Goudsche Courant, woensdag 14 september 1892

1893 Woensdag 14 September l 4937 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AD VERTEN TIEN worden geplaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Pe Inaendlng van advertenttén kan geBchleden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave I twintig minuten geheel hersteld voor hot publiek i verscheen en na een korte dankbetuiging geheel alleen het rijtuig ging opzoeken waaruit zij korten tijd te voren gedragen was Tusschen 25 Maart en heden ligt een tijdvak van bijna een half jaar maar in al dien tgd heeft de ziekte zich geen oogenblik aangemeld integendeel van andere kwalen voornamelijk het asthma waaraan mijne zuster dikwijls leed sinds dien tgd geen spoor Moeten wij dit nu op den grooten weg gaan uitbazuinen of zou het mot voldoende zijn dat de honderden personen die haar kennen en getuigen geweest zijn van haro gonezing nog dagelijks zich overtuigen van haar voortdurende g zondheid Wie meneer Goolam Kader is en wat eijn ware of vermeende geneeskracht is ik weet het met maar dat ondanks al wat tegen den hoer Charles Davenport on zgu kwakzalïorg zg hel uit kleiuzioligo haat of onkunde wordt uitgestrooid wij leeds dien heer een warm dankbaar hart zullen toedragen en ons nooit over onze geestdrift zullen scbameu verzekert tJ üw toegenegen dienaar A B Van Zanten De kapitein luit t z M C Van Doorn is te Batavia op noodlottige wijze om het leven gekomen Hij reed lu een huurwaguc van Kebcn Sirih langs TauahAbang naar zgne woning in het Hotel der Nederlanden toen hg dicht bij de brug die naar het Koningsplein voert uil vrees dat de paarden die zeer hard roden er van door zouden gaan uit het rgluig sprong mot het trourige gevolg dat hg viel en een schedelbreuk kreeg zoodat hij onmiddellijk dood was De koetsier die do paarden in de hand had en den heer Van Doorn had afgeraden uil den wagen te springen wist niet ilat deze dit toch had godaan en begreep dil eerst toen hg bü zijne thuiskomst in het Hdlel der Nederlanden het van welken aard ook en t nden hol of aangestoken worden oogenblikkelyk en voortdurend f mezen door het gebruik van het beroemdt xtract van Prof LEFKIES Prgs per flacon 35 Cents 3 0 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bij het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanweïig PriJs per flacon 00 nts met penseel Hoofdagent H 8ELLE Aufgang42 aaW m Depóthouder L A rif V L B T T EB Markt 97 naast het Hotel uu ZALM LOTEi in de VKüLOTI G BIJ GELEGENHEID ÜEK ZIJN TE BEKOMEN BIJ l BBIi Kll i Lanjye ïiendewe y PRLTS L 11 LOTEN voor 10 slechts bij toeval De kolonel schudde zijn hoofd dat hjj zoo hoog droeg en streek over zijn langen baard O O gaat gij zeer weinig uil In het Casiao komt gij niet dikwijls maar Hij hield op daar de blik van Solis hem dwoog te zwijgen Al zgu verzet tegen den laster sprak uil dien gebiedenden blik en de markies greep zelfs mot gretigheid de gelegenheid aan Ik moet u even iets zeggen kolonel Met genoegen waarde markies O onder vier oogen zeide Solis Vindt gij het goed mejuffrouw I Arabella glimlachte Mijnheer de Bernicre z il mij wel zoolang tut cavalier strekken zeide zij De kolonel streelde voortdurend zeer kalm zijn baard George nam hem mede naar eeu hoek ler zaal Mijnheer zeide de jonge man recht op zijn doel afgaande gij hebt van mij en van iemand die wg geen van beiden het recht hebben te uoemeu praatjes verteld die mij niet bevallen Wat blieft u riep de kolonel zgn magera reusachtige gestalte uittrekkend Ik zeg dat gij een fatsoenlijke vrouw belasterd hebt en dat ge mijn naam bg dien laster hebt betrokken Weet gij wel hoe wjj zoo iets in het Frausch noemen Ik kon de Fransche taal zeide do kolonel koel De toestand te Carmaux nrordl hoe langer loo meer gespanuen een gaiolg raa al hetgeen er gedaan wordt om het volk op te ruien waartoe in de eerste plaats de Parijsobe afjjovaardigde Baudin die sinds verscheidene das en zy armaux heeft opgeslagen werkzaam ia ïegonwoordig wordt er aldaar s nachts patrouilledienat door de werklieden verricht om den kameraden die den arbeid zouden willen hervalteu dit met eweld te beleiteu doch de prefect heeft het patrouilleeren verboden Hierop heeft Baudin dan prefect verklaard dat op diens verbod geen acht zal worden geslagen Hy zelf met zyne sjerp als afgevaardigde omhangen zal by het patrouilleeren vooropgaan Dan zal ik u laten arresteeron gelgk de anderen antwoordde de prefect Het eerste is geschied het laatste echter niet Den daarop volgenden nacht namelijk is Baudin aan het hocfd eeuer werkmanspatrouille rondgegaan Een kapitein der gendarmom noodigde hem uit zich met zijne manschappen terug te trekken doch Baudin antwoordde dat de werklieden niet anders deden dan wat hun recht on plicht i en dat zij zoo noodig geweld met geweld zullen tegengaan Om nu eene botsing te voorkomen is de kapitein der gendarmerie met zijne manschappen afgetrokken De glasblazers hebben goiireigd zich by de werkstaking der mijnnrbi iders te zullen aansluiten indien de patrouille lien t met geweld te keer gegaan wordt De werkliedenafgovaardif den Ferroul en Antide Bo er zijn nu ook te Carmaux aangekomen Hunne medeafgevaardigdeu Baudin en Calvinhac hebben onmiddellijk eene byeeukomst met ben gehad om te overwege i welke maatregelen door hen genomen zullen worden INGEZONDEN HeEKEN BESCltllTBiKKEBS ES FaBEIEKANTEN VAN VEBSCHILLEKDE LEVENSMIUDELIN VtELKE IN BUSSEN WOEDEN VEEHINDELD Met het oog op rie volstrekte nowlzakelykheid in dezen tijd vau reinheid en van al wat daartoe bevorderlijk kan zyn valt het niet te ontkennen dat het ontvangen en de reiniging van ledige buuen uit vreemde plaatsen afkomstig de bijzondere aandacht verdienen Vaak zal het toch kunnen voorkomen ilat bij een zending ledijje bussen welke V ter vulling terugontvangt ook eonige zijn welke tijdelijk vertoefdhebben in ziekenkamers enz Het is hierom dat de Gezondheids Commissie U dnngend uitnoodigt de reiniging der buksen thans niet te doen gescbieden op de gewone wijze maar door een scketiundtge wasschiug toe te passen Dan alleen kan mun de verzekering erlangen de reinheid in den stron sten zin te hebbeu betracht on vóorge staan Maatregelen te dezen opzichte strekken niet alleen tot heil van Uw personeel en U zelf maar ook en vooral tot dat Uwer talrijke verbruikers Mocht men nadere inlicbtingen wenschen gaarne stelt ondergeteckende zich daartoe bereid Xamens de Openb Gezondheids Commissie A H TEEPE Secretaria Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 12 SEPTEMBER 1892 Hnis en Erf Turfsingel P 84 ƒ 1230 k de Erven A van Meurs Idem aldaar P 91 ƒ 1230 k J W Molijn l e 4 overige perceelen aldaar opgehouden SAO Staats loterij öde Klasse Trekking van Maandag 12 Augustus 1892 No 3687 ƒ 1000 No 9223 ƒ 400 No 852 en 10763 ƒ 300 No 3424 5416 7203 10647 11656 17163 19388 en 20177 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 442 2460 5125 7852 10589 13855 16892 19642 755 2483 5155 7926 10731 13858 17005 19653 771 2572 6180 7951 10776 14234 17213 19730 1356 2664 5344 7991 11088 14237 17377 19774 1469 2749 5527 8149 11462 14350 17391 19860 14 8 2952 5549 8230 11502 14570 17396 19997 1510 3128 5691 8345 11643 14733 17522 20046 1543 3155 6717 8645 11773 14776 17561 20175 1579 3242 5980 8872 11845 14974 17612 20350 1619 3358 6051 8917 11861 16298 17616 20521 1660 3478 6065 8988 11929 15447 17927 20610 1653 3529 6346 9132 l2146 15649 17973 20618 1847 3b46 6671 9210 1277S 15734 18011 20745 1921 4162 6985 9397 12803 16047 18246 20785 2084 4184 7028 9404 i2809 160BÏ 18428 20859 8088 4822 7161 9509 13002 16356 18652 20948 2093 4330 7169 9786 13042 16360 18670 80966 2296 4676 732110061 13198 16636 18588 20977 2331 4761 7411 10067 13373 16647 19166 6725 2339 4811 7469 10131 13382 16688 19276 11600 2371 6049 7580 10343 13750 16811 19440 2447 6063 7678 10436 13843 16882 1950S ADVERTENTIËN Mevr JONKER DE Lange Turfsingel vraagt met November eene flinke Dienstbode leeftyd boren Je 24 jaar im ET MM OPENING der KINDEBCÜRSÜS op ZATERDAG 15 OCTOBER met de Nieuwe Dansen 11 inschrgving voor 15 OCTOBEB GOUWE C 28 en bg den Heer A KOE COMP Kleiweg JEAN GAILLARD Prof de dsnse de la coar A noogendijk Jz Vlaardingen Ëi eD scbeepvaartverbiodiDg met Ojiorto Importeur der Echte Portwgnen Verkrygbaar ter proefaame der PORTWIJNEN Ben tnetalen ProefkUitje inhoudende 4 2 floachjes diverse soorten PORTWIJN franco aan buis tegen inzending van een Postwissel a 4 05 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Unanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Di Retau 8 ËLFBEWABLXG Hollandsche uitgaTe met 27 afb Pr s 2 galden Ieder die aan de verscbrikkeljjke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt aarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegols en iu eiken boekhandel in Hollaod Zeer Uette Gesteendrukte NAAMmKTJES worden GELEVERD door Qouda Snelperstlruk vaa A BaI KMA Zoon A BKI KMA en Zn SEPHIR 4 6 en 8 draads B IJSSELSTIJN Blaauwstraat EeltknobbelD Hoornvlien JBuidoeU Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwijderd zouder de minste pp U veroorzaken ook zelts niet op de gevoeliggte huid PrijH p r flacon met jienneel SO et AlUén echt bij B SCHÜLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vpl A ï TUIJLL Stollwerck 8 Hart Cacao Hotgate eiwit k htwgste thMbromin gelialte LSiL Voordeeiigl Hart Oaoao ia fijnst Po dei acu in bart vorm gepend Spoedige oplosbaarheid fijne gear delicieue maak steeds gelijkmatigheid dea dnmks Il bllkkea batseB k 25 Caoao Jiartw = 49 cent 1 dcM hirt = 1 8 ent = 1 kor C o Verkrijgbaar bij H E Confiiann Banketbakkers eni Eogroa Expeditie Julius Mattenklodt Amsterdam Kaiverstraat 10 O Oe uitgave dezer Courant gescbieut dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prps per dne maanden is 1 25 tranco per post 1 70 zoaderlgke Nommeri VIJK OENTEN BINNEN LAND GOUDA 13 Sopteinber 1892 Naar aanloiding van bot iugu onden stuk der Openbare Gezondhoids Ooinniisaie iu ons nr vao gisteren vestigen wij de aandacht op achterstaande advertentie der Gebr Deroksen di overeenkomstij de wenken dier Commissie hun besoliuit en blikken behandelen Zondag avond werd bij den havenmeester te Kotterdam bericht ontvangen van den quarantaine doktor te Maassluis dat hot stoomBchip Mam van Hamburg gekomen zou opsioomen mot verzoek om den kapitein die wegens het overmatig gebruik van Hollewaypillen ongesteld was naar bet Zekouhuis te doen transporteereu üe havenmeester oordeelde dit geval eenigszins verdacht weshalve hij zich mot den quaran tainedotter on den voorzitter der gezoudheidecommissie naar boord begaf De geueeabeeieu constateerden na onderzoek éeu ernstig cholerageval Het stoomschip dat aan de Boompjes lag werd daarop uit de kom der gemeente verwijderd en naar boei 18 aan de fiuige Plaat verwezen De gemeenschap met dat schip is verboden De gezagvoerder kapt P F Hansen is Zondag avoad naar da barak op het excercitieveld vervoerd waar hij gisteren overleed Hot moet nog niet zijn uitgemaakt of men hier met een geval van cholera asiatica of van inlaudsche cholera te doen heeft Onbegrijpelijk is hol dat de ryks quarantainedokter te Maassluis het schip vrij verklaarde aangezien de ziekteverschijnselen zich reeds kort na vertrek uit Hamburg voordeden Te Z ijndrecbt heeft zich bij een kind vao 11 FEVMLLEIO BBlv£I3 1D Uit iet Framch XI 46 Maar de ontdekkers en de zoekers naar het onbekende zijn misschien de laatste romanhelden Hef gevaar dat hij moest trotseeren dit plotselinge dwaze vertrek viel in zijn smaak Maar hoe te vertrekken Eb wanneer Doch zou zij willen Hij had haar bij zijn woorden voelen beven trillen bij de verzoeking van vrijheid en liefde Zij beminde hem nog en omdat hij wial dal zij trouw was gebleven aan hare en zijne liefde h d hij de stou moedigheid gevonden voor de onzinnige handelwijze mot de wereld te breken en naar het onbekende te vluchten Maar zou zij even stoutmoedig zijn als bij Zou een enkele opmerking niet voldoende zgn obi haar plotseling onderweg te doen omkeeren Bijna zonder het e weten was hg het Casino Wnneugegaan gedreven door oen behoefte aan geAniscb om zich te verdooven Het was er vol Er t rd gedanst In do zaal van het jookey spel jaar een geval van cholera asiatica voorgedaan met doodelijken afloop Het Igk is onmiddellijk naar het Igkenhuia overgebracht Da woning is gedesinfecteerd het lijf en beddegoed verbrand terwijl door de zorg der politie woning en bewoners zooveel mogelijt geïsoleerd worden Bg menigeen zal el eeus de vraag opkomen hoe staat het toch mot hen die door Davenport Sequah Bgenezen werden In de Baagache Ct die eveneens die vraag deed wordt aangaande eene patiënte nl Mej B van Zanten die zoo wij nns niet vergissen tweemaal in r Oits Genoegen alhier op oen Sequahséance optrad het volgende door haar broeder medegedeeld Naar aanleiding Uwer vraag aan het einde van hot stukje omtrent meneer Soolam Kader in de courant van Maandag 12 Sept Hoe staat het toch met hen dio door Davenport jtotaal genezen werden Zouden zij zich ook sohamen over hun geestdrift kan ik u het volgendn mededeelem Mijne zusterj mejuffrouw Hegina Van Zanten was vroeger jaren maar voornamelijk in den laataten winter vreeselyk rheumatisch wel zoo dat zg ondanks alle atugewendo middelen dagelgks door haren doctor toegepast drie maanden lang niet in staat was een voet op den grond te zetten Ten einde raad besloten wij ons tot den heer Davenport te wenden van wien zooveel wonderbaars en niet ten onrechte werd verhaald Ofschoon de hoor Davenport bet geval bedenkeIgk genoeg inzag besloot hg toch haar te behandelen en geschiedde dit in de namiddag séance van 26 Maart Wanneer het u mogelijk is enkele der duiieudan van het zeer gedistingeerd publiek dien middag in het Casino tegenwoordig te ondervragen zult u de eenstemmige getuigenis hooren hoe de patiënte meer dood dan lavend op de estrade word gedragen na oen behandeling van ongeveer werd druk gespeeld ïussohen de balzaal on de speelzaal liep do Soli bijna togen do schoono Arabella aan die gearmd met haar vader voorbijging WerktHigelijk ging de menigte uiteen voor het schoono meisje en den rousachtigen rooden Amerikaan Achter hen liep fiontran de Bornière te praten mot een zeer netten keurig gekloeden heer met een witte das om en oen gardenier in het knoopsgat Het was de schilder Harrison Edward Harrison de eerste man van mevrouw Montgomery Een kunstenaar in de kleeding van een diplomaat met een kaal hoofd en vreeselijk lange bakkebaarden Toen Arabella den heer de Solis zag ontsnapte haar een ah I van genoeuon Zg bleef staan om hem de hand te reiken Zij zag er allerliefst uit met haar hooggokapt haar een klein wit strooien matrozenhoedje ou een witten rok en jacquet een zeer gekleed de shabille Mgnheer de Solis zeide zij boe jammer dat gg van avond niet in de villa Norton waart I Zi er jammer zeido de kolonel De surprise partij door mevrouw Montgomery georganiseerd was alleraardigst O mevrouw Montgomery heeft slag van feestjes te gaven Niolwaar mijnheer Harrison Zy heeft or slag van antwoordde de eerste man flegmatisch Ik had gehoopt u te zien mgnheer do Solis voegde Arabella en glimlachend bij Ik ga zeer weinig uit mejuffrouw Ik ben hier