Goudsche Courant, vrijdag 16 september 1892

De Amerikaansohe journalist Stanhope van NetoTork Berald heefl zich met veel moed en geestkracht onderworpen aan oen zeer gevaarly ke proefneming namelqk het inenten tegen de cholera volgens bet systeem van Dr Haffkine goedgekeurd door den Heer Pasteur Maandagochtend werd h j in het Paateurs gestioht voor het eerst ingespoten en h gaf deu leisrs van den NmYork Herald nauwkeurig verslag van jjno allesbehalve aangename gewaarwordingen met bonderden duizenden cbolera mioroben in een gedeelte van zyn lichaam Dinsdag werd hg met kracfatigea smetstof ingespoten Hij gevoelt zlph ziek maar zijn toestand is over het algemeen bevsedi end De kloeke journalist die bij het heersenen van de cholera in Spanje in 1886 ook al eens een proef nam met de inentings methode van Dr Ferran hoopt zoo spoedig mogelijk naar Hamburg te gaan om daar te beproeven of hij door do inspuitingen van Dr Uoffkine bestand is tegen de gevreesde ziekte Gedurende de maand Augustus zijn door de Koninginnesluis op het Merwedekanaal te Vreeswijk geschut 1250 vaartuigen in afvaart met respeotievelgken inhoud van 114 000 en 102 000 ton Deze beweging vergeleken bij de waarneming over de maand Juli jl 800 vaartuigen op en 600 fwaaita toont aan dat het verkeer door genoemde sluis zeer is toegenomen Voor het roeereudeel is dit toe te schrijven aan de verplaatsing van het vervoer te wator tusschen Rotterdam en Amsterdam welk vervoer dat tot nu toe over Gouda geschiedde zich allengs over het tolvrij Merwedekanaal verlegt Vermeerdering van Rijnvaart zegt de SchifffakrtZeiluntf is tot nu toe niet te bespeuren Door de sluis beweslen Utrecht op het Merwedeksnaal zijn tijdens de maand Augustus van af den vierden geschat in opvaart 1260 en iu afvaart 1380 vaartuigen Ten opzichte der vaart op het nieuwe kanaal aldus deelt Schutteea mede bestaat oen belangrgk bezwaar en wel dit het schutten te Vreeswijk en Utrecht neemt te voel lg l in beslag Daar het nieuwe kanaal tolvrij is en reeds gaandeweg het srootste gedeelte der binnenvaart tusschen Vreeswgk en Amsterdam langs den nieuwen waterweg verlegd zoo gebeurt het dat de groote Rijnsohepen in de siuizon soms op 18 a 19 tjalken liggen te wachten altjr er tot schutten wordt overgegaan Met het oog hierop dat de nieuwe waterweg in hoofdzaak voor de Rijnvaart is geiiraven verdient het dus overweging lo aan de Rijnschepen recht tot voorschutten te geven j 2o de oude sluizen te Vreeswijk nog zooveel mogelijk door de kleinere schepen te doen gebruiken In De Vekker geeft een inzender in overweging de herexamens die aan hoogere burgerscholen en gymnasia gebruikelijk zgn ook bij de akte examens in te voeren wanneer de aspirant in enkele vnkkeu te zwak wordt bevonden Na drie maanden behoort dan gelegenheid te worden gegeven tot nieuw onderzoek in die vakken Do uitslag der akte examens zou er vrij wat beter door worden Eenige dames sohrgven in het Handeltblad het volgende baar in zijn armen willen nemen omdat hij bang was dat zij flauw zou vallen doch zij had reeds koortsig haar oogen afgedroogd zeggende Kom het ia niets Niets Vergeef mg deze dwaze scène heel dwaas vooral op straal Gij ziet het is al weer over K Wat Bcheeil u nu Niets Ik zie u aan ik kende u nog niet 0 ik heb ook miJD zuuwon evengoed als Sylvia Vaarwel Hij hield haar tegen hij begreep dat hg haar leed gedaan had en zeide Vergeef mij mejuffrouw I O ik vergeef u Gg wist niet Zij roikte hera niet de hand als daar strak en ging spoeilig heen zij liep hard want zij had een gevoel alsof zij zou stikken Bij de villa gekomen trachtte zij zich wat tn herstellen en sloud eensklaps tegenover Richard Norton Norton was zeer kalm en zeer bleek doch in zgn oogen lag een uitdrukking van melancholie die hera gewoonlijk niet eigen wai en Eva was getroffen door de treurige goedheid waarmede hij haar vraagde van waar zij kwam Waarom zij er zoo ongerust nitzag Norton dacht wel dat het dufl van de Solis roet kolonel Dickson het meisje beangst maakte maar hii wilde niets vragen noch ophelderingen geven Hij liet het bij eeniae algemeene woorden blijven en beval haar evenals Fargeas aan Sylvia een weinig rust en kalmte aan Nu ook langzamerhand in ons land de zoo gevreesde cholera zich vertoont zal bij menige vrouw de vraag op rijien of ook zij niet zou kunnen en moeten helpen om den gevreesden vgand te bestrgdeu Ongetwijfeld kan zij veel doen of zg bet moet doen kan geen vreemde beoordeelen daar zg alleen beslissen moet of zg iu hare omgeving al dan niet gemist kan warden Is ze echter overtuigd dat geen andere plichten haar weerhouden hoe nuttig kan zij zich maken Licht vindt men in elke plaats oene medions die bereid is de dames uie hulp zouden willen verleenen hetzg in een paar gezamenlgko lessen hetzg aan ieder afwnderlgk de uoodigo inlichtingen te geven Tot dank voor zijne moeite heeft hg dan het recht bg evenlueele heersching der epidemie do dames ter bgstand op te roepen Gemakkelijk zou het zijii indien de doctoren hiertoe bereid dit in de Mgbladen bekend maakten de bereidwillige dames zouden dan niet uitblijven Zeker zal het geen hunner berouwen bier aan te hebben meegewerkt en zullen zij later met genoegdoening terugzien op hun streven Een aanvulling zjjaer begrooting voor 18B2 aanvragende voor Ie kosten der gevangenissen zegt de minister van Justitie Het stelsel van voorwaardelijke veroordeeling bigft s ministors aandacht bezig houden van het nemen eener beslissing ove mogelijke invoering van het stelsel hier te lande kan eerst sprake zijn na de ontvangst van verachillende inlichtingen lie gevraagd zijn en na rgpe overweging van de tairgke bedenkingen tegen hot stelsel zelf vun onderscheidene zijden ingebracht Oler den invloed van het stelsel op het recidivisme moet do ervaring nog uitspraak doen Van eene toeneming veel minder van een sterke toeneming der recidive hier te lande kan moeilgk worden gewaagd Met nadruk moet evenwel worden opgekomen tegen de door niets gestaafde cnderstetling dat plaatsing in de Rijksopvoedingsgestichten het kwaad van het recidivisme in de hand zou werken Integendeel het strekt juist om dit te voorkomen en bg een aanzienlijk aantal met zeer gunstig gevolg Verder verdedigt de minister uador zijne voorstellen geeft zeer gerostitellende verklaringen omtrent den tagenwoordigen toestand van het Rgksgestieht zrDe Kruisberg en iet de noodzakelijkheid nad r uiteen om het nieuwe gesticht te Avcrccst te vestigen Het geheele terrein afkomstig van de voormalige kolonie Qma rsobans zal voor bet nieuwe gesticht niet warden gebruikt Tegen het denkbeeld om liever de bestaande inrichtingen te vergrooten verzet de minister zich bepaald met het oog op de vorming der kinderei Het hoofdcomit van het Roode Kruis heeft de comités en correspondenten voor het onverhoopt geval dat ook hier te lande een cholera epidemio I mocht nitbr3ken herinnerd aan art 26 der Algemeene regeling van de werkzaamheden der vereeni ging luidende Zoo bij algemeene rampen waters nood epidemieën als anderszins werkdadige hulp of tot het verstrekken van materieel voor de verpleging van hulpbehoevenden dringend noodig worden geacht zijn de comités bevoegd daartoe over te gaan zoolang daarin niet door anderen wordt voorzien ouder aanwijzing hoe in dal geval te handelen is Eva ging naar haar kamer en deed baar best om kalm te schijnen Norton ging naar Oeorge de Solis Hij wilde als een mau spreken met hem die zijn vriend was geweest Zou hij den markies ontmoeten George was naar huis gegaan denkende over wat Eva hem gezegd had Met een bizonder vreemd genot her innerde hij zich de voorden der kleine Amerikaansohe Er lag een bekoring in de oprechtheid van het meisje Hij voelde zich niet aarzelend want Sylvia s beeld was altijd in zijne gedachten maar verlegen Ongetwijfeld enkel nit nieuwsgierigheid zooals Bernière uit dilettantisme had hij dit kinder hart willon doorgronden Een kind ja maar zoo vastberaden en teeder in haar kleine heldhaftige besluiten Vervolgeus begon hij weer aan Sylvia te denken aan het dwaze maar onwederstaanbare denkbeeM van vluchten dat hij zijn a in ebedene had ingefluisterd Een dwaasheid gu i in tar is de dwaasheid soms niet de hoogste wijsheid Een inwendige stem zgn eigene scheen hem toe te roepen dat hij moest vertrekken Laat ons heengaan en vluchten ver van de wereld haar wetten trotsceren en voor ons zelf een nieuwe wet maken De oude drogredenen der liefde Woorden steeds herhaald zoolang de wereld beslaat en bot hart zwak i BetooveroncIo klanken die het hart der vrouwen veroveren alsof de poézie der bevrijding steeds den Zooals reeds gemeld werd is op het Fireeiland bg NewYork een hotel gekocht door een ondernemend man om de passagiers der iiNormannia en andere in quarantaine liggende schapen onder dak te brengen Dit idee vond hevig verzet bij de bevolking die gewapend met wat er maar te krggen was te hoop liep om zich tegen de landing van passagiers der besmette schepen te verzetten Men dreigde het hotol iu brand te steken zoodra een der in quarantaine ligarende schepen het eiland naderde en oeieedigde de beambten van den gerondheidsdienst die de vertrokken van het hotel gereed maken Daar de lieden niet naar rede luisterden dreigden de beambten naar den gouverneur te seinen om hulp De bewoners beriepen zich op den plaatselgken gezondheidsraad zij keerden met de beambten van Suifolk County naar hel hotel terug en verklaarden dat de gezondheidsraad uit New York ia Suffolk niets te zeggen had waarom zg voorstetdon de landing van alle passagiers wie betook zij te beletten Daarop werd aan den gouverneur geseind die antwoordde dat men zich niet mocht verzotten tegen de landing van de passagiers der yNormanuia maar uit was aan een doovemans deur geklopt De visschurs verklaarden zich bereid desnoods te vechten en schaarden zich bijeen om de passagiers op te wachten wier schip juist tegen hel vallen van den avond het eiland noderde Geen enkele loods van het eiland was echter bereid uit ie gaan en zoo moest het chip weer bij Sandy Hook voor anker gaan liggen Des naohts werd een poging gedaan om hut hotel een groot houten gebouw in brand te stuken maar de beambten van den gezondheidsdienst hielden goed de wacht De vele naar het eiland overgekomen verslaggevers van de New Yorksohe bladen verloochenden voor ditmaal hun onzgdige rol door mode op post te trekken Op een hem gezonden telegram antwoordde de gouverneur langs denzelfdun weg en zeide o a dat als de bewoners van het eiland in liet geval verkeerden van de passagiers van de Normannia zg geen offer te groot zouden achten om uit hun toestand verlost te worden Do eilanders hadden ondertusschen niet stil geze ten en van de rechtbank een bevelschrift uitgelokt waarin de landing van qunrantniue passagiers en bairage verboden werd Terzelfder tgd kwamen de passagiers in een kleine boot van Sandy Hook maar het vaartuig mocht de ongelukkige mensohen niet aan wal brengen zoodat dezen genoodzaakt waren den nacht op hot onherbergzame vaartuig door te brengen De gouverneur deed terstond een partij wollen dekens koopen en aan de passagiers zenden Op een vraag of hij het verbod zou eerbiedigen antwoordde hij Als het noodig is Maar als ik de kaptein van de boot was zou ik er een dertig d gen aan wagen on de passagiers aau l nd zetten Dal de bevolking zich verweert tegen de komst der passagiers an smette schepen gezamenlijk wel 3EI00 is intusschen te begrijpen De heer Chaloucbine de vader van da bekende Russische bankiers wss lijfeigene van den graaf Scheremetief Hg w 8 een zeer rgk koopman en val voorafging Zoolang de wereld zal bestoan en hinderpalen opwerpt voor menschelgke hartstochten zal dezelfde zucht dezelfde klank tot hetzelfde bedrog voeren Het is een lied dat elk voor zgn eigen stem geschikt maakt George zat in zijn etudeerkamer omringd door kaarten en boeken Hij was een brief dien hij aan Sylvia wilde zenden begonnen had hein verscheurd en opnieuw begonnen hij wilde haar duidelglter zeggen n it hij haar slechts had toegefluisterd Zgn moedor was binnengekomen on had hem verrast terwijl hij koortsachtig aan het schrijven was en een onvoltooid brietje schielijk in een vloeiboek verborg Een oogenblik was do markiezin in verzoeking geweest om haar zoon te vragen aan wie hij schreef en waarom hij dit zoo in het geheim deed Maar zij wist dat zij toch geen antwoord zou krggen en zij was te veel vrouw om niet een deel der waarheid te raden Zij was er zeker van dat die brief bestemd was voor mevrouw Norton Wat zou hij voor dwaasheden ver innrn dacht zij Misschien zou zij het hem gevraagd hebben als de bediende niet juist was komen zeggen dat de heer Richard Norion den markies wenschle te spreken De moeder werd ongerust en zag baar zoon aan die eer kalm en glimloohend om mevrouw de Solis gerust te stellen antwoordde Het zal mij zeer aangenaam zijn Laat mijnheer binnen komen Wordt vervolgd had den graaf reeds meermalen 50 000 roebel aangeboden indien deze hem vrij man wilde verklaren doch de graaf had elk aanbod afgeslaijen Clialouchiue was daarover zeer mismoedig want daar lijfeigenen geen testament mogen maken zouden zijn zonen niets erven en mochten zg bovendien niet trouwen zooder de toestemming van den graaf Eens besloot hij een laatste poging te uagen Hij ging naar St Patersburg en nam een vaatje oesters mede als geschenk Hij kwam juist bg den graaf toen deze zgn vrienden een feestmaal gaf Hij zette zijn geschenk in de gang en kreeg toegang tot den graaf Zopdrn deze den rijken lijfeigene zag wist hij al de reden van zgn bezoek en zei do Gu mnnr weer heen Al je pogingen zgn vruchteloos ik heb je roebels niet noodig Maar wacht eens ik zou mijn vrienden graag op oesters trakteeren maar die zijn in de geheele stad niet te krijgen Zoo je mij een vaatje brengt ben je vrg Chaloucbine nam de vrienden van den graaf tot getuige en haalde zgu geschenk De irrauf was wel wat verwonderd doch hield zich goed en onderteekende ten aauschouwe en onder t gejuich zijner vrienden de acte van invrijheidstelling Toen zich tot den nu vrgen schatrijken koopman wendende noodigde hij hem beleefd uit mede aan te zitten In de Schaakrubriek van het Amsterdamscue Weekblad lozen we Lasker heeft te Newcastle opnieuw t bewgs geleverd van zijn waarlijk phenomenalu begaafdheid Wat originaliteit van spelvoering betreft vooral iu de opening staat hg ver boien zijn Innilgenoot ï irrascb ook iu natuurlijken aanleg en vlugheid vnii combineeren is hij o i don Neurenbergschen wonderdokter den baas Wij hadden herhaaldelijk gelegenheid beide meesters bij hunne matchpartijon gade te slaan en t verschil zoowel in gedachtengang als de wgzo waarop zg tot een conclusie geraken was duidelijk op te merken Tufrasch doet geen zet voor alle gevolgen haarfijn berekend zijn Gedurende de geheele partij tuurt hij onafgebroken op t hord en gunt zich geen oogenblik ontspanning Met dat ai is zijn spel toch hoogst eenvoudig en t tegendeel Van imponeereud Zooals bij de meeste spelers van dit kaliber komt ook dr Tarrasch kracht t best uit waar hij tegenstanders te bestrijden heeft wier apel een meer agressief karakter draagt Door een enkelen eonvoudigeii zrt weet hij vaak als met een tooverilag do hefstiaste unnvullcu te niet te doen Zgn pariij met Blackburne te Breslau en vele andere zgn daarvan treffende voorbeelden Lasker vat zijn taak gemakkelijker op Terwijl Tarrasch voorlduiend in tg dverlegonheid verkeert een natuurlgk gevolg van zgn veregnaude bcrekonin gen behoeft men bg Lasker nooit lang op een zet te wachten Met berekeniugin of ontleding eener positie laat hij zich zelden in bij hem beiust alles op iatuitie en zijn onfeilbaar scherpe blik bezorgt t overige Toch blijft t do vraag of al deze schitterende hoedanigheden iu staat zijn op t eenvoudige kalme en correcte spul van Torrasch impressie te msken De tgd zal l moeten loeren beiden zgn jong en een duel is vroeg of laat onvermijdelijk Bird bracht t er zoo mogelijk nog treuriger af dan Blackburne wien t gelukte nog 4 partijen tot remise te brengen Er werden sleohls 4 partijen gespeeld want Lask r wou alles do sohakors te Newcastle moesten zich dus quantitatief met weinig tevreden stellen Volgens Ie Temps zou do verkiozinif van een 1 generaal der Sociëteit an Jesus te Monaco plaats hebben Van zeer bevoegde zijde vernemen wij zegt I de Maasbode dot het Parijsche blad onjuist is i ingelicht en dat de soraenkomst der electoron in Spanje zal plaats hebbon en wel in het klooster te Loyola De wijzigingen in het besluit van 15 Juli 1891 ter uitvoering der Arbeidswet worden door het Fad besproken Genoemd besluit had ter doel te bepalen welke soorten van arbeid wegons hel daaraan verbonden gevaar voor personen beneden zestien jaar en vrouwen geheel verboden zullen zgn en welke andere soorten arbeid alleen mot inachlnem ng van do vastgestelde voorwaarden aan die personen zullen zgn vergund Over het geheel nu hebbon de wgzigingen die met 1 Sept 11 in werkingjradon niet veel te beteokenen Alleen ten opzichte van het beroep van ee i zioh bezwaard gevoelend industrieel is oen wgzio ii r van laoT Volgens hot besluit van 1891 had hij zioh net zijn bezwaren tegen een beschikking van il inspectair te wouden tot don Minister van Juslitte die besliste na het bezwaar chrilt in handen te hebben gesteld van de gezamenlgko mspocleurs en na het verslaij to hebb m ontvangen van hun onderzoek in loco Thans is de Minister Tan Waterstaat m t da beslissing belast gelgk dan ook op gezamenlgk voorstel van den Minister van Justitie en Waterstaat en niet als in 1891 op voorstal van den Minister vau Justitie gezien het nader rapport van den Minister van Waterstaat de nieuwe maatregel is uitgevaardigd Maar bovendien wordt niet het bezwaarschrift in handen gesteld van de gezamenlgke inspecteurs maar met een ingewonnen rapport van den bevoegden insppclour om advies in handen van de Kamer van Koophandel en Eabriekuu of bij gebreke van zoodanig college in honden van B en W Voorts is geon termijn bepaald voor de beslissing des Ministers volgens hot besluit vun 1891 was daarvoor een maand gesteld en is uitdrukkelijk voorgeschreven dat de betrokken industrieel tot geenerlei verplichting is gehouden zoolang de Minister niet heeft beslist Nu acht het Fad het een bepaalde fout dat geen termijnen zijn gesteld Motieven voor vertraging kunnen er velerlei zijn Ook het inwinnen van advies by de Kamers van Koophandel of bij de colleges van Dagelijksch Bestuur bevalt aan het blad slechls matig daar het gevaar van eenzijdige voorlichting daardoor allerminst wordt uitgesloten Er is immers aan het departuiuunt van Justitie oon wetsontwerp op de Kamers vttu Arbeid in bewerking In dat geval hoopt het Vad t dat het de bedoeling y al zijn wanneer die Kamers eenmaal in werking zijn getreden ook haar advies te doen inwinnen wat meent het blad een heilzaam tegenwicht zal kunnen bieden tegen eenzijdig advies der audere lichamen Dan heeft het blad nog wat aan te merken op de redactie van enkele artikelen en doet daar uitkomen wat eigenaardige kunstgewrochten do Nederlandsche wetastyl baart Over t geheel echter mogen de wijzigingen al zgn ze ook onbeteekenend wel vorbetoringeu heeten En het Vod heeft m t genoegen gezien dat de Regeeriug geweigerd heeft toe te govon aan de agitatie onmiddellijk na de verschijning vun den maatregel van 1891 van enkele industriucle contra uitgegaan Buiteolandscb Overzicht Iu Rusland waren op 9 Sepl 5654 gevallen en 2310 sterfgevallen aan cholera te Petersburg op 10 Sopt 62 gevallen en 26 sterfgevallen De epidemiemuet de laatste dagen ia de hoofdstad eeuigszinsafnemen Do troepen die naar d iWblga distrioten waren gezonden waar de cholerif opi oeron dreigden zgn naar hun garnizoenen teruggekeerd Volgeus latere berichten moet het aantal slachtoffers in Rusland tot 30 Aug hebben bedragen 144 590 personen waarvan lu du Kaukasus alleen 53 159 menschen In sommige kranten wordt de Duiiscbe Regeering er een verwijt van gemaakt dat terstoi d na het uitbreken van do cholera in Rusland de grenzen niet voor de landverhuizers zgn gesloten Ware dit geschied zoo redeneert men dan zou Hamburg uiet zoo geteisterd zgu eene redeneering die iu zoover juist is dat werkelijk de besmetting te Hamburg i uitgegaan van do barakken waurm de landverhuizers werden behandeld Het blijkt nu dat bij geuoemde Regeeriug wel overwogen is of men do grenzen voor dit vervoer zou afsluiten maar uat men spoedig daarvan teruggekomen is omdat men daarmee een nog grooter gevaai liefC immers laat mon de landverhuizers langs do gewone wegen toe dan kan men ze nagaan en o i lor toeziclit stellen verbieilt men den invoer aan worden zg over de grenzon gesmokkeld en dreigen zg hel geheele land aau te steken De onderviuiiiug heeft heeft het Rgksgezond heidsbureau in het gelijk gesteld door de landverhuizers in Pruisen overal stipt na te gaan heeft men voorkomen dat er iu Pruisen een cholera haard is gevormd het zoo bedreig o Berlgu is geheel vrij bebleveu Gladstone heeft op zijn reis naar Wales waar hg zgn ouden vriend sir Edward Watkin ging bezoeken te Carnarvon eene ledevoeriug gehouden Hij prees de bewoners van Wales voor hunne belan rsiel iiiig lu de zaak dir Ieren en noemde de Eome Ritle van de vragen van den dag do belangrgkste Gladstone beloofde dut hg Wales TOJr zijn flinke hulp du ulgemeeene verkiezingen zou belooiien door het verlangen der inwoners tut afsehafliiig eener siaaiskerk in de ni uwe parlemeutszittmg ter sprake te brengen In du op Dublin Castlugehüutlen raadsvergadering welke door Morley werd bygewoond is besloten tot opheffing van alle bepalingen weiku nog kruohtens do lerseho dwangwet bestaun De Inaépendance beige meldt dat het verbod tot in en doorvoer van rundvee t chapen eu geiten uit Nederland zoomede van slalrai st binnenkort door den minisler van landbouw zal opgeheven worden De Neue Nreie Presse busprookt naar aanleiding van de Columbusfeesten te Genua de verhouding tusschen Iialie en Frankrijk Het is niet onmoitelijk zegt het blad dat de Columbusfeesten aanleiding zullen geven tot eene betere verhouding tusschen Frankrgk en Italië en dat dus de feesten onmiddellijk politieke gevolgen hebben Dit moet echter niet overschat worden en men moet ze niot beeohouwen zooals sommige Fransche dagUauen al het begin van de ontbinding van het Drievoudig Verbond I It lie he ft d overtuiging veld gewonnen dat welke offers het Drievoudig verbond ook moge eischen toch nog groote inspanning van Italië gevergd zou worden indien het geheel alleen tegenover Frankrijk stond De Italiaunsche politiek heeft niminei overgevoelige ene genheid voor Frankrijk getoond De verbetering der betrekkingen tusschen Frankrijk en Italië schaadt volstrekt met de belangen van het Drievoudi Verbond Integendeel zij zal aan het Verbond te r roede komen als Italie s welvaart door minder heftige handelsmededingiug verbetert Daarom gelooft het blad dat de wisseling van beleefdheden tusschen Frankrijk on Italië te Genua volstrekt met behoeft te verontrusten Men weet dat Bismarck in den laatsten tiid weerherhaalde malen heeft aanbevolen een parlementairemeerderheid te maken uit do niiddelpartijen d w zuit do gematigde conservatieven gewoonlijk vriioonsoivatieven genoemd en de nationaalliberalenDat 18 een oudstokpaardje van den oud Rijkskanseller toen hg nog aan het hoofd van het Rijkstond was hg in dien geest werkzaam en men zouhem vader van het kartel kunnen noemen den noamdien men vroeger aan do veroeniging van de remaligdeu gaf Bg de laatste Kijksdagverkiezingen werder van links en rechts door radicalen rooden zwartenen witten zoodanig storm geloopen op het kartel dathet bezweek wat te gemakkelijker ging omdatde Regeering zich tegen het gebruik geheel onziidiehield Een Berlijnsch correspondent van de N Zurich Zeit heeft nu het voorstel vah Bismarck aan een nader onderzoek onderworpen on komt tot geen zeer gunslig resultaat niet zoozeer wat het plan zelf kiangaat als wel wat de uitvoering betreft Deze Rijksdag dus redeneer hg kan moeilgk worden ontbonden Dood Caprivi dit dan zou men he terstond tegemoet voeren Ziet ge wel zonder Bismack gaal het met Mot dez i Rijksdag zal Caprivi zich dus moeten beh ilpen Welnu de neuzen geteld de lioofdpartgen eu haar aanhangsels In den Rijksda vindt men Centrum 110 Polen 16 Elzassers 9 Welfen 11 conservatieven 67 anti semieten 5 te zamen 218 vrg oonservatioven 19 nationaal liburalon 42 vrijzinnigen 67 volkspartij 10 sociaal democraten 36 te zumon 174 Eigenlijk moeten er nog 5 bijgeteld worden maar d it zijn wilden zij staan buiten elk partijverband Men ziet dus Bismarck heeft oed praten j do hesto stuurlui staan aan wal 218 tegenover 174 de sociaal democraten nogal meegerekend hoe zou de fiogoering hior een meerderheid van gematigden uit kunnen kloppen In den Pruisisehen Landdaj staat de verhouding al even ougunstiz Conservatieven 125 Centrum 98 Polen 15 te zamen 238 Vrij conservatieven 65 nationaalliberalen 85 vrijzinnigen 28 te zamen 178 Derhalve 238 tegenover 178 Het eenige wat de Landdag voor heeft is dat er nog een blauwe meerderheid zou kuunen worden gemaakt d w z een meerderheid uit conservatieven vrijconservatieven en natiouaal liberalen wat in den Rgksdag met eens hut geval is Maar hier iou toch een kartel kunnen gemaakt worden De Regeering kan echter moeilijk in den Landdag een andere meerderheid zoeken dan iu den Rijksdag FOSTER JCT mi LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Augustus 1892 an Gouda aan Wed H Poelak irasterdara Wed Oudenaarden raaflan l Arnhen A Ebbers Leidep W H Ruwe Uirecht D van Driel llotterdam H L Edmund Santfoort H P Volioort Philadelphia Amerika Van WADDINGSVEEN G V Woudt Alfen n d Rijn Gouda 15 Sept 1892 De Directeur van het Postkantoor VOBSTER MARKTBERICHTE JM Gouda 15 September 1892 Granen waren heden ruimer aangevoerd Tot dooreen vorige prijzen werd bgna alles verkocht Tarwe JarigoZouuwsche ƒ 6 50 a ƒ 7 50 Nieuwe dito ƒ 7 25 a 7 75 Afwgkendo 5 25 a ƒ 5 50 Polder f 6 a ƒ 7 Rogge Nienwe Zeeuwsche