Goudsche Courant, dinsdag 20 september 1892

Naar man uit Cataffia meldt hoeft het O M zekeren Imbarrato en zijv n zoon doen gevangen nemen beschuldigd van hetiokj en geweest te ijn bij den beruchteu aanval op baron i ri en zijne f p wasscherijen maar ook voor gewoon huisclijicschoonmoeder barones Ciancio op de buKen ltate gebruik Voorts waren er naaimachines bluschmiddezor laatste bij Palermo Do gevangenertnoaleïi delen merkinkten desinfocteermiddelen mossende roovers don évond te voren hebben g iltivests Vfchooumauk maohines en honderden andere artikelen Een andere zoon van Imbarrato die dezon ie ge direct of indireci np het vak dat de tentoon stellingholpen hebben is gevlucht I heette te vertegenwoordigen belrekking hebbende 2M nlag atonden roer de rechtbank te Rotterdam terecht vader en sooo B De aanklacht luidde wat den zoon betreft dat hjj toen h j op den 25en Maart 11 door den balf ijken geneeskucdige D J Blok die door den militieraad in het 2de diatriot van Zuid Holland aangeweiea om hur voor dien dag bq te staan w r l onderzocht omdat hij rrystelling van iqn militiedieust verlangde wegens gebreken aan tqne oogen gemelden geneeikunJige twee muntbiU etten van ƒ 10 heeft ter hand gesteld daarby zeggende dat ia voor u als ik afgekeurd wordt met iiet oogmerk om hem te bewegen hem voor den militiedienst af te keuren en derhalve in zijne bedieeing in strgd met zgne plicht iets te doen en Wat den vader betreft dat hg gemeld miadrgf door den zoon heeft doen plegen door hem onder overgifle van twee muntbiljetton van ƒ 10 op te dragen daarmede te handelen zooals is omschreven Beide beklaagden bekenden het hun ten laste gelegde gevende de vader op aan zijne zoon het geld gegeven te hebben met het doel dat deze zou worden afgekeurd Ais getuigen werden gehoord de dokter Iwnevens de voorzitter en de secretaris van den militieraad Het O M was van meening dat door de bekentenis der beklaagden en de gehoorde getuigenvcr klaringen hot teo laste gelegde volkomen was bewO Ion Alleen bleef over da vraag te behandelen of de persoon dien men trachtte om te koopen aangemerkt kan worden als ambtenaar Het geloofde dat deze vraag bevestigend moest worden beantwoord daarvooi verschillende bewijzen aanhalende Het vorderde schuldigverklaring van den zoon aan het een ambtenaar doen van eene gift of belofte met het oogmerk om hem te bewegen in zijne bediening in trijd met zijnen plicht te doen van den vader tan het doen plegen van vorenstaand misdrgf en deswege ieder veroordeeling tot zeven dagen gevangenisstraf Mr Jos van Baalto de verdediger van beklaagde vangt zijn pleidooi aan met da opmerking dat deze trafvervolging opnieuw de Nederlandsche onkreukbaarheid verkondigt on in zooverre ka zg nuttig ign doch voor de bekt acht hg haar niet noodig zg toch handelen meer dom dan slecht Omtrent den tweede bekl meent pleiter kan deuitspraak zelfs niet twgfelachtig zijn waar hij aan sgn negentienjarigen zoon de beide muntbiljetten met het bovenaangeduide doel ter haud stelde heeft hijniet gehandeld als de gefingeerde dader eu kan dusniet van hem gezegd worden dat hg hrt feit heeft doen plegen zooals de dagvaarding ten lastelegt het aandeel van den vader is alleen als medewichtige te construeeren doch als zoodanig staat hij niet terecht zoodat vrgspraak ten zijnon aanzien onvermijdelijk is Pleiter komt thans tot de zeer belangrijke rechts iTraag die deze vervolging oplevert of de bij denmilitieraad aanwezige geneeskundige dien de eer tebeklaagde heeft willen omkoopen ambtenaar was zoo neen dan is die omkoopmg niet stran aar De jverdediger ontwikkelt nu het begrip ambtenaar met een beroep op verschillende schrijvers om totde conclusie te komen dat de geneeskundige die den militieraad bijstaat daartoe krachtens de wet wordt geroepen en nog vrijwillig die taak aanvaardt noch daardoor in eene hiërarchische verhouding komtwelke vereischten pleiter voor het begrip ambtenaar onmisbaar acht T e wet stamelde Sylvia Eindelijk sprak Norton het woord Ja Echtscheiding Sylvia was opgesprongen 0 dat is doodeenvoudig vervolgde hij koel Met mij zijt gij ongelukkig doch als gij vrij zijt kant gij gelukkig worden Als ik dit middel niet aangreep zou ik een eznM zijn En ik mag ruw en driftig zijn een egoïst ben ik niet Sylvia En gij wilt Ja ik Ik heb u liet genoeg om u dat offer ite brengen Zoover ben ik gekomen na de Oforpein iringen an vannacht Ik zeg niet dat ik er nietonder lijd maar dat doet er niet toe 1 De man is geschapen om te lijden Maar als ik het nu niet aannam zeide zij j levendig Hij jag haar a in en zeide zeer racht j Waarom Uil eergevoel uit dankbaarheid of nit liefdadigheid Als ik mij door uw offer liet vangen zou het mij weldra berouwen als ik zag dat gg er spijt van hadt Neen Ik heb u gezegd dat ik doe wat ik mij heb voorgenomen In mijn moeielgk ruw leven waarover ik mij niet beklaag heb ik alles volbracht wat ik gewild heb alles behalve bemind te worden DocJ het staat tenminste in mijn macht om u te toonen dat ik uwer waardig was En gij zu t oordeeion welke liefde grooter is zij die begeert of zij dia olïart Is uw wil een bevel vroeg Sylvia na e en Bovendien beroept hg zich op verschillende artikelen van de wet op de nationale militie en op de invoeringswet waaruit hg afleidt dat de geneeakundige slechts den militieraad voorlicht en eenvoudig is een deskundige ten bewijze waarvan pleiter bovendien een beroep doet op de gadtchtenwisseling tusschen de commissie van lapporteurs oc den minister bg de invoeringawet waaruit hg bet bewgs put dat alle deelen der wetgevende macht de bepalingen van het strafwetboek omtrent de deskundigen op den geneeskundige hg deu militieraad toepasselgk hebben geacht Pleiter beschouwt dien geneeskundige dus niet als ambtenaar eu oonoludeert derhalve tot ontslag van rtchtsvervolgiog ten aanzien van den eersten bekl Uitapraak volgt later Ons politierecht De sohrgver van de rubriek Van Dag tot Dag in het Hmdeltilatl klaagt over de onbesuisde en woeste wgze waarop sommige wielrgders in het Vondelspark te Amsterdam hunne liefhebberij botvieren Verleden week Woensdag zoo verhaalt hg o a is het 5 jarig zoontje van een onzer Amsterdamacho geneesheereu dat naaat zgc moeder liep in het Vondelspark overreden met het droevig gevolg dat het eene hersenschudding kreeg Een ongeluk wellicht I zal men zeggen Doch wat te Zeggen van deu onkesohoften onbeschaamden dader die na het kind overreden te hebbuu vau het rijwiel moest afspringen om zolf niet te vallen en die toen zgn leedweien uitdrukte door een stortvloed van vloeken Hg beleedigde do moeder in plaats van baar hulp aan te bieden Als de opzichters van het Park tol minder woest en snel rgden vermanen worden ig door de schuldigen meest knapen van 12 16 jaar eenvoudig uitgelachen Voor zoover het Hdild weet doet de Wielrgderabond wat hij kan Bijna in elk nummer van het Bondsorgaan wordt den leden op het hart ge lrukt toch voorzichtig te njlnn en te bedenken dat de openbare weg niet uitsluitend voor wielrijders maar in de eerste plaats voor voetgangers gemaakt is Maar dit is btgkbaar niet voldoende Het beste ware de namen van de belhamels eens te publiceeren en te zorgen door medewerking der fataoenlgke wielrgders zelven dat jongens die kinderen overrijden en de moeders uilschelden gepakt worden Zeker niet vau louter AmtterdaMnch belang is hetgeen de schrijver dao volgen laat üoch zoolang wg geen politierechters hebben helpt ook dat proces rerbaal maken al heel wenig Een geval als dat van do oterrgding der twee kinderen zou denkelijk tot straf aanleiding kunnn geven In Engelaad zou zulk een woesteling reeds den volgeuden dag terecht staan voor de politierechtbank de dagbladen bovendien zijn naam en de straf die hij kreeg bekend makeu en de les zou heilzaam werken Maar bij uns Bij ons komt iulk eeu goval na weken en weken eerst voor den rechter En als het dan na weken voorkomt is het geval lang vergeten en maakt de straf geen indruk meer terwgl de naam van den schuldige ten hoogste met een letter wordt aangeduid wat een gewoonte is die aan de openbare orde niet ten goede komt En als zulk geval van ruwe baldadigheid dan eindelijk voorkomt zijn ea zoovele weken do getuigen natuurlijk nagedacht te hebben Rfii lievel antwoordde hg Ja een bevel Hck Kuii te Het noodlot heeft ons de vreugde van een kind te hebbon geweigerd Ik had dikwgls gehoopt dat het zoete stemmetje van zoo n lief klein schepseltje ons nauwer verbonden zou hebben Neen Alles is goed roo De echtscheiding is dan alleen smartelijk als zij om twee ongelukkigen te scheiden onschuldigen moet treffen Ue kinderen ïoi liezen er te veel bij Wij zijn vrij Ik zou noch het recht noch den moed hebben om ons howelijk te verbreken als er een arm klein kind onder moest lijden Vastberaden voegde hg er bij Ik heb reeds een advokaat geraadpleegd Een advokaat vroeg Sylvia Er moet voor de wetskweslie een advokaat bg zijn Als gij voor een bepaalden tijd ik geloof een Jaar van mij verwijderd bijvoorbeeld in Frankrijk leeft is dat voldoende om een echtscheiding te bewerkstelligen Maar ik wil de aanvraag zoo iugericht hebben dat al het ongelijk aan mijn kant is Als het stuk feschreven is zal de heer Cadogan het n hier brengen over een paar uur Gij behoeft dan slechts te teekenoo en üe heer Gadogan Krnt pij den neer Cadogan dan Hij hield eensklaps op daar hij gedruisch hoorde en zich afvroeg wie daar was Er werd aan de deur geklopt Norton maakte vaak hgna alles vergeten en dan is de kans op vrgspraak zeer groot wat ons nog veel verder van den goeden weg zou brengen Zoolang jj geen dadelgk rechlsprekende politierechters hebben heeft niemand het recht op de politie af te geven en haar de ongestrafte ordeloos heid op straat te verwgten Ook de Loadensche politie zon als ia met kantongerechten werken moest telkens machteloos zijn Bg de Tweede Kamer is ingekomen het wetsontwerp tot vaststelling van een wetboek van militair strafrecht Deze voordracht betreft uitsluitend de herziening van het materieel militair sirafreoht die van het formeele recht volgt later en wel de vervanging van de crimincole wetboeken voor krggsvolk te water eu voor dat te lande door n gemoenschappelgk strafwetboek Het is bijna geheel het werk van den hoogleeraar Van Ier Hoeven zooals t uit een militair oogpunt is onderzocht en gewgzigd door eene commissie samengesteld als volgt mr P Verloren van Themaat advocaat fiscaal voorzitter wglen kapt ter zee Bogaert Hennua destijds kolonel Schippers kapt luit ter zee Borel destijds luit kolonel der artillerie Van Wage oÉoier van administratie Ie klasse eu Kolemans Begoen kapitein der infanterie Het ontwerp gaat uit van de erkenning der bestaanbaarheid van iéa gemeenschappelijk wetboek voor vloot en leger eu van de noodiakelgkheid om voort te bouwen op den grondslag van het bestaande strafrecht Het wil de hoofdbeginselen die in het gemeen strafrecht gehuldigd zgn ook voor het Militair Strafrecht doen gelden biihoudens die afwijkingen welke door de militaire beUngen of door de bijzondere omstandigheden waarin de krggsmacht verkeeren kan worden gevorderd Aansluiting aan het Nederlandsoh Wetboek van Strafrecht was dus de hoofdinrichting bg de regeling van het militair strafrecht Zooveel mogelgk is dan ook dezelfde of een soortgelgke terminologie gebeiigd als in het Wetboek van Strafrecht Builen het strafrechtgebied bigven krggstuchtelgke vergrgpen Daarom zullen de reglementen van krggstuoht nader bij afzondorlgk wetsvoorstel aan herziening worden onderworpen Bepalingea omtrent den staat van oorlog en van beleg komen in bet ontwerp wetboek niet voor maar zullen daarin opgenomen woriien zoodra de wetgeTPr nauwkeurig den aard en het verschil dier beide rechtstoestanden zal hebben omschreven De beginselen omtrent optet en schuld in hst gemeeno recht gehuldigd zgn ook in het militair recht overgenomen Voorts zgn in het ontwerp alleen die enkele culpose daden of verzuimen vermeld door welke bilang rgk nadeel berokkend giuot gevaar veroorzaakt de krggstuoht grovelgk geschonden of de eerbied voor de wet aangerand wordt Artikel l van het strafwetboek wordt ro it h t militair in alle opzichten gehandhaafd maar de omvang van de locale werking der strafwet wordt daarentegen uitgebreid Wat het straffenstelsel betreft zoo wordt de onderscheiding der straffen in hoofdstraffen die afzonderlijk of vereenigd met een bijkomende straf en bgkomende straffen die alleen vereenigd met een hoofdstraf kunnen worden opgelegd in het ontwerp behouden Evenwel in de oplegging van de bijkomende straffen laat het ontwerp den rechter grooter een beweging van ergernis Kan men dan nooit eens alleen zgn Het is Eva zeide Sylvia üe stem van het jonge meisje deed de ergernis van Eichard bedaren Hg deed zelf de deur open en stond vlak voor Eva die den kleinen Francis Buaud vooruitduwde hg was beschroomd en verlegen en hield zgn pet in de hand zijn haren waren verward als altijd maar zijn kleeding was zindelijker dan anders Het jonge meisje hield hem bij de schouders rast en zeide terwijl hij lust scheen te hebben om te ontsnappen Ga maar naar binnen I Daar is mevrouw Norton en mijnheer Norton Hij zal u niet opeten Hot kind sloeg schuw en verlegen de oogen neder Ik weet het wel juffrouw Maar mijnschoe r en de modder Hij wees op zijn natte lompe schoenen üeze knaap wil volstrekt Sylvia spreken ziiile Eva hem bij Norton brengende Kleine Francis bleef zwijgend staan wachten tot men hem zou vragen Waarom zijt gij hier gekomen vroeg Sylvia Wel mevrouw zeide hij met ajn pet draaiende gij hadt mg gezegd als gij hier kwaamt danmocht ik Wordt vervolgd vrijheid dan het Strafwetboek Het neemt bg het bepalen der straffen voor de verschillende misdrijven den militairen rang of graad van den dader niet meer in aanmerking Vandaar ook de afschaffing van de cassatie als hoofdstraf voor officieren De militaire detentie vervalt als hoofdstraf Onder de hoofdstraffen kent het ontwerp derhalve slechts één vrgheidsstraf de gevangenisstraf die het epitheton militaire niet langer zal dragen Do doodstraf in het militair recht wordt gehandhaafd naar bet ontwerp geeft aan aaiiwgzing van eenige buitengewoon zware inisdrgven die met den dood gestraft kunnen wordeo en wel tó6 dat do militaire reohter bevoegd is de doodstraf op te leggen aan hem die in tgd vau oorlog zich schuldig maakt aan een misdrijf waarop bij bet gemeene recht of in het militaire recht levenslange gevangenisstraf is gesleld Voor nietmililairen die in tgd van oorlog de belangen van den Staat of de legermacht op gelgke wijze kreuken wordt de doodstraf evenzeer gehandhaafd Eveneens wordt de noodzakelijkheid uiteengezet van het behoud der doodsiraf in het zeerecht vooral ter handhaving van de discipline aan boord van eeu oorlogschip tegenover muiters en oproermakers die niet op andere wgze dade ljk onschadelgk zijn te maken en ook 0m onder het scheepsvolk bet bewustzyn Ie bewaren dat in het uiterste geval aan boord kort recht zal worden gedaan en met het noodige fermiteit gehandeld De toepassing van de doodstraf wordt ook loei elaten ten aanzien van kinderen beneden 16 jaren Wut kosten stadsbouinon Het vriendelijk gezicht van vele groene hoornen midden in eeu slad wordt ons door vreemde bezoekers onzer grachten vaak bengd Dit is te bogrgpelijkcr als men nagaat wat in sommige steden het groen der stralen kost terwijl men er zich toch deze weelde wil veroorloven Uit het verslag der gemeente Pargs blijkt het volgende Het Pargsohe geboomte omvat behalve de squares publieke tuinen kerkhoven het bosch van Boulogne en dat van Vincennes dat is te zeggen wanneer het zich uitsluitend tot de beplanting in rijen bepaalt 87 665 boomen ei ieder van deze kost op het oogenblik dat bij geplant wordt als hg nog maar een eenvoudig stammetje is 176 fr Ua berekening is deze De grond te Pargs is over t algemes ongeschikt voor beplanting In de meeste gevallen moot er eeu kunstmatig terrein aangebracht worden om er boomen in te plaatsen Te dien einde worden doorloopeode greppels van 3 meters breedte op 1 meter diepte langs de toekomstige Igu van beplanting gegraven deze greppels wordt boschaarde van vooraf onderzochte goetie kwaliteit aangebracht en de boomen worden daarin op hun plaats gezet Om do besproeiing te verzekeren plaatst men een kttipje dat eder met een rooster bedekt is om den voet van lederen boom Een afwateringsysteem waarin het water van da besproeiingskrauen kan wolden doorgelaten vergunt het water tot hot uiterste einde der wortels te komea Zoo komt het dat eon boum van eene waarde van 5 francs aan de kweekerg genomen met al zijne bijzaken zooals omrastering roster afwatering enz het rabat er afgetrokken op 175 francs komt De voornaamste bestaoddeelen van dit aanzienlijke cijfer zijn de volgende 1 Wegruimen der oude aarde 15 kubieke meter a 3 fr 60 c fr 62 50 i Aanvullen mot plantaarde 15 kubiek meter a 3 fr 30 c 49 50 Afwatering 17 50 Gegoten ijzeren rooster 36 60 Totaal fr 166 Er bhjft dus 20 fr over voor den aankoop van den boom do omrastering enz hetgeen niets buitensporigs is Maar door deze nau lettende voorzorgen ook de uitmuntendheid van don gekozen grond neemt het boompje wanneer niet do een of andere domme straatjongen voor pleizier zijn schors gaat insnijden snel in kracht en wasdom tie en ontwikkelt zich met merkwaardige vlugheid De volgende jaren is dan een jaarlijksche uitgave van 2 fr 80 c voldoende voor verzorging en snoeien om hem tot volwassen leeftgd te brengen en hom een groono grijsheid te verzekeren Men ziet intusschon dat de 84 656 boomen die R ooü o y oiuzooraen de som van 15 339 4 25 francs als eerste uitgaaf vereischt hebben een aardig kapitaal en nu nog voor onderhoud 264 119 ir 60 c behoeven een mooi jaargeld Een der goootsle juweelenoollecties in Europa is aia van de keizerin van Oüstenrijb Misschien is e eenige vorstin die haar hierin overtr jft de keizMin van Rusland die fabelachtige schatten aan eaelgesteenten bezit Eigenlijk heeft do keizerin van Oostenrgk twee verzamelingen den Habsburgschen familiesehat die van de eene keizerin op de andere overgaat en in de koninklijk keizerlijke schatkamer bewaard wordt en hare eigen verzameling De eerste kan zij dragen zooveel als zg verkiest maar zij moet altgd re iu geven en na gebruik de stukken weer laten wegbergen Haar eigen collectie hoofdzakelijk uit gescheuken van den keizer en van vreemde vorsten bestaande is 27j millioeu florijnen allven aan steonen waard en do zetting de artistieke waarde en de slijpwaarde meegerekend 4 a 5 millioen De inventaris vult zes groote vellen perkament Eau zeer kostbaar stuk ia een parelsnoer van drie rijen dat de keizer haar na do geboorte van prins Rudolf ten geschenke gaf het werd toen op 75 000 gulden geschat maar is nu naar de tegenwoordige waarde der paarleu wel 300 000 gulden waard Zooals men weet neemt de opbrengst der paarlvisscherijan op Ceylon en Malabar met ieder jaar af terwgl de nieuwe visscherijen Cimeo en Tahiti aan de toenemende vraag niet kunnen voldoen Omtrent de nieuwe opera van E Van der Ven en C Van der Linden wordt aan Caecilia van bevriende hand nog medegedeeld dat ze tot titel draagt Leiden ontzeti 1674 De handeling heeft plaats in de laatste weken van het beleg toen de nood in Leiden ten top was gestegen en bg de telkens mislukkende pogingen van den prins van Oranje om de belegerde stad te ontzetten moedeloosheid en verslagenheid zich van aller gemoederen hadden meester gemaakt Uit do geschiedenis van die dagen weet men welk eene moeitevolle tnak toen op de schouders van den burgemeester Van der Werf drukte en hoe deze alle krachtsinspanning behoefde om dor burgerij m led in te boezemen en haar stand te doen houden tegenover deu vijand De schrijver is hier de geechifdenis zoo trouw mogelgk gevolgd en vond gelegenheid menig treffend tooneel in te lassohen zooals men die vindt opgeteekend in de werken van Orlen Severiuus en Bor Die tooneeleu zijn ook met groote dramatische kracht geschilderd waardoor men bij do opvoering een aanschouwelijk beeld zal ontvangen van de somberste dagen uit dit gedenkwaardig beleg De intrige die in deze opera is gelogd om t boeiende der handeling ie verhoogen smelt samen met de historisahe teekening waardoor tevens do eenheid van het werk is bewaard gebleven De sohrgver heeft de intrige genomen naar de bekende liefdesbetrekking welke Valdez in dien tijd onderhield met eene Haagsohe jonkvr juw die volgens de geschiedenis door haar invloed op den Spaanschen veldheer er veel toe beeft bijgedragen dat deze Leiden niet gewapenderhand deed indemen wat hem door da Spaanscho regeering ook altijd als eene groote fout is aangerekend Er bestaat van Lucas en Vogel eene Frauscbe opera getiteld Le sUge de Legde welke opera in 1847 in Den Haag voor het eerst werd opgevoerd Dit werk schgnt echter geen bijval te hebben gevonden en is sinds lang vaa het repertoire verdwenen Velen zal die opera dan ook geheel onbekend zijn onderstellen we Ook dtór komt als intrige dezelfde geschiedkundige bijzonderheid voor doch te oordeelen naar het tekstboekje minder gelukkig bewerkt en historisch onjuist weergegeven De heer Vin der Ven op dezelfde stramien arbeidende heeft deze handeling echter geheel andors opgevat waardoor de inkleeding veel dramatischer en logischer wordt en het verband tot de geschiedenis geen anachronisme is Dezer dagen liep te Zwolle het gerucht dat een logé in het hotel De Zon van den heer Balk aan cholera leed Hoe wenig men op soortelijke praatjes kan afgaan moge zegt nu de Zioolsche Ct uit bot volgende blijken Toen de kellner om 6 nur boven kwam hoorde hij uit een der logeervertrekken een hevig eigenaardig jesnork komen Daar de deur in het slot was gedraald klom de bediende door een venster naar binnen Tot zgn schrik ontdekte hij toon dat de kamer vevitld was met gas en dat de heer die er logaerdo op de grond lag en naar adom snakt Bij onderzoek bleek hem dat het gaskraanlje door dien heer niet voldoende was dichtgedraaid Met de oogenblikkilijk ingeroepen hulp van dr Fitringa mocht het g slukken den logé weder zoover te d en herstellen dat 4 g des morgens naar buis kou reizen Nog is een rooverhoofdman met name Dagata benevens zes volgelingen gevat wegens het stelen van schapen bg eanen baron Cï uii en zgn drie gebroeders An uio die te Plantania Catanzaro eene weduwe beroofd hadden en drie mannen die in Catania zware misdaden hadden gepleegd in hechtenis Volgens de Gioniale di Sicilia hebben in den nacht van 13 op 14 dezer bandieten een spoorwegbeambte tusschen Messina en Palermo aangegrepen en zgn lantaren geeischt De man ontkwam echter onder een aantal hem nagezonden kogels Op het gerucht schoten gendarmes toe en het bleek dat verscheidene raiU van de dwarsbalken waren losgemaakt zoodat het blijkbaar ten aanslag gegolden had op een posttrein De Weener winkeliers ook al vertoopen zij de kostbaarste en gemakkelgk weg te roeven zaken schijnen nog altijd niet gewaarschuwd te zijn door de moordaonslagen en diefstoUen die de paar laatste jaren herhaaldelijk zijn voorgekomen in winkels door maar één persoon bewaakt Vrgdag althans is de bediende van een winkelier in horloges op klaarlichten dag overvallen in den winkel terwijl hij daar alleen was door een jongmensoh dia hem ter neder sloeg en mei 46 gouden horloges de vlucht nam Het loven van den gekwetsten bediende is in gevaar Onder de Londensche high lifo is eene nieuwe hondenmode ingevoerd waartoe do lelie van Jersey de beroemde actrice Mrs Langtry het voorbeeld heeft gegeven Men versiert namelgk de poedels met de initialen of het monogram van hun eigenaar hetwelk door een kunstvol hondenscheerder op vernuftige wgze bij het scheren op hun rug wordt uitgespaard Mrs Langtry bezit een prachtigen dot wil zeggen een afschuwelijken ruigen poedel maar het beest is artistiek gefriseerd en draagt in den vorm van twee in elkander gevlochten dotten haar de beide letters L L de intialec van zijn meesteres Aan een correspondentie uit Londen aan do haarl Ct ontleenen wij het volgende Twee belangwekkende tentoonatollingen zijn hier dezer dagen gehouden Een daarvan was iets zeer ongewoons nl eene tentoonstelling van alles wat op stoom en andere wasscherijen betrekking heeft Men kon er zien hoe ook op dit gebied da handenarbeid langzamerhand geheel door den stroom vor lrongen wordt Het goed worilt met stoom gewasschen met stoom gedroogd met stoom gestreken en dat alles zes of meermalen vlugger en veel notter dan de voormoeders der tegenwoordige wasohvrouwen hel konden doen Men kon bijv in de tentoonstelling in Holbom eene door Groair Sr Hobam ingezonden strgkmachino zien bestaande uit een met zacht doek overdekte lafel die door stoom heen en weer bewogen wordt en een blinkende ijzeren rol die vanbinnen door gas verwarmd wordt en over de tafel loopt Tusschen de twee komt het linnen dat er zeer netjes wordt afgeleverd De machine is zoo eenvoudig mogelgk en duet het werk van zes wasohvrouwen Eene andere firma Bratthicaite Sm zond eene strijkmachiae in die volgons een gansch ander beginsel werkl Do tafel beweeg zich in deze machine niet en dü rol beweegt zich niet door wrijving als inde andoro machine maar door stoom Dezelfde firma zendt waachmacbines waarin vier plungers 440 malen per minuut ronddraaien eu die het noodige werk verwonderlijk snel verrichten Verschillende anderen zonden eveneens wasch wring en strijkmachines in de grootste verscheidenheid D hiid men natuurlijk ook ollerlai stijfsel blauwspel en zeep waarvan de twee laatsie dikwijls t ivens als desinfecteormiddol dienst doen Naast de strijkmachines waren ook de gewone strijkijzers op groote schaal vertegenwoordigd al of niet volgens nieuwe methoden verhit sommige zoo helder en zoo heet als men slechts wanschen kon doen Onder de verschillende droogmachines waren er verscheidene die zeer voel merkwaardigheden vertoonden Er was bijv een waaier die per paardekracht meer lucht ton bewegen dan eenig ander toestel althans volgens het prospectus en gebruikt kon worden voor ventilatie voor het verwgderen van iu de l jcht zwevende stofdeeltjes of van schadelijke gassen iu fabrieken en eindelijk door het drijven van stoom of heete lucht in een droogkamer voor hot drogen van waschgoed Voor hetzelfde doel kan men ook een Blackman heator gebruiken waarmede men het linn m 5 lot 15 minuten en een deken in een half uur kan drogen Gaskachels varen natuurlijk in alle verscheidenheid vertei enwoordigd niet alleen strikt met het oog