Goudsche Courant, maandag 19 september 1892

nooit ireer te lulleu spelen Maandag jl kwam zy ephter terug De hartatocht van bel spsl kwam weer boTun No 24 lokte haar aau en ly verloor alles wat Z j beiat Deuzel en dag greep zq in hare kamer naar een rerolrer g aohoot lioh door JMt barl Den volgenden ochtend ond men haar dood de revolver naast haar De bekende Oostenrijksehe aohryver over Muutaangelegeiihcden Oitomar H upt wydt in de Kbluitche Zettung van 14 dezer oen artikel aan den warwinkel in Holland en België Zijn ongunstig oordeel over onzen munttoestand behoeft niet te worden gezocht in zyn bekeering van internationaal bi metalist tot voorstander van den enkelen gouden standaard Ileeds vóór die bekeering in 1884 liet hiji zich over de Xederlandscbe muotpoUtiek alles behalve gunstig uit die gsnze Hollaudisohe Munzgeschichie uburhaupt ist reich nn locunsequenzen nnd directen Widerspniohen aller Art Dat oordeel is er iu de laatste jaren niet beter op geworden Thaus heet hel Wenn in irgendeinem Lande der Welt aich munzpolitisohe Febler aller Art seit einer langen Beihe roo Jahran zusammengabauft haben so ist las in Holland der Fall gewesen Ten bewijze herinnert bij aan eeoige episoden uit onze mnntgesehiedenis sedert 1816 Uy wijst verder op de daling van den zilverprgs tengavolje waarvan onze rijksdaalders S7 pet minder waard zgn dan waarvoor zg in den omloop worden gebracht en zegt daarvan lUl men tegenwoordig de willekeur der wetgeving en Ie langzamerhand ongeboord wordende waardevermindering van het metaal waarop het ruilmiddel van het land eigenlijk gebaseerd is met toenemende verwonilering waarneemt Vervolgens wijst hg op het enorme beilrag dat aan zilver in omloop is in Indië en op de verantwoordelijkheid van het moederland om bij een erentaeele kataatrophe hel waardeverlies dier munt voor zgne rekening te nemen Al deelt men de pessimistische bpsofaoavringeo van den heer Hanpt niet onvoomehtig zon hét wetenzgn wn irschuwend woord in den wind te slaan Want de toestand is kntiek Jmteriummtr Een vreemd geval i te Terhome een klein dorpje in Fneslaod gebeurd Mcaodagavond vervoegde zich bij den gemeente veldwachter aldaar een vreerodeling die ireedeelde dat hij van moord verdacht werd en daarom den vorigen nacht in b i politiebureau te Iieeuwarden had doorgebnekt Na deze mededeeliog hield de veldwachter den Toen de politie den volgenden morgan de cel opende om hem voor den officier van justitie te Heerenveen Iu braogen vond men bat Igk van den vreemdeling hg had een einda aan zgn leven gemaakt Uu inlichtingen bleek dat de persoon Sjoerd Faber heette van beroep timmerman was en te Weidnm woonde Bg de justitie is tot nog toe niat bekendnn een door hem gepleegdro moord Jaa Holland Dr A J Yitringa schreef in de Tgd Frankrijk Uten Hij zou alleen met de Normandie meegaan Hij wilde mevrouw Norton toonen hoe lief hij haar had Sylvia was juist gekleed toen hg bg haar binnenIcwam Zij zette haar hoed op en de kameaier die zij weg stuurde bg zgn komst gaf haar baar bandaehoencn Wilt gg uitgaan vroeg hij Vc wilde mijn best doen om da voorschriften van dokter Fargeaa op te volgen en in de lacht gaan Hot spgt mg antwoordde Norton dat ik u net ophouden ik moet u spreken Sylvia 01 het tal niet lang duren I Haar w moeten koel an volledig alles samen bepraten Dat is noodig voor ons beider waardigheid en mat gjrivia zette haar hoed af en ging tagenovar Norton zitten Wg tnnnen zoolang spraken alt gg wilt Ik wilde naar die visschers gaan in dat armoedige hutje waar men toen meende rag gezien te hebban Ditmaal had men niet Eva maar werkelijk mij kunnen volgen en bespieden Ik heb mij badaoht Ik ga niet uit Zal ik die arme lieden zenden wat gij hun had willen brengen vroeg Norton Heen De kleine Francis zal lelf wal hier komen cooolt ik hem veroorloofd heb alt bij mfj niet ipoedrg zag Ik was reeils over mijn tgd Mittchien ia hg al onderweg Op Kortons lippen zweefde en droevige glimlaob onder den titel Cholers trooit een artikel waaraan wg het volgende ontleanoo Van twee ernstige invallen der cholera sedert den laatsten z n nu al een vgf en twintig jaar verloopen is de gedachtenis mg bijgebleven De steden waar ik mij to nmsala ophield hadden het zwaar te vtrantwoarden Maar van de taganwoordiga epidemie die zich voor ons land nog hoofdzakeiyk tot draigamanten bepaalt ui desa herinnering in mg Toortlemn dat de nnnsahan zieh angstiger maken dau ooit te voren Ik zou zeggen dat het ras in die kwarteeuw groote vorderingen heeft gemaokt in zenuwachtigheid Bestaat er een gezonde reden waarom de mensoheu zoo lenunaohtig zgn Ligt dit aan de levenswgs aan de kwellingau vun den strgd ow t bestaan aan de opgeschi afila verkeudingao der beaehahfde maatschappij Ik voor mg zoek het dieper dan juist iri tnaatschappelgke gebreken die men altgd on overal ontdekt heeft waar menscheu waren die zich oVer het tegenwoordige beklaagden en het verleden prezen Er bestaat niets dat voor het zenuwgestel meer afmattend en doodend is dan angstige verwaehting Het tot lijdelijk afwachten gedoemd vermoeden van naderend onguluk is erger dan midden ia het gevaar gedompeld te zijn Voor den soldaat 1 niets vreese1 ijker dan de in werkeloos op post staan doorgebrachte uren vóór den veldslag Is die eenmaal aan don gang dan blgkt dot de zenuwen zich beter bevinden bij de strafste mogelgke inspanning dan bg die werkelooza en toch geen nut gunnende afwachting van het gevaar In zulk een angstige afwachting zit onze maatschappg Fin de tSclt a niet een opgeraapt stopwoord maar de uiting van het besef dat er een geweldige catastrophe ophanden is Die nadenkt rekent uit zooals het thans is kan het niet blijven Die geweldige krijgstoerostiogen die uitmergeling der volken grootendeais daarvan hot gevolg die opboopingen van armen in de groote steden de gisistof der socialistische woelingen vele andere minder in toog loopende wanverboadiDgen dit alles moet óch ia aeo scbrikkelyk bsbsrsting ontUdan £ n wie niet nadenken dragen toch nog den lost mee zg deelan in t geen men mat den algemeencn term van malaue aanduidt zg gevoelen zich geastelijk onwel De aan slaapt dan aader mee want een arkend feit is I het dat er een geestelijke besmetting bestaat waarvan nog minderen rarschoond b g ea dan van de gulzigst om zich grgpende lichameliike epidemiem Deze baransuood in maalaehappg siddert voor de monsters aan wel si t Isvaa tal scheuken Dit is desbewnst of onbawoat onze zenuwacbtighaid Za voegt zich dan bij daza ontstemming de bedreiging met een algemeona ramp zooals thans de cholera dau werkt dit evenals een loos alarm dat zenuwachtig geworden bataljoua in panischen schrik op da vlucht doet slaan Aangaande de verpiaatsiog van de Kweekschool I voor Onderwijzers vaa s Hartogenbosch naar Ngma gcn vernemen wij nader dat de inspecteur ta s Her togenbosch da Heer Verheyen eeoe miasiva van den I Hinisier beeft ontvangen waarin te kennen wordt agaven dat bij Z E bet voornemen tot die ver itaatsing bestaat waaromtrent nu bot advies wordt ingewonnen van genoemden inspecteur on verder van de schoolopzieners te s Hertogenbosch en te Ngmegen en op kalmen bijna zachten toon zeide hg met een zichtbare poging om zijn inoerlgke ontroenag te baheerschen die zich zgnt ondanks verried Gij bekommert u veel over jieden die armoede jden ea gij hebt gelgk Ik weet nieU akeligen Maar er zijn toch nog andere smarten die ook wel oenig medelijden verdienen Ik weet genoeg wat lijden ia antwoordde Sylvia om met iedere smart modelijden te hebben I Dan moet gg begrijpen welkeen lijden do jaloetie is en hoever zg iemand kan brengen die bemint 1 In zijn woorden klonk spijl en een verontschuldiging over zijn heftigheid van den vorigen dag Maar da wond die hij Sylvia geslagen had was nog te vertch en te diep dan dat de vrouw kon vergeven Ik geloof niet zeide zij bitter dat jnloertohheid een verstandig measch zever mag brengen om iemand te beleedigen en te bedreigen zooals gij mij bedreigd en beleedigd hebt Werktiigelijk trok Norton aan zijn roasigen board Gij hebt griyk dat gij zoo oprecht met mij spreekt I Ik wilde juist over die bedreigingen en boleedigingen met u praten Alweer Hü tohodde het hoofd met een vermoeid en onderworpen gebaar 0 zie mij aan Sylvia Ben ik dezelfde man van gisteren Ik heb veel nagedacht en gepeinsd In onkala uren heb ik opnieuw mijn geheele leven doorleefd Ik was krankzinnig vaa drift toen i c Een definitief besluit is er dut nog niet gevallen Da Oemaenteraad van s Hertogenbosoh heeft met gesloten deuren de Kweekschool zaak behandeld Naar ons gemeld wordt was men daar eenstemmigvan meenicg dat geen poging moest onbeproefd gelaten worden om die inrichting voor de stad te behouden Mede schynt bet zeker dat ook het beslnur van ons departement van t Nut in gelijkengaaat wil workiaam ign N v d Dag ÏL INGEZONDEN Mi nheer de Redacteur Naar aanleiding van hetgeen de laatste dogen geschreven i ik heb hier in t byzonder het oog on wat de Stamtaard schreef in zaku de Noordorkerk en mijn lokaal op de Turfuiorkl wensch ik het volgende onder de aandacht Ie brengen Pe Stmdaari schreef het volgende By ondenoek bleek ons dot zeker aontal leden van de vroegere Christ Geref Gemeente in Gondo zich hebben teruggetrokken eu onder leiding van Ds De Groot ou Waddinxveen een eigen kerkeroad hebben opgericht 1 Deze kerkeraad nu houdt sindseaoige weken godsdienstoefening in bet lokaal van den heer Maaskant een lokaal dat zoo goed als vlak coast de Noorderkork staal 2 Dit nu moakt dtt als er by Maaskant gezongen wordt het verstaan van den prediker in de Noorderkerk niet meer iaat Om aan deze stoornis een einde 14 maken heeft Ds Osioga toen gesproken met veaigeo der nieuw benoemde kerkeraadsleden die echter oordeeleu dtt alleen Maaskant de zaak verliulpeu k u De heer Maaskant daarop aangezocht S heeft verklaard het evenmin Ie kunnen beteren En daarop eerst it men naar den burgemeeater Eegooo om te vragen wat gedaan moest warden Van onvaidraagzoamheid it alzoo in het minst geen sprake alleen maar van de vraag of de stoornis 4 van de godsdienstoefening in de Noorderkerk niet is wag te nemen I De tussohon haakjes geplaatate cijfert zgn door mg in hel bericht aangebracht Ik wensch doarby dit op te merken Woensdag 24 Aug Zondag 28 Aug De reden dat ile zaal Oratye en Nederland o goed alt vlak naa t de Noorderkerk staat is niet de schuld van Mitaakant moor van de Noorderkerk want de taal iettond reed va 1881 daar dezelve op 19 Jaauan 1882 mor ket eeni ü geiruiit feioorde doorDt Ifedeme er mi GrtM kage De Noonlerkerk is in 1888 pas gebouwd en 17 Febiuari 1889 in gebruik genomen zoodot men wel degelijk wist dat die zaal bestond want zg is telfs in gebruik geweest voor de Bidstond van de KerkeIgke Kot vanaf 22 October 1883 tot Zondag 10 Februari 1889 en om nu de Noorderkerk ottant la maken dat bovengenoemde zaal welke tot leventooderboud van mg en myo gezin daar is ingcrioht bestond it hun A Lafeber 30 Januari 1888 dui vofir t begi m den iotac bij deurwaarders ezploit herinnert dat de 1 bestond en alle rechten op dezelve zouden geliaudbaafd worden 3 Moat xant is daarop door ninmand oongezacht wel door den Burgemeester medegedeeld noch door dt Osinga noch door den Kerkeraad dat het zingenin d zoal aan de Noorderkerk hinderlgk is 1 w i t staaaf u gisteren alt een prooi wilde medevoeren naar Amenka om uwentwille ben ik reeds te lang vandaar weg geweest en nu ga ik spoedig weer daarheen SyUia maakte een bawagiag van ongeduld Gij ziet wel vervolgde hij dat ik niet meer spreek van u mede te nemen I Neen al verzekerde dokier Forgeas mg dat gg zijn zorgen niet meer noodig hadt dan zou ik u nog niet vragen om mg te volgen Be lankt ij mij niet Dat i goed Gij ziet dot ik veel nogedooht heb Sylvia eer Teel Waarlijk zoide zij verbaasd ik herken uniet I Zij zag hem oon met boor achoone oogen Niet zander trots antwoordde hg Gij zoudt iutagendeol kunnen zeggen dat gij mg herkent I dat zou juister zgn Ik geloof dat ik u miju lietile heb leeren woiirdeeren eer gij behoefdet Ie vreez n voor mijn drift waarvan ik ik herhaal het do uitbarsiing betreur Gij hebt gelgk zeide Sylvia Ik had uw vroegere goedheid niet moeten vergeten Wil mjj vergeven I Gg raadt nooit dat weet ik zeker tot walk besluit ik Eekomen ben na de lange bittere overpaiziugeo der laatste uren Gij bemint mij niet Sylvia Ik geloof dot gij mij nooit bemind bobt Ik heb u fTordt vervolgd 4 De stoornis van godsdienstoofening in du Noorderkerk kan best verholpen worden wanneer daar de raamiges van de Noordorkerk diclit gehouden worden gely lc als die in de zaal B H MAASKANT P S Mogelijk laier meer APVERTEWTffiN Hartelijk dank ook namenR de kinderen voor de belangstelling op 4 dezer T C VAN XANTEN W C TAK XANT£N Baars Gouda 17 September 1892 Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 23 SEPTEMBER 1 92 Aanbesteden De LEVERIN en DITDEELING van p m 100000 stuks goede BAGGERTURP voor den aanstaanden winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De Terdere conditiën liggen van af MAANDAG 19 tot en met ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1892 dagelijks in de Armkamer ter lezing SÜIS7AN7ESTE01JWEN A S3 Markt A 63 6B00TE OPRDHDNG T n soliede lanufacturen tot zeer lage prijzen Beleefilel k oasberelend JOOSTEÏÏ SIMOITS ipenbare VrUwilüge Verkoopjng te REEUWIJK üfp VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1892 s TÓórm 11 nar in het Eoffiefanis tbii K BADEMAKER aan de Reenw ksche brag ten overstaanTan Notaris MONTf JN te Gouda van j Een hecbt gebouwd goed onderbonden WOONHUIS wflk H No 34 met SCHUURTJE ERF en TUIN waarin diverse fijne jonge vraohtboomen RIETLAND en WATER gunstig staande en gelegen op bet blok ElfboTen aan den Plattenweg onder de gemeente Reeuwijk Toorheen Shripwijk kad Sectie G No 278 279 288 en 1407 te zamen groot 26 Aren 39 centiaren Grondlasten over 1892 ƒ 5 87 Aanvaarding 1 Not 1892 Betaling der kooppenningen 27 Oct 1892 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen TÓór den Terkoop Ton 9 12 naren s morgens TÖór den verkoop Nadere inforroatien verstrekt voornoemde Notaris zoomede de bewoonster en eigenaresse i Wed J SNATERSE Breeder by biljetten Lombard Investment Company ITewYork Boston PMladelpMa Kansas City Vereenig de Staten van Noord Amerika G egrondvest 1864 Geïncorjjoreerd 188S AA DEELE M KAPITAAL 4 000 000 doll Volgestort BESTTJTJH JaHES L Lombard Kansas City Mo 2 resulml Lbwis Lümbaïd Boston Mass Ie Via Preiident W L SwKNTZEL Kansas City Mo 2 Vice Preeident JoHk A Sly New York City 3e Fice Prestdeiit H E MooNEï Kansas City Mo Secretaru A Ü ElDDEE Kansas Jity Mo Thesaurier EvEEiTT Stewaet Pliiladulphia Jmstent Tkesaurier BÜITBNLANDSCHE BIJKANTOREN AGENTSCHAPPEN en BANKIERS der MAATSCHAPPIJ Groot Hrtttaniè Huitsehlané EDXNBÜEG LOMBARD INVESTMENT Cy 17 8t Andrew Square Edinbubg Schotland MARTIN Co Limited Bankier London e c H BAMSÜEN IBO LeadenhallStreet London e c CARL JaGER 1 + Juoghofstrasse FaiNKFOBT a M CITY BANK Limited C B SCHMIDT 61a Jae erstrH8se Beelwn JUH GOLL SoHNE FKANKFoaT a M NATIONAL BANK FÜR DEUTSCHLAS D I B Bebiijn j kiers L BEHRENS SoHNE H MBUEG 1 Hoofd Jgenten voor Nederland m Selgie BOON HABTSINCK VAN TYEN Amsteïdah 1 000 000 doU lOjarige 5 pCt Ie Hyp Pandbrieven verdeeld ia stukken van 1000 dolL 500 doll 400 ea 200 doU Kapilanl en Rentu betaalbaar iu Goud tu NEW YORK en BOSTON of in keuze der houders tegoo den voslen koers van 2 50 per Dollar te AMSTERDAM De Pandbrioren lotea niet uit doch iijn en bloo na 10 jaren a pari aflosbaar in goud Dollars zooals op de stukki b oadbr jltaat vermeld Alsdan zal bij tijdijfe nanmclding minstens 3 maanden to voren de kostelooze verwisseling tegen nieuwe B pCt pandbneven kuunou geschieden ter keu e van de houders Toor zooverre daarvan voorradig zullen zijn De INSCHRIJVING wordt opengeste d op DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1892 van 10 tot 4 uur te Amsterdam I Amersfoort tl Arnhem n Breda Delft II Dordrecht r Goes Gouda s Gravenhage I Groningen t Heerenveeii r s Hertugeubosch I Leeuwarden I Leiden f Roermond Roozeiidaal Rotterdam Utrecht Veendam Vlaardingen ZevohberliergOH Zutphen Zwolle alwaar ten kantore vau ne Heeren BOON HARTSI fCK VAN TYËN Van asch van wijck Co BOONEN DUYMAEE VAN TWIST o VaN DER MEER k ZOLNER gebb van HOYTEMA ♦ QTTO DE KAT ZOON II II I u VAN KEEL Co en bijkantoren I n H HOFFMANN Co KEURENAER Co den Heer P H DE WAARD II de Heeren TEBLET 8t UVERDIEP den Heer F VAN LaNSCHOT V de Heeren Gebes GRATAMA LEZWIJNT k EIGEMAK SCHMASEN NACKEÏf W LAANB C KRAEMER k Co VAN ASCH VAN WIJCK Co KVERTS HAZEWÏNKEL den Heer J KATAX V J A DOLK t u de Heeren l BVEKINK ZOON VAN DER VEGTE VAN REEDE prospectussen en insohrijviiigsliilletten te Terkrggon lijn Boon Hartsinck é Van Tyen Hoofd Agenten der Lombard IftVestmefit Ommpaoy