrokken bij den barometerstand OU den wind dion men voorspelt nooit Ik verbied het Haar dooden dacht Norton Het was of zich een groot zwart gat voor hem Jopende hij had lust zich er in te begraven ommet de aangebedene te verdwijnen die den naamvan een ander in het hart droeg i Eensklaps klonk er door de diepe stilte der villa een gedruiseh als op het signaal van een regisseur in een schouwburg een fanfare schalde ec ii vroolijk geluid naderde en als een faraiidole die lanïs trap peu en portalen voortrolde drong een menschenmussa binnen met raevrouiv Montgomery nan het hoofd Liliane elegant met een mirliton gewapend Mont j gomery buiten adem Bernière met de schoono miss j Arabella door deu kolonol en ziju vrouw gevolgd de kleine Offenhurger en h iar vader de dikke bankier een heele troep gekken die zichzelf uitnoodigd a l américaine l innen kwamen op de vor assings partij die aan do fantassien van hun land deed denken allen lachend scb eeun end en de lucht van hunne fanfares doende weerklinken