Goudsche Courant, vrijdag 16 september 1892

t ADVERTENTIfiN tegen Noreniber een II K DIENSTBODE Tan goede gelaigen voorzien WesthaTen B 159 Het beste Poetsmiddel is thans PÖETS PASTA DE SABEL Zaterdag 17 September 1892 N 4940 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aizoaderlgke Nommera VUV CENT E N D6 Inzending van advertentlên kan gesobleden tot edii uur des namiddags van den dag der uitgave f 5 25 a ƒ 5 75 Biiitonlandsclie per 70 kilo ƒ 5 a 5 26 Gerst Nieuwe winter ƒ 4 25 a J 4 60 idem Zomer 4 a 4 50 Chevalier ƒ 5 25 ƒ 6 75 Haver Nieuwu per heet ƒ 3 25 i 3 70 per 100 kilo ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Hennepiaad In i landsch 10 a ƒ 10 60 Buitonlaudsch f 6 i a ƒ 6 50 Kanariezaad ƒ 12 50 ü ƒ 13 60 Erwten I BuittiiilandacbH voererwten per 80 K G f 6 40 a I ƒ 6 60 Büoiieii Nieuwe Bruineboonen f 9 50 a ƒ 10 50 Koolzaad ƒ 7 75 a ƒ 8 40 Maïs per 100 kilo Bonte Amorikaansohe f 6 40 a ƒ 6 60 Cinquantine ƒ 6 60 a ƒ 90 Veemarkt Melkvee oede aanvoer handel on prijzen mati Vette varkens goede aanvoer handel minder 22 a 25 et per half K6 Biggen voor Kngeland goede aanvoer handel vIuk 21 22 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel beter ƒ 0 85 a ƒ 1 50 per week Vette schapen goede aanvoer handel traag ƒ 14 a ƒ 20 Nuchtere 1 kalveren redel aanvoer handel gewoon ƒ 5 a 12 Graskalveren weinig aanvoer handelflauw ƒ 15 Ia ƒ 30 I Aansevoerd 117 partyen kaas Handel vrijwel Istc Qoal ƒ 27 i ƒ 29 2de Qual ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere ƒ 30 i 32 Noord Hollandscho ƒ 25 ü 29 I Boter weiiiiu anvoer handel vlug Goeboter 1 60 a ƒ 1 60 per kilo Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 per kilo KüEPORI E TÏ G De BÜRüEMEESTER an Gouda brengt ter algemeenu kennis dat uaostaaadun Zondoff deu 18n September 1892 des namiddags twaalf uur up het Raadhuis niet alleen voor miurerroogenden maar ruor teder tie zich da rtoe aanmeldt gelefceuheid zal bestaan om zicb i ehütil kostelooB rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten GOCDA den 15 Septemlier 18V2 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN 340 Staats loterij 5de Klasse Trekking van Donderdag 15 September No 2606 9330 en 9451 ƒ 1000 No 5204 8 50 en 17166 ƒ 400 N o 20448 ƒ 200 No 163J 7831 10477 11842 1S5U n 14748 ƒ 100 Hrijien van ƒ 70 205 1936 4851 8385 11434 14268 16927 18593 215 2148 4366 8435 11460 142 7 16941 18869 270 2230 5j90 8475 11541 14375 17009 18877 500 2238 5253 8829 11572 14745 170IU 19312 632 2485 5332 8935 12096 14807 17151 19350 635 2761 6466 8980 12176 14875 17189 19657 887 29 25 5496 9035 12316 14877 17251 19683 881 2944 5606 9112 12347 14977 17Ï87 199B0 3183 5600 9164 12465 15010 17530 20028 3455 5967 9196 12611 15020 17S67 20163 948 3635 6014 9410 12962 15552 17610 20209 101I 3734 6154 9536 12968 15637 17750 20244 1053 3792 6273 9599 12973 15869 7761 20366 1095 3955 8334 9751 13173 16105 17812 20366 1131 4163 6427 9785 13398 16220 17821 2U370 U8U 4177 6847 9804 13399 16235 17S48 20514 1210 4192 7310 9819 13412 16307 18034 20548 4225 322 9946 13455 16525 18051 20576 4285 7461 10604 13611 1 574 19243 20702 1274 4336 7594 10681 13921 16753 18310 20761 1364 4448 772110784 13943 16798 18321 20772 1674 4563 8083 11205 14053 16805 I836Ó 20976 1717 4602 8322 11386 14145 16824 18576 z0988 1741 4799 8358 11399 14171 Trekking van giateren komt nog bij No 51 ƒ 70 Burgeriy ke Stand GEBOREN 13 Sept Hendrika Therosia Johanna Maria ouders C W F Doorman en A C T M Kleijntjeas Pielernella Theodora ouders G J D Arends en L van E Cornelis Jacobus ouders J van Vuuren en E Straver 14 Flora Cornelia ouders F van Utrecht eo A M Smit Geertje ouders D rte Held en L P van der Sloot GEHUWD 14 Sept A van iler Sta re en C van gchaik B Bonwman en H Seijffers M J Hageman en T Molenaar C VeehoeVeu en P Spec Reeuwijk GEBOREN Jau ouders A Treure en A van Roon Arnoldus Pieter ouders R Hendriksen en M van der Lee Alida Johanna ouders A van Vliet ei C M Klever Willem ouders L Schouten en J Hofland GEHUWD D Oost rwijk en E Schouten FBMSCEE STOOMVEEVEEU Gheoiisohe eo Zwilsersche WasscheriJ Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam i poiieerd t abnclumerk Specialiteit Toor het stoomen en Terven van alle Heerenen Uameskleediugstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Taielkleeden Trjjpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitnren Neteldoek Talles Kanten Veeren eni orftat rtaarm VEKEENIQD ia wot tot nu toe niet w rcrsrorien pen onovertroffen Poete nidd l vooi Mottileaen Glaswerken tagel k rlatuiet vlett uiet stuift de voorwerpe u uiet An lot j fi vergift bevat en daftrbt vlutj en zimWl jk MCFKt iiet beste voor ieder die tepoeteeuhfeii AIosi verkrng baar 6 ceuta per atUKje r u t olle l fe Hotlanrltiche ebruikutuuiwn iux 0 tiera U Affenten vrcr Nederiamf Pa Koianiaii H ƒ t I£ i h H ZONKN te W ormorv er i OT eniiri Srooiere pUaE eii ord n noj uKtluiirndc DKroiverkooDttni caMMihi Condiuco op aanvnag Alle goederen knnnen in elkander blgren en worden onjichadelgk roor de gezondheid biéwerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken VAN OS Az Kleiweg A No 73 LOTEN in de VEHLOTING BIJ GELEGENHEID DER T7 rlje E= aaxd e3a 32CLaxls t ZIJN TB BEKOMEN BIJ A BRIL KMA Lan e Tièndewe PRIJS f 1 11 LOTEN voor ƒ 10 Het groote aantal zenuivkwalen vau zeuuwhoofdpyn f tot de voorafgaande kenteekenen van upopleiie herseiiberoerte te trotaeeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zg door het gebruik maken van deu eeovoudigsten weg namolyk langs de huid eene physiologische onulekking gedaan heeft die na bouderde proefnemingen thans over de gelieele wereld verbreid is en terwijl zq in weteuscfaappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens ocne weldaad blgkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid Deze geueeswij e is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Uomau Weissmauii te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan ia eene óO jarigo praktijk Door wasBcbiag VSO bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesohlkte stoifaa door de haid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Het deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje QyER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voorkoming en genoEiug binoen korten tijd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelyke veihandulingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewgd zyn zoomedu afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P MÓOière mod dr profOBSOr aan dö polyklmiek te Parijs rue Rougemont 10 Steinzreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te Cnarenton S nitSt8rath Ur Cohn te Stettn urossmnan med dr arrond arts te Jöhiingen Dr P Porestier geneesharrdireoteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Schering kasteel Outeufels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor zennwlijders te Parits rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts ti Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te fca Farrière Eure lid van den Consell Central d hyglène et de Santé in Frankrijk eu vele anderen Aan allen wier aenuwgestel meer of minder aangedaan is otaan zoogenaamde zenuwacbtigh id Ujden waarvan de kenteckenen zijn chronischo boofdpljn migraine rschele hooMiAjn bloedaandrang groote prikkelbaaheid gejaagdheid slapeloosheii lichamelijke onrast en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte gotrolfen werden en nog lijden aar de gevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot sproken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van gebeugen enz enI zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door do I kende middelen als out oudiiig8 eu koudwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebadei geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ton slotte zij die vrees gevoelen VOOT beroerte en daartoe reden hebben wegeus verschijnselen als ZlCh aanhoudend angstig iroelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker wordeu voor de oogen drukkende pUn onder bet voorhoofd suizing ia de ooren bet voelen van kriebeling in en bet slapen van banden en voeten aan al deze dne oategoricn van ZenuWlijderS als oot aan jOngO melSJeS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfe aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestelijke reactie willun voorkomen wordt dringend aangeraden zioh hot boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOB en franco verzonden wordt door LEMAIRE Go Apothekers te Parijs rue de rUchiquicr 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze vau liOMAi WEI8SMANi Oud Olfioier van gezondheid eere lid der Italiaanache Saniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Allisterdaill door M CLEBA V Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van ÜWTKS KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBY PORTOK Oudegmcht bij de Gaardbrug F 160 Gouda Snelpersdruk vs i A Brimckan SiZoon De uitgaTe dezer Ooorant geacbieut dagelgks met aitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 BINNENLAND ÜÜUDA IB September 1892 Zondag 18 September les middags te 12 g uur zal op de bovenzaal van de Haimonie eene vergadering met genoodigden plaats hebben van do afdeeling Gouda van het Algemeen Nederl Werklie denVerbond Als spreker zal optreden de heer T G O Valette die het onderwerp zat behandelen Het onderwijs en de politiek voor den werkman Teugevolf e van het voorkomen van een geval van diphtheritis bij een schoolgaand kind aan de buurtschap de Hotte onder de gemeente Zevenhuizen is de openbare school aldaar gedesinfecteerd en vooiloopig gesloten Van de 195 gemeentea in deze Provincie z n er 153 met schuld bezwaard waarvan het totaal op 31 December I8U1 bedroeg 48 I4 334 68 op 31 December 1890 beliep dit beilrag 49 552 458 35 Naar aanleiding van de bedenkingen tegen ile broodprijzen door eenige ingezetenen ingebracht hebben de bakkers te Boskoop dien prijs met 2 et per kilo verlaagd In De Oorlogakreet is aan do soldaten van hot Leger des Heils aangezegd zich bij dag en nacht gereed te houden tot het verplegen vaii olioleralijders waar dat ook geweusoht wordt De openbare beraadslaging over de vermogenbelasting en de overige belastingontwerpen is tegen a s Donderdag 22 dezer des voormiddags 11 uur in de Eerste Kamer der Staten Geueraal aan de orde gesteld FEVILLETOIM SBlv £Z3 1D VU het Framch XI 49 lk laat u alleen zeide de markieziu voordat Norton nog binnen was Maar wat komt hij hier doen My bezoeken Hij mag mij toch wel komen bezoeken P BeIoof mij dat gij mij straks alles zult verielleu wat hij u gezegd hoeft Wat zou hij mij dan mouten zeggen Beloof het mij zeide de markiezin vast 0 met genoegen Ik beloof het u Richard scheen een weinig ontstemd toen hij raeTrouw de Solie zag maar zij nam zeer spoedig afscheid van hem daar zij niet onbescheiden wilde zijn en vertrouwende op do belofte van haar zoon had zij den moed om naar haar kamer te gaan zonder zelfs uit do eerste woorden van Norton te willen opmaken of hij als vriend of als vijand kwam De eerste oogenblikken vau het fcsprek van Richard met haar zoon zonden haar reeds alles gezegd Da Commissaris der Koningin in Zuid Uolland heeft aan de burgemeesters dezer provincie op voorstel van den adviseur van het ministerie van binnenlandsche zaken waarnemend inipeeteur van het geneeskundig staatstoezicht in Zuid Hoj nd in overweging gegeven de geneeskundigen in hiMme gemeente uit te noodigeii hem uiet alleen van geval van cholera asiatica maur ook van cholera nostras in hunne gemeente voorkomende kennis te geven Dit voorstel is gegrond op de overwoging dat de differentieelo diagnose tusschen cholera nostras eu cholera asiatica vaak moeielijk is het daartoe te baat genomen bacteriologisch onderzoek dagen duurt en het nemen van maatregelen dientengevolge langer wordt verdaagd dan in het belang der zaak gewenschtis De burgemeesters worden daarom uitgenoodigd vau dergelijke gevallen oumidilellijk rechtstreeks aan deu inspecteur per telegraaf mededeeliug te doen terwijl iniusschen waar noodig do ter afzondering en outsmetting te nemen maatregelen zonder tijdverlies in overleg met de cholera commisst en behandelende geneeskundigen onverwyld kunpea getroffeu worden Tnant wordt aan de burg4nMSi3r verzacht dea inspecteur opgaven toe te tebden van de gevallen van cholera nostras van 1 14 September geconstateerd met vermelding van hun verloop Volgens een bericht uit Den Haag in de Indépmdance Beige zou tot het tweegevecht tusschen den Duitschen en den Spaanschen legatie socretaris aldaar aanleiding gegeven zijn door een twist bij het spelen van lawo tennis De getuigen zouden te vergeefs pogingen hebbeu aaugewend om den twist in der minne te doen beëindigen Het duel had plaats op 25 pus afstand Op het commando van den getuige die den strijd bestuurde hief de Spaunsche diplomaat den arm op eu schoot in de lucht Op hetzelfde oogenblik werd hij door den kogel van zijnen tegenstander in de heup getroffen f hebben Zoodra de markiezin weg was zag Norton George aan die hem een leuningstoel aanwees voor zijn schrijftafel on terwijl de Amerikaan ging zitten zeide hij zeer koel Gij begrijpt wol waarom ik bij u kom Neen antwoordde de markies Gij duelleert van avond hg haalde zijn horloge uit binnen vijf uren duelleert gij met kolonel Dickson Ja zeide de Solis Be ontmoeting had dezen morgen plaats moeten hebben Zy is op verzoek der getuigen van den kolonel tot vanavond uitgesteld Gij zijt goed onderricht antwoordde Soliseenvoudig Gij begrypt dus vervolgde Norton kalm dat ik ook de oorzaak van dit duel weet George zag den Amerikiian aan l e Yankee wilde zijn oogen koel en kalm doen schijnen maar een vlam een koortsgtoed blonk er in Als gij de oorzaak onzer ontmoeting weet antwoordde de markies dat weet gij ook dal zij eervol is voor mij en voor de persoon die ik verdedig Gij noemt haar niet dus toont gij zelf dat gij niet het recht hebt om haar te verdedigen Do markies trachtte te glimlachen Een eerlijk man heeft aliijd hot recht iemand te verdedigen wier goede naam belasterd ivordt ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEES worden berekend naar piaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen iu het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschgnt Volgeus dezen correspondent was er wel een arts bij het tweegevecht tegenwoordig namelijk dr Peith De toestand van den gekwetste moet bevredigend zijn inen hoopt dat hjj binnen oen veertien dagen weer op do been zal zijn Woensdag ochtend is baron Gaertner zijn kaartje komen brengen aan het hotel waar de door hem verwonde collega wordt verpleegd Voor de Kotterdamsche Hechtbank stonden gisteren terecht K Klbick 26 jaar zeevarende eu J H Koflijberg 23 jaar los werkman beidon te Rotierdam wonende beklaagd vau in den uach t vau 1 op 2 Juli jl omstreeks 4 ure eii derhalve in den voor de nachtrust bestemden tjjd te Botterdam Ie zamen eu in vereenigiug in de woning van den heer mr H C Rósingh aan deu Nieuwen Binnenweg no 302 waarin zy toegang hadden verschaft door verbreking der sluiting van een raam en door iuklimmiug door dat raam met het oogmerk van we derreohtèlgke toeéigening hebben weggenomen versofaillende gouden zilveren eu fantasie artiketen alles as gemelden heer toebehooreude Dertien getuigen werden iu deze zaak gehoord Uit hun verhoor bleek iu hoofdzaak dat de heer B in de maand Juni mot zijne familie de stad verlatende alles in zyn huis in goede orde achterliet Een paar dagen vrfór den len Juli was alles in denzelfden staat aaagetroffen door eene bediende van genoemden heer met het toezicht over het huis belast toen in genoemde u nacht e n agent van politie eeiiig geritsel hoorende iu den tuin achter bedoeld huis en over de houten heining daarvan kijkende 2 persouen waarnam een van wie gevraagd wat zij daar deden leu antwoord gaf daar bloemen gestolen te hebben Daar zij over de heining wilden ontkomen waarschuwde de agent daar tegeu waarna zij door de openstaande tuindeur zich in het huis begaven hoorende toen die agent iets hard neervallen Op hel maken van Niet wanneer zijn l escherming haar op nieuv blootstelt aan la ter zeide Norton Tegenover elkander gezeten kruisten de blikken der beide mannen zich alsof hunne degens zich kruisten en trachtende kalm tf blyven tegenover den man die zijn r cht eischte antwoordde de Solis Zoodra ik den laster kende beu ik recht op het doel afgegaan I Welnu sprak Norton als gy voor een eerlijke vrouw duelleert compromitteert gij haar Ik alleen hob bet recht om voor haar eer die de mijne is op te komen Dat wil zeggen Dat gij niet met kolonel Dickson zult vechten en dat de kolonel die mevrouw Norion buleedigd heeft mij rekenschap van die beleediging zal geven Solis bleef een oogenblik zwijgen toen terwgl zijn lippen zich even samentrokken als om de onmogelijkheid uit te drukken dat men de tegenstanders zoo zou kunnen verwisselen zeide hij Ik heb den kolonel miju getuigen gezonden De ontmoeting is bepaald Het uur is afgesproken Onder geen voorwendsel zou ik weg kunnen bleven van een samenkomst die ik zelf verlangd heb En toch antwoordde Richard driftig moei voor de eer van haar over wie gij spreekt kolonel Dicksons tegenpartij de man van mevrouw Norton zijn Waarom Gij bogrypt mg niet xeiue Norton liorLif j Wij