Goudsche Courant, maandag 19 september 1892

SCHOENEN EN LAARZEN MAGAZIJN JE ftOODE LMILS Hoek Lange Tiendeweg Gouda is het grootst gesorteerde het vertrouwste en goedkoopste SchoenenMagazijn van Qouda en Omstreken maandag 19 l eptember 1892 de nieuwste soorten Heeren Dames en Kinder Schoenwerk eigen fabrikaat uit de beroemde Schoenenfabriek van de Qebroeders HESSELS te Oisterwijk Noord Brabant welke beneden alle concurrentie verkocht worden GAAT ZIEIV DE ETALAGE MBSÊ Reparatie en aangemeten werk worden voortdurend net eü spoedig tegen billijke prijzen afgeleverd J P HESSELS billijke prijzen afgeleverd Aanbevelend B 19 OOSTHAVEN B 19 laiMiiiïfMfïiKi Dames Alvorens u van Wol te voorzien noodigen wij u beleefd uit eens een kijkje te nemen in ons Mag azijn ten einde Qualiteit en Prijzen te vergelijken met die van anderen Grootste Sorteering Billijkste Prijzen Aanbevelend Ges Wagenaar B I OOSTHAVEN B I9 C r BUSCH ü S l Ontvangen Groote sorteer ing l in alle genres en prijzen I IEUWE TRICOT TAILLES OPBNBARE VHUWILLIGE VERKOOPING De Notaris J P MAHL8TEÜE te BvrgAmbacht ia Toornemeni op WOENSDAG den 28 SEPtKMBER IS92 hij TeOing en op WOENSDAG den 5 OCTOBER 1892 6 ¥ilag ¥ telkens des morgens ten 11 uar in natemelden pand in het Openbaar te Verkoopen HET EOFnEM Logfementen Uitspanning met raime HUIZINGEN gefl Nrs 334 en 335 GETIMMERTEN en ERVE zeerganstig staande ea gelegen op het dorp te Berg 4mbacht j welk een en ander daarin sedert onheagelgke I jaren met het beste gevolg is nitgeoeiend beI nevens diverse perceelen GRAS en BOUWLAND aldaar Breeder bg Biljetten en inlichting bg den Notaris Firma J Vi IXTEB ftnuriii Sirelpersrl iik vo i A Bhinkman Z00N Orthopediscbe CorseUeo Beglhoniiers gezondheiè Gor$elten oinstaniiigheids Gorsetteo enz BINNENLAND GOUDA 17 September 1892 üe Arnhemtche Ct kati eigenlijk niet recht gelooven dat zooals men van zekere zijde liet wil doen voorkomen de burgemeester vim üen llaax wel do openlijke amenkoai8t voor eeuo groote meui te uit verachillende oorden des lands iianr s Gravenhage samengevloeid zou hebben toegelaten en alleen de discusaiu verboden Het behoeft zegt de Jmk Ct o bijna niet gezegd te worden zdo zonneklaar U hot en zy die het tegendeel beweren moeten weten dat zg opzettelijk zwart wit noemen en hunne beklagenswaardige aanhangers daardoor moedwillig lu een grootgevaar jagen het gevaar vour bet verbreiden van de gevrsesde ziekte waartegen men zich allerwege wapent ligt niet in het wisselen van min of meer onverstandige argumenten in eene openbare bijoenkomst zelfs niet in de liefelijkheden en soheldwooi den welke de sooiaal demooratisehe leiders tegen iedereen die buiten hun gezelschap staat nu en dan zelfs tegen elkander wederkuerig uitbraken liet ligt juist in die opeonboofing veler menschen die uit verschillende besmette vtrthiohte of sobijnbaar nog gezonde phiataen samenkomen Is die opeenhooping niet gevaarlek voor da openbare gezondheid hot geredeneer en gedelibereer is no veel minder gevaarlijk In geen enkel opsiobt Het staat dns bij de Arh Ct vast dat de burj em 6Ster van üen Haag dit onwettelijk en onzinnig onderscheid tusscben meeting en debat niet kan hebben gemaakt en zg vreest dat de verblinde lieden die op aauitoken van de leiders die zich wel op den achtergrond zullen houden toch de meeting snllen willen doordrijven daarvan niets dan nadeel eksde mlrnmi 1 a asia ts ass ih iili w cuUsd ondervinden Een eigenaardig geval wordt uit San Francisco gemeld Verleden Maandag had een moordenaar na het verstrijken van ƒ 15 dagen uitstel van straf moetan worden opgehangen maar de Sheriff vergat do zaak Hg beeft deswege 24 uur gevangenisstraf gekregen maar volgens de Californische wet is nu de straf dei moordenaars vanzelf in levenslange gevangeniastraf veranderd Een jongetje van 5 en een meisje van S jaar waren deie week te Ginneken bij Breda in een pakhuis aan het spelen Het jongentje dat wel eens gezien had hoe men aan een katrol een zak omhoog beesch kreeg het in den zin dit ook met zijn zusje te doen HS bond haar eea doek voor den mond en om den hall en weldra hing het kind tusschen hemel en aards Gelukkig kwam de knecht in het pakhuis juist oog tijdig genoeg om het rends bewuatelooze kind naar beneden te balen en met hulp van den vader het leven te redden Voor de rechtbank te Amsterdam lieeft gisteren de zaak gediend van den 54 jarigi n kassieraknucht B H W wiens wedervaren kortelings in de dagUaden it vermeld Op 17 Augustus II kwam aan hel politie bureau bü den hoofdinspooteur Batelt tegen vier uur een man die opgaf kassiersknecbt te zgn in dienst van de firma E ie H Cranenburgh Heerengracht 108 Naar hg vertelde was hij het slachtoffer geweest van oen aanranding in de Enge Lombardsieeg waar twee personen tegen hem aanliepen hem een stomp op de borst gaven zoodat hg rechts tegen den muur aanviel an zgn portefeuille die hij onder den linker arm droeg op den grond Tot zijn bewustzgn gekomen vond hg zgu portefeuille open liggen en vermiste er bankpapier uit Hoeveel dat was kon hü uiet precies zeggen want hg bad het nog niet nageteld maar het moesten eenige honderden guldens wezen Een som van 10 000 door hem dien dag bij de Nederl Bank ontvangen on in een afzonderlijken zak van de portefeuille geborgen was gelukkig onaangeroerd gebleven en ook de groene zak met oonlanten door hem op den rechterschouder gedragen was door de aanranders niet bemachtigd On e man had hen ndg nagezet in de Nes maar hen bij de Damstraat ui t hei oog verloren Het verbaal van zulk e n aanranding op het midden van den dag in een drukbeloopen steeg vlak in do buurt van poliiiepostenl en bureau zonder dat do aangevallene om hulp scheen guroopuii te hebben kwam den heer Batelt dadelijk zeer vonlaclit voor en hij gelastte den rocheroher Host onmiddellijk oen ondensoek iu te stellen Ue e bracht onzen man in verzekerde bewaring ging oen in de Enge Lombardsteeg op informatie uit doch niemand had iets van eeuigen aanval of weglopende mannen bespeurd Uaarop begaf hij zich najir de woning vak W waar diens dochter van 18 jaar onmiddellijk Hoewel het hniaoiidertdek verder geen nieuws aan het licht bracht gaf een en ander der politie toch aanleiding den bestolen nan eens aun den Igve te onderzoeken Aanvankeli k leverde dit geen resultaat op en vorklaarde hij ook niets meor bij zich te heb beu toon Rost op den in te kijken ontdekte dat en onder de roering een bedrag rnu ƒ fi20 voud ii kwam eens iii zgn hoed Ie voering er van los was lakje bankbiljetten tot een lat ongeveer overeenstemde met de som van f StO die gebleken was uit de portefeuille genomen te gn W gaf nu eerst op doch vertelden het geld van telf was dat hij dat dit gold van hem den volgenden ochtend een diaaiantslgper gekregSn had om voor dezen effieoten te koopen iets liMt hij als bij verdiensten wel meer deed Wie die man was mocht hij intusscheii niet zeggen want zijn laatgever had hem naam nooit te noemen van de aanrandingen die met kleine wijziging ook Hg heeft ook zgn verde een eed doen zweren zgn Bg dit lieele verhaal lastgeving blijft de man heden ter terechtzitting diger dien naam met gniioemd en geene pogiii voor de hem zoo gevaarlgk gedaan om van de eii thans wordenden eed ontslagen 10 worden Eveuzoo blijft op do vraag bij welke hy geheimzinnig zwijgen commissionnairs in effecten ïig dan wel meer inkoopen voor anderen gedaan liotft Dat is mijn zaak zegt hg Er is in dit geding nog eou punt een kwestie van een wissel dien bekl den ISden zou ontvangen en pas den 17den verantwoord hebben terwijl hij inmiddels den 15den geld aan huishuur zou hebben betaald Doolt deze data staan niet vast Evenzeer faalt het pogen van het O M om Ie beugzen dat bekl erg in de schulden jtak Bahahc de huishuur van ƒ 15 hooren we nog van oen ƒ 18 en door geen zijnor schuldi ischers werd lig lastig gei alleu Dut hij sinds de intluenza epidemie achterop was geraakt bekent bij trouwens zelf Eii dut kun raoeiclijk anders Immers deze mun die met diiizebdnn moest cmgaau gonoot voor zijn gezin een loon van 7 per week I n nu hg J 20 had opgenomen moest hg nog ƒ 1 per week laten afhoaden Uit het verhoor van een nader opgeroepen getuige blijkt nog dut bekl dezen een oud bekende omstreeks half viur dien middag iu de Spuistraat ontmoet had en door hem op zgn ontsteld vourkoineii naar zgn wedervaren ondervraagd was Deze bad hem toen geraden dadelijk ouur de politie te gaan wat hy toeu ook gedaan heeft Om 5 uur werd do verdere behandeling der zaak tot 23 dezer geschorst Er zullen dan 10 nieuwe getuigen gehoord worden In het Gymnasium van Tarnopol Galicie ia een leeraar doodgesohoten dooreen leerling omdat hij hem boerenlummel had genoemd Met denzelfden revolver waaruit de knaap dat schot gelost had beroofde hij daarop zich zelf i an het leren Butteoiandscit Overzicbt De Frausche president Carnot houdt natuurlijk op zijae reis veel toespraken Van gisteren worden ons er twee geseind één op het leger dat zeer gewaardeerd wordt en waarvan Froycinet de verzekering gul dat hut niet aan politiek doet en in stilte zijn pliclit vervult eeu undpre In antwoord aan dun bissohop van Foitiers die zich onomwondeu met zgne geeatolgkhoid vóór de republiek verklaard had Wij hüblien zeido hg du duidelijke leerstellingen van den Paus tot de onze gemaakt Als 1 ransche republikeinen zijn wij levens oprechte katholieken Carnot zeide dat bij door dozo woorden zeer getroffen was In antwoord op oone rede van den burgemeester zeido hij De betoogingen welke wij thans bijwonen zijn eeno kostb ire belooning voor de pogingen van hut openbaar gezag tot verheffing van hi t vaderland Uwe hulde komt toe aan het land want het land verlangt don vredo on do r den vreda wordt de vurivt zenlijking der hervormingen ton behoeve van de erkende klasse mogelgk Deze woorden werden zeer tosgujuicbt De eerste regeeringsdnad van het nieuwe Engrische Kabinet ten uitroer gebracht door beinidduling van den lerscheii Prt cy Council bestond in het intrekken van al de proclamatiea welke krachtens de Crima Act onder de vorige regeering vigeeramle waren Door dit besluit dat giateren door den minister Morliy word ufgokoiidi d wurdt in Ierland eenvoudig het statu quo hersteld gel jk het wsa tOen de Gladatoniaansche partij in 1886 het bewiud uit handen moest geven Er ia in Ooatenrijk Hangarije een wetaonlverp tot versterking van hot lorer te wachten De Oostenrgksche minister van oorlog heeft dea miniater van financiën in Oostenrijk en Hongarjja herinnerd aan de beloften die zij hem in het begin van het jaar gedaan hebben De delegaties welke 3 October te Peat bgeenkoroen zullen een militair ontwerp te behandelen hebben dat op die belofta der ministers gegrond is In het voorjaar vroeg de minister van oorlog 15 000 000 guldens ten einde zoowel ds infooteris ala de artillerie van het leger te versterkea D beide ministers hadden toen juist de valuta regeling onderhanden en zg vreesden dat deze beide hervormingen wanneer zg te gelijk werden uitgevoerd aam te zwaren last het land zouden opleggen Zg bottels 1 3 van de gevraagde gulden en beloofden bij de begrooting voor 1893 op hoogere uitgaven voor het leger te zullen rekenen De minister van oorlog komt hen tlians aan hunne belofte herinneren Het ia waarschijnlijk dat de vorderingen toegestaan worden ten minste in Ooatenrgk Op de volgzaamheid der Hongaren valt echter mindur te rekenen Het is mogelijk dat van dien kant het ministerie een ernstige tegenstand wacht De bekende Hougaarache revolutie man Lodewyk Kossuth steeds als vrgwillig balling levend jn ttalié is 90 jaar gewordun een liooge leeftijd vooral voor zulk eHl man lu den regel gaan hartstochtelijke menschen vroeger tun grave De aemuüntoraad van de Huiiguurscliu lioofdst td Pust besloot bg deze gelegunlieid Kossuth te buuoomun tol enreburger en een der grooto boulevards naar hom te noemen Dit busluit word genoinon met 120 tegen 63 stemmen De stulettten Ie Pest maakten een oo groot mogolgke betoogiug ter eero van Knssutben vorbrandden euii krant die iets ten iiadoete van don revolutieheld lail durven zeggen Er werd gelukkig geen brand door gusticht Aan het meer sporadisch voorkomen van cholera wordt door de wutunschappelijks heorun weinig waarde gehecht Mun s elo ft met dat hut met bet oog op het aanstaande koelere jaargetijde elders nog tot een epidemie van eenige beteekenis zal komen Nu men over den eersten schrik heen is lie fint men ook het overdreve ie van sommige quarantaine maatregelen in te zien en gant men althans bij de toepassing meer mét het gezond vorstand te rade Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Sopt Jacobus Petrus Antonias ouders J B van Cats en E M A Thicr 16 Johannes ouders J Lourier en N Loknm ONDERTROUWD 16 Sept H Israël t ZwsrUsluia BI j en J Zelienrijch 56 j J A Leijdiug te Boren Idngkat 30 j en J 1 Wesaels SO j