Goudsche Courant, woensdag 21 september 1892

van den heer Law In Armenië en Klein Azie is op die wijs een der prachtigste streken der wereld tot een wildernis gemaakt Gelieolo provinciën in Indic zijn onder do regeering der Mohammedanen aldus vernield Dezelfde kwaal bedreigt nu Rusland en Amerika do groote voorraadschuren van Europa 1803 Woensdag 21 September N 4943 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken APVERTENTIEN PIAKII O te koop aangeboden TTOOXf 150 Adres FLUWEElEN SINGEL 555b Gebr DOBBELMAMV s De inEending van advertentiön kan gesoMeden tot è n uur des namiddags van den dag der uitgave Verkijigbaar bg G IJsselstijn BLAAÜWSTBAAT 000 Beoaderde Stellen DANAST vaa zuiver linnen met prachtige Bloemen Sterren en sierlgken rand 1 Tttfellaken 165 X 240 c m van 20 12 Servetten 75X 80 ivoor 8 Stalen op aanvraaf franco Schrjjf onder motto Dainaatc nan t bureau dezer courant IIEDOOMS EeltknobbeU Boomvlie Huideelt Wratten enz orden in 7 a 8 dagen tjjd geheel verwgderd zouder de minste pgn te verooraaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prijti per flacon met peiimtel SO ctn Alléén eek bfl B SCHOLTEN Coiffeur Ëisch de handteekening vru A v TÜIJLL Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWABLXG Hollandscbe uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg betVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersd uk va i A Brilkman 4 Zoon Elke waachvrouw die er geweest is giug ODgotwjjfeU weg met het gevoel lat er aan haro inrichling nog zeer voel ontbrak en dat zij hot werk veel spoediger zou kurnen vorriohten als zg slechts ile noodige geldun had om al die miohincncQ ta koopen Ofsc oon het wel altijd oon voorüaam bezwaar togen de algemocnc luvoeriiig daarvan zal blijven kan niet ontkend worden dat de waschvrouwen van voorheen gaandevi ü p aats motton makou voor stoomwaaschorijen die het goed wel oven snel en netjes atloveren maar dikw ls aiut tot de duurzaamheid daarvan medewerken Intusschen is het eene gruote voldoening te zien hoezeer ook op dit gebied wordt gearbeid ora zoo veel mogelijk op de belangen der gezondheid te letten een eisch die zich misschien op dit gebied veel krachtiger opdringt dan op elk ander BQltenlandscb Overzicbt Do Pruisischo Landdag zal omstreelis half November bijeeukomeu om terstond kennis te maken met het vervolg der nieuwe belastingwetcun Men wil liet £ oo aanleggen dat over het slot dier belasting ontwerpen is beslist wanneer in den Rijksdag de nieuwe legerwet wordt ingediend Men weet dan hoeveel er nog te kort komt GUcIstoue slijt zijne vacanlio in Wales en ten einde het spreken uiet te verleeron houdt bij hier eu daar kleine redevoeringen die er op berekend zijn de niet geringe nationale eigenlietde van het WelscUe natietje te streelen Mag men de Daily News grlooveij dan zal het Homerule ontwerp terstond na de opening der gowoue zitting zooals men weet lu het voorjaar worden ingediend liet zou Uladstone s plan zgn het terstond in de eerste lezing te brengen wanneer deze is afgeloopun zou iiet ontwerp gedrukt worden om den heeran lijd te laten er eens over e denken on intusschen aiidere dingen worden afgedaan inzonderheid van socialen aard Do opheffing vno de lersche dwangwet is wellicht niet zoo volledig als de leren dat weuscheii Zoo blijft van kracht de wet betreft endu het bezitten van wapenen Ouder de ingetrokken prociamatieu behoort die van 19 Augustus 1887 waarbij de lersche nationale Ijiga oen gevaarlijke Vereenigmg word verklaard zoodat de afdoelingen dier Liga thans weer in geheel Ierland kunnen worden geurgauiseerd Dat de conservatieve bladen den maatregel afkeuron of min of meer ironisch doen uitkomen hoe die alleen mogelijk is geworden dank aj het vuoitrelfelyk beleid van het vong Ministerie spreekt vanzelf Over de oorzaken van Kusiand s hongersnood worden eenige belangrijke mededeelingen gedaan in de jongst verschenen verzameling van verslagen van de Ëogelsche vertegenwoordigers in bet buitenland De heer Law die bij het Britsche gezantschap te I Vetersburg voor handelszaken erbünden is geeft eenige belangrijke bijzonderheden over de Zwarte Aarde het voornaamste graandistrict van Rusland Dit district omvat 6 gouvernementen en van de 8Ü miltioen inwoners van Rusland wonen er ii deze i gewesten 36 milliuen Het is het rijke landbouwgewest Hier wordt 60 pCt van al het Russische koren geteeld Van welke beteekenis de landbouw voor Rusland is blijkt bij eene vergelijking met de geheele waarde der nijverheidsvuortbreugselen De landl ou produclou vertegenwoordigen jaarlijks gemiddeld een waarde van 3 600 000 000 glif en de voortbrengselen der nijverheid 1 440 000 000 gid De jongste hongersnood kwam volgens den heer Law niet onverwacht Reeds gedurende de zes vo afgaande jaren waren er schrale oogsten en de korenoogst m de laatste drie jaren was geheel onvoldoende De 144 000 000 door de reguering aan de boeren geleend heeft er niet genoeg geholpen Zij waren door de voorafgaande slechte jaren reeds te veel achterop geraakt De heer Law moet echter erkennen dat de landeigenaars en burgers met groote hartelijkheid de arme boeren ondersteund hebbeu Evenzoo verdienen die boeren niets dan lof voor het ge luld en de geestkracht waarmede zij de beproevingen van het noodlot hebben weerstaan Als reden van den hongersnood geeft de schrijver op het ongunstige weder het gemeenschappelijk landbezit de verkeerde belasting en het uitroeien der wouden Het communaal landbezit werkt vooral zeer nadeelig Ue grond is eigendom van de gemeente en niet van den hoer Dit schrikt den boer af groote verbeteringen aan te brengen want hij weet niet of hij wel de vruchten dier verbeteringen zal plukken Ook het uitroeien der bosscheu heeft ontzaglijk veel kwaad gedaan De bosscheu hielden den grond vochtig en beschutten do korenvelden tegen den jskouden of boeten wind die al het jonge koren of zaad deed bevriezen of uitdrogen Thans jaagt de wind hopen fijn zand over de korenvelden en verandert vruchtbare streken in woestenijen Welk een gulden les voor Amerika waar men roekeloos de gtoote bosscheu vernielt bevat hot boek ZAAL KUNSTMIN der Sociëteit Ons Genoegen Gouda mm 2S SEFT 1892 een enkele Voorstellingf van de Salon des Variétés van Amsterdam Directie Kkkukniet en Poolman BLANCHETTE Tooneelspel in 2 bedrgven naar bet Frausch van EUUENE BIlIEÜXdoor C F v d H voorafgegaan door Tooneelspel in één bedr f nit het Dnitsch van L ADLER costumes van W N MULÜËB Mise en Scène van HENRI van EUIJK Hi T BoïK Jo £ werd in Juni 11 te Pot Jani bg Berlijn op hut van Z M den Keizer van Unitschiand vertoond voor H M de Koningin Uegentes der Nederlanden Entree voor HH Leden of Dames 0 60 HH Niet Leden of Dames 0 99 Plaatsen te bespreken Vrgdag en Zaterdag van 10 tot 3 uur DE NIEUWE UmOTS de beste van alle bestaabde HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelgk in t gebrni wordt verkocht in flacons van 85 en 150 eetttii en is te Gouda verkrggbaar alleen bg I A Cats niMSCHE STOOMVEEV GheniischK eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen D Oppenheimer Kotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vanalle Heerenen Dameskleediugstukken ookalle soorten Meubelen Le likantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitoren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkancwr blgvenen worden onschadelgk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda eu Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 78 ADVERTENTTEN in alle Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadelijk opgezonden doorhetAdvertentieBureau vaii A BRINKMAN en ZOON te Gouda LOTEi in de VEHLOTIING BIJ GELEGENHEID DEE ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRlKi i lAI Lange Tiendewegf PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr is pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommeri VUP CENTEN BINNENLAND GOUbA 20 September 1892 Te Hengelo overleed ia den ouderdom van 86 jaar de heer i A Beray die tal van jareu in den gemeenteraad ran Glottda zitting had eerat ala lid van dat Collegie later ala Wethouder PIlj maakte zich in die betrekkingen zeer verdidhstelijk jegens onze geniiKute met giooten ijver kweet hij zich van de verplichtingen die op hem rustten en ofschoon de laatste jaren elders woonachtig bleef hij steeds groote belangstelling gevoelen voor Gouda en hare inwoners Hg telde bier vele vrienden en men gevoelde steeds veel sympathie voor den man die zoovele jaren achtereen met warmte en liefde zich wijdde aan de belangen onzer gemeente l e ingezetenen toonden hem te waardeeren door hem telkens bij iedere aftreding als raadslid te herkiezen en met leedwezen zag men hem uit Gouda weggaan De beer Bemy bad het voorrecht tot op hoogen leeftijd eene goede gezondheid te gmriatMi ent in de laatste maanden kwamen slechte beriehteu tot ons omtrent zijn toestand die dadelijk tot groote bezorgdheid aanleiding gaven Zijn overlijden wordt mee innige de neming vernomen en zgne groote verdiensten jegens onze gemeente zullen ongetwijfeld nog lang in herinnering blijven Ëen 6 I jarig opperman C L die een wagen met pannen reed is gisteren middag op de Hanepraai plotseling gestorven Met het oog op do tijdsomstandigheden is alt voorzorgsmaatregel het lijk niet naar het gasthuis maar naar het lijkenbuis vervoerd Tot hoofdagent van Politie alhier is benoemd C Plokfaooij FEVILLETOm Uil M Frantch Xtf 61 t Eva zag beurteling Norton en Sylvia aan met het onbestemde gevoel dat zg een belanurük sesprek gestoord had 6 J s i Wal was er don toch P Hinderde Iranois Buaud hen Scheelt u iets vroeg zg aan Norton Mij antwoordde Biohard Vraag het maar aan Sylvia Wat zou mij schelen P Hü wendde zich tot Francis Buaud Dus mijn kind gg wildot mevrouw Norton spreken O bet beteekent niets I Moeder eide Mevrouw komt niet ga gg dus naar de villa en vergeet net met Francis I vergeet het niet I Alsof ik het sou kunnen vergoten I Stuurt uw moeder u vroeg Sylvia wJa moeder Is de arme vrouw nu wat beter Ja I O I ja mevrouw 9 Heden middag zijn nabjj het Moordrechtsehe Verlaat twee meisjes al spelende te water geraakt zyzyn spoedig door toegesneidA hulp op het droogegebracht J De datums der vrije niyaarsveemarklen te BergAmbacht zijn voor dit jaar vastgesteld op 7 Oct 28 Got en 11 Nov a s In hel laatst van deze week zoo meldt de Haagsch e oorrespondent van de Zutph Ct zal de kieswet die wel geen algemeen maar toch een zeer uitgebreid kiesrecht zal geven by de Tweede Kamer inkomen Voorloopig zal geen verandering in het kiebreebt voor de gomeenteratfen worden voorgesteld Blijkens gisteren avond no B bekendmaking van den burgemeester van Mjrdrecht bevindt zich thans in die gemeente R Iqder aan Aziatische cholera die evenwel herstellende is In do gemeente Bleskensgraaf tgn twee gevallen van cholera aaiatka geconstateerd Door den burgemeester zijn in overleg met den plaatselijken geneesheer de noodige maatregelen genomen om het verspreiden der ziekte zooveel mogelijk tegen te g ion De Gemeenteraad van Leiden wordt nogmaals voor de vraag geplaatst omtrent de herstelling en het onderhoud van den Pieterskerktoren Gelijk men weet besloot de Baad onlangs de gemeentecommissie yen bet Ned Herr Kerkgenootschap de vraag in onverweging te geveu om Het kind hield even stil wreef over zijn voorhoofd eB voegde er toen bij Ja ik zeg wel ja maar eigenlgk is het ja en neen Ja wat baar betrefi neen wat vader aangaat 1 Wat zeide Eva vader Buaud P Treurig schudde Francis het hoofd O I spreek er niet over 1 Mijn ouders trelFen het toch zoo slecht I Als het niet de een is dan is het de ander Moeder was weer op de been en liep heen en weer gij weet wel juffrouw haar pijn in de rug was over en daar gigdt bij het ontschepen Woensdagmorgen vaders voet uit hij komt op een steen terecht kneust zijn knie en die is opgezwollen opgezwollen De dokter beeft gezegd dat bet wel gevaarlijk kon worden Hij heeft gesproten van een operatie Dat moest ik u gaan vertellen mevrouw zei moeder Och wat zou dat akelig zijn om maar één been te hebben Arme man zeide Sylvia Norton was naar het kmd gegaan en zag hem aan Dus uw vader Is hij bedroefd P Natuurlijk jal De zeegroene oogen van Francis schiitorden zonderling en met de slimheid van een Norraandier zeide hij Het is eigenlijk gek mijnheer l gij begrijpt dat ik hot erg naar vind dat vader daar zoo ligt met zgn been in een verband dat er gezegd wordt en toch dooT dat ongeluk zal misschien ADVEBTENTIBN worden gepUatrt van 15 regels i 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gra t opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt aan de burgerl gemeente eene jaarl recognitie ta geven voor de onderhoudskosten Die gemeente commissie nu heeft gemeend in dat voorstel met te mogen en te kunnen treden wegens do overeenkomst meer dan eene eeuw oud omtrent het gebruik van die klpk Nu stellen B eu W voor tot de herstelling over te gaan waarvan de kosten op ƒ 700 zgn geraamd Te Gorinchem wordt een belangrijke beproeving gedaan mot de dyken voor de Keulsohe Vaart en Merwede Men schrijft daarover het volgende Sinds verleden week hebben 4 machines nacht endag water uit het Kanaal van den Steenenhoek in de Nieuwe Voorhaven der Keulsohe Vaart gepompt Vrijdagavond stond ei 6 Meter f A P waarna de machines ophielden te werken Een hoogst belangwekkend gezicht voor ieder en tevens een nuttig schouwspel voot deskundigen is het wanneer men buiten om wandelt en op den dijk aan den eeaaitkant de zee van water van de Keulsohe Vaart eaaan de andere zijde de thans zooveel higer gelegen rivier de Merwede aanschouwt Deze beproeving daurt voort tot Woensdag om te zien of de dijken in goeden staat verkeeren Tot nog toe houden de nieuwe dijken zichgoed Da Ouden dijk de zoogenaamde Wolphertacbe dijk heeft echter reeds wat geleden Eene kleine verschuiving is thans oorzaak dat men niet meer om mag loopen Natuurlijk bevindt zich gedurende de hiatste week lederen dag aangelokt door het prachtige weder een groot aantal meiiachen op den dgk Uit Siieek wordt aan de N R Ct gemeld Zondaa avond waa onze stad in rep en roer Een Wat vroeg Eva Ik weet niet of ik er wel over mag praten Op ons scheen hij een besluit te nemen Gg v ret wel hoe het tusschen vader en moeder stond nietwaar Gij hebt het gezien I altijd geha pel I Ai pasten niet bij elkander I Zij konden niets vhu elkaiider verdragen Het is waar vader had het ongeluk van wat veel hij maakte de beweging van drinken en daardoor is hij misschien ook wel uitgegleden Maar in zijn bart is ader Buaud niet kwaad En toch moeder wilde niets meer van rader weten Ql alles was uit zy rouden gaan scheiden Onwillekeurig ontmoetten de oogen van Norton en Sylvia elkander Scheiden vroeg Norion Hoezoo riep Sylvia Ja antwoordde het kind moeder begon het te vervelen altijd voor niets te sloren want vader werkt wel hard maar de man is zwak hij laat zich door leegloopera verleii n om naar de herberg te gaan Kn dan moet or heel wat viseh zijn om de rondjes brandewijn en anderen drank te betalen Toen heeft moeder gezegd Nu wordt het toch al tè erg het is te veel Kunt gij n niet zien Hebt ge dan goen oogen Ik wdK wat ik kan om mijn huis netjea to houdou en uit de schulden te blijven eit als het j iar om is is alles naar de kroeg gebracht Maar nu i iot uit F lk gaat zijn eigen weg Gg bij i flesch en ik bjj