Goudsche Courant, donderdag 22 september 1892

I Wat de minister van Oorlog bedoelt met verbetering van weerbaarheid nadat eerst eene organisatie der iandmachtt is toegezegd ia minder duidelgk groote verwachtingen kan men in dit opzicht van den heer Seyffardt niet hebben Wfl knanen hem de bestrgding van het ontwerp i er vorige Regeering nog niet vergeven hg zal veel moeten doen om hetgeen hy toen verkorven heeft weder goed te maken Aan het departement voor Koloniën heeft men naar het schjjnt veel en velerlei voorbereid Met belangstelling zien wg uit naar hetgeen de kundige minister op het Plein heeft uitgedacht om in Insulinde een beter toestand te doen geboren worden Wel zullen sommigen klagen dat er onderwerpen zjja di in deze rede niet zgn aangeroerd maar dat bewijst niet dat de Eegeering er niet aan denkt Daar is b v de leerplicht die stilzwjigend wordt voorbggegaan schoon het bekend is dat er een ontwerp iu geret dheid is Sociale nooden eischen leniging welke ook niet uitdrukkelijk zgn genoemd maar wie de tegenwoordige bewindhebbers kent weet wpI dat zij ze niet uit het oog zullen verliezen Summa summarum er bigkt genoeg werk te zijn voor de kamer om te beginnen De Regeeriag is vol gver het komt er nu maar op aan of de Kamer even bereidwillig is De waarnemende voorzitter de oude generaal Van der Schrieck koestert daaromtrent de beste verwachtingen Dit althans meenen wg op te maken uit de wel wat breedsprakerige rede die hg bg het aanvaarden zgner zeer tijdelgke betrekking uitsprak Zijne woordenrijkheid vinde haar veront chiildiging ia igne hooge jaren doch de geest die er uit spreekt en de nog jeugdige moed van den nestor der Kamer zagen wij gaarne bg alle leden het belang dü lands vóór all eii nauwgezette plichtsbetrachting ten allen tgde moge deze wenseh des toorzittera vervuld worden dan zullen wg ons niet over onze verr tegenwoordigers te beklagen hebben BINNENLAND GOUDA 21 September 1892 Gisterenavond ten ongeveer half tien is in het Bloemendaal nabij deze gemeente een rijtuig met twee paarden bespauneu te water geraakt doordien de paarden schrokken van het zware onweer De personen die er in zaten zijn gelukkig gered en met den schrik vrygekomen De paarden en het rijtuig waren eveneens spoedig $ p het drooge De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren S T werkman en J A v L sjouwer beiden te Guuda n 1 wegens diefstal van eene partij koe droogde zich het voorhoofd af Mevrouw Norton Miss Eva goedendag Ik groet u I Waar is Norton Hg is daar straks uitgegaan antwoorddo Eva Ik dacht dat hij u spreken moest Zeker Zeker Over het duel vroejf Eva Moutgdmory scheen verwonderd Het dael Wat is dat dfti Ja wij weten hel Maar wat is er nu weer P De Amerikaan haalde de schouders op en waaide zich met zijn zakdoek O hft duel I Daar maak ik mg niet ongerust over Norton weet het nog niet maar het duel is afgedaan Afgedaan Verheugd zag Eva Sylvia aan Ja zeide Montgomery snel Daar behoeven wij niot VPrdor over te praten Martr Hij z g zeer geërgerd terwijl hij met zijn tong klapte Maar wat Niets Niets ik verzeker het u mevrouw Norton 1 Randelzakeo die alleen Norton en mij aangaan Ge ziet er sïohei l onsteld uit mijnheer Montgomery zeide Eva ernstig nu zg een nieuw gevaar vermoedde Hij trachtte Ie glimlachen IkP Ontsteld Volstrekt niet Ik beb het eeu staarten en paardehaar n 2 wegens begunstiging ieder tot eene maand gevangenisstraf N V bouwman te Kapelle a d IJsel wegens mishandeling tot 3 boete subs een dag hechtenis A V V dienstbode te Zevenhuizen wegens diefstal van een halsketting met gouden tonnetje tot drie maanden gevangenisstraf L B koopman te Nieuwenhoom wegens mishandeling tot 16 boete subs vqf dagen hechtenis Te Beeuwijk is beroepen de heer S A C Bijneuberg oaad te Maarsen Ook te Berg Ambacht heeft zich een geval van Chopra aaiatica voorgedaan by eene vrouw ten huize van den polderwerker Boon wiens broeder Zaterdag jl te Kralingeu ingelijks aan cholera aaiatica is gestorven Blijkens de bg bet departement van binneulamlsche zaken ingekomen ambtsberichten liJn de meeste der gevallen van Aziatische cholera of van cholera nostras in Zuid Holland in den loop dezer maand voor zoover zij niet uit het buitenland werden aangebracht waargenomen bij personen wonende of werkzaam op schepen varende op de Maas of op diiarmede gemeenschap hebbende watereu liet gebruik van Maaswater was de vermoedelgke oorzaak van verscheidene gevallen Ten ernstigste wordt derhalve opnieuw gewaarschuwd tegen alle gebruik van Maaswater in ongekookten toestand St Ct De minister van binnenlandsche zakon heeft ter algemeene kennis gebracht dat volgeus da bq hem ingekomen ambtsberichten iu de afgeioopen week als aan Aziatische cholera overleden zijn aangegeven in Noord Brabaul te Heusdon 1 persoon iu Zuid Holland te Brandwgk 1 persoon te Kralingen 1 persoon te Maassluis 2 personen te Botterdam 2 personen onder welke de gezagvoerder van het stoomschip Maa komende van Hamburg te Bliedrecht 1 persoon te Zwijndrecht 1 persoon in Zeeland te Brouwershaven 1 persoon in Friesland te Berlikum gemeente Menaldnmadeel 1 persoon in Limburg te Meerss m 1 persoon NB In de vorige opgave is medegedeeld dat te Groningen in de week van 4 10 dezer één persoon aau Aziatische cholera is overleden bij nader onderzoek is gebleb n dat die persoon geatorveo was ten gevolge vao arienikvergiftiging De minister van Oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden dat het vooroemen bestaat de Cadettenschool te Alkmaar iu September 1893 te openen In verband daarmede zal iu Juli en Augustus 1893 een examen plaats hebben Do eischen waaraan de adspirauten by dat examen zullen moeten voldoen zullen in hoofdzaak overeenstemmen met die welke tot nu toe zijn gesteld voor de toelating tot de Militaire Academie zij zullen nader met vermelding van verdere bgzonderheden ia de Staatscourant worden bekend gemaakt In verband met de voorgenomen opening van de Cadettunschool zal in 1895 voor de eerste maal het toelatingsexamen tot de Militaire Academie worden beetje waTm dat is alles Het is zoo heet aan het strand En dan dat telegram Welk telegram Van New York Hij had zich versproken en trachtte het weer goed te maken O het beduidt niets het beduidt niets Eva zag hem flink aan Gij kunt ons alles zeggen mijnheer Montgomery Is het iets ernstigs wat gij mijn oom hebt mode te deelen Ernstig Volstrekt niet ernstig uiet zeer ernstig Belangrijk dat is het belangrgk Gij hebt zooeven gezegd hernam Sylvia dat het tulegram niets beduidde Hoot omery antwoordde zeer snel Volkomen onbeduidend en en bolangrgk ziedaar belangrijk en ocboduideod als alle telegrammen Montgomery stotterde was niet op zijn gemak het speet hem at hij II veel had gezegd eu hij was bang nog nffbr e zneu zes gen O kijk daar is I ane riep hg als iemand die verdrinkt on wien eeu reddingsboei toegeworpen wordt Het wa mevrouw Montgomery dio als eeu wervelwind binnenkwam at oders b Hedei Ja lieve vriendinnen daar ben ik Hebt gij een glas water een glas port of wat uders voor mg om mg wat op te knappen Ik b Hgdend T gehouden op den voet van het bepaalde bij de wet van 21 juli 1890 tot regeling van het Militair Ouderwgs bij de landmacht terwgl in afwachting daarvan nog in 1893 en 1894 plaatsen zullen worden opengesteld voor de toelating als volontair bg den Artilleriecursus en bij den Voorbereidenden cursus der Militaire school Mocht ten gevolge van omstandigheden de opening van de Oadetienschool moeten worden uitgesteld dan zullen ook iu 1893 volgens de tot nu toe geldende bepalingen jongelieden tot de Militaire Academie worden toegelaten Mou leest in de Arnh Ct Dat in het Nederlandsche leger speciaal bjj het hoofdwapen do infanterie de toestand der onderofficieren niet rooskleurig is kan blgken uit het feit dat er ruim 400 candidaten zgn voor den sergeantsrang die allen aan het examen hebben voldaan doch wegens gebrek aan plaatsen niet kunnen worden aangesteld Te meer is die toestand onaangenaam wijl vele adspirauten wier ouders het wat beter stellen kunnen worden benoemd tot serge anttitulair hetgeen anderen niet convenieert Of hierdoor aan den goeden geest in oen korps ook schade wordt toegebracht Keeds twee jaren beuft de Begeering hot in de hand gehad die onbillijkheid althans gedeeltelijk weg te nemen door nl art 11 van de nieuwe wet op het militair onderwijs in werking te stellen Nog altijd echter zijn de leerlingen van den Hoofdcursu 100 in getal niet boven de sterkte gevoerd zooals bedoeld artikel duidelijk voorschrgft Een honderdtal vacaturen zou toch in elk geval al vrij wat Voor den Hoogeu Baad diende gisteron de zaak betreffende de Haagsche politieverordening op het veitpreiden van geschreven of gedrukte stukken Zooals men weet werden eenige personen wegens het verspreiden op de Groote Markt van socialistische geschriften door den kantonrechter van alle rechtsvervolging ontslagen op grond van art 7 der grondwet doch in hooger beroep werd door de Beohtbank krachtens bovenbedoelde verordening eene veroordoeling tot ƒ 1 boete uitgesproken Mr N A Caliach van Amsterdam die namen den requirant van cassatie A L boekbinder te s Hage optrad stelde twee oassatiemiddelen voor en wel ten eerste schending van art 7 der grondwet doordien het toegepaste artikel van de Haagsche politieverordening preventieve maatregelen voorschrgft die door bedoeld art 7 uitdrukkelijk worden verboden en zoo zij al mogen worden voorgeschreven zulks door de wet alleen geschieden kan on niet door den gemeenteraad Wanneer bet voorschrift dei verordening is gegeven in het belang der openbare orde dan meende pleiter moest ook het venten vaa alle koopwaar ouvarsohillig van welken aard worden verboden maar zoover strekt de bevoegdheid van den gemeenteraad niet Pleiter beriep zich tol staving zijner moaning o a op de opinie van de schrgvers De Bosch Kempor Smidt mr D Simons dissertatie en prof Buys Het tweede ubsidiai eassaiiomiddel luidde schending van art 134 euT85 der gemeentewet op grond dat de door die artikelen alleen aan den gemeenteraad toegekende bevoegdheid in casu aan den burgemeester is overgedragen Tot ondersteuning van dit middel wees pleiter op Wat is er dan vroeg Montgomery Liliane zal on zeggen zeide Eva wat er in dat telegram staat Doch Montgomery antwoordde zachtjes Dat kan zg niet Zij weet r niei van Sylvia had Liliine een hapd gegeren Waar komt gij vandaan lieve a Waar ik vsndaau kom En mevrouw Montgomery gilde bgna Uit oon grot uit een hol weet ik het Ik kom van Harrison Montgomery trok een scheef gezicht Harrison De groote schilder vroeg Sylvia Maar de schoono Liliane gilde maar steeds Harrison eon groot schilder Praat er niet van I Spreek nooit meer legen mg over Harrison Hg een groot schilder Eeu knoeier is hij Och kom riep Montgomery verheugd Een kerel die vijf en dertig séances an twee uren verlangt vijf en dertig zeventig uren van onbewugelijkheid Onbewegelijkheid vroeg Montgomery Volkomen zooals ik daar aanstonds heb moeten verdragen j Dat is waar ook aprak haar man dat had ik vergeten Het was vandaag dp eerste séance Wordt virmolgd een arrest van don Hoogen Baad van 27 Juni II waarbij is uitgemaakt dat zekere door do gemeentewet aan den Baad gegeven bevoegdheid niot mag worden overgedragen aM den burgemeester Adv gen Gregory zal in deze den 27a dezer conclusie nemen Staten Oeneraal Vereenigde zitting der beide Kamers op Dinsdag 30 SepL Op de gewone wijze werd do ziiting geopend door eeno Troonrede welke de Kuoingin Bcgentos voorlas Wij deelen de hoofdzaken daarvan mede in ons hoofdartikel waarnaar wg onze lezers verwgzen Met de gebruikelijke eerbawgzen werd H M ontvangen en uitgeleid EsasTE Kaheu Dinsdag 30 Sept De weder benoemde voorzitter Van Naamen Van Eemnes aanvaarilde zijn ambt met eene korte rede de Kewoue commissien werden beaoemd do afdeelittgen vernieuwd terwgl besloten wer d tot het zenden van eeu adres van antwoord TwKEDE Kamee Behalve de nl te uitvoerige rede fan den waar nemenden voorz generaal van der Schrieck den doyen d a e waarover wij iu ons hoofdartikel spraken kenmerkte zich de bgeenkomst door het opmaken der volgende voordracht voor den presidentszetel 1 Mr Gleichmaii 2 Van Houten 3 Generaal van der Schiiock Ook hier vernieuwing der afdeeliugan en besluit tot het ndeu van een ailrea aan H M Te oordeelen naar de namen der voorzitters schijnen de liberalen in drie der vijf afdoelingen de meerderheid te hebbeu Dit is niet precies het geval daar de benoemingen in de 5e sectie door het lot plaats had Heden geen zitting Aanstaanden Donderdag heeft de installatie van den te benoemeii voorzitter der Kamer plaats Daarna wordt het concept adres van antwoord op de troonrede in de afdeeliugen onderzocht s Namiddags 3 uur zal de minister van financiën die dien dag overig ns in de Eerste Kamer aanwezig moet zijn bg het deba over de vermoyenibelastiug zgi e milliocncnrede uitspreken Tevens zal dan het naar aanleiding van het sectieonderzoek gewgzigde aJres van antwoord op de troonrede inkoraSl Vrijdag houdt de Kamer geen vergadering De i lg udo week Dinsdag komt het adres van antwoord op de troonrede iu behandeling waarna vei scliillende gereed zijnde wotsontwerpen in openbare beraadslaging zullen orden gebracht De Haagsche correspondent van de A G Ct die veel vertelt ook veel dingen die hij niet prfcies weet disoht het volgende verhaal omtrent het duel tusschen de twee diplomaten op Cherchez la femme zegt menigeen maar het schijnt dat oen veel onschukliger oorzaak tol t treffen aanleiding heeft gegeven Bij het lawntennisspel had de Spaansohe secretaris zgn tegenpartij na een min handigen worp toegeboten maladroit Deze was daarop tot hem gegaan met de vraag of die uildi ukking geme jnd was en op de bevestigende beantwoording had de Duitscher zijn togenpartg een oorveeg toegediend Daarop volgde een uitdaging De condiiien werden vooraf geregeld maar naar men zegt onder een glas port Er zou op 26 passen afeund geschoten worden de duellanten zouden rugwaaits naar elkander gekeerd staan zich op t kommando un deux troia omkoeren en go Igktijdig schieten Bij een verwonding zou do strijd beslist zijn schoten beiden mis dan zou over de voortzetting ven t gevecht worden beraadslaagd Gij weet hoe triiep De Spaanacho secretaris schoot in de lucht de Duitsohe wilde in het duin schieten vódr zijn tegenstander maar legde te h og aan en de kogel trof hem in de reohterhenp Dr Feith verbond den gewonde die door de duisternis beschermd onopgemerkt per rgtui naar het Hotel es Indes word gebracht waar zgn ebhtgenoote weldra op de hoogte gesteld sedert aan tijn legerstede waakt Voor het vertrek uit hut duin hadden de rijksveldwachter en jachtopzionor op het schieten toegesneld in de hoop stroopers te vangen procesverbaal opgemaakt De getuigen waren zoovoldafin over den afloop van t duel dat zg s avonds het feest op de sporttentoonstollipg uitvierden De gewonde gaat beteren en heeft zich naar men zegt met zgn tegenstander verzoend overtuigd dat deze niet bedoeld heeft Ajht te rakon De correspondent vergist zich echter zeer zeker waar hij zegt dat dit laakje geen verder gevolg zal hebben althans niet uit een strafrechtelijk oogpunt Oiidor de getuigen gaf de JV R Ct Graaf van Bechteron op eu deze Nederlander zal zeker moeten ondervinden dal men in de HoUandsche duinen niet assisteeren mag bg bel schieten op menschen in plimts van op hazen of konijnen z gt do Amsterdammer Vrijdagmiddag tassohen 1V en half twee ure heeft te Weenen in de SchöiJtrunnerttnue een brutale moordaanslag gevolgd door diefstal plaats gehad waarvan de bedrijver of bedrgvers nog niet zijn opgespoord In den winkel van den goudsmid en horlogemaker Slolle is den bediende den 26 jarigen Lamme met een ijzer voorwerp een vreeselijke wond op het achterhoofd toegebracht zoodat zijn toestand hopeloos is en zijn gouden horlogekettingen en horloges ter gezamenlijke waarde van 1600 fl uit de uitstalling gestolen Het is onbegrijpelijk hoe op dat uur van den dag en in een drukke straat zulk een brutale aanslag heeft kunnen gelukken De winkel is gelijkvloersch daartegenover zgn drie uitstallingen van groenten en fruit waarbij onafgebroken de koopvrouwen gezeten zijn en de winkel zelf is zeer druk bezocht terwijl de patroon gewoon is voor het gebruiken van zijn middagmaal slechts zeer kort afwezig te zijn Vrijdag heeft hij te l uur de winke verlaten om in hetzelfde huis waarin ook zijne woding is het middagmaal te gebruiken en toen de postbode te l j uur brieven in den winkel bezorgde was de misdaad gepleegd zonder dat men op straat of iemand in de tegenoverliggende woningen iets bgzunders had opgemerkt Het Tijdschrift v Geneeskunde deelt mede naar aanleiding van proeven in het Centralblatt für Bacteriologie gepubliceerd dat de ontwikkeling van typhusen cholera bacillen door de inwerking van wijn 100 met geheel opgeheven toch belangrijk verminderd wordt Ook verdunde wgn behoudt die eigenschap het veMunnen van het drinkwater met een gel ke hoeveelheid wijn mag volgens de uitkomsten dier proeven al rationeel gedurende hetheerschen eeucr typhus of cholera epidemie aanbevolen worden Uil Weenen wordt aan de Indépendance geseind dat daar Maandag bij de wedrennen een onaangenaam voorval heeft plaats gehad Eeu jong Hollander de heer Van Son zoon van den consul genoraal der Nederl mden sloeg met zijne parapluie eenen kapiiein der cavalerie en deze antwoordde met slagen met hel plat van zijne sabel Andere officieren scheidden de vechtenden Het geval had plaats dicht by de keizerlijke loge waar zich aartshertog Ferdinand en de heer Kalnoky bevonden Er vormde zioh eene groep van meuschen en de toeschouwers trokken de partij van don kapitein De heer Van Son werd naar den commissaris van politie gevoerd fut entrainé waar hy verklaarde den kapitein te hebben gwlagen omdat deze minaol tend naar hem had gekeken Te Tjandjoor dus schrijft men aan het B NieuKshl had Zaterdag 13 Augustus het volgende plaats Scherazade de bekende Leeuwentemstor was nauwelijks in de leeuweukooi gegaan om den leeuw Pacha den toer met t pistool te laten verrichten toon de drie andere leeuwen vechtende zich in een hoek van de kooi dron cn en zg die eerst tot kalmte willende brengen zich naar hen keerde en daardoor Pacha achter haar liet die dat oogenblik waarnam om zioh op haar te werpen zijn rechterklauw in haar hoofd te slaan en haar in de linkerzyde een beet toe te brengen Met ongeloofelijke zelfbeheersching zette zij onmiddellijk Pacha aan t werk en na alles volgen t programma behoorlijk afgedaan te hebben veriiet zij terwijl het bloed haar over t gelaat vloeide de kooi zonder in haar houding iets van t ernstig ongeval te doen higken De kloekmoedige vrouw bevindt zich thans te Buitenzorg waar zij op voorbeeldige wijze door haar echtgenoot wordt verpleegd De teer N die te Batavia den moed had met Scherazade in de kooi te gaan mag bepaald van geluk spreken dat bovenBtaand ongeval niet op dien avond plaats had De lijdensgeschiedenis van de passagiers der Normannia werd door een hunner den heer Godkin redacteur van de New Yorksohe Evening Post als volgt beschreven De officier van gezondheid voor de haven van NewYork de heer Jenkins opende de reeks zgner tirannieke handelingen met ons 36 uren lang te laten wachten op inspectie Men stelle zich voor wat dit was voor de 500 kajuitspassagiers die slechts door een planken beschot waren afgescheiden van ee9b krioelende massa smerige zieke slecht gevoede balf verdierlijkte menschelgke wezens onder wie de cholera slachtoffers maakte en de lijken van gestor venen lagen te wachten op wogruiming De passagiers hielden zioh intussohen dapper h el de vele vrouwen en kinderen natuurlijk lo den hoogsten graad van angst en spanning verkeerden Eindelijk verscheen du heer Jenkins Hij dreigde ons 20 dagen lang aau boord te zullen houden indien wg niet ophielden met het zenden van klachten aan da dagbladen Hierop volgde nu eene week van afschuwelijke gevangenschap Van Zondag tot Woensdag bleveöP wg zonder medische hulp of ontamettingsmiddelen Wy hadden letterlijk niet te doen dan uit te kgken naar het verschgnen van den heer Jenkins Woensdag zond hij eindelijk eenen inspecteur met ontsmettingsmiddelen en versch water Donderdag vernamen wy dat de heer Pierpont Morgan grootmoediglijk de stoomboot StomngtoH had beschikbaar gesteld om on op te nemen en des Zaterdag namiddags kwam feitelijic dit vaartuig langazy Het bleek eene oude vuile trog te zijn zonder inrichtingen tot laren koken en verlichting Daar er geen machinist aan boord was werden wj in het donker op sleeptouw genomen door eene veel te zwakke tug die ons zoo de wind ware opgestoken onmogelyk hadde kunnen houden Hoewel met allerlei gevaren vertrouwd kan ik verklaren dat ik nooit in mijn leven zulk een angstig half uur heb doorgesUan afs gedurende deze kleine vaart Het gedrag der vrouwen v bewonderenswaardig hoewel Qod alleen weet wat zij en de kinderen te doorstaan hadden Doch het ergste bleef ons voor den Zondag avond bewaard Om drie uur s namiddags kwam de hoer Jenkins ons afhalen met de Cepheu een pleizierboot geheel onzeevaardig Men gunde ons twintig minuten om over te stappen hetgeen in zulk eene ontzettende verwarring plaats Bad dat vele reiziger hunne bagage moesten achlerlateu Om half vier stoomden wij met de zwaar beladen boot op naar het Fire Island bg eene woeste zeo tegen het advies van kapiteins Wij hadden geen loods en konden er ook van de visschersschuiten geen krggen Mondkost was er niet aan boord en de electrische lampen bleken defect De vrouwen eu kinderen waren bgna alle doodelgk zeeziek en lagen bij hoopen op den grond in de kajuit te midden van haar eigen braaksel Toen wij het eiland genaderd waren durfde de kapitein niet te lande en keeiide terug Gelukkig troffen wij nog de Stonington maar zonder voedsel of bedden wg vonden niets dan wat droge sclieepsbeschuit Vele vrouwen konden zioh niet meer op de been houden Op Dinsdag morgen gingen wg opnieuw aan boord van do CepAetii en stoomden ten tweeden male naar het Fire Island doch slechts om Ie kade bezet te vinden door een razend gepeupel dat zich tegen onze landing verzette en voor alle smeeken of betoogen doof bleef Eenen nieuwen nacht a n boord gingen wij aldus iu Al do dekken waren bedekt met slapers die daar nederlagen in eene onbeschrijfelijke vuilnis De passagiers der tweede klasse hadden den salon bestormd en tot slikkens toe gevuld zoodat die der eerste klasse op het achterdek hun heil moesten zoeken op stoelen en banken zeeziek verkleumd en vreeselyk bedrukt want het scheen dat wg waren komen ankeren in een nest van Barbarijsohe piraten in stee van onder Westersche en Christelijke medemenschen Heel laat in den avond kwamen er eenige matrassen voor de vrouwen aan boord en een weinig voedsel uit het hotel goed maar ontoereikend Dos morgens volgde er ontbijt mede uit het hotel Ondertusschen broedde er een storm die ons dreigde te doen stranden en nog steeds geen mogelQkheid om aan wal te stappen Éindelgk tegen den middag kwam er bericht dat de soldaten in aantocht waren en dit bericht werd bevestigd door het snelle verdwijnen van het janhagel op de kade enrmdomhet vhotel De schobbojakken in de schuiten die ons in onze ellende uitgejouwd hadden begonnen nu beleefd te worden en zelfs teekenec te geven van hulpvaardigheid Kolt daarop gingen wij aan wal juist toen de regen begon neer te plasseh en een noordooster het water reeds over de kade zweepte Ons eerste werk was een telegram aan de gouverneur Flower aan wien wij onze verlossing te danken hadden Aldus ongeveer schreef de heer Godkin Terecht noemt hg deze toedracht eene schande voor de NewYorker overheden zoowel als voor de Amerikaansche kustbewoners on met evenveel waarheid ziet hijhet eenige lichtpunt in de houding van den gouverneur die allhacs het zijne deed door het onverwijlde uitzenden van een regiment troepen Baitenlandscb Overzicht In de politiek bigft de stilte aanhouden Eensdeels is dat de schuld der cholera die veel aaiidacht vergt anderdeels is de parlementaire vaoantie ia da meeste landen nog met afgeioopen Naar oiflw moet worded gezocht zoodat or wel wat verdachts onder loopt Nu weer duikt het bericht op van een verdrag tusschen Frankrijk en Italië Volgens de Daily Chronicle zouden te Genua officieus onderhandeliogep over zulk en verdrag zgn aangeknoopt Tevens zou echter de Italiaansche regecring een eenigsiins zonderlinge verklaring gezonden hebbeo naar Berlijn en Weenen By wgae van gsruatslelliog werd aan de Duitsche en de Oosteorijksche regoeriug versakerd dat het ministerie Giolitti genoa lzaakt was aan de feesten een officieel stempel te gereó om t t