Goudsche Courant, donderdag 15 september 1892

180S Donderdag 15 September 4938 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken l e inzending van advertentlto kan gesobieden lot 6dn uur des namiddags van den dag der uitgave M der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleediugstakken ook alle goorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitaren Neteldoek Talles Kan j MaVkt 97 naast het Hotel d ZALM ten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander bigven en worden on schadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 LOTEi in de VERLOTÜNG BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BKl i IIA Lan e Tiendewe PRIJS t 1 11 LOTEN voor 10 Oouda Snelpersdrnk vaj A B inkmar ii Zoon meest ingrypeade weid door het ooDgre aangenomen Hierby werd ook ala iets van zelf aprekecds aangenomen dat waar voortaan twee mannen zouden noodig zgn om het werk te verrichten dat thans door ééneo wordt afgedaan het dubbele bedrag aan loou ook steeds maaf zou beschikbaar zQn Vergeefs waarschuwde een spreker een zekere Younst uit Northumberland tegen dit dnaalbegrip Vergeefs ook brachti n de vertegenTvoordigers dor mijnwerkers vau Northumberland en Durham in het midden dat het 4 ene onverantwoordelijke dwaasheid zou ijo alle beroepen en bedreven w t den arbeidst d betreft over éénen kaw Ie scheren Zy spraken voor doove ooren Vermeldinit verdient nog dat de afgevaardigden van een aantal werklifden te Glasgow die zich verstout hadden eeiien goed betaalden arbeid te verrichten in spyt van hot verbod ecner Trade Lnion krachtens besluit der vergadering onder gesis en gejouw bulten de deur werden gezet De Russische Minister Giers vertoeft nog altgd tot herstel van zgn gezondheid in Frankrijk en ondervond in lie laatatd dagen don slechten invloed van de verandering van weer ifij had meer last van koorts misschien in verband met de verergering van zijn leverlijden Men gelooft niet meer dat Giers zijn werkzaam lieden hervallen zal Als sgn opvolger worden steeds verschillende namen genoemd te veel OOI ze op te geven want er blijkt uit dat men er eigenlijk mets van weet Ook wordt d naam van niet veel bnteekeiiis geacht daar de Czaar zjoals dat tegenwoordig de mode is ziju eigen Minister van Buitenlandsche Zaken wil zijn De Cznar heeft dan ook nooit Giers willen laten gaan wanneer deze weg wilde liei antwoord luidde altijd at de Czanr hem wel zeggen zou wanneer hij gaan kon En Giers gaat nu toch de dood wenkt en daar kan ook een Czaar niets aan duen 340 taats loterij 5de Klasse Trekking van Dinsdag 13 September 1892 No 25 6327 11490 18275 18750 18777 19876 ƒ 400 No4l l3104 200 No 92S 4202 6276 6958 10796 8 565 en 20749 ƒ 100 206 3052 6278 363 3104 6318 464 3187 6371 466 3498 6562 00 3843 6756 719 3947 6851 992 4297 6962 1864 4474 7019 Prijken van 70 170 2871 6097 9086 11510 13176 15462 18459 9145 11526 13344 15616 18566 9305 11528 13434 1 5688 18614 9656 U589 13466 1 677 186709699 11590 13472 15790 188439737 11604 13476 16017 188639772 1160 13579 16019 18993 9876 11639 13652 18 S8 19056 9894 11680 13819 16272 19080 1066 4682 7390 10156 11687 13952 16492 191321141 4879 7566 10246 11730 14040 16532 191951264 4922 7619 1U456 11882 14066 16807 191981453 4993 7901 10490 11998 14467 16907 192811771 5021 7902 10544 12063 14520 17114 192891995 5100 8116 10546 12434 14593 17384 19374 2327 5115 8154 11130 2435 14711 17440 I94U 2347 5267 8176 11147 12472 14738 17464 198962458 5269 82 9 11224 12683 14948 17502 19965 2760 5674 8282 U280 12687 15015 1780 20111 2764 5765 8434 11281 12823 15022 17889 204652767 6071 8873 11377 13122 15087 17968 20489 S804 6087 8897 11392 13 36 15133 131U8 20672 2844 KENmSGE IMG I e BUEGEMEESTEK van GOUDA brengt ter kennis van de ingezetenen dat bij beschikking van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken van den 7n dezer L A Afd M P in verband met art 8 van bet Koninklijk besluit van 4 September 1892 Stó no 215 is bepaald dat ieder die een of meer personen komende uit Bmland Hamburg AUma Antwerpen of Havre in zijne woning buisvost verplicht is onmiddellijk na aankomst van dien persoon of die personen daarvan kennis te geven aan den Burgemeester en rvenzoo kennis te geven aan den Burgemeester vdn elk verdacht ziektegeval in zijne woning mitsgaders van het vertrek van bedoelde personen en van de plaats waarheen zij alsdan vertrokken zijn Gouda 10 September 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Sept Louua ouders L Begeer en J A Bik U Calharina ouders H van Hofnegen en C Hageman 12 Sophia Wilhelmina ouders J Hooimeyer en A A Leeflang 13 Nnnr e ouders A van Vegten en E van Eyk OVERLEDEN 9 Sept J C Keiler 13 m 10 J lan den Berg 21 ni P J Koemans 6 w 12 A Bakker 6 m ADVERTENTIËN Bevallen van eene Dochter Mevrouw DOORMAN Klkijntjekb QoMÓta 13 September 1892 ♦ Bevallen van een Dochter L ARENDSI VAN £ s Goiida 13 Sept 1892 Heileu overleed in den ouderdom van ruim 30 jaren rajjn geliefde Echtgenoot DIRK KARS8EN mjj nalatende vier kinderen te jong om het verliea te beaeffen Wkd D KARSSEN eb A 1 Beki un eerder Wkd B J van Hb mibkkgen VlrtcU 13 Sept 1892 hEES DIT Beschuitiabri kderH H Gebr DËRCK8E deelen belangbebbeode mede alle beschuit en bisi uitbiikken dageiyks ontsmet worden volgens voorschrift der GoudscheGezondhetdscommissie Gelr DEECKSEN Brood Beschuit en Koekbakkers FRMSCEE STOOMVERVEEU Chemische en Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning Heineken s GERSTE BIER perfl 9 et per d4 et WIENER EXPORT 16 V Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe 0 34 35 IHacbinaal Gebreid WARTE Dames en Kinder ALSMEDE BEEmNGTEN met bypassende G IJsselstijn BLAAÜWSTRAAT mil ET mmm OPENING der KINDERCUR8Ü8 op ZATERDAG 15 OCTOBER met de Nieuwe Danëen i inschrgving voor 15 OCTOBER GOÜWB C 28 eu bg den Heer A KOK COMP Kleiweg JEAN GAILLARD Prof de danw de la coiu van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelijk en voortdurend f mezen door het gebruik van het beroemde itract van Prof LEFRIE8 Prga per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc nnden rsdikale genezing bg het gebmik vin Prof LEFRIES tinctnnr Attesten aanweog Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 i7aar2em Depóthouder L A de VLETTER Alom te bekuraen BE BOÜDSCHE SLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goudt benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHRISTIAAN KRAMM P r ij s 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 izonderlgke Nommers VIJK CENTEN BINNENLA ND GOUDA 14 September 1892 De Inspecteur voor het Geneeskundig Staststoe3ioht heeft dezer dagen cene vergadering der openbare geaondliouUcomraiBsie te dezer stoJe bijgewoond en de mastrifgelen besproken die tegen de Cholera moeten worden aangewend Daarbij bleek dat nagenoeg al de maatregelen die noodig werden geacht hier reeds waron genomen liiink zü het spoedig ijverig en flink optreden van genoemde commissie die inderdaad een hartelyk woord van waardeoring en erkentelijkheid voor hare handelingen ten volle verdient Genoemde Inspecteur heeft ook verschillende gestichten te lezer stede bezocht en geinipecteerd en betuigde meer dan eens djn volle tevredenheid over hetgeen hier gedaan was om den govreesden vijand met een gerust gemoed te kunnen afwachten zoo hy onze grenzen mooht overschreden De Ie luit der inf G L J Gerritsen van het 4e reg inf te Gouda is aangewezen als commandant van een detachement aanvullingstroopen dat den B9sten September per stoomschip Prim Willem UI van Amsterdam naar Suriname moet worden overgebracht hij keert daarna naar Nederland terug 1 0 8tct no 188 beval de statuten der uaamlooze vennootschap Dealgemeene tram maatschappij te Amsterdam Doel het aanleggen of aankoopen van tramwegen eu exploitatie daarvan De vennootschap zal ook gerechtigd zijn sandeeleu of obligatièn van tramwegmaatschappyen te koopen en te verkoopen tramwegen te verkoopen nf te verhuren en voorts gj datgene te verrichten wat naar het oordeel van ligsr bestuur met hrt doel in verband staat Aanjjggaan voor 30 jaren Kapitaal f 300 000 in aanjjClen van 1000 waarvan bij de oprichting EEVILLETOIM BBiv czisrr üit het Framch XI 47 En waarom zou ik onmatig zyn vroeg Eva haar donker hoofdje opheffende en beproevende te glimlachen Ja dat weet ik niet zeide Pargeas Zachtjes voegde hy er by Misschien om de praatjes over dal duel Ja van kolonel Dickson met den heer de Solis En daar Eva een onwillekeurige beweging maakte Ziet gy wel Nu wat zou dat Mijnheer de Bo is heeft wel voor heeter vuren gostaani Hy kan een degen hanteeren on eou pistool afschieten Wees lus maar niet bang voor hemi Langzaam antwoordde Eva Wie zegt u dat ik bang ben voor den heer de Hè Wat riep do dokter Hy wachtte even en voegde er toen bij Nu goed dan zal ik mij vergist hebben Mis 60 000 geplaatst Van dit Inatsto bedrag is ƒ 80 000 geleverd door den inbreng van de eigendommen der nml venn in liquidatie stoomtramwegmnaisohappy Oouda en viiorts ƒ 27 000 door de Financieele maatschappij vqor nijverheidsondernemingen te Amsterdam Voor de eerste maal zyn benoemd tot leden van den raad van beheer de boeren J A Biezenaar te Gouda mr A F K Hartogh mr F 8 van Nierop en A D de Marez Oyens te Amsterdam 1 Schotel te Rotterdam en J M Vas Visser te Voorburg Tot leden der commissie voor het nazien der bidaus etc de heeren A L Wurfbaiu W F Piek euP A L van Ogtrop met den heer A C van Heemskerck tot plaalsvervangor allen te Amsterdam Ilen aanzien der winstverdeeling is bepaald dat na B pet over het gestorte kapitaal de raad van beheer ÏO pet het reservefonds 10 pet on de Finanoioe e maatschappij voor nyverbeidsondurnemingen 10 pet zal ontvangen bet restant komt den aandeelhofiders ten goede Voor de Botterdamsche reobtbauk standen gisteren terecht S T 45 jaar en J A v L 41 jaar werklieden te Gouda Beide personen in dienst van de firma Trybitz Jr alhier in den vroegen morgen van 20 Juni jl naar hun werk gaande ontmoeten een kameraad die hen op drank onthaalde Daardoor in een abnormalen toestand gebracht zijnde kwam bij den len bat denkbeeld op eene party koestaarten en paardehaar te ontvreemden by zijn patroon waaraan hy ook gevolg gaf Het ontvreemde werd voor f 9 50 verkocht van welk geld de üo bekl een gedeelte aannam Het O M vorderde voor ieder eene maand gevangenisstraf N V 29 jaar bouwman te Kapolle a d IJsel met zyne boerenwagen op den 19 Juni langs s Gravenweg komende zag naar hom toekomen een paar velocipédisten Daar zijn paard zeor schichtig is en schien interesseert gij u dan wel voor kolonel Dickson I Schouderophalend antwordde Eva met een byna 1 dreigend gebaar De kolonel de kolonel O als het lot rechtvaardig was de kolonel Zeer goed zeide de dokter Dat meende ik i ook I Hij was er nu zeker van dat zij met angst aan den Markies dacht Arm kind Fargeas zag dat zij een hoed op had en gekleed was om uit te gaan Hy vroeg haar of zy met hem wilde meegaan 01 zeker Met genoegen dokter Zy had behoefte aan lucht en beweging Zy wilde loopen zich vermoeien haar zenuven de baas wor den En op weg naar da stad zag de dokter haar van ter zijde aan hoe bleek en lief zy was En opeens zag hy haar zeer rood worden en riep zy iemand van verre ziende aankomen Mynheer de Solis Toen hy vlak bij George was reikte hy hem de hand zeggende Mijn beste markies ik foKoiteer u En waarmede vroeg de Solis na Eva gegroet te hebben Maar er wordt over niets anders gesproken uwe ontmoeting met kolonel Dickson Ik hob geen ontmoeting gehad met kolonel Dickson Aarzelend vroeg Eva ADVERTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt steeds vau die voertuigen schrikt gaf hy teekeneu dat ter voorkoming van ongelukken zij moesten afstijgen Dit niet al te snel gaande had hy een der berijdera met zyne zweep geslagen Zijne voroordeeliug werd gevraagd tot 10 dagen gevangenisstraf A V W 26 jaar zonder beroep te Zevenhuizen werd beklaagd van pp den 10 Juni jl ten nadeele van hare meesteres een halsketting met gouden tonnetje te hebben ontvreemd Bekl ontkende dit feit gepleegd te hebben bewerendo niet te weten hoe enoemd voorwerp in hare kast was gekomen Uit tal van bewijzen toonde het O M echter aan dat bekl de daderes was het vorderde hare veroordeeling tot zes maanden gevangenisstraf Bij gelegenbei I van den nationale kolfwedstryd te Scheveningen hield de Nederlandsche Kolfbond eene algemeene vergadering geopend en geleid door den heer W E Eisma uit Bolsward door het hoofdbestuur gekozen tot voorzitter ter vervanging van den heer H Jager te Gouda Be rekening n rerantrvoording van den peoitingmeester wees aan eene ontvangst van ƒ 249 9Ï eene uitgaaf van 148 19 derhalve een batig saldo van ƒ 101 73 Verkozen werden tot leden van het hoofdbestuur voor ZuidHolland in plaats van de heeren H Jager en J C IJsselsteijn die hun ontslag hebbeu genomen de heeren 11 L Coultre uit Boskoop en H J Schaap te Delft voor de periodieke aftreding werden herkozen de hoeren G de Groot Jr te Alkmaar eti 0 Witteveen Gz te Haarlem terwijl in plaats van den heer J W Tuinenburg aftredende die roedi ontslag heeft genomen werd benoemd de heer H F van Thiel te Haarlem Volgens medede ling van den secretaris behonren thans 19 clubs tot den Bond en zijn er 7 buitengewone leden Dus dat duel is afgeloopen Ongeveer antwoordde George Vecht gy niet Een haastig toeken van den dokter gaf George tt kennen dat hij de ontmoeting moest loochenen Dat duel zal niet plaats hebben mejuffrouw zeide hy glimlachend Alles is geschikt O des te beter Ik was toch zoo ongerust En daar straks hebt gij mij verzekerd dat gij in het minst niet O straks straks riep 7ij lachend Fargeas nam haar vailerlijk Inj de hand Ik heb het u wel gezeïd kindlief komediespelen leert gij nooit nooit nooit Nu mejuffrouw tot wederziensl Myn bezoeken bij de zieken zijn misschien nutteloos maar er is haast l ij Hij groette de Solis en ging spoedig dtj straal in Eva en de Solis op eenige schreden van het strand in de frissche mirgtnlucht alleen latend Vroolijk zag het meisje den markies aan zij was opeens gelukkig en opgeruimd geworden Weet gij ivel dat ik erg in myn schik Iwn Een duel vind ik toch zoo dwaas En als men dan bedenkt dat kolonel Dickson die nasr het schijnt oen geducht tegenstander is kon Hij heeft tooh immers geweigerd ie duelloeren niot waar mijnheer de Solis Gy kunt er van op aan mejuffrouw antwoortldo Geoije dat ik het niet gedaan hebi Hij hoeft er veel aan gedaan Ik had zooveel