Goudsche Courant, donderdag 15 september 1892

i steeds in beschonken toestand gedurende den nacht tot viermaal toe het bed en rukte zelfs het verband los Ten tweeden male werd de hulp van den geneesheer ingeroepen Het mocht echter niet meer baten de man overleed in den vroegen morgen Toen zijn zoon die te half rijf naar de diamantslgperij was gegaan waar hij werkte daar do tijding van den noodlottigen afloop vernam spoedae hij zich naar huis Do politie inmiddels met het geval bekend geworden arresiuerdo hem oenige oogonblikken latereu zorgde dat dit met zoo min mogelijk vertoongepaard ging j De Centrale Baad van de Sociaal deraooralisohe partij maakt hot volgende bekend Van het hoofdbestuur van den Bond voor algemeenkies en stemrecht vernemen wg dat de meetingis uitgesteld en wel op grond vau een vorbod vandon Haaosohen burgemeester op advies van den encoskuudigen inspecteur Volgons iugewonnau rechtskundig advies is dit verbod niol op do wet gegrond en hoewel wij ons nu mei het oog op de heerschendo omstandigheden bg de noodzaKelijkheid zouden neerleggen meenen wij echter dat uu de maatregel alleen ons geldt daar do opening der Staten Geueraal de militaire manoeuvres hot kogeleoncours te Dordrecht het gymnasleufeest e Hoorn en do in besloten ruimten ge ioudon wordende kerkelijke samenkomsten en Ihealorvoorstellingeu niot vorbodeu worden wij van ons grondwettig recht moeion gebruik maken te meer oradal do autorileilen op geen enkele wetsbepaling zich kunnen beroepen tot verdediging van liuii verbod Daarom zullen wij toch op 18 Sfptember a s naar Den Haag komen om zoo al niet daartoe onwettig verbinderd ons recht van vergadering dan toch ons recht vau protest uit te oefenen en noodigen in verband hiermede alle voor de meeting aangewezen gedelegeerden en de hoofdbesturen vau de landelijke bonden uit voor do meeting samen to komen in ifalhalla om 12 uur In eene Dinsdag te s Hage in Walhalla gehouden vergadering werd met bijna algemeene stemmen de volgende motie aangenomen De openbare vergadering gehouden in hel gebouw Walhalla te s Hage op Maandag 12 Sept 1892 Kennis genomen bebbendo van hot vorbod door den burgemeester van s Hago uitgevaardiïd om oen optocht te houden bij gelegenheid van de meeting voor algemeen kiesrecht Kennis genomen bebbendo van een tweede verbod van ziju zijde waarbij de openbare beraadslaging verboden is tijdens die meeling drukt hare verachting uit over de wijze waarop de burgerklasse toelaat dat hare vertegenwoordigers de regeering uitoefenen en verklaart dat op de brutaliteit van den burgemeester van s Hage alleen geantwoord kan worden mei oon algemeene en krachtige deelneming aan de meeling voor algemeen kiesrecht Een tweede motie roet groote meerderheid aan eenomen luidde aldus De vergadering gehouden 12 September in Walhalla gehoord dal or mogelijkheid bestaat om de stemrechtdomonstralio to beletten of te verhinderen acht hel wenschelijk dat ondanks allen tegenstand van welke zijde ook die demonstratie gehouden moet worden om den wil des volks tegenover de willekeurige besluiten der rogeeringskliek t3 stellen en meent dat bij non activiteil vau hot hoofdbestuur do leiding der zaak door het regelings coraitó moet worden overgenomen omdat recht voor geweld moet gaan De vergadering geeft het comitó de opdracht alles te doen wat nuttig kan zijn roor de beweging Bnlteolandsclt Overzicht Het statistiek bureau te Hamburg verklaart thani dat er zich aldaar 13 238 gevallen van cholera hebben voorgedaan waarvan 5806 met doodelgken afloop Het bureau van geneeskundig toezicht had opgegeven 8612 ziektegevallen en 3845 sterfïovallen MtStandari beweert zelfs dat 7000 raecschen overleden De opgave van bet bureau heeft in Hamburg veel indruk gemaakt Niemand had gedacht dat er dagen waren geweest met meor dan duizeud ziekegevallen en bgna 600 gevallen van overlijden In gewone tgden sterven in Hamburg gemiddeld 60 tot 60 pei sonen per dag Voor het overigo rorhengt men zich dat do epidemie in kracht begint af ie nemen De Franscheu zijn zeer aangenaam getroffen door de eor hun land bewezen door den Koning van Ilalié deze heeft bij zijn bezoek aan de internationale riool roor Genua geankerd het eerst den Franschen bevelhebber bedacht Daar oen Spaansch schip de eor van het tweede bezoek trof hebben vele Fraische kranten al uitgerekend dat de zon van den Naar aanleiding van het jerioht in het Ilauüehblad omtrent dr Mezgor eu diens plauneu met Domburg had de U C een onderhoud met den dokter waaromtrent het blad mededeelt Do heer Mezger sedert 26 jaren praciiseerend insdicus die geheel Europa doorkruist heelt on zeker alleszins bevoegd mag geacht worden een oordeel uit te sproken verklaarde ons oralreut Domburg dal het Is gozondheidsoord m Europa zgnsgcigkeniei i indt been plaats aau do kusten der Noordsou noch aan oen Atlantischen oceaan is er mede te vergelijken Alleen enkele plaatsen aan do Engelsoho kust kunnen in do schaduw staan van de Walchorsche badpisals De loeht te Domburg onlleont ten deolo aau de en voor een ai der deel aan da bosschen heilzame genschappen die van weldadigon invloed ziju op Pamdon maar veel moer nut doen aan do zieken De rolgonde algemeene vergadering zal plaats hebben te Haarlem zijnde Zuid Soharwoude als plaatsTerranger aangewezen De minister ran binnenlaudsohe zaken Gelet op het tweede lid ran art 24 der wet ran 4 December 1872 Slaakèlad no 134 Brengt ter algemeene kennis dat rolgons de bg hem ingekomen ambtsberichten in de afgeloopeu week als aan Aziatische cholera overleden zijn aangegère in Zuid Holland tfl Rotterdam l persoon e Kralingen 1 peraoot in Noord Holland te Velzen 1 persoon zijnde enn matroos van het toomschip Urania komende van Hamburg in Groningen te Groningeii 1 persoon Het weekblad Rhenania bevat do volgende correspondentie Mit Hamburg Stuurman Walilen thans rnrende op het bremer chip Adolfh van Harre via New York naar OostIndie deelt in een particulier schrijven het volgende mede 0p Zaterdag 6 Augustus s ochtends tusschen 10 en 11 uur kregen wij loefwaarts een voorwerp ie zicht dat onmiddellgk de aandacht der bemanning trok Daar da afstand tusschen ons schip en het drijvendo voorwerp te groot was om hot te kunnen herkennen hielden wij bg een ll myls vaart erop aan Onze meening dat wij schipbreukelingen zouden aantreffen bleek spoedig onju st te zyn geweest want b het naderen zagen wij een bootje waarin slechts één persoon was Het had een complete takelage en hield toen het ons in zicht kreeir op ons aan Spoedig nas het langs zijde van ons schip en weldra vernamen wij dat wij met een avontuurlijken zeereiziger te doen had len die de reis over den Oceaan alleen ondernomen had De naam van hel uit papiermaché vervaardigde bootje is Sapolio het is lang 14 roet 6 duim en breed 4 voet Het geheelo vaartuig weegt slechts 200 pond en een yzeren kiel van 16U0 pond was noo lig om de stabiliteit ifLa het scheepje te verkrijgen De opvarende kapt W Andrews vertelde ran New York naar Spanje op reis en reeds 14 dagen onderweg te zijn hg zal het scheepje na gelukkig rolbrachte reis naar de tentoonstelliug te Chicago zenden Hij rertelde rerdei reeds onderscheiden zoodanige tochten in gelijksoortige vaartuigen te hebben volbracht en berekende 6ü dagen voor de nu ondernomen reis noodig te hebben De boot is als reclame door een Amerikaansche papierfabriek vervaardigd eu uitgerust geworden Kapt Andrews gaf aan onzen kapitein een gedrokt formulier ter invulling om als bewijs te dienen onder welken breedtegraad de ontmoeting beeft plaats gehad Nadat de moedige reiziger zich aan boord van ons chip tegoedgedaan en om een hoeveelheid versch water verzocht had ging hij weder in bet kleine vaartuig en met een krachtig fair way stiet hij van ons af en was spoedig aan den gezichteinder verdweaen Bij een publieke verpachting van bouwgronden door een notaris gehouden werd Zaterdag te Zevenaar een perceel best bouwland groot 80 oude roeden verhuurd voor den jaarlijkscben huurprgs van een van zijn heldenfeiten in den oorlog gehoord I En later tegen de Indianen Ja met Buffalo Bill De kolonel schgnt een held te zijn Ik moet u zeggen dat ik er altijd een beetje aan getwijfelil heb Ik weet nie waarom voegcle zij er lachend bg maar ik twijfelde er aan Maar nu twgfel ik niet meer I W orom niet Een man als de kolonol die zoo o verschrikkeInken uaam heeft en die niet aarzelt zijn ongelijk te erkennen moet een uitmuntend man zijo Voor mij heeft kolonel Dickson vandaag zijn bewgzen van dapperheid gegeven Want hg heeft immers zijn ongelijk erkend mgnheer de Solis Zeker Het was trouwens al heel IMijk om Sylria te beschuldigen die de goedheid en de eer zalre is 01 Gij ziet ik weet alles £ n daar ik wist dat de kolonel na uw vertrek in de schiettent een meer dan behoorlijk aantal poppetjes had stukgeschoten begrijpt gij wel dat ik een angstigen nacht bob dourgebracüi Verveelt het u dat ik zoo tegen u praat Ik houd u immers niet opp O I mejuffrouw Des te beter want gij moogt mij wel een beetje rerdragep Ik ben ongerust genoeg over u geweest Ja ja gij zult mij wel dwoas vinden Eene Amerikaansche moest met zoo fijngevoelig zijn als uwe Pranpnises Welnu ik zag u gedurig voor het piatool van kolonel Dickson staan gulden en een kip Hoewel de prgzen hierover het algemeen laag z jn is dit toch wel heel weinig In de Raagiche Kroniek dor Kitum Oron Ct leest men Langzamerhand naderen w j de nieuwe parlementaire zitting en t werk begint reeds aardig op te stapelen De ministers van koloniën en van justitie hebben een paar roorloopors afgezonden die door meerdere en belangrijke roorstellen zullen worden gevolgd Het kieareoht ontwerp is zoo goed als gereed om aau de Tweede K imer te worden ingezonden men kan het in de volgende week verwachten dadelgk daarna komen de belasting voorstellen 2e reeks kort na de opening der nieuwe zitting zullen de defensieoiilwerpen inkomen die dienstplicht en oefening der troepen en van de schutterij betreffen De Tweede Kamer zal dus spoedig de handen rol werk vinden Maar allereerst zal de achterstand ran hel rorig jaar worden ingehaald er liggen nog belangrgke zaken op afdoening te wachten eu t plan is om dadelyk na de discussie orcr het adres ran antwoord die ontwerpen ter band te noraon en vervolgeus de Indische eu staatsbegrootingen pas in de afdeelingen te gaan onderzookon waarschijnlijk met de belastingvoorstellen maar niet meer Kiesrecht en defensie zou men in do aanstaande vergaderperiode laten rusten oradnt niet alles kan worden afgedaan eenige roorbereideudo studie noodig is en de belastingontworpen wegens het tijdstip der invoering van den meest urgenteu aard zgii Van daar ook dat het streven moet bestaan om indien het eenigszins mogolgk is na t October reces rroogtgdig in November terug te koeren en dan vóór Januari niet enkel de begrootiugen maar ook de belasting voorstellen te behandelen Of dit bereikbaar zal zijn is zeer de vraag de ohr betwijfelt het zelfs tenzij men tot ongewone bekorting van het budget debat zou kunnen besluiten ook om nu eens met de beapotVelgkd traditie te breken dat do begrootiugen eerst in het dienstjaar waarover ze loopen door de Eerste Kamer worden vastgesteld Doch hoe dat zg men tekent in elk geval dat in Februari de nadere ontwerpen van ilen heer Fieraan in staat van wijzen en voor behandeling rijp zullen zgn torwgl dan ook kies en legeiwet en wat er meer zal worden aangeboden in de secli u zullen komen Veel daarvan zal dan in den zomer Mei en Juni aan de orde kunnen komen maar bet kiesrecht zal wel eene langduriger voorbereiding en overleg vorderen zoodat algemeen in onze politieke kringen de orertuigiog hcerscht dat eerst i bel laatst van het volgend jaar November bijv de openbare behandeling van de nieuwe kieswet zal kunnen plaats hebben Op die wijze wordt het begin 1694 vóór Aa yie in iStaattblad verschijnt Het gerechtshof te Leeuwarden heelt de bosohikkingen van de rechtbank te Groningen vernietigd waarbg de commissaris van Politie J C Vunderink eu de hoofdinspecteur van politie H F Hemmes buiten rervolging waren gesteld Het gerechtshof heeft beide zaken verwezen naar de openbare terechtzitting Aan de Frankfurter Zeitung wordt geschreven Budyard Kipling de geniale dichter heeft zijo in korten tijd gewonnen vermogen verloren Onder de l Als een poppetje vulde de markies aan Maar ik kan mij beter verdedigen dan die gipsfiguurtjes mejuffrouw Overigens geloof ik dat bij zulk een ontmoeting het recht altgd overwint O dat is bijgeloof Neen het is iets beters een overtuiging Die overtuiging is goed als zij op groote behendigheid steunt In allen geval ben ik erg erg ongerust over u geweest Zg was allerliefst met haar vroolijk gebabbel haar jeugdige oprechtheid den helderen blik barer oogen haar hartelijkheid als van een kameraad die Solis een weinig verlegen maakte en toch aantrok en hij zag haar vriendelijk en min of meer verbaasd aan alsof hij op eens een landschap ging bestudcereo dat hij tot nog toe onopgemerkt had gelaten lik wenschte zeide hg dat ik metr recht had op uwe ongerustheid Eva glimlachte Meer recht Bedoelt gij meer gevaar geloopen te hebben P Waarom Het komt immers op belzelfde neer Gij weet dat ik practisch van aard ben Zij liep nu naast hem terwijl haar geheele gezichtje van geluk straalde en de wind zachtjes de krulletjes op haar voorhoofd bewoog die George nooit opgemerkt had en die haar allerliefst koket stonden Het deed hem genoegen het meisje over hem te hooren spreken Dus vroüg hij haar zou het u onaangenaam verschillende reisbrieven die in de laatste maande van Kipling in de Timea zyn verschenen trok rooraleen uit Yokohama zeur de aandacht Kipling schildert daarin op zijn drastische eu aangrijpende maniereen arond in den Yokohamaolub op den dag toenhet faillisiement van de Nm Oriental Bank bekendwerd De Neus Oriental Bank was de spaarkas ran de orerzuesoiie ban elaars beambten enz waarin zgde soliatteii deponeerden die zij te dunken haddenaan een moellyk leren onder da tropische zon enrerro ran het lieve vaderland Hoeveel loe I euvertwgfeling en dan hoeveel moed on humor in hetdragen van het onvormgdelgke Kipling schreef ookhier evenals altijd uit persooulgke ervaring Ookzgn geheel uit eigen kracht verworven vermogen wisin do bank gedeponeerd en ging met é n slag verloren Kipling heeft zgn reis om de wereld tevenszgn huwelijksreis dadelijk afgebroken en zich metzgn jnqge vrouw een Amerikaansohe nanr NewYork begeren waar hg hoogstwaarsobgnlijk zichroor goed zal rostigen In do telephoongesprekken orer groeten afstand is de zuiverheid van de uitspraak on de gevoeligheid waarmede het gehoor het overgebrachtu geluid opneemt een belangrgke factor voor de ovurbreoging van het woord Op de telephooulijn Pargs Londea waar de overbrenging ran hut woord moeielgk is en het tariet 10 francs per 3 minuten bedraagt zgo dan ook personoo die zich bijzonder hebi en toegelegd om in don kortst mogelijken tgd een groot aantal woorden over to iirengeu Deze personen die zich voor het telephoneerenda publiek beschikbaar stellen komen tot veriaasende uitkomsteu Men heeft o e in do reglementaire S minuten 576 woerden overgebracht dus 192 woorden per minuut Het ovorgobrachte bericht bevatte eigennamen en verschillende iiieuwstgdingen maar het werd in de Pransohe taal ovorgubracht Vol ens ils waarnemingen die dagelijks gedaan worden is het Engclscli veel minder zuiver over te brengen door bet aaozienlgk aantal sisklanken dat het bevat en die altijd moeielgk over te brengen zijn De steaograaftalephoniiten die d zeu dienst ondernemen hebben het aantal woorden dat zg in 3 minuten zullen overbrengen vastgesteld op 400 Zij vragen eene vergoeding die volgens hun tarief 26 francs bedraagt met inbegrip van alle kosten zelfs van het tarief rag 10 franca dat aan de reneering verschuldigd is De telegrafische overbrenging zou 80 francs kosten en oen aantal personen zouden veel meer betalen indien zij faun bericht zelf per telephoon orerbraohten Borendien zouilen zg zich blootstellen aan fouten in dr crerbrengiog en niet de minuut van hunne depêche behouden Ouze geachte stadirenoot de heer Bent u in Hamburg geweest geweest zijn als kolonel Dickson mg ais een poppetje behandeld had Ik heb u gezegd wat ik dacht Maar rerliig toch n et dat ik het zal herhalen zeide zg Nn zijt gij niet interessant neen volstrekt niet Om uwe aandacht te trekken miss Eva moot men dus altijd in gevaar zgn Weineen antwoordde zij vriendelgk Om van iemand te houdea behoeft hg juist niet in een huitongewonen toestand te zgn Ik ben zoo weinig romantisch als gij u maar kunt roorstellen en ik zou nooit op de gedachte gekomen zgn toen ik met u de arme Buauds te hulp kwam dat men ik weel niet wat roor roman zou gaan zoeken achter een bezoek van weldadigheid I De wereld is slecht zeide Solis droevig Zjj moet dagelijks baar portie laster ebben Eva keek een beeije spgtig en zeide flink O de wereld de wereld Wat is nu de wereld Gij zijt wel dwaas daar zooveel notitie van te nomen Van mij kan de wereld zeggen wat zij wil Het zou mij weinig kunnen schelen hoe da wereld over mg dacht als ik maar in mgn ziel en geweten over mijzelf tevreden was I Als kolonel Dickson van u verteld had Wat hij ran Sylvia heeft gezegd Welnu dan had ik u veraocht hem to laten praten Temeer daar wij Hij zweeg on George vulde haar woorden aan Wordt vervolgd Jn antwoordde NigerI met grdnchtülooze openhartigheid want hg was daar deu vorigen zomer werkolgk geweest om te onderzoeken of de roop die uitgaat van het Hainburgsohe eten en drinken niet wat orerdreren is Maar dat rondborstige ja deed hem terstond in de termen vallen voor een beeld serie handelingen waarvan hij eenigen tijd later hot volgende verhaal deed toen hg weer rustig met zijn vrienden achter zijn potje bier zat rooral in Je gevallen waarvoor men de hulp van dr Mezgor inroept Naast do zuivere gezoude krachtgevende lucht roemt de medicus de baden en de schoone eu liefelijke omgeving van hot landelijke badplaatsje de hoogo bezoekers die voor dr Muzsfer naar Walcheren togen hebben ilau ook daarover niois dan lof Dat Domburg wat lermaken eu uitspanningen bej treft zich niet motun kan met andere badplaatsen Het duurde dan oog geen minuut of daar kwam i ü la mode is volkomen waar maar juist dat is een de dokter op me af Hij bekeek me van hot hoofd tot de voeten Och donk ik ik beb me zeker vuil gemaakt en ik kijk naar me jns eu naar me broek factor die den hoogun liezoekers verplicht om staeds aan du oischeii von rang on stand te voldoen en den bewoners van wereldsteden als zg lijdende zgn ton mo vest rannr ik zie niets Daarop vraagt de goede komt Klacliti n ovor stilte te Domburg zijn dan ook nimmer rernomen Hel tegendeel is waa r I Domliur w oen sanatorium io het groot dat geen behoefte beeft aan rreemdelinguu die uilspanning zoeken maar dienen moet om aan ziekeu lerenslust j luvonsmoed en lovciiskraoht tu goïnn en bij gezonden de veerknicbt op te wekken die zij noudig hebben Welke onze eeuw van stoom ou electricitoit stelt te vol loon En toch is er waar do natuur aan het Walchersolie dorpje zoo kwistig hare beste gave schonk dat dr Muzger uu uit een wetenschappelijk oogpunt en in het beliiiii zgner patiuulun daaraan boven zoovele i andere bailplaatsen do voorkeur gaf een en ander dat het hem moeilijk maakt om evenals tol dusver daar gedurendu zgn zorncrvacaiUie zich to vestigen Zooals bukend is beliooren zij die liulp bij de zen m dic is zookcu lot de hoogste standen der maat schappij Simla uen zovuutal jaren brengl ile hoer Meiger eenige weken van zijne zoraervacanlia op ziju vorstoIgke villa Irma onder Domburg door en telken jaro dokter me hoe het mot me ging I ank u zeg ik dat gaat Goddank vrij wol ik heb alleen oen lieetjo last van t zuur Toon vraagt ie me of mijn function in orde zgn Neem me mot kwaigk zeg ik ik bekleed maar een functie iii Weeuen als armenverzorger en u kunt daar overal naar mij vragen alles is in do beste orde Hg had echter wat anders j om aan du eisclion bedoeld en toen heb ik hein spoedig heel uitvoerig ingelicht Nu zegt ie pak nu maar uit Wat zit er in dat koffertje NigerI je moet niet boos worden zoo viel zgn vrienil Karel hem in de rede ninar waarom heb je toch niet gezegd dut het oun raisverst ind was dat je hot vorige jaar in Hamburg was ge eest Dat heb ik later ook gezegd maar toen wiMo niemand me meer gelooven Dat kan iedereen wel vertellen I was het antwoord dat kennen we al lang het spgt u uu natuurlijk dat sjij u hebt versprokou Iedereen beweert nu dat lig alloen maar uit Dresden komi eren a s gij Enfin daoht ik bij mo zelf het staat er nu een van Domburg voordeelou trok ligt voor de hand en zoo men sinoliis wilde konden die voordoeion belangrijk kermeonleren Maar in plaats van den gaston het verblijf or aangenaam to maken billijke prgzen te eischen en voor het nooilige oomfort to zorgen werden do vreemde gaston om ion tu zeggen op braudscliatting gesteld Eoii paar feiten om dat aan to tconeu Kort geleden werd voor een vorstelijke familie voor zes weken cöuo villa te huur gevraagd zij werd gevonden doch tugt u ueii huurprijs van meer dan 4000 voor oone audore woning voor slechts een paar weken bonoodigd vroeg men niet minder dan 3000 En dat t rwijl men lu Schevuningen voor eene uitstekende gelegenheid voor het gansche seizoen hoogslous ƒ Uno eiscbt Die Iwspottohjit hooge huiMprgzeii waren dan ook oorzaak dai vi rschillendo vorstelijke personen die dezou tovai V hol voormomon hadden naar Domburg te komen d t plan hebben opgegeven Maar er is nog moor De vreomdoliugen patiënten van dr Mezger ofschoon veelal aan woelde zeker aan comfort gewoon zgn voorboreid als zg zgn in een dorpje te moeten ïorblijvon niet to veoloiachoud Dat zij geen aanmerking makend op hooge prijzen op reinheid prijsstellen dat zij eeno vriondolijko behandelingen voorkomendheid vragen n zg het ook een eenvoudige toch goode voeding verlangen is hun echt En dat alles laat meor daii te wenschen over maal toe en het zal toch ook eigenigk niets hinde j werd de stroom van hooge gasleu breodor Dat daarren wannoor je gedesinfecteerd wordt Voor een goede gezondheid moet je wat over hebbeu Vervolgens zoo als ik zei vraagt do dokter me of ik ook vuil aschgoed heb Ja zeg ik maar niet in het koffurtjo ant ik draai Jager In bot valies zijn alleen maar schoenen sokken akdooken manohetten en dergolgko kleinigheden Toen hebben zo den goheelon boel bij mekaiir gepakt on naar een oven gedragen om het te dusinfecteeren en ik moest den geheeleu dag wachten totdat ik mijn koffertje terugkrueg Ik moest dus een boelen langen dag in quarantaine bigven Toeu ik hot koffertje onderzocht viel ik bijna om van den schrik zoo zagen mijn schoenen er uit üiu bobben don st jora niet kunnen verdragen en zg zgn in elkaar gekrompen als een paar oude tabakszakken er was ge n kleur meer aan te bekennen het elastiek was gesmolten kortom ik heb van mijn leven niet zulke schandalige schoenen gezien Vvi gehoorzame dienaar z g ik tegen den ambtenaar maar die schoenen hebt u bepaald uitgekookt Dat was toch niet noodig wautjo komt toch met de cboenen nooit in oen ander z n mond waardoor jn hom zou kunnen aansteken Ik maakte me pchtBr niot boos daarvoor beu ik veel ie fatsoenigk Die man hauldo ziju clioud jrs op en ik keek weer in mijn valies De boorden en manohetten waren zoo slap als een slenter en mgn mooie witte das met roode moesjes was heelomaal doorgeloopen Nou ik dank u wel zei ik tot afschoid gaat u maar gauw weer aab het desinfecteoren Wnt hot echter voor invloed op den gezondheidstoestand heeft wanneer men een paar aoboones van mo kapot kookt dat vat ik niet Je verdiende loon zei vriend Karel doodbodaard Waarom moest je ook zeggen dat ja in Hamburg was geweest Niet dan opsuijdenj natuurlijk ik ken je mannetje Volstrekt geen opsoijderij zoo eindigde NigerIzgn quarantainepraatje maar omdat die man menet aankeek alsof ie wilde aoggen Nou jij zal zekerwel nooit van je leren in Hamburg zijn geweest Datkon ik met verdragen maar een volgenden keer pasIk toch beter op dat ik nog niet eens in quarantaine kom Een treurig voorval heoft gisterennacht onder Nieuwer Anistel plaats gegrepen De 19 jarige H A H wonende in de Sasenburgorstraat heeft in oen vlaag van krankzinnige drift zijn vader oon zoo ernstige wonde toegebracht dat deze hoowel grootendeels door eigen schuld aan de gevolgen is overleilen Het goval heeft zich als volgt toegedragen De vader die zich goregeld aan misbruik van sterken drank schuldig schuldig maakte en dit nog wel daar hij zelf geon cent in huis bracht op kosten van zgne zoons die het gezin onderhielden had bovendien de gewoonte in ziju dronken buien hevig legen zgn vrouw uit te varen en h nar te mishandelun Beods meermalen moet ilil tot heftige tooneelen hebben aanleiding gegeven daar de kinderen zeer op hun moedor gesteld waren H die mot zgn broeders op den besten roet verkeert maar overigens zeer zenuwachtig van aard en licht prikkelbaar is ontstak heden nacht in opgewonden drilt toen hij voor de zooveelsie maal getuige was van mishandeling zgner moeder De vader schgnt voor ziju zoon gevlucht te zijn naar do keuken Maar hier greep deze laatste in hot halfduister een voorwerp dai hij op do keukentafel vond liggen en stiet het zijn vader onder hot schouderblad iD den rug Hot bleek toen spoedig dat hij hem een diepe wond had toegebracht met oen keukenmes Terwijl de ongelukkige dader met ziju broers bet blood trachten te stelpen word inmiddels een neef uit de buurt te hulp geroepen die een geneeslieer haalde De gewonde werd toen verhouden en te bed gobraobt maar niettegenstaande het uudrukkolgk verbod van deu arts verliet hg nog