Goudsche Courant, zaterdag 17 september 1892

LOTEN in de VKHLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRI KillAI Lan e Tiendeweg PRIJS f 1 11 LOTEN vooi ƒ 10 1892 Naaodag 19 Septettber N 4941 GOUDSCHE COURANT i ieuu i en Adnertentiehlad Hoor Gouda en Omstreken ZAAL KUNSTMIN der Sociëteit Ons GezLoegen Gouda mm 23 SEFT 1832 een enkele Voorstelling van de Salon des Variétés van Amsterdam Directie Kmukkist en PooLMi De iDzending van advertentlön kim gesoliieden tot d4t uur des namiddags van den dag der uitgave BLAi CHETTE Tooneelspel in 2 bedrgven naar het Fransch van EUGENE BBIEÜX door C V v d H voorai egaan dooi Het ftdek lal Tooneelspel in één bedrgf nit het Duitscfa van L ADLEH costames van W N MULDER Mise en Scène van BENBI yam KUIJK Het Bokk Jobc werd in Juui U te PoUdam bg Berlijn op iaat van Z M den Keizer van Dnitschland vertoond voor H M de Koningin Regentes der Nederlanden Entree voor Hfl Leden of Dames 0 6 0 I HB Niet Leden of Dames 0 99 Plaatsen te hespreken Vrgdag en Zaterdag van 10 tot 3 oni I OpenlDare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1892 des morgens te elf oren in het KofiBehais HaeMONiBc aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜÜN DROOG LEE VER Een gunstig gelegen goed onderhouden BOÜWMSWONINO met SCHUUR HOOIBERG BOOMGAARD ERVEN en rOim 6 Hectaren bizonder best Wei en Hooiland 11 1 1 staande en liggende aan de Karnemelksloot Wök R No 497 te C3 O U ID In drie perceelen Te aanvaarden de Landergen den In December a s en de Bouwmanswoning enz den In Mei 1893 De perceelen zijn 3 werkdagen vóór den verkoopdag van des morgens 10 tot s namiddags 3 nren en op dien dag vajn 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda meer te zorgen voor zijn eeonomisch bestun dan roor iets hetvelk slechts een uivloeiael is van politieke vrees terw l Uuitschland wegens de hoedanigheid van siju leger toch wel tegen een in getalsterkte zruoteron vyand is opgewassen Onder deze omstandigheden meent het blad zullen zelfs de regeeringsgezinde partijen geeno gelden ter uitbreiding van het staande leger kunnen toestaan Blijkbaar i de bedoeling Ie ilo n uitkomen dat de conservatieven volharden in hunne principieele bestriding van een tweejarigen dirnsttijd KEXIMiSGEFIXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 d r Wet van den 2n Juni 1875 StaaMlad uo 95 Doen te weten Dht zij vergunning hebben verleend aan A D Ponaloen Dz en zijne rechtverkrijsfenden tot het oprichten eener btikslaLterg in het perceel aan den Kleiweg geteekenil E no 86 kadaster sectie B no 1821 Gouda 16 September 1892 Burgemeester o Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Scretaris BROUWER INGEZONDEN De dagelijkschb Oorlogtstrijd der Leerlingen van onderscheidene Scholen op ile Lange Tiendeweg zalzoo wij hopen geëindigd zijn daar de Politie er nota ran heeft genomen en beden 4 Politie Ageaten aanwezig waren diö anders niet te zien zijn G Burgeriyke Stand Zeventanizen GEB OREN Jan ouders K van deo Bos en A J Metselaar ONDERTROUWD N Bomeijn en B an der Wift Moordreclit GEBOREN Walbura Martha ouder A P Tijn en W M Fqn ONDERTROUWD V Arreman 46 j wonende te Gouderak en D Kok 18 j GEHUWD H Geers en A van den Broi k ADVERTENTIfiN EÜIS7AN7EBT 0UWEN A 63 Markt A G3 6R00TE 0PRDIIIH6 van soliede UanufactureD tot zeer lage prUzen Beleefdel k aanbevelend JoosTEisr SQioisrs Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 28 SEPfBMBER lb92 Aanbesteden De LEVERIN O en DITDEELINO van p m 100000 stuksgoede BAGGERTURF voor den aanstaanden winter De nitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere nondittSn liggen van af MAANDAG 19 tot en met ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1892 dagelgks in de Armkamer ter lezing Gouda Snelpersdruk la i A B i ¥MAK Zoon Openlsare Verkooping te REEUWIJK op MAANDAG 19 SEPTEMBER 1892 des morgens te elf aren in de Herberg van K RiDKHAKER aan de Reeuwykschc brug ten overstaan van den te Gouda gevestigden Notaris G C FüRTÜIJN DROOGLEEVER van Een WOONHUIS in vier perceelen bewoond wordende tot een gezamenlpen haurprijs vatt 174 per jaar aan den Plattenweg te Reeuwijk op het blok Elf hoven met eenige daarbg beboorende perceelen TÜINGROND RIBTLAND en WATER te Eamen groot 33 Aren 39 Centiaren Een WOONHUIS verhuurd voor 52 per jaar aan den s Gravenbroekschen weg te Heeutüijk op bet blok Havensberg groot 13 Aren 70 Centiaren En eenige perceelen VEENPLAS RIET eu RÜIGTLAND enz t Iteeumjk op de blokken Elfhoven Nieuwenbroek en Langroggebroek ter gezamenigke grootte van 29 Hectaren 43 Aren 48 Centiaren De perceelen zijn te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag tot des morgens elf uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER Heineken s GERSTE BIER perfl 9 et per 4 et WIENER EXPORT 15 V Specialiteit van Tafelbieren Depot A NOHTIEK Gouwe C 34 35 StoUwerck 8 Hart Caeao Hoogste eiwit t hsogste ttiMbronin gebalte VoordeeligI naztOaoao is jmte PoederCacao in hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne genr deliciense maak steeds geUjkmatigkeid des dranks In blikken bvtsen i 25 Caoao harten = 49 oeni 1 Caeao hart = 1 8 ent = 1 kop Cacao Verkrijgbaar bij H H Conflsenrs Banketbakkers enz EngrosEipeditie Jullue Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 10b f Of lutguve dezer Couiaut geschiedt dagelgks met uitzoudenug van Zon en Feestdagen Ue prqa per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Itzoaderlfik Nommur VIJK CENTEN dorp Lauge Ruige Weids on Blipekop iMi te Oudewater te wonen f Op de voordracht voor 4 l l onderwgzer op de school 1 aport te Schoouhavito zg n geplaatst de hh A Kruflt J A V d Befg on C H Breedijk onderwyzers te Hardingaveldr Aputerdam en Gouda Dr L A van Langeraad predikant to Stolwgk komt voor op het 12 tal ia I venter BU deze Conrant behoort een BUroersel BINNENLAND GOUUA 17 Saptember 18 2 De politie te Kralingen kistA fingebondon een persoon die uit Antwerpen komwidf Kralingen doortrok om werk te zoeken te Gouda Hij werd onpiiddollgk naar h i hai voor besmette Igke ziekten grbracbi waar bg ï dagen ouder geneeskundig toezicht znl moeten blgven In eoiie gisteren Avoud boven bet Calé v iot Schaakbord fiehoudeii buitengewone vergadering van de WeerbaarbeidsVereenijfing fBurgerplicht werd onder applaus besloten aan dtn heer H W G Koning eeno dankbetuiging te richten voor de vele bemoeiingen bg gelegenlieid van hot 26 JHrig jubiM door ZEd bewuzen als eero voorzitter der RegolingsCommissie Jn de plaats van hetoverleduu bestuurslid den beer C J A Kerkbof iveni gekoüvn na herstemming de heer A Jonicur Naar t z cb laat aoqniui aldna schrijft men uit Maoaslait zal de opMÜac yam den eposrweg van Vm nma dan aeir att HoMwIt spoedig koMlieo plaats hebben Ër deed zich met de spoorbrug over onze haven een lastig geval voor dat nu eobter bijua verholpen is Het bleek toch dat do brug niet kon worden dichtgedraaid zg was te lang I Spoedig was de oorzaak gevonden de landboofden waren door de kolossale groudophoogiog daarachter vooruitgekomen Met beeft het euwl verholpen door achter de landboofden een flinke bcheiing te maken zoodat de druk van den grond is weggenomen Dit werk nu is bgna afgeloopen en daar ook de rails gelegd en de verdere werken zoo goed als voltooid zijn zal de opening van den wog niet lang meer op zich laten wachten Van de m 1892 aangegane geldleeniug ira d voor ƒ 400 uitgeloot Door den Voorzitter werd nog 1 medegedeeld dat op 2 October nOg een klein huishoudelylc concours zuu plaats bebbeu Zondag 25 September wordt in de Sociëteit Ons Genoegen eene tooneolvoorstBlIing gegeven die wel de asudsoht verdient der Goudsche kunstvriunden Orer het tooneelstuk Blanchette van Euj Brieux spraken de verschillende blad u met grooten lof Nadat het Thtótre LOtre uit Parys dit stuk in het begin van dit jaar bier t land opgevoerd had besloot de Directie van de Salm de FariéUs het ook in het Hollandsoh te geven ra zij deed dit roet groot uoces Mevrouw Bössing Sablairolles was uilatokead in de titelrol Het zal daarom zeker velen genoegen doen haar ook hier in die rol te kannen zien optreden Van bet cholerageval bg een slaapsteeder en lompenhaudelaar te Meersen is niet kunnen geconsta Bg kon besluit is toestemming verleend aan W H M Doorman burgtmeester dor gemeenten Heken i rEUiLf ETOIM Solis vDaarom wil ik dat niemand zich met haat eerlijkheid zal bemoeien Ik Ik alleen Bu nogmaals gg wilt i UU het frantch 49 Gg moest roo handelen I Wat is vriendschap zelfs jan een broeder naast de liefde zelfs vau gisteren ue man moet Igden en weenen dat is zijn lot waar de eorlgltheid schipbreuk lijdt I De vrouw wendt zich W don minnaar den voorbijuanger de schim van mwger Zg bemint Zij l mint met geheel bare Befde J f P lik zweer u sp ak Solis Gg zijt de hnrutocbt nietwaar l viel hem NorTi I eestalte oog hooger op nchtend De hartstocht D t zegt alles dat verwwrt alles Het zij zoo Bemin die rouw omdat II en dat is mijn PilOM en mijn recht zoolang gy n de oogen der reid voor haar slaoiits do schande zgt laat de bwh n haar wettigen Ik wil 1 zei Norton dat herhaal ik dal kolonel Dickscn aan mg en aan mg alleen rekenschap zalgeven van zijn beloedigingen Dan zal de weield zich niet afvragen waarom mevrouw Norton die een man heeft om haar te verdedigen haar zaak aan een vreemdeling toevertrouwt i I Een vreemdeling die haar vereert I Zeg de waarheid een vreemdeling die haar be mint En zoodra da wereld onze wereld de beroemde wereld wier meeuing in Frankrijk heerschl die waarheid vermoedt is Sylvia verloren Ik kan kolonel Dickson geen verontschuldigingenm iken zei de markies op vasten toon i Gij kunt over acht dagen met hem vechten om welke reden gij maar yerkitni te bedenken als de kolonel na onze ontmoeting nog in staat is eeu wa i pen te vooreu Maar dezen avondjzal de kolon 1 mij tegenover zich vinden Montgomery hoeft zich met alles belast Is dat uw wil vroeg George de Solis Het is mgn bevel antwoordde Norton En nu I De markies gevoelde een neiging om dien man de hand te reiken hem vergiffenis te vragen in edelmoedigheid te wedijveren met dien koning van het ijzer den man van dollars en cijfers die in zijn ADVERT EN TIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt teerd worden of het ckaUra oatra dan wel clioUira atnüca is Toen nl prof Spronk van Utrecht en dr Wibtgens geneeskundig inspecteur ter plaatse kwamen waren door de ongevraagde en onvergoeflgke inmenging van een medicus te Maastricht de uitwerpselen van dan lijder benoodigd voor het doen van een bacteriologisch onderzoek weggemaakt Dr Lodaboer te Meersen die den patient het eerst behandelde verklaart uit zgne ervaringen bg obolera lgder in Indié opgedaan dat men hier met cholera atiotica te loen had wat ook door den geneeskundigen inspecteur uit de symptomen worden bevestigd Op last van dezen laatste zijn een zestal bedden en een groote voorraad lompen onteigend en verbrand Met den lijder gaat het beter voor afzondering is gezorgd Vermelding verdient dat ondanks de aanschrgviug van Ged Staten aan de gemeentebesturen om ontsmettingsmiddelen aan te schaffen di ze t Meersen niet aanwezig waren Weer een slachtoffer van de speelbank te Moste Carlo Üene Araerikaansche dame 26 jaar oud Mi Jane Armstrong die een vermogen bezat van 250 000 dollars was uit New Tork te Nice gekomen en maakte schikkingen om gedurende eenige weken op eene villa te Vinlimiglia door te brengen In den beginne bezocht zij de speelbank te Monte Carlo louter uit nieuwsgierigheid Maar den 3 dezer begon zij te spelen en won dien dag 1 00 000 fr op No 24 Den volgenden dag terugkeerende ging zij weer grof aan het spelen iiaar inzet bleef op No 24 aan welk cgfer zij btjgeloovig gehecht scheen Maar de god of ie godin van het spel had haar thans den rug toegekeerd In drie dagen tijds verloor zg 200 000 dollars bflil ljre hetgeen zij reeds vroeger gewonnen bad Nog spoelde zij verder en ditmaal was de grillige fortuin haar weer gunstig Zij herwon alwatzij verloren bad Zg vertrok naar hare villa en verklaarde I mannelijke opoffering ridderi er was dan een edelman waut hg dtvong zijn Kdih om te zwggsn Scheiding Hij George de Solis hij de zelfzuchtige had Sylvia willen schaken En Norton schonk haar hom En Norton bracht zichzelf ten offer voor baar Nu antwoordde de Amerikaan koel nn heb ik u mets meer to zeggen Hg ging zonder dat Solis er een woord bij durfde voegen Da markies liet hem vertrekken en hoorde hoe hij ich met langzame zware schreden als vermoeid verwijderde Ue markiezin had in haar eenzaamheid met anit t aan sommige rechtszaken gedacht wnurbij de man met een revolver gewapend alweer de mildew dien Amorikaanschen revolver zich eersklaps tusschcn de vrouw en don minnaar plaatst doch to u zg in hare ongerustheid bij haar zoiii kwam vragen welnu Toen zeide Solis WWnu Richard is een eerlijk man En do markiezin zaz lioe George in de vlam eeuer roode waskaars een papier verbrand hail waarvan de zwar e vlokken versprt id lai en als zware vleugels van verbrande kapellen Na Solis gesproken te bebbeu wililo Richard Norton Sylvia opzoeken Sedert den vorigrn avond siond zgn plan vast Hg had die vrouw te lief gi hail om haar beul te wordon on daar de voorschriften van dokter Fargeas duidelijk aren zoh bij Sylvia in 3i