Goudsche Courant, zaterdag 17 september 1892

alarm rerschenen er spoedig een paar burgera die lich Toor het huis posteerden met eenige politieagenten met het gevolg dat beide beklaagden op het dak van een aang o end huis wenlen gearresteerd By een vervolgus ingesteld onderzoek in huis bleek dat op den drempel der tuindeur lagen 9 zilveren vorken verder op verschillende kamers kasten openatanden laden daaruit ontbraken en verschillende voorwerpen niet meer op hunne plaats waren doch overal verspreid lagen waaronder verschillende gouden en ïilveren voorwerpen die lich bevonden in eene logeerkamer bovtin in het pand gedeeltelQk onder de dekens in een ledikant gedeeltelijk voor dat ledikant Een paar dagen later werd nog in een dakgoot gevonden een zilveren oorhei gulgk aan de daarbij beboorende die zich nog in het pand bevond waar de diefstal had plaats gehad Beide beklaagden bekenden in het huis te zijn geweest doch ontkenden den diefstal De ie verlÉlaarde zyn mede bekl ontmoet te hebben nabij de Tuinderstraat door dezen op een paar borrels te iqn onthaald en vervolgens op diens verzoek met hem mede te zijn gegaan naar den Nieuwen Binnenweg te Rotterdam waar die makker over een heining was gegaan vervolgens door een raam in huis en daar ongeveer drie kwartier waa verbleven Toen later de politie was gekomen eu hq door het huis was gegsan had hg ezien wat daar binnen was voorgevallen Do 2e beklaagde daarentegen verklaarde op verzoek van den Jen te zgn medegegaan die hem had vertoond een doosje inhoudende eenige zilveren jieraden en mededeelende dit in een tuin gevonden te hebben waaruit hg twee mannen had zien kpmen en bet denkbeeld had geopperd dat daar wellicht nog meer voorworpen konden liggen Het O M bracht namens de justitie dank aan de pnlitie die door hare houding de oorzaak is geweest dat deze beide gevaarlijke personen gisteren terechtstonden voor dezen op heeterdaad betrapten diefstal Aantooneode dat niemand anders dan zij zich aan dit ernstige feit hebben schuldig gemaakt vorderde het ieders veroordeeliog tet vqf jaar gevanjueoisstraf e toegevoegde verdediger mr J L Nierstrasz de aanwijzingen te zwak oo deelende om te komen tot eeno veroonteeling van bekl Koffijberg vroeg diens vrijspraak en refereerde zich ten aanzien van den len bekl aan het oordeel der rechtbank Uitspraak over 8 dagen Maandag was het 0 jaar geleden dat de Xed Ter tot afschaffing van sterken drank wen opgericht Be Folknriend het orgaan der vereeniginz wijdt in gebonden vorm eenige woonlen van dank aan den eeoig overgebleven oprichter rar J Heemskerk Az Het nil lulleu van het congres dat de vorige week zou plaats gehad hebben waren de tgdsomstandigbeden gunstiger geweest heeft tevens belet dit feit te herdenken Bij telegenheid der eerstvolgende algemeene vergadering die te Rotterdam zal plaats vinden zal echt r de secretaris eene rede houden aan het 50 jarig feest gewgd onderdeelen geeft de minister nog eenige belangrijke verklaringen De Igfrenten zullen niet onbelast wordeu gelaten maar door do vermugens belastina warden getroffen Een winkelier is niet verplicht alles wat op 1 Mei aan sobuldvorderingen b j hem te boek staat voor de nominale wnardo aan te Keven zoodat h j rekening mag houilen met wanbetaling eu ook met uitstel van betaling B j het wetsontwerp betrekkelgk le grondbelasting dat weldra het departement van 1 inanciëii zal verlaten wensoht de Regeering herziening van de schatting voor de gebouwen van den lanilbouw Tevens is hij voornemens vermindering van de rechten op huurcontracten voor te stellen ter gelegenhe id van de nigcheale herziening der registratie belasting als in den ban gedaan kan voorstellen en een beroep doen op de mcnschelgke en stantkundize sympathie Zg was bereid voor de onderdrukte sociaal demooratie op te komen voor de tegen de regeling van staat en gezelschap strgdende pnrtg is zg niet te huis omdat zij geheel andere staatkundize en sociale doeleinden heeft Sociaal Weekblact Do Standaard schrgft onder den titel Quarantaine het volgende Op veraohorpiiig en verbetering van hot stelsel van quarantaine zg ook onzorzgds nogmaals ten ernstigste aangedronzen In Israel was voor do melaatschen wol oen altoosdurende quarantaine ingesteld en wat is er dan waarom do quarantaine van oen zeeschip in v jf dagen moet atloopon Dit is onwetenschappelijk want de feiten toonen dat de besraetiing soms eerst na tien en moor dagen doorwerkt en hot geval met do Maaa bewgst opnieuw het valsche uitgangspunt van deze ministerieele beschikking Voor liet personeel op schepen is dus minstens eene verdubbeling van den qunrantainetgd noodig Maar ook dan is hol schip nog niet gedesiiiteoteerd Of ga maar eens op zulk een boot en zie eens wat daar in alle hoeken en gaten zit inzostopt om u met een oogwenk to ovortuigeii dat untsmotting van de lading eenvoudiz onmogelijk is met de gebrekkige vluchtigo desinfectie die men thans aanwendt En wat systeem zit er dan in op de oosterzrens elk vnliesje na te snuffelen en elk stuk goed in don oven te werpen en uit zee balen en kisten vol zonder dealnfectie hot land te laten inkomou En v aot niet dat verruim kost menichenlevem on bedreigt to en de komende lente heel ons land mot zeer ernstig gevaar Daarentegen dringen we in een ander opzicht op verzachting aan De gezonde equipage van een schip en zgn passagiers aan boord van een bitsraet schip vgf of tien dagen op te sluiten achten we ongeoorloofd Wat bg bet Fire eiland is geschied noeraon we een gruwel Liefde voor den naaste gedoogt niet dat we hen opofferen aan onze eizen veiligheid en daarom gebiedt de monschelijklieiil reeds dat wo ullo personeel dat gemist kan worden persoonlgk ontsmetten hun ontsmet Igfgoed aan doen en zo dan op het land in goede barakken in quarantaine legzen om voorts uit die barakken oen ieder te verwijderen die eenig verschijnsel van ziekte toont Nu de Kamers weer bijeenkomen achten we het noodzakelijk dat er terstond een ermtige interpellatie over geheel deze kwestio volgo Een interpellatie niet als schermutseling noch ook als partijwapen maar zoo serieus mogelgk in het belang vau het land keu Een ieder is blootgesteld aan die wissolingen een ieder Niemand lean zich beroemen hieraante ontsnappen Buitendien di opeenhooping vankapitalen is de fortuin der volkon Het gold circuleert met dezelfde gevaren voor iedereen het wordt gestoken m ondernemingen die men goed acht maarzg zgn het met altijd dat is zoowel waar voor degrooten als vour de kleinen Bedreigt men het kapitaal dan zal het vordwgnen en dan zal het gedaan zgn met do wolvaart van het land Het kapitaal vertegenwoordigt energie schrander inzicht spaarzaamheid den arbeid der volkeu Hot kapitaal is do arbeid zullen zgn f was de vraag van den ander Ir f l S ri edervraaK dat raeu do ziektenkan afschaften Zullen er niet altijd zieken en gezonden zgn P 1 u B Hot uti somitisme kon kwalgk onaanzeroerd blijven Do ooriog aan het kapitaal sprak do bankier is eene domme en noodlottige leus do oorio aan het semitismo is eene domme en afschuwelijk leus Maar me tweeledige oorlog tlooit uit dezolfdo aanrandt aan do oenen of aan den anderen l r 1 i i goei odeele van don kant der openbare machten is het eene andere h i t S l g moiigen in de geschillen tusschen patroon en werkman indien do Kamer wetten aanneemt als die van Bovier Lapierro iwaarbg de patroons zoo goed als overzeleverd worden aan de genade der werklieden dan zal er na tien jaron geen handel een industrie in Frankrijk meer mogelgk zgn Ik hoop dat het zoover niet al komen maar het is van dien kant dat het wezenlgke govaar dreigt Daling van ket lociaat aemocratucAt êtemmmc j tr iit DuiUehland Dezer dogen werd in het westfaalfohe kie di8trict Halle Herford een verkiezing gehouden ter vervanging van het overleden reactionaire lid van Rijksdag vun Kleist Retzotv Van conservatieve zgde werd de hoer von Hammerstein hoofdredacteur der Kreusintm candidnat gestold die twee jaren geleden zgn zetel voor Bielefeld had v rloren Bij die verkiezing was door de tegeopartgden met goed gevolg de volgomle berekening toegepast Voor menigen conservatief gaat het conservatisme van iemand als von Hammerstein te ver Zij zullen dus geneigd zijn bun stem aan een gematigden liberaal te geven In de tweede plaats was op toeneming van bet aantal sociaaldemocratische stemmen gerekend Op deze wgze hoopte men een herstemming uit te lokken waarbij de reactionaire candidaat het onderspit zou delven Deze berekenini heeft thans te Halle Herford gefaald daar von Hammerstein bg de eerste stemming is gekozen inderdaad is echter het aantal liberale stemmen vergeleken met de verkiezing vau 1890 met ruim 1000 en dat dar vrgzinnige met ongeveer 600 aangegroeid Ware nu het aantal sociaal domooratische stemmen in dezelfde mate toegenomen dan zou een herslemming noodig zgn geweest Het tegendeel bleek echter bet geval te zgn In plaats van to te nemen zijn de op ileu sociaal democraat uitgebrachte stemmen gedaald en wel van 2192 tot ongeveer 1300 Deze uitkomst geeft aan de Frank Zeitvng vas 3 Sept tot de volgende opmerkingen aanleiding Dit verschijnsel staat niet op zioh zelf het isbQ veraohillemin tussobentijdsehe verkiezingen iiot laatst nog io Sagan Sprotlau vourgekomen Voor de Soci aaldemooratie welke steeds beweert dat ue toekomst baar toebehoort omdat zg de jeugd aan haar zijde heeft staat stilstand reeds met achteruitgang gelijk daar zg evenals in Sagan Sprottau twee volledige jaargangen van nieuwe kirzerstroepen in het vuur kon brengen Nemen daarentegen haar stemmen noK in ve gelijkinf met vroegere ja en af dan ia gevolgtrekking onbetwistbau dat de aantrekkingskracht van het socialisme ia verminderd Het aantal bewuste aanhangers der sociaal democratie moge hetzelfde z ju gebleven misschien zelfs zijn toegenomen me r het heeft steeds in vele districten slechts de kern gevormd waaromheen de groote menigte zich beeft zeschaard Deze menigte niet socialistiscbe kiezers welke men in het laatste congres der partij zeer te recht meeloopers heeft genoemd begint naar bet schgnt te verloopen sedert de socialistenwet is govallon en de sociaal democratie zich niet meer Aanstaanden Zondag zal op hBt tarreiu van do Sporttentoonstelliug gelegen aan de Rotterdamsche straat een groote cricket wedstrgd worden gespoeld aaraolgk tusschen do crieket olub hercules mt Utrecht een Olympia uit Den Haag Beide cubs zijn eerste klasse clubs waarvau er in het geheel B hier te lande zgn en men mag dus verwachten dat zij goed spel zullen te zieu geven De hoer Aug Eyken is captain van Hereule en do heer jhr F v d Bosch is captain van Oli mpia l ez hïide heoreu hebben deel uitgemaakt van het elftal Hoffandsche cricketspelers dat onlangs naar Euzoland is overgestoken on daar verscheidene belangrgkn wedstrijden in Huil Scarborough en Bridlington beeft gespeeld Zoowel Ilerculea als Oli tnpia zgn clubs die roods geruimen tgd beslaan Olympia vierde ui September 1691 hot feoat tor eero van haar lO ja iz beslaan en de naam Hercules heeft reeds sedert 1885 een goeden klank in de crieket wereld Do oommissie benoemd tot regeling der cricketaangelegen heden bij do Sporltentoonstolling bestaat uu do heoreii jhr F v d Bosch H E P Coops OU J W G Coops secretaris en penningmeester van den Ned Cricket bonil jhr J C van Haeften E Hoelfelraan J C Leerabniggen graaf F van Lijnden van Saiidenburoh en C j Posthuma De Figaro die op kondschap is uitgegaan bij een groot industrieel Schneider te Creuzot en bij werklieden aldaar on o Koubaix om hunne meening te hoeren over de sociale qunestie hooft ihans Ie dier zake aangeklopt bg baron Alphonse de Rothschild en gehoor gekregen De groote bankier verklaarde dat er op dit oogenblik geen crisis bestaat althans hg geloofde er niets van Er zgn crisissen geweest veroorzaakt door groote laillisseraenten zooals b v dat van hot huis Baring maar de alzemeene toestand in Europa is niet slecht Aan eene malaise onder de werklieden gelooft hij evenmin Hij houdt zich overtuigd dat do werklieden in het alzemeeu gosprokon tevrod n zijn met hun lot dat zij zich volstrekt niet beklagen en zich niet beziz houden met hetgeen men het socialisme noemt Zeker er zijn volksmenners die zooveel mozolgk rumoer om bunnen persoon trachten te makeu maar die lieden hebben hoegenaamd geen vat op de weldenkende arbeiders want er moi t onderscheiden worden tusschen de goede en slechte werklieden Ook is hot te eenenmale onwaar dat de goede arbeiders den werkdag vaa acht uren verlangen Hot zijn do luiaards on de onhekwaraen welke dien vragen Maar al eens aangenomen dat men hen dwingt niet meer dan acht uren s daags te arbeiden wat zoudeu de meesten dan doen in hunnen ledigen tijd In de herbergen gaan Wat wil men dat zij anders doen zoiglon Er zijn er sprak de interviewer die beweren de opeenhooping van ontzaglgko kapitalen ii handen van eene beperkte klasse van nenschen bg do haute hanquo b v spoedig de oorzaak zal zijn van eene sociale revolutie die een einde znl maken aan hut Itapitaiisme Wni men onder do haute banque verstaat heeft Kothschild naar hij verklaarde nooit begrepen Wat toch is do vhaulo banque Er zijn rijke en mindor rijke lieden De een is hodon rijker en znl morgen Mmer zijn Dat is zooals in alles de loop der za Te Wijk Maastricht is door de politie procesverbaal opgemaakt tegen een inwoner die een familielid komonde uit Antwerpen niet had aangegeven zooals de ministerieele beschikking voorschrgft Voorts hail bij gtweigerd een geneesheer tot zijne BoltenlandscTÖvêrzlclit zgn hier evenwel met ons beiden mannen die elkander de geheele waarheid moeten en kunnen zeggen Gij zoudt voor Sylvia duelleeren omdat gij baar bemint Ik il voor haar duelleeren omdat ik haar geëerbiedigd wil zien Dat is duukt mij duidelgk èeoTxe die zeer bleek was geworden antwoordde ffJuist opdat zij geéerbiediird zou worden heb ik kolonel Dickson verboden ffEri met welk recht vroeg Norton Nog ben ik haar man Hat is mgn voorrecht dat ik alleen ma zorgen voor haar die mijn naam draagt en zoolan zij dien draaet sta ik dat recht niet af En mij dunkt dat is nog het beste middel om den lasteraar te doen zwijgen Zoolang zij uw naam zal dragen i Ja Wat bedoeld gg Niets niets dan een hoop voor u en een verlosains voor haar Norton riop Solis met een stem waarin al zijn voriste vriendschap klonk De Amerikaan zag hem woest aan en riep met forscho slem Waarlijk vraag niei zeg geen woord meer Vriend Dit woord iü p een wolk te voorschijn op Nortons gelaat Zwijg in naam van die vriendschap die u naar het schgnt niet heeft belet om mij de liefde te ootMelen van haar die mg het Mefste op de wereld was Ontstelen riep de markies driftig opstaande Ontrukken ontnemen wat doet het woord ertoe Do zaak is hei leed dal mijn huis is binnengedrongen de wanhoop en toleurstelling in mijn hart dat het niet langer kan uithouden en met zijn sterke vuist sloeg hij op zijn borst het is de smart de marteling de scheiding P Ziedaar Scheiding Dat woord klonk als een donderslag Scheiding Daar bad Ueorge niet aan edacht Scheiding Hij droomde van vrijheid en Norton zelf bracht ze hem en daar bijna onder het bereik van den edelmoedigon man lag in het vloeiboek verborgen als bet wapen van een lafaard een brief de brief voor zijn vrouw besteoid de brief die zeide Laten wij ons vrij maken I laat ons vluchten en wij zgn vrij Gg meent roissebien zeide Norton met een uitdrukking van hu i i smart gij meent haar lief Ie hebben die eij vruoger ontmoet hebt en die u behaagde Kom Ik zal u zeggen wat liefde is Het is uitsluitend te leven voor een dierbaar wezen en toch bij bet besef dat dit leven haar foltert en doodt haar de vrijheid te hergeven die onze wet toeitaat en dan hoen te gaan met de herinnering on de blgilschap van de opoffering als eeiiigen troost Ja dat is de ware genegenheid de ware liefde de nare zelfverloochening Al het overige Begeerte of woorden Norton Og wilt mrt kolonel Dic ison duelleeren omdat Do berichti R nver de cholera luiden over t geheel minder guusug Te Hamburz blijft do ziekte nog maar meer nog klinkt verdacht dal er meer sporadische gevallen op verschillende plaatsen voorko nen o a ook te New York Te Parijs wordt eve ioens oen langzame toeneming geconstateerd De Figaro heeft over de sociale quaestio weer iemand laten interviewen en wel niemand minder dan baron Alfons Rothschild Do man van de millioenen zeide dat do toestand in Europa niet veranderd was en niet slecht is liij geloofde niet aan oen algemeene arbeidersbeweging er waren leiders die een groot leven maakten maar geen invloed hadden op Ie verstandige workliedon Het oorlogverklaren aan hot kapitaal was een gevaarlijke nnlisomietisobe en onzinnige onderneming wannoor dergelijke dwaasheden hot crediet van het land ondernemen zou dit den ondergang na zich lo slepen dat wareu echter reeds van ouds bekende zaken De Spaansohe minister Sagasta hooft in eene groote redevoering een overzicht gegeven vaa de staatkunde der liberale partij Do uitzavon mogen niet meer bedrazen dan 700 000 000 pesota s en de do ontvangsten moeion het bodrag van 800 000 000 p bereiken Hij had hooge verwachtingen van de zroole leeiiiug dio bestemd is voor do helft ton bate der lands ordediging voor do andere helft lot afiietaling der schuld De liberale partij zal do buitoiilandsche eu biunenlandsclio schuld converteeren Het program logé toe te laten en moest daartoe de hulp der politie worden ingeroepen De ontploffingen in de dynamiet fabriek te Arendnnck op een kleiuen afstand gelegen van de Ne derlaudschBelgisohe grens zgn uren ver iu den omtrek waargenomen Men heeft zich in Nederland deze aak teer aangetrokken daar de grensplaatsen in voortdurend gevaar verkeeren Onder voorzitterschap van een lid der Tweede Kamer heeft zich nu een oomiuS gevormd bestaande uit burgemeesters en voorname personen uit de daarbij belrokken gemeenleu met hot doel onze Regeering te bewegen een stap te doen om de sluiting van de fabriek in Arendonok te verkrggen Ook in het Belgische Parlement zal daarop aangedrongen worden A v d D Bg de Eerste Kamer is ingekomen de Memorie van antwoord van den minister van Financiën omtrent de vermogens belasting en de andere belastingvoorstellen De minister blgft daarbg handhaven zgn standpuDt dat welke bezwaren de heffing der vermogensbelaating ook ontmoet die klevende aan de belastingen welker afschaffing of vcrminderinK wordt voorgedragen veel grooter zgn De vermogens belasting heeft i i boven de mutatierechien en boven de ter vermindering of afschaffing aanbevolen acegnzen dit va Sr dat zij gegrond is op een beginsel van billgkheid eu het verkeir noch da voortbrenging verhindert en tevens verband houdt met de draagkracht Tot verbetering der fout van het ontbreken in ons belastingstelsel van een belasting op de inkomsten van den arbeid in plaats van bet patent zal eerliing het ontwerp van een beroeps of bedrijfa belasting worden ingediend De Regeering vertrouwt dat zij binnen een niet te lang tgdsverloop de herziening der gemeente belastingen zal knnnen voordragen en deelt mede dat in het ontwerp omtrent do perequatie een artikel is opgenomeu dat de gemeenteu tegen uadeelige gevols eo van dezen maatregel vrijwaart Na te hebben betoogd dat atschaffing van den zeepaccijns een weldaad zal zijn voor de bevolking omdat die belasting in tegenstelling van den vleeschaccgns hoofdzakelgk den mingegoede treft dat vermindering der muutierechten ook tot voordeel zal strekken van toekomstige bezitters verklaart de minister zich tegen vermindering van de grondbelasting met opoffering van een tweede som van f 960 000 op 6 pCt Trouwens het equivalent was niet te vinden uit hoogere beluling van het onroerend goed in het bezit van btuteilanders van de doode hand en van behoud der t ifllen De afschaffing der rgkstollen waarvan op dit oogenblik alleen sprake kan zijn noemt hg een eisch van consequentie van billgkheid van gelijk recht voor allen Daarentegen handhaaft hg de verbooging van de belasting op het gedistilleerd als een van de equivalenten Daardoor kunnen de zeepaccijns geheel en de zoutaccijos voor 2 3 verdwijnen Daar de beroepsen bedrijfs belasting bg den Raad vaii State ia verwacht le Regeeripg dat de vermogensen bedrijfsbelasting gelgktijdig iu werking treden De minister beaamt volkomen dat voor een belasting als deze slecht een matige heffinx is te rechtvaardigen Naar zgn overtuiging echter komt deze belasting naar draagkracht niet tot haar recht tenzij progr ssiff ingericht Bij de beantwooriling der opmerkingen betreffende hij haar beleedigd heeft Ik heb haar meer belasterd dan hij want ik heb baar in het aangezicht ge Kli hield op O ik was gek Maar woede en achterdocht beheorschten mg Achterdocht zeide Solis Jal antwoordde lie Amerikaan oprecht ik verdacht u Ik beschuldigde u En waarom zou ik u niet beschuldigd hebben Gij zoudt niet zoo laag geweest zijn daar ben ik zeker van om mij met de vraugil van mgn huis tevens de eer van mijn naam te ontoeraen Dat zoudt gij niet gedaan hebben ilc ben er zeker van Een snol gebaar van Solis antwoordde hem geen woord kwam den jonzen man over de lippen en do gedachte aan den brief folterde hom Maar ik wist dat zij in het diepst barer ziel een herinnering nan vroeger bewaarde en het was j een voldoening voor uive eigenliefde dat die niet gestorven w is dat zij weer kon ontw iken als die vrouw uw naam nog niet had vergeten Eu gij hebt de uitzedoofdo asoh weer opgerakeld I En dat Sylvia s hart dat mij langzaam tuïomoet kwam getroffen door de toewijdinz van geheel mijn leven bij zobrek ann een hartstocht van een uur zioli van mij verwijderde en dat ik daar zoozeer onder leed en dat mijn krankzinnige jaloorschheiil zoover zing dat ik een vrouw kou I verdenken en bedreigen ja wat kon i dat schelen Wordt verrolgd 1 ma bevat ook een stelsel tot hervorming der belaaj tingen vooral der patenten De Opinione te Rome zegt over do foesteu van Genua het volgende Niemand kan gelooven dat de feesten van Genua den staatkundigen toestand in Europa kunnen veranderen Echter hebben zij getoond dat allo Italianen in hartelgke vriendschap wenscheii te leven met Frankrijk De lieforma zegt Ieder voorspelt goeds voor de tookoTisl van de feesten van Genui maar niemand gelooft dat men vaa Prankrgk na de feesten zal verkrijgiu datgene t wolk geen enkel lialiaan ooit aan Frankrijk heeft willen vragen Niemand stelt zich hieromtrent hooge verwachtingen De I opolo Romano zegt dat de feesten bijdragen zuUou lot het zegevieren der zaak van de welvaart der volkon en tot hunne goede verstandhouding Indien zich aan gene zijde der Alpen deze overtuiging verbreidt die die deel is van Italic s geloofsbelijdenis dat Italië is on wil blijven de vrieud van allen dat zgn eouig doel is voor zichzolf en zoo mogelgk voor Europa de weldaden van den vrede te behouden Do miniater van marine heeft aan boord van de Formidable admiraal Rieunier een afscheidsbezoek gebracht Het Fransche eskader verlaat heden de haven van Genua De staatkundige toestand van Zweden schijnt eenigsziüs in beroering te zijn Twaalf leden der Eerste Kamer hebben hun mandatit neergelegd eu men verwacht dat Dog andoren dit voorbeeld zullen volgen Tot hen bohoort ook de redacteur dor Oeresundposten Borg een der ijverizsto strijders voor vrijheid en vooruitgang Hij verklaarde besloten te hebben zich uit het openbaar leven terug te trekken omdat hg inzag dat hij tegen do reaciionnaire beweging toch niets kou uitrichten Hel besluit van don heer Borg wordt door de liberalen zeer betreurd Het boloekent voor hen oen groot verlies Volgens een correspondent dor Voaa Ug schijnen intusschen voor de liberalen betere lijden zullen aanbreken In plaals van don protectionistischen afgevaardigde voor Stockholm Richard üustavson dio zijn mandaat neerlegde is dezer dagen de liberale candidaat Joh Alsoa verkozen Sedert 1887 heeft de protectionistisch gezinde meerderheid in de Zweedsche Kamer alles te zeggen maar dat belet niet dat in don laatston tijd de openbare ra euing zich nadrukkelijk tegen het toon ingevoerde beschermende stelsel verzet zoodat de regoering zich reeds genoopt hoeft gezien eene verlaging van de rechten op levensmiddelen voor te stollon Hoe daarmede in de laatste zitting van den Rijksdag de eerste bres werd geschoten in het protoctischo bolwerk is bekend Dat de linkerzijde zich thans sterker begint te gevoelen blijkt uit de onafhankelijkheid waarmede bolde hare fractién do liberalen en de radicalen bg do jongste verkiezinz zgn opgetreden Behalve de kandidaat der rezeoringsparlij graaf Taube dongen John Alsson van do liberalen en Hjalmar Branting de kandidaat der arbeidspartij De arbeid partij is sinds lang niet meer in den Rijksdag vertogenwoordigil en lieeft allo moeite gedaan om b j de liberalen stemmen voor haar kandidaat te winnen De liberalen echter zijn bevreesd met hen samen te gaan Mot Noorwegen voor oozen waar hel radicalisme zoo driest hel hoofd opsteekt houden zg zich liever onzgdiz Niettegenstaande echter zij geheel afzonderlijk stemden werd de belangrijke zetel door de liberalen gewonnen Een buitongowono zittins zal eerstdaags door den Rijksdag gehouden worden De Rijksdaz zal zich mtieton bezighouden met het militaire ontwerp wnarbg j o a de oüfoningsiijd der soldaten van 43 op 90 dazen wordt gebracht Volgens de Gothenb Handeh Zig zal het ministerie Bostrom zich op een huvige oppositie moeten voorbereiden Dat do rijksregeerinjfji jiföft plan tot verhooging dor wilitaire nitgaveu nÉj f verwachleu van de conservatieven lbf §t liu economisch weekbericht Ier Kreuzzeiiung l MnK enorme vermeerderinz van uitgaven zégt n blad zou onderilo f tegenwoordige economische omstandigheden voor het I Duitsche volk eeno krachtsinapanninz zijn die alleen mag worden gevergd Ier afwending vau een dringend gevaar waar Tiedo zijn beslaan wordt bedreigd En tfs diln nog raaz zulk eene verzwaring niet ivordeo opgelegd aan ben die slechts met moeite een bescheiden levensbosïaan kunnen volhouden maar uitsluitend aan de welgosteldon en aan zoodamze takken van productie wier zuivere vin l eene gemiddelde mate verre overschrijdt In denzülfdon zin spreekt de Reichsbott Deze acht het tgdstip voor z 0 iets aiecht gekozen want al is do meerderheid des volks bereid tot groote opofforinz voor de eer en hot bestaan des rijks zoo heeft het volk nu toch