Goudsche Courant, donderdag 15 september 1892

1893 Vrlfdag 16 iSeptember N 4939 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inmading van advertentlöa Jisn graoliieden tot èdn uur des namiddags van dsn dag der uitgave tevens de winner van de iijlvaren medaille van H M de Koningin Begeutes ringen 2e prijs met 1 lï pui Schiedam 3e prijs 112 pul Enkhuizen 4e prjjs met Nieuwe Niedorp 6e prijs De wedstrijd was ter Wegens liet late uur werdi in de feestzaal door het uil bij monde van den gedelegtlrden commissaris den heer W M Travaglino dan de president de beer van der Oudermeulen verhinderd was BiJ bot rondgaan van iék eerewijn werden verschillende heildrouken ingei rid op het uitvoerend comité op bet bondsbestudi en op den architect den heer W B Liefland voor de goede zorgen door ham aan den aanleg en het onderhoud der cementen kolfbaan besteed De volgende bondswedatr$d is bepaald te Haarlem 48 Temeer daar ik het recht niet zou gehad hebben om u tl verdedigen nietwaar Dat is nog de vraag antwoordde de Amerikaan he Een eerlijk man heeft altijd het recht om een eerlijke vrouw te verdedigen die belasterd wordt wZelfs waar het een jong meisje geldt Vooral waar het een jong meisje geldt Maar Is hei mij gegolden had was bel geheel iets anders ieweest Daar al wat me van mij zegt mij veel minder schelen kan dun het leven van iemand voor wien ik vriendschap gevoel zou ik u gesmeekt heboen om Dickson en miss Dickson en alle Dicksons er wereld te laten praten Wat mü leeil gedaan Wu hebben zou niet het een of ander dwaas gezegde P eweest zijn maar eer schot van den kolonel O I ik weet wel dat ik uw krijgshaftige vooroordaelen kwets Bedenk dat ik ilen moed liefheb eer en hewonder maar nu ja slechts als hij oed geWkt wordt Zeer ITette Gesteendrukte mUSAASTJES worden GELEVERD door A Bai IiiyiA m Zn Driebond nrerkelyk aan het tanen is Dit neemt eo tter niet we dat meu toch het verbood met Kualand zooveel doenigk koestert en kweekt In Italic moeten dit jaar algemeeno verkiezingen plaats hebben BvonaU in Duiischlaud ou Pruisen duurt de tittin stijd Ier Italiaansche Kamer 5 jaar De tegenwoordige Kamer die op 15 J mi uiteenging heeft een stormachtig verleden Zij werd lo 1890 onder Crispi verkozen en zy keerde zich onmiddellijk tegen dezen ministerpresident De regeoring van Crispi s opvolger Di Kudini was vcrro van gelukkig en h j moest plotseling plaats maken voor Giolitti Hoe üiolilti heeft moeten kampen om de foorloopige twaalfden van de begrooting toegestaan te krygen ligt nog verscli in het geheugen De twaalfden leerden dan ook slechts tol aan het einde van het jaar bewilligd Do Kamer zegt ecu correspondent der Nat Itg heeft zich overleefd Na anderhalf ja ir zitting nam zg bij de sluiting van Juni 1892 het verwijt mede dat zij in alle opzichten had bewezen onbruikbaar te zijn Of met de nieuwe verkiezingen de kansen van Crispi weder zullin rijzen is moeilijk te zeggen Do tinanc cu moeten krachtig onder handen worden genomen en dit kan niet i edaan worden tonder vele iustellinaen id ie schatfeu Italië zucht onder een overvloed van prefectures ouder prefectures universiteiten domkapittels seminarien enz Er moet een groote opruiming plaats hebben Dit kan echter niet zouder dat vele belangen ernstig benadeeld worden In Sicilië wonion de roovers die nog altijd niet uitgeroeid zijn steeds driester en de geestelijkheid doet het voorkomen alsof dit rooverwezen de vrucht is van de eenheid van Italië en overdrijft zooveel mogelijk de beteekeuis Ken krachtige meerderheid die front maakt tegen het clericalisme en flinke maatregelen neemt tot verbetering der rïnancien is dringend noodi De heer Arthur van den Nest schepen voor financiën te Antwerpen tieeft aan deii aandrang zijner ambtgenooten in het college vau dagelijkscb bestuur toegegeven en zich bereid verklaard den door don dood des beereu Leopold de VVael opeuKevallen burgemeesterszelel te liezetlen Wel geschiedt de benoeming door den Koning maar in België is het oen regel wai rvan slechts zeer zelden wordt afgeweken dat de gemeenteraad otHcicus den candulaat voor het burgemeestersambt uit de leden van den Baad voordraagt en do Koning die keuze bekrachtigt 34 0 Staats loterij 5de Klasse Trekking van Woensdag 14 September 1892 No 1555 ƒ 25000 No 18022 on 20210 ƒ 1000 No 16819 18288 n 20734 ƒ 200 No 106 2 07 5975 6317 9790 11829 15184 15362 15857 en 17124 ƒ 100 Prijzen vau ƒ 70 249 3377 5316 7828 10983 13100 156+6 181ii3 307 3431 5437 7646 11063 13178 15903 18120 351 3479 5646 7744 11121 13243 159S8 18203 711 3511 5665 7763 11368 13273 16123 18258 764 3672 5730 7921 11469 13329 16494 18531 878 3699 6945 8121 11736 13479 16829 18533 1031 3768 6058 8548 11883 13571 16845 18589 1678 3803 6077 8568 12127 13599 16867 18624 1704 3898 6095 9139 12140 13601 16918 18893 2164 3918 6202 9345 12250 13639 16942 18940 2168 3932 6227 942 5 12253 13853 16962 19142 2395 3962 6459 9441 12350 13874 17006 19197 2403 4061 6469 9522 12383 13920 17093 19485 4064 6948 9816 12403 13965 17313 19569 4097 7047 988U 12407 14250 17333 19610 8891 4193 7155 9942 2460 14458 17444 9750 2938 4220 7202 10369 1252 14887 1745 198522986 4277 7253 10461 12577 16U75 17480 201353123 4281 7267 10588 12747 15318 17488 204663173 4315 7507 10649 12831 15400 17712 205423344 4444 7531 10766 13010 15636 17893 20662 3373 4538 7579 10970 13089 ADVERTENTIÊN Dienstbode Tegen November gevraagd een zindelijke Dienstbode Adres bnresa deeer niet beneden de 20 jaar Coarant Oouda Snelpersdralc rsii A Bbikkhan U Koon BLOOKER CACAO t fijnste merk niet los per ons veikrijg baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts f 1 60 0 85 ƒ 0 45 pr s kilo bas pr kilo bus pr g ki o bus Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste g eleverd wat te ma ken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOORËR s CACAO t fijnste merk i LOTEiX in de VEHLOTIING BIJ GELEGENHEID DER JJN TE BEKOMEN BIJ A BlU KllAi Langde Tiendewegp PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt tttgtf I mm a Bb Tol a al fOMRooy wuMBauB k r w rk a oaaoh 4 UJk Ctonee en HusaüddeL botmm mii mi Dr ▼ Freriebi B jn tv T Seanzonl wonbo C Witt Oop tM OT Zdekaner Soedentidt kum Lambl w Fonter Onderbuiks organen s 9 9 V eieti MiMiM m Beelam utpxg V Hnssbanm Hertz tmtUrtam t Korezyntki i Brandt Storingen in de k ij i tnum rtwlfm roatitmll Toer ioM Bda oiif it ld ll k M iMSMVOwM ksHaAm kw I a ter iMrw imat vma Ma teTMite v r topplajr ta d daa kadaa laaala toaMplJa Ihil ICk M krak MU mUuM m IMaZwUianakarUU Taadaal M lkakat Blahard Braad wordca a hata laaMa Waf dao l i a a aa fiana ta gia n aiii l aa i b ta TaiUaaafl ba¥ a da aaharp warkaada Zaataa Blttaavataa Dtappfk Haegaala mÊ 9 d Om Eleh by dem aankoop te boMhenaen 99 Mmn mmgctmm lt preparatca vraff naa la da apothekea Haada aaar da allacn ht Zwlt neiie puien van dna Apotheker RIehmrd Vraadt P17 per doo met ebmik aaawIJcInK 70 Ceut i en jitle nauwkearl er op dAt hel blerbowen affedruku door de wet heMbemde haDdelwirrk of rftlkal hct witte krnl p het iLt i ims Siwmm m i r ADVERTENTIEN f 100 belooningf tjtkdoorn en § t ratlenUuctuur verdrijving zeker per flacon 00 cent Hoofd Eau de Cologne van H SELLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et K iespij n tinctuur geneest dadeljjk per flacon 35 et Verkrggbaar bg L A db VLETTER Markt Gouda in alle Binnen en BuUenlandache Couranten ïf orden dadelp opgezonden door hetAdvertentieBurean van A BRINKMAN enZOüW te Gouda FEAUSCHE STOOMVEEVEEU Clieiiiischr en Zwitsersehe Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OppenheimePa Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vM alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trflpen met men we patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander Wflven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda eü Omstreken VAN OS Az Kleiweg A No 73 De uitgave dezer Courant gescbietii dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 llzoaderlgke Nommers VIJK CENTEN Boer fan WateA Wijsbroek van iU F van de Deure 1 punten C Bgpost 110 punten iddernacht afgeloopen de prijzen uitgereikt irend comité en wel BINNENLAND GOUDA 16 September 1892 Toi predikant by de Uemonstraotsohe K meente albier is beroepen D Humme te Oude Weteriag Ue Commissaris vau Politie 10 Qouda bericht dat wederom aan zijn bureau als jcevondeu is gedeponeerd een bankbiljet van ƒ 25 De ouderofiicier van don hoofdcursns P A G vau Alderwerelt van Rosenburgh is voor bet offioiersexamen infanterie 0 I geslaagd Eergisteren tegen denavoyi heeft in de duinen tusschen Wassenaar en Bl tburg een twesgeveoht plMt gtduut op bet piate MbdieQ baron Qaertoar von Griebenow aeeretaris vau bet Ouitsche geiantachap tijdelijk zaakgelastigde en markies d Alcedo secretaris van de Spaansche legatie mede tijdelqk zaakgelastigde Laatstgenoemde werd door een kogel in de reohterbeup getroffen De kogel die tot het been was doorgedrongen is gisteren ochtend met goed gevolg uit bot lichaam van den getroffene verwyderd door de doctoren Van der Hoeven en Feith die eerst Dinsdag avond bij den markies in het Hotel des Indes waarheen de gekwetste per rg tuig was vervoerd werden ontboden en derhalve als geneeskundigen in geenerlei betrekking tot bet duel staan Het schijnt dat het tweegevecht buiten tegenwoordigheid van geneeskundigen heeft plaats gehad Als getuigen van den Duitscheu diplomaat traden MaMnaMBiB HniiM HHHaMHMiBnHn Ma Kaar aanleiding van het bekende scbryven van den inspecteur van bet ieiieeskundig Staatstoezicbt o er bygiënische toestanden te Soheveningen hebbon B en W van s Hage den Baad medegedeeld dat een voorstel zal worden gedaan om een onteigeningswet aan ta vragen tot aanleg van een straat te Sebeveningen van de Duiostraat naar de Prins Willemttraat in het belang van het rerktCT m 4v gBKHidheid Voorgesteld is in de bouwpolilifl verordeningeena bepaling op ia nemen dal ook te Scheveningen de privaten voor zoover zij niet voor tonnen worden ingericht rechtstreeks zullen j moeten uitloozen in beerputten Ter voorïiening m t gebrek aan goed drinkwater zjjn iiji elijke maatregelfii verordend waardoor op ruime schaal duifiwater wordt verstrekt Maatregelen van een meer duurzaam karakter zijn in overweging De uiulag van den kolfwedstryd te Soheveningen is de volgende Korpsprijs verg zilveren medaille en 3 kleine zilveren medailles kolfclub Schiedam met 300 punten Prijzen uitgeloofd door het uitvoerend comité S Bos van Zevenhuizen lo prijs met 115 punten FEVILLETOIM Uit hef Frtmtch George luisterde oen weinig verrMt edoor deze oprechtheid die groote verachting voor het vooroordeel die juiste denkbeelden in zoo n klein meisjeshoofdje het jonge meisje aandiende zeide hij Oy zgt zeer zeer origineel miss Eva Hoofdsehaddend antwoordde zg Geneer u niet zeg maar gerust excentriek En wat noemt gg moed die goed gebruikt wordt XL Na zag zij hem aan verwonderd over de zoo plotseling opgewekte nieuwsgierigheid En toen stortte zg baar hart uit en hg las als in een onbekend boek in deze ziel die zoo helder als water was Moed die goed gebruikt wordt P Ik weet het niet I Dat kan men zoo niet uiileggen I De man die eec ander redt of zijn land verdedigt of zijn gebeele leven aan een edele of nuttige gedachte wijdt weet ik bet die doet een moedige daad Moed dat is als gij gaat waarheen In een Aziatisch rijstveld om iets te zoeken Ik weet niet wat Maar ou etwijfeld een waarheid een ontdekking een vooruitgang Zij zweeg Ik zeg zoeken vervolgde zij maar misschien moest i wel zeggen vergeten De klank barer stem die opeens droevig geworden was trof Solis t Vergelen wie vergelen Nu vaarwel mijnheer de Solis Ik ben blijde te weten dat die zaak afgedaan is Zg reikte hem de hand tot afscheid doch George ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedei reg l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt op graaf Herberstein secretaris der Ooslenrijksche legatie en baron van Boblen und Halbach attaché van de Duitscbe legatie en van den Spaanschen diplomaat graaf Van Rechteren en de heer De la Motte eerste secretaris der Fracsche legatie De aanleiding tot dit duel moet van geheel privaten aard zijn Nader verneemt men dat oen jachtopziener en een rijksveldwachter die op surveillance waren twee schoten kort op elkaar hoorden volgen Denkende dat er stroopers waron snolden zg naar de plaats en vonden daar op den grond een heer die door een kogel getroffen was in de heup In zgnenalmbeid bevonden zich 6 heeren o a iemand die een verband legde De gewonde werd in eene vigilante die in het duin gereed stond vervoerd De veldwachters vroegen allen hunnen naam op ta geven waarop zij hunne naamkaartjes overreikten die gedeponeerd zijn bij de justitie Kr is proces verbaal opgemaakt Twee jongelieden waren per vélouipède uit Luik nwr Alun gegaan om die stad was ta buiea Daar den weg niet kennende hadden zfl om dé stad te doorwandalen een gids genomen met wian ajj om een geldquaestie twist kregen Zy scheidden van elkaar en de Luikenaara zochten bun logement op Hoe groot was hun verwondering toen zij s morgens door de politie vau hun bed werden gebaald Dat was een poets die de gids ben bad gespeeld Deze had om zich te wreken aan da politie verteld dat de twee bezoekers fransohe officieren waren die majesteitsscbennis gepleegd hadden door op het portret van keizer Wilhelm ie spuwen Hot heeft den Luikenaara veel moeite gekost om uit do handon der politie verlost te worden Een van hen heeft niettemin een nacht achter de tralies moeten doorbrengen Zoo verbaalt het Handehbl u Antwerpen hiold aan Gij hebt gezegd dat ik reisde om misschien te vergeten Wat vergeten Wat bedoelt gij Zij zag hem vlak in het gezicht O ik zou u wel antwoorden als liPt mijn geheim was Maar bet is hier het geheim van een ander Een geheim Walk geheim miss Eva En onwillekeurig trachtte hij haar te weerhouden maar zij antwoordde acheud Kom mgnheer de Solis gij ziet toch wel dat ik scherts Laat mi gaan Er is geen geheim Er is niets Er is goddank niet eens een duel En als dat er nu wel was vroej de markies Weg was al de vreugde van het arme kind Eva werd weer ev m bleek als daar straks toen Farscas haar ondervraagd had Dus zoide zij kortaf wat gij mij zooeven verteldet toen do dokter hier was Zie mij aan Dat was niet waar Gij vecht Gij vecht met kolonel Dickson Miss Eva Ik smeek u I Om mijnent öm harentwille 0 ja Sylvia Altijd Sylvia I En gij deedt mü veil dat alles uit was dat ik jferust kon zijn gg zeidet O dat i niet goed dat ia niet goed Als gij eens wist hoeveel leed gij mij gedaan bobt Zij had groote tranen in de oogen dia zij wilde verbergen en oen oogenblik leunde zij op haar parasol om niet te vallen Hij stond versteld hij had