Goudsche Courant, maandag 19 september 1892

1892 NO 494S Dinsdag 20 September 60UDSGHE COURANT fSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en OmstreketK De inzending van advertentlSn kan geschieden tot eén uur aes namiddags van den dag der uitgave G C J van Vienen ts Leiden 23 j en A G Koolmees 24 j Uaastreoht GEBOREbf Bertus ouders C Kaapborst en E Kloot Jacob ouders C Raaphorst en E Kloot ONDERTROUWD C Hogenes van Oudowater en H Duits Vlist OVERLEDEN Annigje van Elk 63 j Advertentiën IEMAND eenige avonden in de week disponibel hebbende wenscht die te besteden Bekend met Adm en Boekh Brieven onder No 2216 bnrean tan dit blad EAU 1IEB7EILLEUSE is het beste Haarklenrmiddel f l OO per Flacon Tdïj Louis Welter COIFFEUR Exquise WITTE PORT Hl SLOTEMAREB Co i PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GEKEVEE Merk NIGHTOAF M N B Verkrijgbaar bij Jz PEETERS Ala bewijs van echtheid i cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P HOPPE W P Jauliis MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het jniste adres De grootste keuze in DASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en HEERËN Glacé Zijde en Wollen OANDSGHOEIN Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en J ger Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLUIE8 en REISDEKENS W P JAULÜS Marchand Taillenr COUPB GARANTIE Uitsluitend Ënüelsctie Stoffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letteu op het joiite adrei Volgfende week in lossing de ladingf Puike Grove KACHËLhOLEN Kantoor en Paklinis Vest 0181 p KEIJGSMAIT CACAO GROOTES Onovertroffen KWALITEIT Alom verkr gbaar in bussen van 160 0 8B en 0 45 Fal riek te Westzaan Opgericht 182 LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTxije E= aaxd exi32a ax35rb ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRI KillAI Lan e Tiendewe PRIJS f 1 11 LOTEN voor ƒ 10 Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdplji af tot de voorafgaande kenteekensn van apoplexie beraenberoerte te trotaeenn nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nienwen tijd komtd eer toe dat sg door het gebruik maken van den eeovoudigsten weg namelgk langs de huid nne phrsiologische ontdekking gedaan heeft die na houderde proofneraingen thans over de geheele wereld verbreid is en terwyl z j in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blükt te zgn voor de aAn zenuwkwalen lijdende mensobheid Deze geneeswijze is uitgeronden door den gewezen OiSoier van Gezondheid fioman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarige praktijk Door wasBcUng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesooikte stoffen door de hold onmiddellijk aan net zenuwgestel medegedeeld Het deze geneeswijze werden werkelg k schitterende resultaten verkregen en t maakte zooveel opgkog dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare Verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopiga gevallen vWkragen uitwerking maar ook vindt men daarin wetanschappelyke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Méuiëre mOd dr prOfeSSOr aan de polykllniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinereber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton Smitfltsrath Uf Ck hn te Stettn Orossmnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Vorestier geneesheer directeur van het hospitaal te Agen Oeheimratb Dr Schering kasteel Gutenfels Bad Ems Oarses med dr geneesbeer dire teur der galvano therapeutisobe inrichting voor zenuwlijders te Parijs ru9 St Honoré 334 Consul vou Asehenbaoh med dr te Corfu Or Busbaob arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr OBongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiene et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteckenen zijn chronische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaaheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder ulle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan do jevolgen daarvan zooaU verlammingen onvermogen tot Spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking v m geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn ranar door do lirkende middelen ala onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebadei ge n genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die vreeS gevoelon VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als zlCh aanhoudend angstig eoelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorièn van zeuuwlijders als ooiv aan jonge melJSJeS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUlun voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOSteiOOS en franco verzonden wordt door LEMAIEE Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneesw ze van ROMAN WEISSMANN Oud Officier van gezondheid eere Iid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CLEBAN k Co Heiligoweg 42 Rotterdam F E van SINTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht LOBBY POBTON Oudegraoht bij da Gaardbrug F 160 Gouda Saelpersdrak van A Banntiuti kzoox De uitgave dezer Ooniaut geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prjs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Alioaderlflke Nommers Vl IK CENTEN BINN E NLAND GOUDA 19 September 1892 De heer H Paul gediplomeerd civiel ingenieur alhier sta it op de aanbeveliag voor gemeante architect te Leidon Mej M C Bokhoven alhier staat op de voordracht voor onderwijzeres 4e kl aan de openb kosteloo e school in de Roggevoonstraat te s Graveuhaga Gisteren middiiK ten 12 j ur had op de bovenzaal van het Koffiehuis de Harmonie een vergadering plaats van ledrn en genoodigrleu der ufdeeling Gouda van het Alg Ned Werklieden Verbond Vele donateurs en leden benevens oen groot aantal genoodigden waren tegenwoordig De president de horr Holsderver opende deze vergadering daokie voor de goede opkomst en braoht tn herinnering dat de arondschoot voor volwassenen den vorigen winter door het Dep Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen geopend ook in den aanstaanden winter wederom zou worden geht uden Naar aanleiding van dit feit was het dat hij het woord gaf aan den heer T G G Valette leoraar aau de Kijks Hoogere Burgerschool en het Gymnasium alhier die welwillend de uitnoodiging had aangenomen om een voordracht in deze vergadering te houden De heer Valette begon zijn rede met de aanwezigen voor zoover zij daar behoefte aan hadden ie wgzen op het groote nut van bedoelden cursus bij te wonen waardoor zij zouden kunnen leeren lezen en sohrgven hetwelk voor ieder noodig was ten einde die positie in de maatschappij te kunnen innemen waarop men recht bad Door personen te FEUILLETOIM 271 iet ïrantci XII 50 Hij viel haar snel iu de rede I O I Ik ben niet driftig meor en dus kunnon wij de beleefdheid ook wel daarlaten Gij hebt mij getrouwd om uw vader te gehoorzamen naar toen 0 met mij trouwdot behoorde nw hart waarschgnIgk aan een ander I Zij zag Norton flink aan en antwoordde op den waren en oprechten toon eener eerlijke vrouw i Toen ik met u trouwde dacht ik aan niemand meer ik hoopte dat mijn nieuiv leven mij nooit iets zou doen betreuren en ik wist zfker dat ik altijd trouw den eed zou houden dien ik aflegde 1 Ja zeide Norton Ik r n alsof uit het verledene eei verre stem een ironisch wreede stem hem dien eed herhaalde zeide hg langzaam met iets gebrokens in zijn stem den eed onder do klok van bloeiende rozen afgelegd zweer getrouw te zullen blijven aan hem dien ik kie i s in voor en tegenspoed in ziekte en gezond doen optreden die buiten difze vereeniging staan bleef roon niet bij eene eenzijdige beschouwing t welk beter wai als dat men ouder elkander dedingen beschouwt Vooral in dpze dagen is hetplicht de zoogenaamde i vierd stand te verheffen ten einde hen die daartoe behooren iu staat testellen dat zij ook liet recht erkrijgen om bestuurdte worden dour ufgeraardigdeft door hen zulf gekozen hetwelk alleen te vorkrlji n is iudieu de leerplicht zal ijn ingevoerd de werklieden moeten daarop vooral bg deze regeering aandringen daar hot bg een ander ministerie van ander i richting miuder kans van slagen zou hebben daar door de StaudaartI en meer organen van de anti pvolutionaire richting steeds te veel bezwaren wordpu geopperd tegen de invoering van leerplicht ïs nmaal de leerplichtingevoerd dnn zal ouk naar uir s leeniug de tijdniet verre meer zijn dat ook set kiesrecht aan allenzal worden gegeven Ook hooj spr dat weldra te dezer stede een ainbaohtschoollcou worden opgericht waar ook deze regeering belngrijke sommen voorover had 1 Ue werkmau moet langs otiMi ken weg genoemd doel trachten te bereiken door afbrekeu on elkander te haten is voor den werkman geen heil e verwachten maar steeds elkander lief te hebben en dan za i steeds Nederland het land blijven van vrijheid en vooruitgang Onder algemeen applaus eii igde spreker zijne rede die door de aanwezigen met alle aandacht was aangehoord Nadat de voorzitter de aanwezigen had gevraagd of er ook enkeion personen waren die nog nadere toelichtiug van den geacbteu spreker verlangden werd de vergadoring door den voorzitter met eene opwekking tot de aanwezigen om lid te worden na dankzegging aan den spreker gesloten Van de gelegenhoid tol kostelooze vaccine gisteren heid in armoede en rijkdom Dezen eed hebt gg gehouden Sylvia vervolgde hij Het was mijner eu uwer onwaardig u te beschubligen En ik die zwoer u volkomen gelukkig te zullen makon ik heb mijn eed niet gehouden ik héb hem niet kunnen houden Sylvia begreep hem niet maar al haar eerlijkheid kw im op tegen de zulf beschuldiging van den bra en man Als om er tegen te protesteeren maakte zij een beweging die hij spoedig stuitte om op kalmen vasten droevigen loon voort te gaau met zijn biecht God is mijn getuige dat ik alles beproefd heb om u gelukkig waar en volkomen gelukkig te naken I Dat was al mijn eerzucht Ik wist zeer goed dat ik geen romanheld was en dat het loven dat ik u aanbood voor een natuur als do uwe een beetje te eentonig te streng was Maar ik heb zooveel aan mijn hoofd Zooveel roenschen die van mij afhankelijk zijn en door mij moeten leven En ik had u zoo lief dat ik hoopte d it gij niets van het verledene zoudt betreuren Ik had mij vergist Ik bru te driftig te ruw Ik heb uw hart niet weten te winnen ilat ik goheel wilile liezitlen Mot hoeveel droefheid zag ik u dagelijks bleoker en droeviger worden en toen ik hier vernam in dit land waar ik hoopte dat gij weer geioiid zoudt worden en waar gij heijt teruggevonden Hes wat gij betre4rdel toen ik vornain dat wat u zoo kwelde en uitputte de horinnormg was aan een doode liefde neen niet dood maar sluimerend loen was ik mij zelf niet ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEHS worden wrekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt op het stadhuis aangeboden werd door 313 personen gebruiic gemaakt Van de goedkoope reisgelegenheid des Zondags om voor erminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 437 personen gebruik Door den heer Burgemeester is alhier benoetnd tot agent van politie 3e kl de gepnaporteerde Sergeant van het Ie Regiment Vesting Artillerie A C van de Hengel Mej VV Urucker uit Amsterdam zal Woensdagavond hier ter stede eeu voordracht houden in eene vergadering van de afd Gouda eu omstreken van het Ned Bond voor Al gemem Kies en Stemrecht Zij zul spreken over het Engelsch Parlement tegenover de vrouw Men meldt nan de Aoondpost Donderdagmiddag word door do Haagsche politie een onderzoek ingesteld omtrent de aanwezigheid van gerookte paling afkomstig uit Flensburg en Altona die door cholera besmette streken vanwaar de in eu doorvoer door de ministers van financiën eu binnonlandsche zaken verboden is De aanvoer bestaande uit negen kisten gezamenigk wegende 225 pond werd namens de Hollandsche Spoorwegmaatschappij Woensdagochtend na aanschrijving aan verscnillende vischhandelaren publiek verkocht De stationschef werd vóór de verkoop begon door oen der koopers attent gemaakt op de kennisgeving des ministers betreffende het verbod waarop deze zou verklaard hebben gerechtigd te zijn tot verkoop waarna de koopers toen op goeder trouw hebben gekocht niet verwachtende dat zij daardoor iu oventneele moeielgkheden zouden Keraken Op do paling welke weder in andere handen was overgegaan is ten deele voorloopig beslag gelegd meester Al mijn liefde kwam in opstami woor len van woede kwamen over mijn lippen als snikken en ik liet mij woorden ontvallen die misschien onherstelbaar zgn maar die ik van harte betreur en waarvoor ik u vergiffeuis vraag Vergiffenis riep Sylvia Gg I an mjj P Zij herinnerde zich de woqrilen van George zij bedacht dat zij zo had aangehoord raet innerlijk genol Zij had bijna lust om het uit te schreeuwen dat zij schuldig was Kn Norton vroeg haar om vergeving Ik hoop Sylvia dat gij dat booze uur zult vergeten voor de jaren van liefde en eerbied die ik u gewijd heb Ik zou er geen vrede mee hebben als ik u een andere herinnering achterliet dan die van een man dien gij eerbiodigdet al bemindet gij hem niet Een herinnering Wat beddelt gij Zg wist dat het laatste woord noK niet gesproken was en wachtte er met angst bijna met schrik op Dat is zeer eenvoudm sprak Norton vastberaden Met een snort van volharding alsof hg er vermaak in schopte zichzlf te doen lijdtu herhaalde hij Gg bemint mij niet ug snit inij nooit b niinr rn Het leven dat ik u bereid heb doodt h ondanks mijngoeden wil rnimijn liefde De ereoniging door uwvader gewensehl on door u aanvaard is een gevangenis gewoidi iÉ De wet jicofi n middel aan de handom te ontsnappen