Goudsche Courant, donderdag 22 september 1892

189a Vrijdag 23 Septeniber N 4945 aOUDSGHE COURANT Nteuws en Admrtentiehlad voor Gouda en Omstreken Pe imendlng van advertentlfln kan geBoMeden tot efln anr des namiddags van don dag der uitgave de nieuwste modellen in Ulsters Regenmantels en NAJAARSMANTELS Aanbevelend D SAMSOM Gouds Snelpersdruk va a A Bsisxhak ie Zoon voorVomeD dat de radicalen ze miabruikteu ala een Fransohgezinde betooging tegen de regeering Reeds bg het einde der feesten betoogden de ItaliaanscUa bladen dat men zich in Italië geen hooge yerwaohliugen stelde ten opzichte ran datgene wat Italië aan Frankrijk nooit zou vragen d i van een handelsverdrag Zooals oan de Pol Corr uit Rome esohreven wordt is dio meening niet veranderd De handelsbetrekkingen en nog veel minder de staatkundige zullen voorloopig niet veranderen Te Londen vreest men voor standjes in Xovember De gedelegeerden der Londensche socialisten enanarchisten hebben namelijk besloten de gebeurtenissen van November 1887 op hel Trafalgar square met oen monstermeeting op 13 November aldaar te vieren onverschillig of de Regeering dit gedoogt of niet I pers protesteert reeds bij voorbaat betoogendedat noch het parlement noch do Rechtbanken ooithet recht tot volksvergaderingen op het Travalgarsquare eikenden Nu is het in November nog alveel slecht weer en regen en hagel zou den 13 Nov uitstekende diensten kunnen bewijzen De Parnellisten geven steeds blijk van hun lustom t het nie uwe Ministerie lastig te maken geenaangenaam vooruitzicht voor Gladstone Hun aanToerdur in het Parlement de heer William Redmoud i heeft een dreigende brief geschreven aan John Mor i ley Minister voor Ierland haar aanleiding van een nachtelijke inbealagneming van vee bij een pachter in de provincie Clare die zijn pacht niet gekweten f had Dergelijke nachtelijke maatregelen schrijft ge noemde heer als Afgevaardigde uit Clare strekken om groote ontevredenheid te doen ontstaan Te Berlijn is men nog altijd aan het raden en gissen naar de nieuwe Jlegerwet Er wordt nu weer verzekerd dat het leger op den voet van vrode zou worden vermeerderd met 95 000 man Men wil hebben opgemerkt dat de Rijkskanselier Caprivi nog altijd niet bijzonder in zijn humeur is Te Grunbe in Sileziè ontving hij een deputatie en uide o a tot haar Duitschland is groot geworden alloen doordien er slechts éan in den Staat heeft te bevelen Men zegt dat deze zet op Bismarck was gemunt De Weener correspondent van de Times hangt een alles behalve rooskleurig tafereel op van den toestandin ServiëHet schijnt do nieuwe Regeering aangezag te ontbreken Do oppositie pers slaat een toon aan als in geen ander land geduld zou worden Zoo werden om iets te noemen twe Ministers van spe nlaties beschuldigd on een derde zelfs van moord De zedelijke anarchie in het land schijnt bet toppuntte bereiken Servië is staatkundig en oecouomisch achteruitgegaan in dezelfde mate alt Bulgarije voor uitging Kaotongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 20 September 1892 De volgende personen zijn veroordeeld wegens I iM pen over een overweg van den spoorweg terwijl die overweg was afgesloten U A Z te Zevenhuizen J van doi S te Waddin veen vj A B P de H n M P te Zevenhuizen tot 1 of 2 dagen hechtenis s Avonds rijden met een met trekdieren bespllnnenkar zonder die kar te hebben voorzien van eenhelder brandend licht W van H te Nieuwerkerk a d IJsel tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Rijden met een ingeschreven hondenkar zonder de honden van een muilkorf te hebben voorzien A i te Rotterdam tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Opgeven van een valschen naam aan het hooge gesag W van der P te Gouda tot ƒ 5 of 3 dagen hech teois Visschen in eeui anders vischwaler zooder voorzien ta zijn van een schriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbende A H te Waddinxveen tot 3 of 2 dagen hechtenis Des nachts vitschen in eens anders vischwater zondervischakte mi zonder schriftelijke vergunning vanden eigena of rechthebbende M K te Gouda tot 2 hechtenisstraffen elk van 3 dagen van L te Gouda tot 3 of 3 dagenhechtenis A P te Gouda tot ƒ 1 of ï dagenhechtenis In den polder Bloemendaal baggeren anders dan van de landkant zonder de machtiging van Dijkgraaf en Heemraden A K te Waddinxveen tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Buiten openbare waterbakken datgene verrichten waarvoor die inrichtingen bestentid zijn T K te Gouda tot ƒ 1 of I dag hechtenis Het te Gouda zooder vergunning vin den Burgemeester oprichten van een hnis van ontucht M van der K huisv van J vau T te Gouda tot ƒ 26 of 6 dagen hechteni Openbare dronkenschap W N van den B te Gouda tot O BO of 1 dag heobtenis j J B te Waddinxveen h K te Nieuwerkerk a d IJsel K P te Amsterdam J M en J S beiden te Gouda K Z zonder bekende woonplaats A M te Gouda ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleejjd bij Ie herhaling C S te Gouda tot 6 of 3 dagen hechtenis S S te Gouda tot ƒ 16 of 3 dagen hechtenis L S te Gouda tot 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bü lijfsdwang van 1 dag Het als reiziger gaan in een wagen van een trein terwijl die reeds in beweging is M F te Gouda vrijgesproken Spelen met geld op den openbaren weg C F en A S te WaddingsToen beiden vrijgesproken 340 Staats loterij 6de Klasse Trekking van Woensdag 21 September No 1669 8166 11176 13361 ƒ 1000 No 961 1S76 9266 15561 en 17143 ƒ 400 No 3444 6026 11200 12752 19416 en 19991 ƒ 200 No 220 5062 8887 9104 12708 14227 15420 1 385 18430 18668 en 20286 ƒ 1000 Prijzen van 70 177 2994 5404 8472 10734 12949 15464 17853 237 3177 6659 8563 10939 13024 16672 18006 340 3184 6689 8629 11044 13114 16630 18077 431 3201 6734 8645 11084 13144 16608 18160 468 3215 5751 8688 11129 13271 16730 18210 651 3271 5779 8694 11W8 13276 16736 18270 693 3445 5880 8734 11307 13296 16897 18303 899 8660 69 63 3736 11266 13308 15967 18377 1116 3835 5974 8749 11578 13396 16995 18684 3923 5977 8782 11636 13638 16006 18691 4022 6118 8802 il644 13642 16128 18904 1167 4092 6128 8874 11663 12781 16251 18932 1203 4182 6153 8890 11803 13829 16274 18943 1291 4305 6292 8968 11868 13867 16411 19232 1410 4343 6349 9127 11961 13977 16474 19292 1521 4347 6441 9291 11997 14046 16499 19333 1659 4478 6567 9373 12026 14050 16660 19438 1663 4633 6715 9386 12033 141o2 16646 19682 1615 4546 6866 9429 12343 14339 16737 19742 1870 4571 6974 9488 12346 14499 16862 19840 4594 7000 9608 12360 14636 16888 19966 4716 7064 9563 12361 14540 16939 19964 2031 4716 710R 9674 12468 14588 16969 20117 2215 4838 7111 9728 12485 14762 17106 20203 2217 4979 7370 9902 12735 14870 17434 20266 2301 6031 753310016 12757 14876 17621 204392307 6068 7640 10410 12769 14963 17665 206092616 6137 7678 10481 12779 16186 17569 20678 2611 5200 7788 10680 12811 16326 17619 207222643 5223 8439 10705 12873 15352 17636 307792856 5249 8463 10728 12896 15414 17736 20842 2904 ADVERTENTIËN Heden overleed tot onze groote droefheid eBze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer JOHANNES ADRIANÜS REMY inden ouderdom van 86 jaren Wï0 H S REMY JlitlNIIB H H REMY E A REMY Hengelo O 20 Sept 1Ó92 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris J P MAHLSTEDE te Berg Ambacht is Tooruemens op WOENSDAG den 28 SEPTEMBER 1892 bij feiUng en op WOENSDAG den 5 OCTOBER 1892 6 4 slag telkens des morgens ten 11 uur in natemelden pand in het Openbaar te Verkoopen HET EOFFIEnniS Logfement en Uitspanning met ruime HUIZINGEN gefi Nrs 334 en 335 GETIMMERTEN en ERVE zeer gunstig staande en gelegen op het dorp te Berg tmbacht welk een en ander daarin sedert onheugelgke jareti met bet beste gevolg is uitgeoefend benevens diverse perceelen GRAS en BOUWLAND aldaar Breeder b Biljetten en inlichting bg den Notaris te koop gevraag d te leveren franco Gouda Brieven franco onder letter A met opgaaf van prgs aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON te Oouda Aan allen die last hebben van het uitvallen en vroegtgdig grgs worden der hoofdharen wordt met vertrouwen aanbevolen Prof Pergrrer d Alion HAAE EZmCl Na een kort gebruik zal men ondervinden dat het uitvallen der baren ophoudt en de grgze haten langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extracteenige kleurstof bevat Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 40 cents Verkrggbaar bg Wed N Sanders Leiden Wi Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Wed Bosman fioada A Prins Ze enhuizeu Wed G Wilhelmus Waerd 1 Zeer ITette Gesteendrukte NAMAAMS worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zo 1 iDe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Itoaderigke Nommers VIJF CENTEN De nieuwe kieswet Reeds dadelgk bg de opening der kamera heelt de Regeeriug het aangekondigde ontwerp van een nieuwe kieswet ing iend of liever drie ontwerpen die de tegenwoordige wet zullen moeten vervangen De heer Tak heeft gemeend drie afzonderlijke regelingen te moeten ontwerpen I voor hel kiesrecht 2 voor de wjjze van stemming 3 voor de benoeming en aftreding der kamerleden Het spreekt vanzelf dat de tjjd om deze voorstellen tebeoordeelen nog niet gekomen id een schets van de beginselen waa op het kiesrecht zal berusten krtu echter nuttig zijn voor onze lezers Het grondwetsartikel waarop de kiesbevoegdheid steunt en waarann uitvoering moet gegeven Wfdeti luidt aldus De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de mannelijke ingezetenen tevens Nederlanders die de door de kieswet te bepalen kenteekenen van geschikt en maatschappelijken welstand bezitten en den door die wet te bepalen leeftijd welke niet beneden 23 jaren mag zgn hebben bereikt c Zooals onze lezers weten kunnen is voorloopig bg de additioneele bepalingen het kiesrecht in dier voege geregeld dat het betalen van den vollen aanslag in de personeele belasting of een aanslag vnn ƒ 10 in de grondbelasting iemani tot kiezer maakt De bedoeling is thans deze grenzen ruimer te trekken volgens het program der liberale FEUILLETOIM UU iet Fransci Xllh 53 ten vent die mij een stijven hals bezorgd en mij stom gemaakt zou hebbon als ik daar f een ledepop voor hem had moeten zitten Geen enkel woord Mevrouw Montgomery een beetje meer op zijde plaese I Goed Uenk aan uive houding als het u belieft mevrouw Montgomery Dank u 4 Dat zou zoo vijf on dertig dagen voortgegaan zgn Neen maar I verbeeU u Neen I En dan de schets O zoo leelijfc En dan begrypt u dat Hij wilde mijn portret niet inden Salon pUatsen Hij had al twee portretten voor don Salon Een Najade naar miss Arabella I en oen porffbt van Arabella als amazone I Arabella te paard aan het strand Arabella Altijd Arabella Voel te vofd van Arabella En het is des te onbeschaamder daar het prachtig is lat portret van Arabella Veel mooier dan het mijne poii go Tl r l r J f l i i=lijk partg achtte men het wenschelgk dat ook de gezeten werkman mondig werd verklaard Algemeen stemrecht werd niet gevorderd maar toch wensclite men zoo ver te gaan als de grondwettige bepalingen maar eenigr ius toepten Dit uu 18 blijkbaar het streven der Regeering geweest Zij betoogt dat het uiterst moeilijk is een wettelgke bepaling te maken omtrent de geschiktheid tot kiezers welke niet leidt tot grove onrechtvaardigheden Bene voldoende geestesontwikkeling zelfstandigheid van karakter en belangste ling in de openbare zaak zijn wel de voornaamste eigenschappen van een geschikt kiezer Doch in welke mate moeten zjj in een kiezer wor en gevorderd V Bij wien en wanneer vindt men ze in die mate aanwezig Hoe moet daarvan blijken i Op deze vragen kan geen in de practijk houdbaar antwoord gegeven wonSm zoodat er niets anders overblijft dan de gevorderde geschiktheid aan te nemen bg allen van wie de ongeschiktheid niet door vaststaande welomschreven feiten kan worden aangewezen Eeiie stellige omschrijving van maatschappelijken welstand is evenmin te geven In den gedachtengang des Grondwetgevers moest hg de geldelijke onafhankelijkheid uitf rukken welke de kiezers in staat stelt om naar eigen inzicht zijne stem uit te brengen zonder vrees voor stoffel k nadeel En tevens moest bij tot waarborg strekken dat de kiezer belang heeft bjj het behoud der maatschappelijke ordrf Wordt echter dit belang eerst gekend en gevoeld door het bezit eener bepaalde mate van Zij liep hoen en weer en vulde de kamer met haar drukte koel antwoordde Montgomery Nu het is nog al natuurlijk dat Arabella s portret betor behandeld werd Miss Dickson etaaldé haar portret niet Liliane zag haar man spottend aan en op haar beurt de schouders ophalend zeide zij fc r Geloofl gij dat Eu dus uw portret hield haar man aan De drommel mtg dat portret halen En Harrison erbij I Hot is ongelooflijk zoo afschuwelijk en zoo oud als die Harrison geworden is Ja Ja antwoordde Montgomery ironisch De opwinding der kunst l Hij genoot zijn triomf En mevrouw Montgomery vervolgde onbarmhartig Hü Opgewonden Och kom De opwinding van Harrison Beu prententeekenaar voor dames Evenveel bezieling als tf schildert als een kleederraaker die een jas of oen vost Itnipt Ei als gij zijn schets van raij zaagt Zulke oogjes Een afschuwelijke neus Ik wil hol loelijke ding niet weer zien Nooit nooit nooit Zal ik u eens wat zoggen van uw Harrison Mijn Harrison riep de Amonkaan verbaasd Ja hij heeft een portret van raij gemaakt als echtgenoot I Ziedaar Dank u antwoordde Montgomeiy Hij voegde er bij Ja hij wildo zich w eken I Iedereen is niet ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels è 50 Oen ten iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVEBTENTIKBLAD t welk des Maandags verschgnt stoffelijke welvaart Wie zou dit meenen Persoonigk karakter en inborst zullen ook hier beslissen en wjjl daaromtrent geen algemeane omschrijving mogelijk is kan het bezit van den maatschappelijken welstand van art 80 der Grondwet slechts aan die ingezetenen met grond worden betwist wier materieele afhankelijkheid door een vaststaand kenteeken wordt bewezen De Regeeriug komt daarom tot de volgende regeling vervat in artt 3 en 4 van het eerste ontwerp Art 3 Deze wet houdt voor kenteeken van geschiktheid de kennis van lezen en schrijven Zg acht de kennis van lezen en schrijven bewezen door eene eigenhandig gesajireven aanvraag om op de Igst der kiezers te worden geplaatst üe vorm dezer aanvraag en de wg ze van inlevering worden geregeld bg algemeenen maatregel van bestuur Art 4 Deze wet houdt voor kenteeken van maatschappelijken welstand het voorzien in eigen onderhoud en in dat van het huisgezin Zij onderstelt dat in eigen onderhoud en dat van het huisgezin wordt voorzien door hem die gedurende het laatstverloopen burgerlgk jaar geen onderstand heeft genoten van eene instelling vao weldadigheid of van een gemeentebestuur Onderstand aan de vro iw of inwonende kinderen verstrekt wordt geacht door den echtgenoot of vader te zgn genoten eilefmoedig Zooals de Montgomery s Juist antwoordde Montgomvy Maar nu zullen I wg later nog wel eens over Harrison praten of niet I zooals gg verkiest maar i c moet Norton bepaald gaan zooken Waar is hij heengegaan zegt gij vroeg hij aan Sylvia I Naar die visschers antwoordde Eva gij weet wel De Buauds vroeg Lilian e die rmt ik welte vinden 1 En dan uaar het telegraafkantoor voegde Evaer bij Montgomery antwoordde Ik ga er heen En ik ga met u mede zeide Lilians Keg wandeling aan het strand met u Lionel komt zoo weinig voor De dikke man wenl zoo rood als een rgpe aardbezie en zuchtte verheugd v ch Liliane als ik nio zoo ongerust w wat zou ik gelukkig zgn Ongerust vroog zij Vortel raij dat eens 01 een man moest alles aan zijn vroyw vertellen voegde Liliane er zacbt bij En daar hij haar met een wi uk opmerkzaam maakta op Sylvia on Eva herhaalde zg Alles mijn goede Lionel Zij nam sijn arm en hij zeide ovorgolukkig Wal ijt gij lief O wat ben ik bhjde dat die