Goudsche Courant, woensdag 21 september 1892

lijst gedekt door een ryk verguld ornament op welks blauw veld de letter W in heraldieken styl voorkomt Daaronder eu afhangende van deze Igst bevindt tich een rood pluchen randwerk waarop de koninklijke kroon en ter rechter en tor linkerzyde gekrniite zwaarden zyn geborduurd Van dezen pluchen rand gaan twee afhangende rood pluchen gordyuen uit welke geioerd zijn met blauw satyn terwyl ook daarmede de achterwand prijkt waarop bovendien het Nederlandsche wKpen is geborduurd Dit blauwe foud is bezaaid met ryksappels Om de gordynen op te houden zyn daarvoor tor weerszgden geplaalst twee gebeeldhouwde rijk vergulde kolommen elk van welke wordt bekroond door den Nederlandschen Leeuw omgeven van een heg met bek Do beide stoelen voor den troon zijn in oud Hollandschen styl ontworpen en geheel verguld De koninklijke stoel is bekleed met rood fluweel terwijl in den rug is geborduurd de letter W gekroond door de koniukigke kroon Het Huweel is verder bekleed met rijksappels terwijl aan den stoel een rgke met vergulde firanje afgezette draperie is aangebracht Do stoel van H M de Koningin Eegentea is van denzelfden vorm maar uitsluitend gekleed met rood fluweel en bezaaid met ryksappels De verhevenheid waarop de troon rust en de stoelen zijn geplaatst is in deuzelfden staat gebleven ook wat betreft het bekleedsel De heer W Vosraaer Ie luitenant der artillerie die ook op letterkundig gebied geen onbekende ia heeft eeu geestig artikeltje geschreven in den Militairen Oida over het zoogenaamde theorie houden Zooals men weet is luitenant Vosmeer als kanonnier in dienst getreden zoodat h j volop genoten heeft van het uren achtereen opdreunen van theorie De schrgver dringt er op aan de Iheorien tot oen minimum te beperken terwijl hij in overweging geeft ze zooveel mogelijk door oIBcieren te doen houden Theorie houden is moeilijk on vereischt zooveel takt en kennis dat alleen goed ontwikkelde ervaren onderwijzers daarvoor in aanmerking komen Een wachtmeester wil een recruut aan het verstand brengen hoe een munitievoorwagen heet Dit ging zoo Als je nu een kar hebt om melk rond te brengen in de stad hoe noem je dan zoo n kar een melkkar niet waar Jawel wachtmeester Nu die voorwagen dient nu om munitie te bergen hoe denk jij nu fc dat die heet Melkkar wachtmeester De volgende vraag is eveneens historisch Waar is de richtboog bgnij van gemaakt Antw De richtboog is bijna geheel van brons adjadant Een andermaal hield eep wachtmeester theorie over de broek Hoe heet dat jij Geen antwoord Kom wat draagt je moedijr Een rok wachtmeester Noen wat draagt ze nog meer Een muts wachtmeester Neen een broek niet waar en hij zette on gezicht of dat zoo klaar als de zon was Over hetzelfde onderwerp lazen wij in een der vonge afleveringen van bovenbedoeld tijdschrift o a het volgende door zeer bevoegde hantl geschreven Naar onze meening ia de theorie de kanker er wordt te voel tijd besteed aan theorie Ken oceaan van nomenclatuur wordt over den nieuweling in het militaire leven uitgegoten Dat ia verkeerd en tijdroovend bovendien Het is waar wij ouderen zijn opgegroeid metveel theorie en ze speelt bij inspecties een grooterol maar men moest toch trachten zich aan denagels van dien grijpvogel hoe eer hoe beter te onttrekken Of het helpen zal BoitenlaDdscb Overzicht Tot nog toe zgn te Hamburg door de ziekte 14 194 personen aangetast van wia 6506 stierven De toestand blgft in de laatste dagen dezelfde langzaam afnemend Prof Koch hooft verklaard van oordeel te zijn dat het aantal ziektegevallen te Hamburg weinig kans heeft spoedig te verminderen wel gelooft hy dat de sterfte zal afnemen De Spaansche ministerieele dagbladen stellen iich weinig goeds voor van de onderhandeliogen met Frankrijk over de regeling der handelsbetrekkingen tusschen beide landen De Servische regeering benoemde een commissie van 36 leden tót onderzoek van de vraag der afsohafüng van de tabaks on zoutmouopolies De i egeering wenscht de voortbrenging de bereiding en pur BOcialiBteo die da verboden meeting te VHage hadden bggewoond werden door geestrerwanten van den trein afgehaald In optocht waarby het roed niet ontbrak trok men zingende de stad in De aansporing der politie om uiteen te gaan werd eenvoudig met neen I beantwoord Nadat de sommatie tot driemalen was herhaald kwamen de sabels te voorschyn en links en rechts volgde daarop het nitdeelen van niet malsche slagen Op de M rlitatraat gekomen maakte de politie zich van den hoofdaanvoerder H P uitgever van het S D blad De Snetker Courant meester Toen dezen daarop werd bevolen direct zich binnen s huis te begeven kwamen de gemoederen allengs tot rust Tegen genoemden P is proces verbaal opgemaakt wegens het den vorigen avond ontrollen van hot socialistisch vaandel en het op Zondagavond 18 September verwekken van een volksoploop De Kiesrecht meeting te s Hage is in alle kalmte ifgaloopen tonder dat er rustverstoring plaats had Het terrein geheel omheind bevatte vier spreekplaatsen een vwverschingstent en aan het einde een eroote tribune waar de vaandels der deelnemende vereenigingen werden opgesteld Er waren er over de 100 en de verzameling van banieren maakte een aardig effect Amsterdam en Friesland waren voor zoover wij konden nagaan het sterkst vertegenwoordigd maar men was uit nagenoeg alle provinciën gekomen Het gebeele aantal personen dat do beide ingangen van het terrein was gepasseerd bedroeg 5600 Het lantal nieuwsgierigen was niet bijzonder groot men kan vrij wel aaniemen dat verreweg hot meerondeel der aanwezigen werkelijk als belangstellenden of belanghebbenden was opgekomen Aan opschriften zooals De Triezen willen algemeen stemrecht ontbrak het niet een roode vlag wapperde aan een standaard midden in het weiland op een andere vlag las men Sluit Schiedam en boveu de ingangen stonden toepasselijke spreuken ontleend aan Buys en Opzoomer Op de platte daken van tweu aangrenzende huizen hadden zich een fanfarekorps uit Amsterdam en een zangkoor opgesteld die eenige toepasselyke liederen ten beste gaven Nadat bet Stemréchtlied geblazen was opende de heer Baye vooriittor van het Haagsche riigelingacomité de meeting er op wijzende hoe men ondanks den tegenstand toch de zaak had doorgezet Daarna beklommen de sprekers de tribunes Na de eerste toespraken werd er een pauze gehouden waarna de andere sprekers optraden Onderweg bewoog men zich genietende van het mooie weer over liet terrein waar men menig gesprek kon hooren o er de zaak waarvoor men gekomen was soms heele disoussien van voor en tegenstanders maar alles in een zeer vriendschappelijken toon Nadat de spreekbeurten waren afgeloopen werd een vaandeloptocbt gehouden over het terrein met de muziek voorop onder bet zingen van socialistische lieder De optocht maakte een goed effect Na eenige malen den rondgang te hebbeu gedaan schaarden de vaandeldragers zich voor de hoofdtribune waar Baye nogmaals een woord tot de aanwezigen richtte en mededeelde dat de gedelegeerden der vertegenwoordigde vercenigingen s avonds een vergadering zonden houden om een motie op te stellen mijn vaatwerk Vooruit maar Ja mijnheer en mevrouw zij dachten er werkelijk over om van elkander te gaan en den een of anderen dag zouden cy het gedaan hebben En toon vader zeide Weet gij wel wat het kost om te scheiden toen hesft moeder gezegd Dat kost niets meer dén de moeite om den boel op te pakken en weg te loopen O geen rechters geen rechtbank Gij rechts ik links Ik heb er genoeg van En gij Francis vroeg Eva Norton was bleek en Sylvia zag hem niet meer aan Ja k zeide het kind ik was er met dat al iet ongelukkigst aan toe Ik kan toch tusschen hen niet kiezen wel Ik houd veel van beiden Ik dacht als het zoo ver is zal ik met vader samenwerken en als ik dan een paar stuivers of een stuk zilvergeld overspaar dan breng ik dat aan moeder Maar goddank ik geloof niet dat het zoover zal komen Zij hadden ook woer gekibbeld dien morgen toen vader uit zijn s uit stappende Francis miakte do beweging van iemand die valt en toen geloof ik nel dat het voor goed afgesproken was O een tooneel was er voorgevallen Moeder had haar boel gepakt en zij schreide maar toch riep zy Neen zoo kan het qiet langer het is niet uittehouden Schreide zij vroeg Norton langzaam terwijl hg Sylvia s blik trachttb op te vangen Nu I antwoordde het kind elkander veriaten I Djt gaat toch ook malar zóó niet De spreeksters en sprekers die optraden waren de dames Schook Uaver en Van Hoogstraten en de heeren Oerhard Domela Nieuwenhuis dr Bruinsma Vliegen Van Ëmmenes Schaper en mr Troelstrn In hun korte redevoeringen bepaalden zij zich er meerendeels toe in t algemeen de voordeelen die men van algemeen stemrecht verwacKt uiteen te zetten op te komen voor het volk en de bestaande toestanden te kritiseeren Natuurlijk ontbrak het niet aau menigen meer of minder gelukten zet aan t adres van versohillende autoriteiten Het zwaartepunt der betoogiug lag trouwens zooals verschillende sprekers ook erkenden meer in bet houden van de botooging zelve dan in hetgeen er gesproken werd Het meerendeels der sprekers is voldoende bekend zoo wat hun beginselen als talenten aangaat Voor de meesten eeu nieuweling was mr Troelstra naar wieu met groote aandacht werd geluisterd Deze nog jeugdige leider der demokratisohe beweging in Friesland kan een persoon van groote beteekonis worden door de benjjdeoswaardigo gave des woords waarover hy beschikt In de bijeenkomst van gedelegeerden in Walhalla s de volgende motie aangenomen welke aan den minister van Bicnenlandsche Zaken is overgebracht De vergadering overwegende dat er geen schyn van billykheid is aan het tegenwoordige kiesstelsel dat de geschiedenis van den laatsten tijd voldoende bewezen heeft dat verandering daarin dringend noodig is dat de arbeiders zander twyfel in staat zyn beter te kiezen en te boheeren dan de tegenwoordige kiezers en heerschers Verklaart het algemeen kiesrecht een eisoh van oogenblikkelyk belang Het Berliner TageblaU meldt uit Lodz in Polen Zaterdag avond togen II ure is prins Anton Radzivil die met den Pruisischen generaal von Werder ingevolge uitooodiging van den Czaar naar Spala wilde reizen om deel te nemen aan jachtpartyen te Lodz aacgekomen ein aldaar aan het Grand Hotel afgestapt Zondag ochtend ging hy met een tijreeloopsgeweer on drie revolvers gewapend aan het open raam zyner kamer staan waar hij uitzicht had op de binnenplaats en schoot op ieder die zich aldaar vertoonde Tengevolge daarvan werden tweo bedienden van het hotel zwaar gewand Daar niemand zich in de nabyheid van den blijkbaar krankzinnig geworden reiziger waagde werd de brandweer te hulp geroepen die eene spuit in werking bracht en hem terwyl hy maar bleef schieten podanig bespoot dat weldra de geheelo kamer onder wator stond Toen ook dit middel niet baatte en hij in steeds grooter razerny verviel werd er militaiA hulp aangevraagd Eerst na eenige uren lang vergeefsche pogingen te hebben aangewend mochten de militairen er in slagen den krankzinnige die zleh woedend te weer stelde en door zijn schieten rondom schade toebracht meester te worden en te binden Daarna heeft eene sterke politiemacht hem onder bewaking genomen Hij is een der rgkste en voornaamste cavaliers van het Hof tfl Beriyn zestig jaar oud adjudant generaal des Keizers Hij stond bekend als hoogst goedhartig en weldadig zoodat zyn lot algemeen inuig medelyden verwekt Over het bewaren van eieren schryft de arts E van der Veer in AvieiiUura En verder vroeg Sylvia Maar toeji vader zoo op twee riemen naar huis gedragen werd en zoo wit zag als een handdoek o toen zeide moedïr niets meer Zij is hem gaan verplegen O ja I ze heeft toch iets gezegd Nu Ü SU S f Ën al de moeite komt alweer op mij neder En do arme ziel hoeft moeite genoeg En misschien wel twintigmaal op een dag zegt zij Het is waar ik wilde wcgloopen oude ik kon Uet waarachtig niet meer uithouden Ik had er nu genoeg van Ruaud van uw flesseben on nu van den beelen boel Maar nu kan ik u toch niet alleen lateu wel nu gij in het ongeluk zijl En dan men is zoo gewoon samen in het gareel te loepen Waar de geit is vastgebonden moet zij dan ook maar grazpn Toen ik dat hoorde zeide ik niets dat begrijpt gg sprak Uu kleine Euaud maar inwendig deed het my genoegen Eu dus blijft zij vroeg Sylvia En uw vader vroeg Norton Hij O hij zeide Wie weet misschien moet men wel ongelukkig zijn om veel van elkander te houden Kom oudje geef mij maar een zoen I En toen ik zag hoe zij elkander met tranen in de oogen de hand gaven dat ik Z o bij mijzelf Nu als zij door dat ongeluk weer bij elkander kwamen zou het u niet spijten wel Prancis Het is zoo hard mijnheer en dames o zoo hard om te zien dat dogenen die men lief heeft elkander niet ver Dezen zomer begin Juni heb ik beproefd kip eieren te bewaren door ze op de volgende wyte tebehandelen Ik nam eieren niet ouder dan drie dagen vaa vastzittende kippen reinigde ze zeer zorgvuldig en vermeed stooien en alle harde bewegingen Daarna dompelde ik elk ei gedurende B of S seconden In hard kokend water droogde ze daarna af wentelde ze nu ia eene gelatine oplossing De laatste bewer king herhaalde ik nadat de gelatina oplosssing reedt tot een vlies was opgedroogd Na de opdrooging werden de eieren in watten gewikkeld liefst ontvette en op een koele plaats weggezet Nu na ruim drie maanden heb ik de eieren te voorschyn gehaald en was zeer tevreden met het succes Wat smaak kleur en reuk betrof lieten ze zich niet van de gewone versche eieren onderscheiden Het dompelen vau het ei gedurende die enkele seconden in kokend water heb ik gedaan ten Ie om wellicht vele zoo niet alle levende organismen dia zich op of in de schaal bevonden onschadelijk te maken en ten 2e om daardoor de lucht grootendeels uit de schaal te verdringen De oplossing van gelatine verkrijgt men door graiq vischlym in circa SO gram water op een waterbad op te lossen Bg bekoeling moet deze oplossing gestold zyn terwyl het dan weer slechts verwarming noodig heeft om vloeibaar te zyn en gebruikt te worden Natuurlijk zijn er vele andere middelea om een vliesje dat de lucht van het ei afsluit ts verkrygen Ik heb echter gelatine gekozen omreden dit smaaken reukeloos is en dus geen invloed uit kan oefenen op de smaak van het ei Dat een enkel ei bedorven was heeft wellicht zijn oorzaak hierin dat by de plotselinge bnderdompeling in kokend water t welk toch gewenscbt is de schaal gebarsten is Thans heb ik de eieren voor de 3 wintermaanden op dezelfde wyze behandeld en zal gaarne by gelegenheid den uitslag daaryan mededeelen Sinds de opening van het Suezkanaal zyn de haaien tan jaar tot jaar talryker geworden in de Middollendsche Zee en thans zijn zij de schrik der badgasten in plaatsen aan de kunst der Adriatische Zee In de golf van Fiu e werd dezer dagen oen hasi gevangen die 15 voet ruim 4 i meter lang was en in wiens maag men het geraamte vau een geit en een zwaren steen vond Maar een andere nog veel grootere haai zwemt nog in die wateren rond Vela ïransche bladen h ébben katelyke opmerkifagen gemaakvover het feit dat de Duiteohe keizer noch iemand van zijne familie gedurende de epidemie naar Hamburg is gegaan en zij vergelijken hiermede de cordate houding van den Franschen minis terpresident Loubet wiens optreden te Hüvre zelf door Paul de Cassagnac in zijn blad gepreze wordt Trouwens de heer Loubet heeft toen niet voor do eerste maal getoond voor da cholera niet bevreesd te zijn Het volgend verhaal in een der Parijsche bladen voorkomende bewijst dit Toen hy de vorige oholera epidemie Toulon en Marseille brandpunten van besmetting waren en zioh do ziekte van uit de laatste stad naar het departement de la Dröme had uitgebreid was de heer Loubet reeds vertegenwoordiger van dit departement en vertoefde hij te Montélimar Dit provinciestadje van 3E staan Misschien moet m6n wel ongelukkig zijn om elkander lief te hebben I zeide Nbrton langzaam do woorden van den visscher heihalepd Hij dacht er aan dat hy zich toch ook niet gelukkig gevoelde neen lang niet Maar alsof hij bang was om na zijn ruwheid belachelijk gevoelig te schijnen schudde hij het hoofd en vroeg aan het kind Waar is uw huis mijn jongen Daarginds op den weg naar Tourgeville zeide hij tegen Eva glimlachend de juffrquw weet het wel Ik zal u er wel brengen stelde miss Moredith voor Neen ik ga met n mede zeide Eichard tot Francis Ik moet toch de deur ftit Sylvia dacht na over alles wat de knaap in zijn onschuld bij haar had wakker gemaakt en Eva zeide tot Norton Wat zijt gij ontroerd 1 Vindt gij zeide hij Misschien door de geschiedenis van dien visscher En kijk ik heb iets ernstigs te doen en dsn wil ik eerst liefdadigheid bewijzen Een fetisch zooals bij het spel 1 Dus gij gaat naar de Euauds Ja ik ben liefdadig uit egoïsme Blijf gy by Sylvia Wordt tenolgd ongeveer 13 000 inwoners is trotsoh op zyn invloedryken afgevaardigde die jaren lang er als advocaat werkzaam is en by een ieder als monsieur Emile bekend staat Tydens de epidemie nu zond monsieur Emile zyna familie niet weg maat was een der eersten om tegen overgrooten angst te waarschuwen en overal goeden raad en hulp te verleenen Eens terwyl hy met zijn huisgezin aan de ontbyltafel zat komt men hem zeggen In die en die straat ligt een door ieder verlaten zieke een arme drommel wien niemand te hulp durft komen De heer Loubet aarzelde niet en by hel huis gekomen vond hy een Ïroep burger vrouwtjes die hem den weg versperden Ie stoutmoedigste van haar ging een paar passen voorwaarts en verklaarde aan monsieur Emile dat geen hulp meer mogelyk was dat de lijder verloren was en dat men zioh niet nutteloos mocht blootstellen Kom zeide Loubet wy kunnen altyd eens gaan kyken I Maar het moedertje bleef hem den weg versperren on toen voegde hy er aan toe Ik wed dat gij If in het geheel niet bang zoudt zyn als ik u verzocht met mij naar het bed van dien ongelukkige te gaan En tevens bood hy haar zijn arm aan Het vrouwtje kreeg een kleur en werd dood rerlegen Stelt u voor daar te midden van al bare buurvrouwen gearmd te mogen gaan met de plaatselijke beroemdheid die in haar moed zoo veel vertrouwen bleek te stellen Angst genoegen en trots streden in haar De laatste behaalde de overwinning Zij kield zich dapper ging mee naar binnen en verpleegde den zieke Deze herstelde gelukkig en tevens genas het vrouwtje vau haar overdreven angst Zy verpleegde nog andere zieken en haar goed voorbeeld werkte zoo goed dat tydens de geheele epidemie het te Montélimar geen lijder aan voldoende verpleging ontbroken heeft Een cholera commissie ten platte lande had bij een Dud moedertje dat bedeeld werd en eenigszins aan doofheid leed by een inspectie de volgende ontvangst Lid der Commissie Vrouw Barende we kdmen vanwege de gemeente Vrouw Berends Daar ben ik blij om heeren 44 jaar ben ik lidmaat van do griffermeerdo kerk en al me kinderen binnen in die kerk gedoopt en opgebracht tot Lid der Commissie Om een onderzoek in te stellen naar Vrouw Berends Juist dat had al lang moeten gebeuren Ëeu vettetwee galden in de week kryg ik van de gemeeate daar gaat achtien stuivers huur af nou vraag ik Lid der Commissie Dat komt hier niet te pas je bestekamer mosten wij zien Vrouw Barende Dat is alle woning die ik heb heeren Daar moet ik in slapen koken en alles doen Ja t zegt wat Lid der Commissie Wij bedoelden in deze zaak de faecaliën Vrouw Berends O hebben ze u dat vertrld van die viktalie Jan in die viktaliezaak verdiende mijn jongen drie gulden in de week Maar da s nou uit Er zyn geen schepen meer die zaak is opgedoekt Lid der Commissie driftig Je begrijpt ons niet de reinheid Vrouw Berends I Eein ben ik kijk gerust rond heeren Inmiddels heeft een ander lid der Commissie den toestand van het privaat en den regenbak onderzocht en in orde bovenden Hij geeft don anderen leden een wenk tot vertrek Vrouw Barende Dag heeren wel thuis En kgk nou eens of er niet wat bij kan 2 gulden in de week en 1 brood is to min Daar ben je nou griffermeerd voor Me buurvrouw hiernaast het een loze die is Eoomsch en die krijgt 2 gulden 2 broeden en s winters turf Da s een royaalder goloof Veranderen wil ik niet graag maar De Commissie vertrekt Ceair Omtrent de restauratie die da Vergaderzaal der Tweede Kamer onderging deelt het S r Z H het volgende mode De aal dor Tweede Kamer is niet meer bepleisterd zooals jaren achtereen het geval was maar geverfd in twee zachte tinten van havanna kleur terwijl het ornamontwork en relief met goud ia afgezet Door de Koninklijko Nedeilandsche Tapijtfabriek te Deventer ia geleverd het prachtig Deventer tapijt waarmede de zaal is belegd en dat meer in harmonie is met baar bouwstijl Door jhr mr Victor de Stuers en den heer P J H Cuypers architect to Amsterdam is ontworpen de nieuwe troon naar gegevens van die in da Mozes en Aaronszaal to Amsterdam De troonhemel zelve bestaat uit een zwaar vergulde den verkoop van Ubak vry te kten evenata den invoer en den verkoop van zout De commissie zal onderzoeken hoe dit plan te verweienlyken ii zonder de belangen der schatkist te schaden Verder is in haar onderzoek begrepen de regeling der reéhtsbetrekkmgen tot de houders van schuldbrieven die uit de opbrengst der monopolies moeten worden betaald President Carnot s reis geeft de Temp aanleiding de quaestie zyner verkiezing ter sprake te brengen Eenigen tyd reeds houdt men zich in Frankryk bezig met de vraag of do heer Carnet als zyn mandaat afgeloopen is opnieuw tot president zal gekozen worden By de jongste reis van dea president lieten vele toespraken welke de burgemeesters tot ham richtten reeds doorschemeren dat men hoopte dat de heer Carnet weder tot zijn post zou geroepen worden Vooral de maire van Poitiers drukte dit verlangen uit zeggende Gij hebt meer dan eenig ander medegewerkt tot de machtige verspreiding der republikoinsche denkbeelden welke de zedelijke eenheid van Frankrijk bewerkstelligen Het vaderland erkent dat gij met eere do banier van Frankryk hebt gevoerd Trouw aan do roemrgke familietradities hebt gij de overwinning verzekerd en wel de overwinning des vredes Wij hopen vurig dat het u nog jaren lang gegeven mag worden het werk van bevrediging het bevorderen der eendracht voort te zetten Het antwoord van den heer Carnot op deze rodevoering wordt door de Temps zeer toegejuicht De heer Carnot stelde zooaU altyd zijn persoon bescheiden op den achtergrond en zeide dat hij niet twijfelde of de republiek zou altijd mannen weten te vinden welke zij de bewaking van hare banier zou kunnen toevertrouwen In Duitsoliland vraagt men zich af wie de opvolger van den heer Von Forckonbeck als opperburgemeester van Berlijn zal worden Bijna het geheele stedelijk bestuur van Berlijn bestaat uit vrgzinnigen De vrijzinnigen hebben geloond wat zg vermogen ls het hun streven is een stad flink voort te stuwen op den weg des vooruitgangs Beriijn is in vela opzichten een modelstad geworden Algemeen erkent men dat de gezondheidstoestand der stad het armwezen het schoolonderwijs zeer weinig te wenschen laten Dit alles is voor een groot gedeelte te danken aan wg len den burgemeester Von Forckenbeck De vrijzinnigen hebben thans als candidaat voor het opperburgemooeteischap den hoer Zelle den tegen woordigen burgemeester en vroeger onder Forckenbeck syndicus van Berlijn Hij behoort tot de gematigde vrijzinnigen Door de conservatieven wordt zijne candidatuur heftig bestreden Zyn tegenstanders erkennen dat zij hem allen bestrijden omdat hy vrijzinnig is en zij geen vryzinnige als opperburgeraeester begeereu De groote meerderheid der Berlijnscho bevolking behoort echter tot de vrijzinnige partij dus van dien kalit hebben da tegenstanders van Zelle op geon steun te rekenen PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlasr SchtlkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 6 60 6 §5 Januari ƒ 6 75 pril levering ƒ 6 60 October Februari levering ƒ 6 70 Maart ƒ 6 65 November en December levering Burgeriyke Stand GEBOEEN 16 Sept Hendriks Johanna ouders J Bergman en J L Zwanenburg 18 Cornells ouders N van der Zyde en J de Hoog Jan ouders C Ooms en F W van btavel OVEHLEDEN 17 Sept M C Blok huisvr van G Brenkman 37 j 11 m 18 C van Leeuwen wed A Bietvold 36 j 10 m M Groanendaal 68 j 19 T H Engelhard 3 j C Loendersloot 51 j Zevenhnizen GEBOEEN Sijgjo Maria onders A Karramaa en J Maaskant Willemina Johanna oudere M Brandhorst en P v Egs ONDEETROUWD U H van Eoyon en M Hoogendoorn D Sol en M W Sol 34 O Staats loteriJ 5da Klasse Trekking van Dinsdag 20 September No 5464 ƒ 100 000 No 2632 11629 12342 14147 17067 17441 188S4 en 18889 ƒ 1000 No 4337 4802 7514 en 7988 ƒ 00 No 88 2722 2768 4971 5742 6339 en 2008 ƒ 200