Goudsche Courant, woensdag 14 september 1892

onderstand zoolang dat schoolverzuim duurt Het armbestuur handelt in deze zoo uondig iu overleg met en na advies vnn het betrokken hoofd der school De nieuwe verordening treedt 1 October in working Verder word aangeboden do gemoente bagrooting voor 1893 en besloten voor twee jaar outhefliiig te vragen van de verplichting do vrge en orde oefeningen dor gymnastiek in te voeren op de beide openbare lagere sohulen Man achrijfi uit Rotterdam Da besla maatregelen werken dikwijls nog verkeerd Door do keurmeesters vu vltosch wordt ingevolge de verordening van tijd van tijd vleesch dat in staat van bederf verkeert in iieslag goiiomen an ter vernieling vervoerd naar hot Abattoir Door de directie van het Abattoir wordt telkons van deze inboslagneraiug raededoaling gedaan aan de locale bladen mot vormolding van den naam van i ei persoon bij wien het voor do guzonchoid schadelijke vleesch word gevonden Do bladen govon alsdan publiciteit aan deze inbaslaguemingan Uil herhaling werd in den laatsten tijd zekere winkelier in worsl en goldersohe waron vermeld En wat doet nu dio winkelior Hij adverteert in de bladen dat bij hom de besta waren verkrijgbaar zg n omdat zijn zaak staat onder het bijzonder toezicht der politie Harlingan aan wal Hier wist hij op de koleuboot Paradox ta sluipen en zich weder te veischuilen maar door eon gebrek aan da machine bleef die boot ucn paar dagon aan het hoofd liggen en nu was onzo maat wel genoodzaakt door den honger gedraven zich te vertoonan De kapitein leverde hem over aan do politie en dezo liet hem vooizien van geloibiljet over do oostelijke grenzen zetten zoodat van zijne Eugelscha reis voorloopig niets komt Aau da JlorticuUural limes ontleont de Uaarl Crt bot verhaal van een ongenoomden plantkundige medegedneld betreffende een zoogenaamdeu Slangenboom die in do wildernisaen van Mexico in het door een benauwden droom ontstelde brem van den ongenoemde of Wol in den guitigen geest eens spotvogels dio de Travailleurs de la Mer gelazen had is opaeschoten Wat hiervan zij ziehier de beschryviug in al hare fiezeligheid Op zekeren dag in do wildernis planten zoekende zag do uaamlooze Botanicus een donker voorwerp op een van do uitloopers der Sierre Madro hetwelk hem zoo nieuwsgierig maakte dat hg mol zijn kijker i nauwkeurig opnam Het bluek een boom te zijn van allorzondorlingpte gedaante en hg reed er hoen Een steile bergwand stuita hem en boven stond do booin mot noorbaiigondo slangorig slijmerige takken die nu en dan schonen te kronkelen Hij keerde terug maar zijn nieuwsgierigheid liet hem geen rust en herhaaldelijk bezocht hij woer dun boom tot hij o i zokoron üag een vogel op do kruin zag neori strijken Daar boKonnen al de takken lo bewegen eu opwaarts te krullen zij omslingerden dfii angstig I schreientien vogel trokkun het dier naar boiieden en hij ZHg hot niet meur Als herhaaldelijk te voron poogde Botanicus de steilte to beklimmen j óp eens brokkelde een rolsstuk waarop hij don voet zette af en hij rolde er mee naar benedon ongoileord Een opening in het gedeelte van waar hij gevallen was opmerkende verwijdde hij dia met zijn troffel an zag in oen hol waaruit oen stroom koele lucht hem tegemoet waaide Hij maakte hot gat zoo groot dat hij er door kou ei zag op hetzelfde oogonblik hel plalgedrukto liI chaam van den vogel op don grond vallou welke met veeren en beondSren overdekt was Hg naderde voorzichtig don boom die niet meer dan ten voet of twintig hoog bleek Da stam was verbazend dik knoestig en scbubbig Toen hij een der noerhangando takken waaraan geen enkol blad te bekennen was aanraakte omgroep die zijne hand mot zulk aen kracht dat het vel afschaafde toen bij zich loarukto Den dag daarop bracht hij eoniïo hoenders Zoodra hij do arme dieren tusschen de takken wierp begonnen zij als slangen to zwaaien en to kronkelen maar toon zij verzadigd waren bleven zij stil hangen en hg naderdo nu om zo to bezichtigon Zij waren overdekt mot zuigers als die van eon oclopua Da hoenders waren geheel uitgezogen en op do opparvl ikle dor slangtakken glinsterden roode vlokken Aan rfdo verslagen van het hoofdliestuur on van de commissiün aangaande don staat en do werkzaamheden van don Nedorlanilschen Protestantenbond gedurende het jaar 1891 92 ontleenon wij hot volgendo Hot leven van den Protestanteiibond verliep dit jaar rustig Na het cgïer dor leden tot 17400 geklommen is is het niet meor to venvaohten dat hot jaarlijks gelijk in den beginne met 1000 toenemen zal toch blijft het sleeds klimmende Tweoafdeelingoii bezweken tweeiiiouweontstondin Het officieole aantal bedraagt thais 162 Over het gohoel is er in Friesland kwgning in Nuord Hollund bloei Onder de currespondontiohappeu hoeft ecuu ware verwoesting plaats gehad Er zijn er die in ledental sterk daalden er zijn er vurdwanen maar er zijn er ook die gelijk Naarden en Wioringen als correspondontsohappen ondergingen om als afileo lingon te herrijzen Wat da werkzaamheden in de afdeelingen bolreft blijkt uit de verslagen dal hoewel de lezingen in sommige een goed gehoor trekken da opkomst in vala Ie wenschen overlaat dat daareutegen de godsdienstoefeniniton en het godsdieiistondern ijs oen groot publiek trekken on vool nut doen In sommige afdeelingen zijn leesbibliotheken uf leeskringen on hoewel er nog sioeds volo koraalvnroeBigingen zijn schijnt haar toch over het geheel geen lang loven beschoren te zijn Voor kindoron eu jongelledeu wordt steeds meor gedaan Er zijn 65 zondagscholen van den Bond behalve nog eenige die in onzen geest werken met omstreeks 14000 kinderen oneen onderwijzend personeel dat uit meor dan 6U0 personen bestaat Godsdionstoofeningon voor jongoliedeu worden in eouigo groütu steden gehouden Wat don maalsohnppolijkeii arlwid betreft kunnen wij in het algemeen zeggen dat er op allerloi wijzen in onzen kring gewerkt wordt on komt dit altgd aau don Protestaiilanbond in hot bgzouder ton goede toch zeker wèl aan die richting aan dien geest walken hij tot macht on heerschappij zoekt ta brengen In de plaats van mr Th de Haan Hugenholtz trad in het hoofdbestuur op dr H I Tjeenk Willink en in die van dr M Niomeijer de heer E C Jungius Ook dit bestuur had don droevigon plicht te vervullen namens don bonil zgno dootnoining Ie betuigen bij hot overlijdon van dr Abraham Kuenon terwijl de voorzitter hora vertegenwoordigde bg de begrafenis Van de buitenlandscbo afdeoling te Grand Rapida kwam geenerlei verslag in Prof mr W van der Vlugt vertegenwoordigde don bond op de algeraeeno samenkomst van den Sciiceuieriachen Fereinfir freie Cimfmtium lo Si Gallon De Hervorming telt 800 aljonnés Het aantal abonnéa op Nieum Leven bo lraagt pi m 9700 Akte voor godsdienstoudorwijs werd vorloonji aan f de heeran W Jansen lo Aalton P F van Slype j thann te Middelburg werkzaam en moj M A F Favange te Utrecht Er word ontvangon oon legaat groot vijfhonderd gulden en oone gift tot botzolfde bodr ig Do onderhandidingen mot do E Gezangen compagnie zijn tot een good einde stokoraon De één toniraiga uitgave is rei ds herdrukt en wordt als jubileumuitgave voor één jaar zeor goedkoop verkrijgbaar gesteld De viorstoramiga uitgave wordt Wdrukt on zal vurmojdelijk in October goroed zijn I Lenteleven het liodoronb ok voor jonga inensohoii Wit mer in den siniiak er zijn reeds 4 i89 exemplaron van verkocht Bniteniandscb Overzicht Do cholera blg ft te Hamburg langzaam verminderen die to Parijs noamt niet af en ook in do departementen aan do beneden Seine blijven gevallen voorkomen To Hüvro zijn Zaterdag slechts 8 personen aangetast en 6 overleden Daar wordt dus do toestaud gaandeweg botor Do begroeting van den Koning van Italië te Genua door do intornationalo oskaders moet een zeldzaam grootsch schouwspel geweest zijn Over do politieke beteokenis van de deelneming van het Fransche eskader is mou hot weer niet eena Volgens sommigen beteekont het niemendal en moot du verhouding lusschon Italic on Frankrijk even onvriendelijk blijven omdat dit ligt aan den aard der dingen dien niemand vorandereu kan Frankrijk zou alloen van Italië houden wanneer dit zich liet gebruiken er daar bobben de Italianen goen lust meor lu nu zij onaf bankolijk zijn geworden en gerekend tot do groote mogoudhoden Anderen echter verzekeren dat men èn to Rome èu to Parijs heeft ingezien dat het voor j boidu landen wenschelijk is met elkander op een bele en voet to komen en de groote politiek te latoii rusten Hot congres der Trade Unions in Engeland hield zich Zater iu hoofdza ik met het vraaijstuk van dan achturen dag bezig Er had een breedvourig debat plaats over twee voorstellen hot eerste ten gunste van oeiiH soort van plaatselijke keus krachtons welke elko meerderheid van georganisoerda arbeiders de toepassing van den acht uren dag zou kunnen decreteoren iii haar eigen vak en district bet fweedo strekkondo lor invoering van eenoii algomeeiieu achturen dag aau wolken echter de georganiseerde leden van oenig beroep of bedrijf zich krachtens beslissinz eoner meerderheid zouden kunnen onttrekken Hot Iwoedo dezer voorstellen als zijnde het ryttiig ledig zag De eigenaar van het hStol en eeu der daar wonende zeeofficieren gingen daarop naar TanahAbang waar zg den overste op den weg Tonden liggen omriugd dirar eenige Inlanders on Europeanen die hem niet hadden herkend en die vac een gardoewaohter het gebeurde hadden vernomen De overledene laat vrouw en kindereu na die te Haarlem wonen Hy stond als zeeoflioier zeer hoog aangeschreven om zyn groote bekwaamheden en was algemeen geacht en bemind om zijn voortreffelijke eigenschappen Dat het voorschrijven van een minimum loon en maximum arbeidstijd in bestekken practisoh niet onmogelijk is bewijst dat voor den bouw van oen schooi aan de Spaarndammerstraat te Amsterdam voor rekening vnn de Vereeniging voor weldadigheid Tsn den AlUrheiligsten Verlosser architect dr Cuy pers Daarin zjjn naar het Soc Weokbl mededeelt de volgende bepalingen opgenomen Den aannemer wordt de verplichting opgelegd aan zijne werklieden die voor de uitvoering van de in dit bestek beschreven werken werkuam zijn geen lager loon te betalen dan hieronder is aangegeven een timmerman een loodgieter een metselaar een tukadoor en een grondontgraver 23 ets per uur een verver ea een tmid SO i et en een sjouwer en een opperman IS j et De loonen voor de overige werklieden niet met name genoemd zullen door den aannemer in overleg met de directie Korden geregeld in verhouding tot den plaatselijkeu loonstandaard en in verband met de loonen hierboven vastgesteld Afwijking van bo vengenoemdo loonen is alleen geoorloofd onder goedkeuring van de directie Ook voor jon elieden die den leefigd van 20 jaar nog niet bereikt bobben en nog niet als volledige werkkrachten kunnen worden beschouwd zullen door den aannemer in overleg met de directie de loonen geregeld en vastgesteld worden Wanneer door ongunstige weersgesteldheid of door niet aanwezig zijn van de benoodigde material m of door een andere oorzaak uit de handelingen des aannemers voortvloeiende de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk voor korteren of langeren tijd moeten worden geslaakt zal de aannemer gehouden zijn aan de werklieden die dientengevolge werkeloos zijn ten minste de helft van het loon gerekend over den normalen werktijd van 11 uren per werkdag te vergoeden L en aancemcr wordt de verplichting opgelegd cgu werklieden werkzaam voor het in dit bestek bedoeld werk niet langer te doen arbeiden dan 11 aren per dag Afwijking van dezen normalen werkdag van 11 uren is alleen geoorloofd onder goedkeuring van de directie De aannemer moet eiken Zaterdag aan de directie schriftelijk doen kennen de namen der werklieden welke op zijne kosten voor de uitvoering van dit werk werkzaam zijn met vermelding van beroep en juiste opgave van verdiend loon op de over te leggen werkrapporten Zaterdag werden voor het kantongerecht te Eist O B eenige zaken behandeld zeer leerzaam voor deelhebbers in veeverzekerinsr maatschappijen Voor dit kantongerecht waren nl gedagvaard 27 deelhebbers in de nu ontbonden Stichtsche Onderlinge Vee yerzekeringmaatscbappij gevestigd ta Utrecht in liquidatie directeur J van Oostrum Op enkele na en gij behoeft voor mij uw dictioonairc niet op taslaan Wat ik gezegd heb behoort geheel thuisonder de badpraatjes Misschien heb ilc gesproken in het belang der gezondheid van iemand die udierbaar schgnt te zijn over de drukke wandelingen aan den ourer der zae des avonds Ala men lijdende ia Welnu mijnheer viel Solis in ik verbied n voortaan u te bemoeien met mij en met haar over wio gij sprfekt Gij ver biedt raij vroeg de Amerikaan op de woorden drukkend Juist Met welk recht mijnheer De houding van den kolonel was trotsch zijn heldhaliigheid die wel eenigszins haar oorsprong te danken had aan sterken drank was zeker met tal van cocktails besproeid Met welk recht vroeg de Solis Met het resht dat ik neem 0 zeide de kolonel langzaam mijne landgenoote schijnt u na aan het hart te liggen Dat is zeer poed te begrijpen want zij is mooi I Werktuigelijk hief hij de hand op om zijn baard te streelen George greep hem bij dun pols en lom vlak in de ooj n ziende fluisterde hij Zwijg mijnheer gij zijt een lafaard IK hoop dat gij er geen zijt mijuhear zeide de kolonul zijn band losmakend Tul uw dienst verscfaeuen alle gedaagden Do tank betrof het volgende Door den raad van commissarissen en deelhebbers van deze laatste waren slechts 46 tegenwoordig werd te Utrecht ia eenevergadering op 26 November 1891 die Onderlinge Maatschappy ontbonden en de liquidatie aan den directeur opgedragen De oisch strekte thans tot betaling van eeu door de commissie omgeslagen bedrag als volgt Hoornvee lo kl f 1 60 2o kl 1 7B 3e kl 2 25 paarden Ie kl 1 76 28 kl 2 26 3e kl ƒ 2 75 alles per ƒ lÜO De deelhebbers hadden blijkens aan den kanlonreohtor overgelegde quitantien dd 1 October 1891 den omslag tot dioa datum betaald en waren dus lot dien datum van verdere bijbetaling ontslagen Wat bleek nu bg de behandeling ter tereohtzittiug P Dat er nota bene op 26 Norember 1391 dus in 9 weken een tekort was van ƒ 8572 82 waarvoor de deelhebbers thans aansprakelijk werden gesteld terwijl de directeur volgens afgelegde verklaring erkende dat hij eeu tal van deelhebbers niet vervolgd had omdat het bedrag te luttel was De deelhebbers waren door de directie rauwelijks gedagvaard zander bij dat exploot tot betaling te zijn gesommeerd Hiertegen was dan ook net grootste bezwaar aangenomen al dat do vordering wettig i Het gevorderde bedrag is dan ook in judicio aangeboden verraeerdenl met een klein bedrag voor rente en kosten welk bedrag echter door den diiecteur liquidateur niet werd geaccepteerd Zondag namiddag zijn door de politie te Rotterdam bij den heer v G zilversmid op de Hoogstraat hoek Moriaansplein aangehouden vier Amsterdammers die aldaar eenige diamanten te koop aanboden hetgeen de politie verdacht voorkwam Naar het bureau aan de Kaasmarkt gebracht bleken zij in het bezit te zijn van ongeveer 130 diamanten die zij verklaarden dat hun eigendom waren Zij zyn na verhoor op vrije voeten gelaten doch de diamanten zijn bg de politie gebleven en daarmede is gisteren een inspecteur naar ArosturJam vertrokken om een onderzoek in to stellen Het proces wegens de ergerlijke knoeiorgen van ambtenaren in Bukowina is na een jaar van voorbereidend onderzoek gisteren Maandag voor het Gerechtshof te Weenen in behandeling gekomen De hoofdstad is daartoe aangewezen omdat men vreesde voor omkoopen van gezworenen in Bukowina Er staan 22 bes buldigden terecht de hofraad en directeur van nancieu te Czernowilz ahan Trzcieniebki de inspecteur van financiën Spendling verscheidene andere aanzienlijke en mindere Ambtenaren eenige kooplieden enz Zij moeten den Staat voor millioenen guldons bestolen hebben door oplichtingen smokkelarijen en omkoopergen welke aan het licht kwamen even na het aftreden van dun Minister van Financien Dunajewski Er moeten bü dit schandaal nog vele andere personen betrokken zijn tegen wie geen voldoende bewijzen aangevoerd kunnen worden De hoefdraad Trzcianiecki is de voornaamste schuldige Hij beefi als een roover ongeveer tien jaren lang met een bende publiek an beambten op allerlei manieren geld afgeperst en in weelde eu overdaad een ergerlijk leven geleid Maar hij moet naar men zegt daarbij K inaar het werktuig geweest zijn van een zeer hoog geplaatst ataatsambte Zeer goed zeide Dickson en zocht zijn dochter I weer op die met Bernière praatte Deze had op al huil bewegingen gelet en begreep zeer goed dat er een ernstige woordenwisseling had plaats gehad O o I dacht de kolonel bij zijn dochter terugkomende nu zal Arabella moeielijk met den markies kunnen trouwen Maar wie weet Hebl gij twist gehad vroeg Bernière toen hü alleen wa met George O bijna niets Een uitdaging nVjen verklaring zeide Solis Ik reken op u Zy kau gevolgen hebben O ja wilt gij het dokter Fargeas vertellen En geen woord aau mijn moeder Ik ga haar omhelzen Da arme vrouw Drommels zeide Bernière met ee3 poging om te schertsen gij zijt vlug Gij verliest uw tijd niet Met stoom Per sni llrein Op de villa Norton was de avond stil eu treurig voorbijgegaan en de volgende morgen ou nog rustiger zijn Hetzij kolonel Dickson in het Casino iets had laten uitlekken van zijn twist met de Solis of dat bij zich tot zijn vrienden en vooroamelgk tot den schilder Harrison wondend zijn getuigen niet het zwijgen opgelegd hBfk of dut het lu zijn belang was dal iju naam tegelijk met dien van dun markies genoemd werd do geschiedenis van den vo rigen avond was reeds don volgenden morgen het praatje van hit strand En do naklank drong zelfs in de villa Norton door Mevrouw Montgomery was naar en er worden in dit proces opzienbarende ont hullingen verwacht De akte van beschuldiging omvat 388 diohtbesohreven folio bladzgdeu Het rechtsgeding zal naar man verwacht minstens 14 dagen duren Onder de verdedigers zg n eenige der voornaamste advocaten van Weenen Gisteren was het da dag waarop voor 61 jaren door Koning Willem I het besluit werd getoekend tot instelling van het Metalen Kruis Het NieuKt ra lieii Dag herinnert bg die geltgenheid aan de bewoordingen vnn de Dagorder van 13 Juli 1832 bij du uitreiking van het genoemde eeieteeken Dagorder voor het Leger te velde Wapmbroeieri I In naam des Konings is V het Kerebewijs uitgereikt van Trouw aar Koning en Vaderland dat heden voor het eerst U do borst versiert Aan de deugd van trcuw in den Krijgsman zoo onschatbaar paart Gü N derlanders de deugd van waren moed getuige het brons ran hot geschut waaruit op s Konings bevel dit Eorrteoken is vervaardigd Hot dort U steeds gwlachlig zijn aan de tien roemrijke dagen waaraan wij allon deel hebben genomen Da vleijende herinnering aan de zege door U behaald zal U don weg banen ik durf het U waar borgen tot nieuwen voorspoed trekt gij andermaal tegen vganden die hoe talrijker hunne mngt zij ta sterker uw moed ei trouw zullen verheffi n en op te grootscher proevou stellen Eerlijk en regtvaardig ia onze zaak Het Opperwezen dit mogen wg verwachten zal ze bekroonen met overwinning Maar wat ook de toekomst ons breuge Koning en Vaderland doen steeds hulde aan de diensten die het Leger heeft bewozen en verlaten er zich veilig op Komen nieuwe gevaren den geboortegrond bedreigen wedijveren zullen wü dan in het ijrerigst deel te oemoii aan die gevaren Het Eeremetaal dat op onze borst is gehecht ziJ tan heiligen onderpand dat wij zullen leven en sterven Trouw san Koning en Vaderland De yeldmaaricialt OpperieveUeilier van iet Leger Willem Peins van Osanji Hoofdkwartier Tilhurir 13 Julij 1832 In da Zaterdag avond t Ouderkerk a d IJael gehouden raadsvergadering werd eene nieuwe verordening voor het burgerlijk armbestuur met algeineene stemmen vastgesteld In aansluiting met de nieuwe verordening op het schoolwezen en gebruik makende van de bevoegdheid om aan het varleeneu van onderstand voorwaarlen tu verbindeS mits deze niet strijdig zijn met de wet de openbare orde of de goede zeden bepaalt deze verordening dal geen onderstand wordt verstrekt geneeskundige hulp uitgezoudard aan ouder voogden of verzorgers wier inwonende kinderen of pupilleu van zes tot twaolt jaar niet geregeld schoolgaan voorbelioud s rechtmatige redenen van terhindering ter beoordeeling van hot armbestuur Indien blijkt dat de kinderen of pupillen van een bedeelde willekeurig de school verzuimen zal het arinbostuur hem waarschuwen alvorens over te gaan tot de introkking van den reel s vroeg gekomen druk zenuwachtig en toen dokter Fargeas naar Sylvia kwam ziun was het hem zonderling te moede het scheen hem toe dat ds voorwerpen de meubelen er ongewoon draroalisok uitzagen De dokter vroeg niets aan mevrouw Norton die nog altijd zeer zenuwachtig was maar flinker alsof zij zich meer Irachlte te beheerachen Norton was niet thuis Fargeas bepaalde zich tot een soort van zedejijk voorschrift en liep nit Sylvia s kamer komende beneden aan ila trap bijna tegen miss Meredith aan die hem blijkbaar angstig opwachtte Welnu doktor Hoe gaat bet met Sylvia vroeg Eva Altijd nog zeer zenuwachtig juffrouw maar blijkbaar vool flinkor dan gisteren Men zou liaar zeggen dat eeu niouwa aandoening haar heeft op ewekt Een aandneninif vroeg het jongi meisjo Ik weet niet welke Ia er hiei niuts nieuws vroeg do dokter Niets Hg zalf Eva aan die zoo bleek was en schudde hot hoofd op zijn oigonaardig spottende en toch goedige wijze Ik zou u nooit aanraden om komedie te spelen kindliuf Daar zou niets van terecht komen 1 Maar dokter Als mevrouw Norton wat hoe zal ik het noemen opgowoklor is dau zijt gij integendeol zeer onrustig If ordt vervolgd In de commissie voor godsdionstunderwijs en godsdienstpradifcing trad dr P C van Wijk te Naarden af en do heer A W van Wjjk to Zwolle op Deze commissie verleende subsidie aan 4 afdeelingen De commissie voor de zondagscholen boroiddo voor eu leidde do zevondo algomeano vergadering van dames die aan zoudagscholen in vrijzinnigen geest werkzaam zijn welke op uituoodigiug van de vereeniging Lie de ia muckl te Amsterdam gehoudou werd op 16 Juni 1892 on door ruim 100 damfs word bijgewoond Mot do colportage gaat het nog niet naar wensch er worden niouwe middelen en wegen gezocht Dr N i B voraen hooft ds H Vreiideuborg vervangen en met waardooring vermelden wij dat do hoor I C Loraan Jr hot gehoolo fonds vnn de volksloosbibliothoek tor beschikking van de colportago coraraissio hoeft gosclioukon Door do comraissio voor hot gyranasluin fond zijn twaalf jongelingen ondersteund één hoeft met gun stig govoig eiud oxamen afgelegd dortion zullen iu hot volgend jaar subsidia ontvangen In do plaats van dr W C Manen trad dr H Oort op Hot WeekU van Burg Adm maakt naar uauleidinir van do boraauslagingeu op bot cougrei der Ned Juristonvereenigmg gehouden over do vorvangendo hechtenis enkelo opmerkingen on komt o a er tegen op dat er bij do gedaohtenwissoling weder geklitflgd is ovor de keuromanie dor gomeoiitobosturon Het blad erkent dat sommige pulitiobop liugon overbodig zgn doch dczo zgn niet zoo talrijk dat men van oee o manie om keuren Ie maken zou mogen spreken Dat er intuaschen dikwijls bokouringoii gedaan worden wegoua feiten zoo onbeduidend dat zij bator onvorvolgd blovau raakt enkol do uitvoering eoner Doch bovendien zulke bepalingen vinden haar rechi tot bostaan in de gobrekkigo regeling van ons politierecht Er zijn tallooze gov lleu waarin do politie niacbtolous zou staan wanneer zg geen steun vond il oon politio vorordening Mon denko slechts aan straatschenderij plagerij kattekwaad onz waartegen hot Strafwolbook eigenlijk niet voorziet en waartegen de politie onbovoogd £ 0U zijn iols te ver richten ware hot niet dat in otne verordouiug zulke dingen t t overtrodingen waren gistompeld Eerst dan om dio overtreding to keoron kan de politie optroden Ontbrookt zulke bopaliug dan kan zij toekijken on haar tijd go iruikon om lo philoaophoeron over art 180 van bot Strafwetboek wrorspannighuid Hier ligt do fout zeg h weekblad de grooto fout en hot vernoiidort ons Tat de Jurisieuvereeni ging die mot zag of mot zien wilde Uu onvorgeeflijk omslachiigo wijzo i an berechting van overtredingen do onhoudbare positie van den polilie beainbto door het aangehaalde wetsartikel werken do overtredingen in du hand Dat is herhaalilcigk tot varvolons toe ook in onze kolommen gezegd doch tevurgoofs Men achgut goon andoie regeling lu kunnen uitdenken lien ouiniddollijko zij het dau al mot al te strenge bestraffing vau ulka overtruding aorbiod voor do dioniiren van hel oponbanr gozag kunnou alleen ovortrodingon voorkomen Zoolang mon bij 0113 to lande zal gelieven vaat te lioudon aan het stelsel om overtrodingen eerst te atriiffon wnnnaer niemand zich moer hot foit harinuort dau do vorbaliseeroudo beamio doi r behulp van zijn aanteokoningboekto zoolang elke poliiie boambto zich bij de uitvoering dor liern gegeven orders huivorend moet afvragen of zijn chof wol de bevoegdhuid voor die bevtiluii had zoolang elk eenvoudig monsob begrgpt hel zal er van reprossia van ovortrodingon goeii spraak zg n Eu ons schijnt du vraag hoe overlrodingou te voorkomen do prioriteit te lerdienm bovoii dio hoo do uitvoering der straf bator te verzekerun Wij uoemdon strakt torloopa art 180 van het Strafwetboek Uerüaaldelgk on tulkens beslist de lloogo Raad dat dit artikel moet worden opgeval j lóó dat oigonlijk elk proventiof optreden der politie niet ia de rocbimaligo nitoofening barer badlening Word niet nog onlangs beslist dat dit hal geval was met politieagcnien die een man aangrepen loon hij zich naar eono woning lisgaf waaruit zij hem roods hadden moeten vurwgderon on mat hot uitgesproken voornomen om daar andermaal geweld to plegen Zijn verzot word onsirinbaar geoordoold Wg critisuuron diu uitspraak nu uiut wg nomen aan dat zij gohoöl en onbetwistbaar juist is Doch wordt hot dan geen tijd om art 180 eons te herzien Een jongen van 17 jaar lo Riga heeft een broeder die te Louden woont Door eeiio of andere aanleiding word üij liera do wouach geboren dien broeder op to zoeken maar bg gebrek aan gold ging hij aan boord van do stoomboot Senior verstopte zich Lusscbeu do lading en kwam na eou paar dagen aan bat daglicht ï ü kapitein nam hem maar luoo en zttte hem la