Goudsche Courant, woensdag 21 september 1892

iOe aitgBTe dezer Coarsnt geschiedt dagel ks met aitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De TROONREDE De rede waarmede gisteren de gewone zitting der Staten Generaal is geopend wjjkt in vorm niet af van haar voorgangsters Men schgut aan de departementen maar één model van dergelgke volzinnen te bezitten welke geregeld op dezelfde wijze aan elkander worden Wat den inhoud betreft is de troonrede sober in beloften Op den voorgrond staan geljjk vanzelf spreekt de kiesrechthervorming en hot vervolg op de financieele ontwerpen Ter regeling van het kiesrecht voor de Tweede Kamer der Staten Generaal en voor de Provinciale Staten wordt U eene voordracht aangeboden Voorstellen tot invoering eener beroeps en bedrjj belasting en tot verbeterde heffing der grondbelasting zullen ü binnenkort bereiken Hieruit blpt dat de kieswet die gereed is zich niet zal inlaten met de gemeenteraden voor welke de bestaande regeling voorloopig wordt gehandbaaft Voorts dat voor de Regeering de kiesregeling wel blyft de onmisbare voorwaarde voor blgvende verbetering maar dat z inmiddels het aangevangen werk der herziening van ons belastingstelsel met kracht wenscht voort te zetten Iets anders was firouwens niet te verwachten Het werkplan van het ministerie schoon nooit uitdrukkelp aan de Kamer medegedeeld is gaandeweg duidelijk genoeg geworden De minister van binnenlandsche zaken verlangde tijd tot Uit het Framch xn 12 Waarom f Dat zal zij u misschien zelf wel zeMen prak Norton Hy gaf Francis een weak Kom ventje Syl ia had zich omgekeerd Waar gaal gij heen roeg zg san Norton Dat heb ik u eenige oogenblikken geleden gezegd ik kom dadelp terug I Dadelp Gij hebt het gewild I antwoordde hij glimlachend tn ik wil het ook voegilo hij er bij Eer hij wegging bleef de kleine Ruaüd nog even f empel staan en groette Ev en Sylvia teeds met zijn voeten over het tapijt schuivende O mevrouw moeder hééft mij nief alken Mgd dat ik moest vertellen van het ongeluk dat vader overkomen is ik moest u ook uit haar naam asizend zegeningen wenschon Diiiïund zegenin 9871 t S ItMl Ko S04S 7S60 SiSO 1B423 oi 16S04 100 Prijten na 70 18356 ISSSt 18401 18654 18704 19756 18992 IS99S 1903S 1 151 19590 1 626 19668 782 889 19917 19932 20041 20013 20132 20171 20230 20296 20407 20667 20683 20804 20841 14260 70 SOSS 5719 8575 10 7S 13S00 1S457 208 3110 5768 8660 10721 ISStS 16695 373 3246 58S3 S79S I0S40 1387S 16849 441 33 IS 6017 8893 10873 13879 16864 471 3342 5054 8927 10950 14141 16S89 505 3363 6242 9022 11027 14209 16956 561 3423 6261 9064 11142 14221 17070 5 7 3616 6365 9069 11193 14259 17104 616 3714 6404 9202 11211 14325 17118 735 3852 6432 9248 11454 14327 17175 8 2 4013 64S1 9309 11705 14 47 17207 859 4038 648S 9343 11716 14480 17208 1027 4083 6571 9349 ll 96 14484 17277 1052 4165 6634 9503 11974 1+492 17340 1101 4S39 6699 9623 12168 14 97 I73Si 1117 4359 6338 9629 12241 14573 17 28 1119 4 02 6939 9724 2336 14795 17445 1297 4463 6960 9725 12333 14818 17457 1535 4 8 7040 9784 12 46 1 844 17529 1795 4543 70 6 9877 12 8 15232 17576 1878 4712 727 10011 125 1 152 2 1761 1891 4831 7404 10075 12581 15270 17668 1952 4939 7434 10105 12703 15385 17711 1994 5047 7483 10128 12729 15391 17921 2323 5216 8033 10162 12938 15925 17966 2600 5441 8153 10284 13268 15984 18021 2927 5526 8252 10313 13501 16035 18081 979 5529 8408 10507 13693 16267 18096 3030 5558 8 1 10583 137 6 16327 18131 3058 5583 8466 10655 13790 16350 18337 ADVERTENTIÊN Hartelgk dank aan allen die ons bgbet amartelgk rerhes onzer geliefde dochteren pleegdochter JOHANNA GUSBEETA MANSVELDEB bigken ras belangstelling garen I Wed C M TAK WISGBBDEN j Wed L MABKES3TEYNj EXALIO Heineken s GEBSTE IBB perfl 9 et per 4 et WIESEB EXPORT IS V 7 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NOBTIEB Goawe C 34 35 OPBNBABE VBUWILLIGB VERKOOPING Oe Notaris J F MAHLSTBDE te Btr Ambadit is Tooro mens op WOENSDAG den 28 SEPTEMBEh 1692 bij Veiling en op WOENóDAG det 5 OCTÜBEB 1892 6 1 Hag telkens des morgens ten 11 nor in natemelden pand in tet Openbaar te Veifcoopen SETlOmSElIS Log mêi l en UitspanniDg met raime HUIZINGEN gef Nrs 334 en 335 GETIMMEBTEN en SBVE zeer gonstig staande en gelegen op bet dorp te Berg Ambacht welk een en andet daarin aedert onbei elüke jaren met bet beste gerolg is migtotteai benereiu diverse peiteelen GBAjii en BOUWLAND akkat Orecder hg BSjeOgm ea isfiditiag t iea Notaris ADVEBTEKTIEW in alk Bimte ea BuUemUmdtehe 0 H rante orden AtiM opiifeznedesdAorhetAdrertentbiBai rtM A BKINEll S m ZOON te G mda Lombard Investment Company Uew York Boston FMladelpMa Ea sas City Vereenijftle Staten van Noord Anierika Oegrondvest 1854 Geïncorporeerd 1882 AAXDEELE X KAPITAAL 4 000 000 doll Volgestort BESTTJTJR JiMEs U LoMB BD KuuM Sty Mo PntideiU LcwiB LiaOAM Botbw Maw Ie Fiee PnuiaU W L SwExnu Kaan City Mo Ie ytet Prmdemt JoHX A Str X York City S rkt PrmdaU H E MooNiT Kamm City Mo SKrttarii A Ü Riou Kaas City Mo Thnmmtt EvEilTT Stewaet PbUidelphii JuitUmt TkaaMrur BÜITENLAND8CHE BIJKANTOREN AGENTSCHAPPEN en BANKIERS der MAATSCHAPFU tir mrUUmië MHittatMamS H RAMSDEN 150 Le deiilullStreet Lo oox K c GARL JaQER 14 Juaghofstrasae FuNUOiT tfU EDIXBCRG U MBASi IXVESTMENT Cy 17 C B SCHMIDT 6U J ger tra e Bmluk St Xainm S ure Edikbitbo SekoUaad JOU 60LL fc Söume Fkakkfoet a M IBaiA MAHTIX Co Uaoted NATIONAL BANK FÜR BEDTSCHLAND Bankier Loimoii B c crrr bank Liutai 1 kien Bebuin I L BEHRENS fc Söhkk UiMBiia mmmmmMjAmn NtdtrUmi en Bdfiè BOON HARTSINCK k VAN TYKN Amstiedam Boa i Jgenba CrrTa rF rE Traza 1 000 000 doll lOjarige 5 pCt Ie Eyp Fandbrieven verdeeld in stoUien van 1000 doU SQA f doll 400 en 200 doll Kapuaal ea Beate betaalbaar in OOUd te N£W 1dRK en BOSTON of in kctue der houders tages den THtea koen ran 2 50 per Dollar U AMS BDAH De Puulbriefea lo niet eit doch z n en Uoe naAo jarec a pari aflosbaar in good Dollars zooala op de tokkea aader staat ermeM Abdaa lal hg tfdige aaosMUing minstens 3 maanden te roren de kostelooie Terwiteeling tegen eavt 5 pCt pasdbneres kaaseo gasehieden ter keuze van de houders voor zoorerre daarvan voorradig zallen z Qe IBSCHRUYINO wordt opengrateld op DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1892 van 10 tot 4 uur te AoHterdam ten kantors ran de Heeren BOON HARTSINCK k VAN TYEN Aosenfoort VAN A8CH VAN WUCK tt Co Arakem BOONEN fc DUYMAEB VAN TWIST Bfsda j VAN DER MEER fe ZOLNER Delft Giaa VAN HOYTEMA Dordreeèt OTTÖ DE KAT k ZOON i Oom f VAN HEBL k Co en bykantoien Ooiulfl HOPFKANN Go s Grarenhags KEUKENAER k Co Groningen imt Hear P H DE WAARD Heerenreen de Hesren T LET fc ÜVERDÏEP s HertogeaiKiwIi den Heer F VAN LANSCHOT Leenwsrden de Heeren Gents GRATAMA Loden LEZWUN fc EIGEMAN Boermond 8CUMA8EN k NACKEN Roozendaal W LAANE j Rotterdam C KBAEMER fc Co Utrecht VAN A8CH VAN WUCK k Co Veendam BVEBT8 fc HAZEWINKEL Vlaanliogen den Heer J KATAN Zerenberbergen J A DOLK Zotphen de Heeren h EVEKINK k ZOON Zwolle VAN DER VBGTE k VAN REEDK alwaar protpectuweo en ioschry ingal illetten te verkrqgon fijn Iloon Hartsinck é Van Tyen Hoofd Agenten der Lombard Inveslment Goada Seelpendnik a4 A Buxxmak k Zoo k 1892 N 4944 Donderdag tl September GOUDSGHE COURAI T Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBBTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels h 50 C enten iedere regal meer 10 Centen GBOOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe iDseading van advertentiön kan gesohieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave digheden niet geheel is gereed gekomen en dat er nog enkele ontwerpen bg de kamer op afdoening wachten zoodat zeker het ministerie werkzaam genoeg is geweest De goede voornemens van het kabinet blgkeu ook uit wat er verder volgt in de Troonrede Tot organisatie der landmacht en tot versterking van het materieel der zeemacht zullen U voorstellen worden gedaan Wetjvoordrachten zoowel tot verdere uitvoering van de bepalingen der Grondwet als tot verbetering van de wetgeving van de weerbaarheirl des lands en van maatschappelgke toestanden worden inmiddels bewerkt en in gereedheid gebracht om naarmate de voortgang van den wetgevendon arbeid dit mogelgk maakt aan de overweging der Staten Generaal te worden onderworpen Voor Nederlandsch Indië zal reeds spoedig Uwe medewerking worden gevraagd tot maatregelen betreffende het leger de financiën de kofiSecultuur het inlandsch onderwijs en het mijnwezen Andere voorstellen in het belang der Koloniën worden voorbereid De minister van Marine komt dus met de reeds lang aangekondigde en onvermijdelijke aanvulling van zijn materieel het is te hopen dat hij de zaak goed aanpakt want geld voor de Marine is bij de kamer moeilijk los te krijgen Alleen indien de minister b ijkt een persoon te zjju die de kamer imponeert is er eenige kans voor hem grondige voorbereiding van z ne kieswet en inmiddels toog de minister van financiën aan den arbeid om de kamer werk te geven en het geduld der natie op niet te zware proef te stellen Ook de minister van oorlog en de overige departementen kunnen inmiddels de noodige wetten bestudeeren en ontwerpen Thans zal natuurlgk de Eerste Kamer de vermogensbelasting afhandelen en daarna komt de bednjfsbeiastiug met de herziene grondbelasting in Het onderzoek dezer wetten kan best samengaan met de behandeling der kieswet Zelfs indien deze laatste zonder noemenswaardig oponthond alles phases doorloopt is er Ban de uitvoering zooveel vast dat de oude kamer nog al den tijd zal hebbeo om de wetten van den heer Pierson af te doen alvorens zfl voor eene nieuwe kamer opbreederen grondslag va ko en hehoori daata te maken Het zal steeds meer worden ingezien dat de weg dien de Regeering gekozen heeft inderdaad de meest practische ia Anders zou öf de kieswet hals over kop ineengezet en ingevoerd zjjn hetgeen niet bevorderlijk zou geweest zijn aan het verkregen eener duurzame en lev nsvatbare regeling öf de kamer zou zjjn gedoemd tot eene gedwongen werkstaking die in het land een slechten indruk had gemaakt en die zeker door de tegenpartij zou zijn geëxploiteerd Thans reeds smaalt men op de uitkomsten van het vorig jsur dat de heer Tak zelf een tijdperk van voorbereiding noemde en vergeet daarb dat de vermogensbelasting alleen door toevallige omstan FEVILLETODl gen heeft zij gezegd Tot wederziens mevrouw juffrouw Het kind was reeds lang vveg met Norton toon Sylvia nog het hoofd schudde en werktuigelyk herhaalde Duizend zegeningen Welk een wreede ironie bevatte die wenech Waar wa voor mevrouw Norton het geluk XIU Toen zij Norton zag heengaiin had Era een voorgevoel van een ongeluk een verborgen drama Tnsschen Richard en Sylvia moesten ernstige pijnlijke woorden gewisseld zijn het jonge meisje raadde het En waarom ging Norton met sulk een ongewone zenuwachtige haast heen Als mijnheer de Solis haar eens bedrogen had Als Norton Dit sa l $ Ü overluid en wekte hierdoor bjj Sylvia dezelfde onrust op jNsrton SyUia herhaalde dien naam en verzocht Eva haar gedachte verder uit te spreken Ik beu er zeker van riep het meisje dat Richard getuige voor den heer do Solis zal zijn Richard Mijnheer de Solis duelleert 1 Hij moet vechten 1 zeide Eva En waarschijnlijk heeft hii ihard tot i getuige gekozen Hem Vanilaar straks die ontroering O ik had het moeten begrijpen Nort m kan onmogelijk de getuige van den heer do Solis zijn antwoordde Sylvia Waarom Twee vrienden wee broeders Het is onmogelijk onmogelijk Maar als er een ontmoeting plaats heeft is het misschien tusschen t Tusschen den markies en kolonel Dickson I Weet gij at wel zeker zeide Sylvia die een inval kreeg en als het nii eens was tusschen Norton Zü brak af alsof z j voor haar eigen gedachte rugschrok O ik word nog krankzinnig I Laat lien Hij ia met Francis Ruaifd vertrol ken Al wj eens gingen Waarheen vroeg Eva Boveniliep als Jüehard u nieta gezegd heeft is er ook niets Richard heeft u zoo lief Hij zou geen geheimen voor u hebb m I Hij heeft u zoo lief Eva sag met hoe een vluchtigo bics Sylvia s gelaat kleurde misschien waa het uit schaamte dat mev Norton verlegen bleef zwijgen Een knecht die deo heer Montgomery kwam aa k dienen wekte haar uit haar gepeins op Eva was blijde Misschien zou de heer Montgomery haar kunnen zeggen at er toch ge unle De dikke man kwam druk en onrustijgPMKn ea 3