Goudsche Courant, dinsdag 13 september 1892

waar hg ligt Het kau verscheidene uren duren voor men aan de plek komt waar die sporen ophouden en dan ziet men gewoonlijk den leeuw plotseling weinige voeten vnu zich af iu de donkere schaduw van het struikgewas zitten Soms leiden de sporen ook tot in ondoordringbaar doorngewas on dan ia de boste manier de struiken in brand te steken en aan het andera eind te gaan staan Slechts eenmaal zag de verhalor eeh leeuw op eene open plek zitten hot wns eene leeuwin die met eon vrg groote welp onder een kleinen doornboom zat Hunne kleur stemt zoo goed met die der omgeving overeen dat ng tot op vier ellen nfsinnd was genaderd voor hij do iliuren zag on dat nog alleen doordat zij zich verroerden Bij eene andere gelegenheid wezen zijne mannen hem dat de leeuwin die hij opspoorde eenige ellen verder in het gras gedoken zat doch hij zng niets vóorilat zij hare ooren bewooif Gelijk vele andere dieren ontwijkt de loouw den meuscli ten ij hij gewond is en bij het opsporen valt hij slechts in bijzondere gevallen aan bijv uit vrees voor zijne jongen of uit verbazing zoo dicht den jager bg zich te zien De verhaler werd nooit door een ongeuonden leeuw nnngevallen De leeuw doet jijn lanval niet met een aprong zooals men wel ziet afgebeeld maar komt met groote snelheid dicht langs don grond aanschuiven met de ooren plat ueergelogu eu laat daarbij een kuchend gebrul hooren Zulk oen grooi dier dat in volle vaart komt aanzetten werpt ioinaud natuurlijk omver Hel dringen der klauwen en tanden in het vleesch doet niet zoo erg zeer als men dankt maar wol de druk door de kaken van het dier op do beenderen uitgeoefend De vardooving die Livingstone daarbij gevoelde werd ik niet gevaar maar ik vond het best maar doorlstil te blijvon liggen Men kan toch niets uitvoeren met zulk een zwaar dier op zgn Igf dat dan gewoonlijk naar alles hapt wat zich verroert en hoe minder beten men krijgt hoe beter Al die wonden toch zgn later niiddelpunleu van ontsteking en bloedbederf De kracht die een leeuw in zijn bek heeft kan doariiit beoordeeld worden dat de leeuwin die mij aanviel ondanks haar kinnebak gebroken was diepe groeven met horo tanden in den loop van mijn geweer maakte Tijgers eu panteis verlaten iemand in den regel terstond na hem aangevlogen te hebben moor toen deze leeuwin mgne mannen zng aankomen ging zg tegen hen staan brullen keerde toon naar rog terug eu beet mg iu dun arm terwijl zij het eerst alleen op mijn geweer vootzian had totdat oen gelukkig schot haar roerloos neerstrakte spreker gij moet gelgk hebben Het ia nog veel merkwaardiger dan ik gedacht had eu ik zal stellig mijn vertrek een dag uitstellen om u te zien in uw andere gedaante Den volgenden dag zal de dame wel ontdekt hebben dat zij beetgenomen waa en misschien heeft zij toen ook wel iets begrepen van het sarcasme dat in Lablachea bedoeling gelegen bad tegen het groote publiek dat dikwijls geen acht slaat op werken van kunst eu genie maar zich haast een beklagenswaardig zoo al niet weerzinwekkend misvormd schepsel te gaar zien Zegt de bekende Turkacho legende wellicht le recht dat de vroos driemaal meer mensohon doet sterven den do cholera zelve een nog veel krachtiger bondgenoot dar ziekte is de ellendige geheimhouderij waaraan men zich op allerlei plaatsen heeft schuldig gemaakt Een iudrukmakand bewijs daarvan geeft een correspondent der Kolnische Ztg in het volgende verhaal in dnt blad Den 16n Augustus schrgft hij was ik teParijs aangekomen en den 16n bezocht ik met eauvriend het dorp Sarcelles nabij St Donis Toen wijhot dorp naderden kwamen vele menschen met pa Ïen zak beladen en den doodsangst op het gelaat onste gemoet Het had wel eenigszina het voorkomen alsof die menschen verhuizen gingen want onder devoorwerpen welke zij vervoerden vielen eenige beddon in het oog Op onze vrnag wat dit wegtrekkenbeteekende kregen wij een verward antwoord waarvan niet veel moer ta verstaan was dan de cholera en mijnheer de burgemeester Spoedig kwamenwij echter achter de waarheid Er waren in datdorp in acht dagen 51 menschen aan de cholera gestorven en de burgemeester wos naar Zwitserlandgevlucht Hoewel da menschen hot ons ontrieden gingen wij toch het dorp binnen Het plaatsje m erverlalen uit tal van huizon stonden leeg Bij verderonderzoek blaek oua dat ongeveer driehonderd menschen waarbg de burgemeester het dorp ontvluchtwaren Ook de doodgraver was gestorven en wegenshet hooge loon dat geeiacht word waa er geennieuwe aangeatald Wij i ingeu naar Parijs terug en haastig greepik naar do avondbladen met da hoop ar ieia in te lezen over do cholera te Sarcelles maar er werd goen woord over da ziekte gerept Ook den volgau den morgen stond er in da bladen niets over hetverachgnen van de cholera voor de poorten van Pa rijs Dien avond zoud ik een telagrani naar Duitsch land van den volgenden inhoud In het dorp Sarcelles bij laatste acht dagen 51 menschen aan da cliolara sterven Sarcelles peft 800 tot 1000 inwoners naar dezelfde verhouding zouden er in Pargs reeds 51 000 personen aan do cholera overleden zgn De Sarcellab is met 300 poraonen het dorp Alle dagbladen zwijgen over do zaak Dit telegram is nimmer in Duitschlaud aangekomen en waarschijnlijk niet overgeseind De Fransche overheid wilde do waarheid omtrent de cholera m de omstreken van Parijs verzwijgen Don volgenden dag vorschaeu er echter aan mijne wo iing een ambj tanaar dor politie mat o vraag of ik za er wist I dat de burgomaesler van Snroetlas gevlucht vvaa I Ik antwoordde bevestigend eu da man vertrok na mg met groote holfeln kheid bedankt ta hobban Later heb ik vernomen d it de burgetnaostor op bevel Lablaohe de beroemde Fransche basznnger in lengte en breedte een roua logeordo eens te Londen in hetzelfde hotel waar ook Generaal Tom Pouee toen voor hot eerst met Barnum op reis was ingakworticrd Een Kussiaohe dame die dolgraag den dwerg wilde zien maar de voorstelling in de Egyptian Hall geiniat had en den volgenden morgen vroeg vertrekken moest kwam in dat hotel don Generaal opzoeken Do knecht wees haar een gang die zij door moest gaan en beduidde haar de ileur van do kamer waar zg wezen moest maar zij raakte in de halfduistere gang in de war en klopte eindelijk op goed geluk af aan oen kamerdeur De deur ging open on voor haar stond een man zoo groot en breed dat zij bijna von schrik was wegKeloopen maar de vriendelijke uitdrukking op zgn gelaat en zijne boleefda manieren stelden haar wat gemat Hij boog met bevallige losheid en vroeg in het iraiisch Wat is er van uw dienst mevrouw Aoh mijnheer antwoordde zij neem mij uiet kwalgk Ik ben hier met terecht Ik had Tom Pouee willen zien Wel mevrouw zei de kolossus zonder blikkee of blozon die ben en hg boog opnionw V mijnheer Hoo ia het mogelijk Men had mg gezegd dat gij zoo klein waart zoo klein Ja mevrouw antwoardda Lablaohe want hij was het zeer ernstig ja m vrouw dat ben ik ook voor het publiek maar als ik thuis ben maak Ik het mg gemakkelijk Wat u daar zegt verbaast mij ton huo stf Menoad mg verzakerd dat Tom Pouee zoo kloiu ge 1 mairo van ontvlucht Ach mevrouw mevrouw TIjv moaning ia niet vleiend voor het Engalseh publiolV Gelooft u werkelijk dat het publiek zoo zou tcistroomen alleen om een misgeboorte te ziaii Ik wliiig u mevrouw wat zou de bewondering van al dia toesohouwars beteekenen als zij niet het genie gold dat oen zoo wonderbare gedaanteverwisseling kan tot stand reu on ker mijnheer zei de dame volkomen overtuigd oor da logiaohe reduneaiing eu den ernst van den buitengewone ledeo is de contributie minstens ƒ 1 per jaar Byna alle afdeelingen hebben een onderstandskas waaruit de leden tegen een extra coutrlbutie van 10 cent per week bij kiekte ontvangen een uitkeering Tan 6 tot 7 per week al naarmate de zieke ia gehuwd of ongehuwd en of hy vader is van een groot of van een klein gesin Nog een kas Hulp en Nood onderhouden door extra giften en collectes voorziet in gevallen van buitengewonen aard Alle afdeelingen hebben een eigene bibliotheek waarbij enkele met 1000 nummers flinke degelijke lectuur tvaarvan de leden een goed gebruik maken De groote afdeelingen houden er nog vakvereenigingen op na voor houtbewerkers stoeubawerkers metaalbearbeiders enz Andere afdeelingen hebben ook zondagsscholen jongeliogs vereenigingen begrafenisfondsen arbeidsbeurzen stuiversvereenigingen tot ondersteuning ran mini ermogeiide ouders in de kosten van christeIqk onderwijs van hun kinderen en teekencursussen opi richt Ue afdeeling Zwolle heeft reeds een eigen rereeniginslokaal ter waarde van ƒ 6000 terwijl de afdeeling Bouwfonds ook eerstdaags in de gelegenheid zal lijn in een eigen lokaal te vergaderen De afdeeling Kampen heeft bovendien een bouwvcreenigiug Patrimonium Bouwluit die reeds aan 49 leden een eigen huis heeft bezorgd Heihaaldelijk zjjn in den laatsten tyd in Duitschland valsche munters gevangen genomen maar de vangst bleef nog onvolledig Te Wickede in het Suhrdal is men nu echter een uitgebreide eu zeer Tertakte bende op t spoor gekomen Niet slechts Sen S markstukken werden door baar vervaardigd maar zij moet ook de kunst verslaan hebbeu om kronen en nluntbiljetten ran 50 mark na te maken Tele leden der benne meental oude bekenden der justitie zijn reeds uijhter slot gebracht Aan een goedereMmnw in het Gooi werd deze week ter verzending aangeboden een kistje met bet volgende eigenaardige aiires gelieve dit kisje met hijjeren te bezorge vran ko Aan Den zeer beedele Heer van Beek Eellen Dooren Haags Aam tterdam kijsers gragt Uit te regse staat Wees u zoo frm de lijk her nies op te zeten bet il tot booven toe vol met hijjeren Naar het Dagblad mededeelt is faut gerucht dat generaal Hardenberg zijn pensioen zou vragen van Ilea grond ontbloot Zijn toestand gaat vooruit Een drama iu de lucht In den omtrek van Allis Michigan kwam eene vrouw Sbaw genaamd die met haar kind van zes maanden wandelde op het ongelukkige idee het wicht op het gras in het midden Tan eene weide neer te leggen om iets te gaan halen dat zij ie huis vergelen had Zij was nauwelijks op weg of een luid geschreeuw door het kind aangeheven deed haar omkijken pen groote fCrend was op den iirme kleine neergeschoten en uam hem in zijn klauwen mede De moeder liep radeloos daar zij niets kon doen om bet kleine wefen te redden naar haren man die in een naburig veld werkte Sylvia beproefde nog steeds to glimlachen zij was ovc iigens noji bleek Met geveinsde belangstelling riep de kolonel fMaar dokter zie toch eens mevrouw Norton Welnu wat is er met mevrouw Norton zeide Hichanl koel Zij is een weinig vermoeid dat is alles ff Het is niets antwoordde Sylvia En do schooiie Liliane verzot op gedruisch hief brutaal haar met linten versierden rairleton als een bevelhebberastaf omhoog en riep vrootijk met haar heldere stem iKora kom Sylvia vroolijk Arabella speel den Milliguns Maisch Wij zullen accorapagneeren Een feest van Saiut Cloud te Trouville Hiep hiep Hoera riep Bernièra En tiTwijl de mooie dochter van den kolonel do Engeische liuppelendc wegsleepende melodie vol schokken ir staccato s al harder en harder op da piano trommelde accompagneerden Bernicro en mevrouw M intgomery telkens ophoudend om te lachen Evo kea naar den kolonel die mot den ernst van een predilcant do maat sloeg zijn vrouw die haar voorhoofd alVeegde de kleine Offenburger die met haar vader praatte den bankier die de ïroota trom nabüolstn en Montaiomery die Norton iets influisterde Vervolgens viel h iar blik op het droefgeestige gelaat van Sylvid naast Fargeas zittende die het hoofd schudde En do liovo Eva ernstig en bijna somber gestemd door al dat ge lruisoh dat haar een wanklank De mau greep zijn karabijn sprong op een paardeu ijlde Shaw iu galop nanr de oevers van een kleinmeer door rotsen omringd waar hij wist dat arendenhun nest hadden Werkelijk bemerkte hij op dentop der rotsen twee arenden met den buit eikanderhet wicht betwistend dat op eeu stuk rots gelegd was Toen Shaw boven op de rots was anngekoraen was een der arendeu in den stryd bezweken en do andere die de prooi weder in zijn klauwen had voorde haar in snellen vlucht mede De ongelukkige vader legde zijn karabijn aan en gaf vuur ondanks de ontroering die zijn hand moest doen beven was bet schot juist gemikt de arend steeds met het kind in de klauwen viel iu het meer Shaw yide von de rotsen naar beneden dook in het meer en was hg zoo gelukkig hel wicht terug te vinden maar toen hij met zgn kostbaren last den oever bereikte was de arme kleine dood Ter geruststelling van bierdrinkers deelt de directie van de Kon Nederl Beierach bierbrouwerij te Amsterdam mede dat volgens prof Forster en blijkens onderzoekingen door hem gedaan cholera bacterien die in Beiersch bier werden gebracht daarm binnen twee dagen doodgingen Men bedenke verder dat bij de bereiding van bier het daarvoor benoodigde water meermalen sterk gekookt wordt eu derhalve vrg is van ziektekiemen In het badhuis Mag ik u eens vragen wat kost een bad 60 cent O wat is dat duur I Weet u uai neemt u eeu kaart voor tien baden die kost 4 gulden I Wat zeg je tien baden Mensch wie weet of ik nog tien jaar tal leven In een der havens aan de Middellandache zee zag men dezer dagen het vreemde schouwspel dat een stoomboot met banknoten gestookt werd eene verkwisting die aan Cleopatra s parulsausen deed dunken Vijf en veertig zakken vul met de kostbare brandstof werden iu het fomuu onder den stoomketel geslingerd onder de verlangende oogen der stokers die wel gaarne eeu paar handenvol h addei gekaapt De papieren waren afgekeurde banknoten van de Bank van Algiers wier directeur zelf het toezicht hield over bet verbranden der documenten Iu dezen tqd nu iedereen figuurlijksrwijze gesproken den mond vol heeft van bacillen is t wel eens nuttig oen denkbeeld te geven van hetgeen een bacil is Het woord waarvan de c als moet worden uitgesproken en niet als kt zooala velen doen is gevormd van het Latijnsche bacillus staaf stok omdat de eerste bacteriën die men ontdekte den vorm van staafjes hebben Zooals men weet werden later ook andere vormen gevonden bv door Koch de kommabacil die vermoed wordt de oorzaak der Aziatische cholera te zgn Want de medische wetenschap heeft omtrent een zeker aantal ziekten met vrij groote zekerheid uitgemaakt dat zij het gevolg zijn van of wil men t anders noemen uitingen van bloedbederf vergif iging door speciale bacillen die voor elke dier ziekten kenmerkend verschillend zijn en door den geoefenden onderzoeker onder hot mikroskoop niet met elkaar worden verward Van de ontzettende kleinheid der bacillen 4u8 van scheen in de villa waar zg voor bet eerst geschreid had de kleine Araerikatui che dacht treurig A s nu de markiezin de Solis hier was zou zij zeker zeggen dut de Amertkaansche dames bepaald gek waren Ja dat zou zij zeggen Arabella Dickson speelde nog steeds vol woede deze Milligoiis Marsch en Litinne eide tusschen haar mirletonklanken d or tot Beruicre Aanstonds zullen wij de buffetten ginii plunderen voor de lunch Vandaag is Sylvia geen baas meer in haar huis Onteigening ten algemeenen nutte I Surprise partij De mildew dacht Eva Meredith XI Toen George da Solis do villa verliet was hij opgoed geluk de ledige straten ingeloopen Werktuigelijk ging hij naar het strand onverschillig voorhet boute gewoel van lichte kloedjej en gestreepteparasols Hij liep langs da planktii nog denkendeaan helgeen hij tot Sylvia gezegd had wat hg hidurven zeggen Zedelijk stikte hij Tot dusverre had zijn leven zich liapaald tot zgn plichten en zijn liafiie Hij had zijn hiirtstocht niet verbrokkeld Hij had zijü ongerepte liefde t alieel bewaard en hij kwam nu zichzelf voor als een redder dia eeu vrouw aan een benauwde gevangeois aan een zekeren dood ontrukt had de gemakkelgkheid waarmede zg in de lucht blgven zweven door deu wiud overal heen gevoerd kunnen worden en in alles kunnen doordringen kan men zich eenig idee vormen als men weet dat de tuberkelbaoil die de tering veroorzaakt 2000 malen vergroot nog geen 6 millimeters lang is en ongeveer 1 millimeter breed zoodat 400 dier baoillen aan elkaar nouwelijks 1 millimeter lang zgn en men er 2000 naast elkaar zou moeten plaatsen om de breedte van 1 millimeter te vormen Op iia vierk centimeter zouden dus 40 000 dier bacillen kunnen liggen Omtrent het weerstandsvermogen der baoillen lazen we dezer dagen do volgende roodedeelingen Het gedroogde speeksol van een tuberculoae lgder behoudt zijne besmettende kracht bij een temperatuur van hoogstens 75 Fahr gedurende 9 ii 10 maanden bij een temperatuur van 85 nog gedurende 2 eo bg een hitte van 120 toch nog gedurende 1 maand Men heeft tuberkel baclllon achtereenvolgens aan zeer lage temperaturen IU ii 15 graden vorst blootgesteld beurtelings gedroogd eu bevochtigd eeoige maanden achtereen eu twee maanden in gesteriliseerd rivierwater geplaatst maar zij werden er niet door vernietigd Kvenmin verdwijnt do tuberkel biicil door verrotting speeksel dat gewoon aan de buitenlnoht is blootgesteld heeft na 48 dagen zijne besmettelijkheid nog niet verloren eu gedeelten van een long van een teringtgder hadden na 1 5 dagen begraven te zgn geweest of 120 dagen in t water te hebbon gelogen nog niet opgehouden besinettelgk te zijn Daarentegen kan deze bacil de kooktemperatuur nauwelijks enkel minuten verdragen In water van 70 C 168 Fahr sterft hg na 10 minuten en in water of stoom van 100 C kookpunt zelfs al na 6 minuten Kook dus de melk die vaak tuoerkel bacilleu bevat Gelukkig intussohen beeft moeder Natuur voor nog een ander opruimingsmiddel gezorgd de bacil kau niet tegen hot zonlicht waardoor hij zeer snel wordt geilood een eigensohap die hg trouwens met alle ziektekiemen gemeeii heeft Dus waar en zooveel ge kunt laat het zonlioht toe De Amerikaaasche dames beginnen alweer te dingen naar een beroep dat vroeger uitsluitend door mannen werd uitgeoefend namelijk het beroep van jockey Te Chicago is thans een jonge dame Frances Milfred uit t Jozeph Missouri die zulk e n betrekking zoekt Het meisje een knappe blondine ward in haar vaderstad beschouwd als eun koiutrgderes van den eersien rang Zg is lang niet verlegen en stoort zich volstrekt niet aan de verbaasde blikkea van allen die haar voornemen hooren Het beroep van jockey zoo verklaarde zij eeiiige heeren wieu zg hare diensten kwam aanbieden is het eenigewat haar lijkt zij ziet niet in waarom een jong meisje niet op die manier den kost kan verdienen en zg zov naar hot eind van du wereld gaan om den werkkring te vinden waarnaar zg zoo innig verlangt De gevaren der leeuwenjacht worden uitvoerig beschreven door den Heer Inv rarity een lid der Bombay sche balid die eene studie gemaakt heeft van de zoogdieren in Somali land in Oost Atrika eu in dit land veel gejaagd heeft De leeuwonjocht noemt luj eene boeiende nitspannin nanneer men het op de rechte wijze aanlegt lil het spoor van den leeuw volgt tot de Met haar vluchten Ja zijn bestemming was immers te dolen en het heelal stuiid voor hem opeu Maar mevrouw do Solis De moeder Maar Eioliard Norton De echtgenoot Hij verdreef roet geweld huo beeld hij wilde alleen Sylvia zien Hij wilde slechts aan haar dankeu Het was als een koorts die hem naar het hoofd steeg en hem blind maakte voor al w t niet Sylvia was voor al wat niet zijne liefde betrof Zoo Hop hij eenigen tijd voort werktuigelijfc voor de schiottcnt slaan blijvend schijnbaar door de doorboorde kartons aangetrokken muar iu werkelijkheid op niets lettend dan op zijn eigeii gedachten Hij ging naar huis om met de markiezin te eten die hem verstrooid en zenuwachtig vond on toen het donker werd ging hij tegen zijn gewoonte uit Zijt gij ziek vroeg mevrouw do Solis hem toen hij wilde heeiig ian Neen Waarom Gij zijt bleek en ziet er bedroefd uit Ik ban niet bedroefd Ik ben wat zenuwachtig drukkende hitte vermoeit mg Do zeelucht zal Eoed doen Hij was blijkbaar ontroerd hij had slechts ééne gedachte de dwuashei l ten uitvoer te brengen waiirvan hij Sylvid had gesproken als van eoii droom Een vlucht in 1891 oen schaking als indeuromantischeii lijd bet leek hem vreemd bijna ironisch eu weinig fin do sièle ll ordt vervoti d van de regeering weder is teruggekeerd hij is echter plotseling overleden men zegt van schrik Baltenlandscb Overzicht Vrijdag worden te Parijs 47 gevallen van cholera en 26 dooden aangegeven Iu do voorsteden 32 gevallen on 19 dooden Te Havre kwamen 12 nieuwe gevallen eu 10 sterfgevallen voor De Figaro deelt de prijzen mede door Zola voor zijne boeken gemaakt Aanvankelijk kreeg hij 26 ceniimea per regel d i voor vgf doelou ongeveer 18 800 fr Lu Faute deV Ahbe Mouret werd voor 1600 fr gekocht door een Ilussisch blad Na het succes van l Asgommoir begon Zola zijne voorwaarden te atollen Nam 20 000 fr Pot Bouille 30 000 fr Oermiital l Oaivre La Terre 20 000 Daarop voor Le Rêm 25 000 La Bêle hmname 25 000 V Argent 30 000 La Debacle 30 000 Voor Le Docteur Pascal zal 3 i 000 frs betaald worden De romans hebbeu gewoonlijk 18 000 regels de prijs loopt dus tusachen 1 en 2 frs den regel Dit alles geldt nu nog alleen do uitgaaf door bladen en tijdschriften de uitgaaf m feuilleton Hiermede werd door 19 doelen ongeveer 300 000 fr oe maakt Charpentier had een contract raet Zola da teekenend van na La Curee gedurende tien jaar moest Zola jaarlgks twee manuscripten leveren tegen 500 trancs per maand vast geld Woldra verscheurde Charpentier edelmoediglijk dit contract en betaalde De officieele cijfers voor Bosland van 5 Sopt melden 4694 gevallen en 2640 sterfgevalleu té Petersburg 6 Sept 119 en 39 Te Hamburg zijn weer nieuwe barakkon geopend waarvoor uog geen dokters waren gevonden De Senaat seinde drin end aan de medische faculteit te Berlijn om jonge artsen of candidaatartsen Voor do noodlijdenden werd uog 200 000 M ontvangen Prinses Heinrich deed een oproeping om hulp voor de armen van Hamburg Te Bremen is sinds 3 Sopt geen nieuw geval voorgekomen in Hannover Mecklenburg enz blijft t gelukkig bij enkele gevallen De gemeenteraad te Petersburg heeft in een buiteugewono vergadering voor de derde maal 100 000 roebels toegestaan voor de choleralijders Men verwondert zich over de behoefte aan zooveel geld daar de officieele statistiek een afneming der ziekte aangeeft Daardoor wordt twijfel in het leven geroepen aan de openbaar gemaakte cijfers welke per dag 100 a 150 gevallen en 30 a 60 sterfgevallen aangeven De regeering der Ver Staten schijnt vaat besloten het gevaar der besmetting te keereu Dit ia ongolukkig voor de reizigers die met besmette booten aankomen en niet door den mensohlievenden heer per verkocht exemplaar eerst 40 centimes later 60 v Het vortalingsgeld wordt op 600 000 franks geschat een totaal dus van 1 300 000 francs voor 19 deelen en 20 jaren nwoegens In het geheel nu zijn er van Zola s boeken 1 338 000 Pierpont Morgan in zijn daarvooViögërTchirstoomexemplaren verkocht waarvoor Zola naar de beroke j boot kunnen worden opgenomen Het is te begrijpenning van de Fu aro 800 000 franca gekregen heeft I dat zij zich verzetten togen opsluiting in een besmet g j p f p besmet eiland Doch in onzen tijd wijkon de rechten van hot individu telkens voor die van t algemeen Telkena komen nog stoombooien aan met choleralijders De Scandia van de HamburgschAmeri kaansche Stoomvaart ij die rechtstreeks uit Hamburg te NemYork aankwam had niet minder dan 32 der opvarenden door den dood aan cholera verloren President Harrison heeft thans do stoomvaartraaatachappijeii krachtig gewaarschuwd Als zij voortgaan landverhuizers uit besmette havens over te brengen zou het wel kunnen gebeuren dat alle havens der Ver Staten voor hare booten gesloten werden Ii Ooslenrgk zullen de landdagen dit jaar vroeger hnii najaarszitting aanvaarifen dan in andere jareu het geval was Graaf Taafl e schijnt haast te maken De landdagen zgn echter niet bijzonder ingenomen met het besluit van dan ministorprosident Do Tyroolsche ia op die vervroegde zitting zoo weinig voorbereid dat er reeds besloten is de zittingen onmiddellijk na de opening te sluiten Iu Boven Oostenrijk heeft do Landdag slechta genoeg zaken te behandelen om eenigo weken werk ta verschaffen Het comité van den Boheomschen Landdag is ook opgeschrikt en haast zich hals over kop de begrooting op te maken Galicie dat altijd klaagt dat de Landdag geen tijd genoeg heeft do zaken met de vereisehta zorg te behandelen blijkt ook nog niet gereed te wezen De Ntue Freie Presse vermoedt dat graaf Taaffe do Landdagen zoo vroeg bgeenroept o iiat hij in de zitting vo ór Januari de verschillende zaken wil doen afhandelen en aan de antonomlaton de gelagenheid wil geven na Januari raet hun nenschen te voorschijn te komen De regeeiing heeft het in de zitting van het nieuwe jaar in haar hand als de debattan over autonomie confessioneelo scholen enz haar te atork worden de beraadslagingen af ta breken door ia zitting te sluiten Hot geloof aan den practischon zin van de Engeische wrrkliiden heeft een govoeligen knak gekregen door het besluit lan het congres dar Trades Unions o Ti den acht uren werkdag aan te nemen Het besluit werd genomen met 205 tegen 155 stemmen St Donis zijn in de Alia werklieden moeten zoo eischte men te Glasgow recht hebben op oen werkdag van 8 uur da daartoe bij het Parlement in to dienen wet moot echter bepalen dat elke geregelde vakvcreeniging h t recht heeft door stemming dor leden zich aan deze regeling te onttrekken Alleen voor da raijuworkars zou deze uitzon lering niet gelden Gladstone zal iu het Parlement last krijgen van die Inden Do nieuwe handelsverdragen blijken voorOostenrijkHongarije niet zoo gunstig ta ziju althans do uitvoor on de invoer U raen niet toe De waarde van de in of uitgevoanle goederen zal varmoodalijk zelfs een daling aantoonen bij verleden jaar vergeleken l e VVeener correspondent van de lime i acht den tijd echter te kort om eeu vast oordeel lo kunnen vellen Bijzondero oorzaken kunnen even goed op den handel invloed hebben gooefond