Goudsche Courant, vrijdag 23 september 1892

omiiugende staten wordt aangetrofien waar I de algemeene beschaving en ontwikkeling geacht kunnen worden met die van bet NederI landsche volk op een zelfde Ign te staan In Engeland toch is de verhouding der kiesbevoegden tot de nationale manuelgke bevolking met kiezersleeftgd op dit oogenbhk ongeveer 65 percent In Frankrijk is sy ruim 87 percent in Dnitsehland vw r de verkiezingen van den Rijksdag ruim 90 pt rceut in Zwitserland 92 percent Alleen in België is de verhouding opdit oogenblik eene gansch andere Het mag evenwel als vaststaande worden aangenomen dat zjj aldaar binnen een niet te lang tijdsverloop zal worden gewyzigd Zonder tegenspraak zal men dns kunnen zeggen dat bet nieuwe stelsel eigenlijk neerkomt op algemeen stemrecht met uitsluiting van ongeletterden en bedeelden die elders te kwader uur tot de stembus zyn geroepen Die uitsluitingen zgn in h t tweede ontwerp uitoefening van kiesrecht nader omschreven Voor laen en êdtrijven acht de Regeeringeen examen weinig aanbevelenswaardig Maarzg verlangt een door den aspirantkiezer eigenhandig geschreven aanvraag zoodanig ingericht dat het in schrift brengen daarvan eeuvoldoende keunis van lezen en schrgven vordert Invulling van enkele woorden in eengedrukt formulier ware daartoe niet voldoende tDaarom zal de aanvraag om op de kiezerslijst te werden gjplaatst door den aanvrager I in haar geheel moeten worden geschreven ineen daattoe aangewezen gemeentelokaal ondertoezicht van daartoe aangewezen ambtenaren Zij zal onmiddeliyk nadat zij m schrift is ge bracht moeten worden ingeleverd De beslis 1sing of dat stuk werkelijk is een duidelijkeaanvraag staat aan het gemeentebestuur behoudens beroep I Wat de bèdeelüiff aangaat Wiordt bepaald I dat cgenees oi Ucelkuodige hijlp of geneesmiddelen en het ontvangen van geheel ofteu deele kosteloos onderwijst niet onderstand zjjn begrepen Deze hulpt toch dient tot vee De toelichting van dit stelsel luidt als volgt 1 De noodige geschiktheid om het kiesrecht ie erlangen wordt stellig gemist door hen die de kundigheden in onze samenleving voor allen noodig en in de eerste plaats aan allen onderwezen het lezen en schrjjven voor zich niet hebben verworven en die daardoor niet in staat zgn in behoorlijken vorm eane te Terrichten keuze uit te brengen De noodige maatschappelyke welstand evenzeer door hen die onderstand genieten van eene openbare of bgzondere instelling van weldadigheid of van een gemeentebestuur Boven deze allen kan onder aan iemand onrecht te doen de grensIgn worden getrokken welke de toekenning der kiesbevoegdheid afsluit Daarentegen kan aan hen die de kunst Terstaan van lezen en schrijven en die hetzg dan op meer of minder ruime wijze doch zonder onderstand van eene instelling van weldadigheid of van een openbaar bestuur vooilien in eigen onderhoud en at van het gez n de noodige gesehiktheid en maatschappelijke welstand om tot de verkiezing van leden der Vertegenwoordiging mede te werken wanneer zg dit recht voor zich vi agen niet op afdnenden voor allen gelijkelijk geldenden grond wordeu betwist De redenen welke de grondwettige uitsluitingen daargelaten het recht kunnen geven om hem die deze kenmerken van geschiktheid en maatschappelijken welitand bezit desniettemin de kieslievoegdheid te onthouden moeten zijn van persoonlijken aard in vele gevallen tgdelijk werkende uitzonderingen op den algemeenenVegel maar deze als zoodanig niet ter zgde stfeUende Deze redenen leveren het bewijs der engeichiktheid Tan eenen bepaalden overigefis bevoegden pei oon bij wien zij worden aangetroffen Zoo moet aan hem die zijne verplichtingen jegens de gemeenschap niet tervult of de maatschappelijke orde aanrandt die bet der moeite niet waardig acht om voor zich het kiesrecht te Tragen die bevoegdheid blijvend ol tijdelijk worden onthouden Deze persoonlgke uitslui I ting is de waarborg dat waar het algemeeue kenteeken alle ge chikten wenscht te omvat 1 ten ongeschikten tevens worden geweerd I GOUÜ 22 September 1892 Saar men verneemt zal de verkiwiog voor een lid van den Gemeenteraad vermoedelijk is de eerste helft van October plaata hebbeo Dinsdag had in het Groot uditorium dei ütrecht che Universiieit de overdracht plaat van het rectoraat door prof H Snellen aan prof J Cramer In de bij die plechtigheid door eerstgenoeroden hoogleeruar gehouden rede werd o a medegedeeld dat van de Volgens deze regeling zal het aantal kiezers aanzienlgk vermeerderen dat spreekt vm zelf j Uit de medegedeelde cijfers mag worden af geleid dat de kiezerslijsten met inachtneming i der voorgedragene wetsbepalingen opgemaakt en aantal van ruim ÖuO CKX kiesbevoegden Toor de Tweede Kamer der Staten Generaal en voor de Provinciale Staten kannen aanwij i ïen Alzoo ongeveer 74 percent der meerder i Jarige mannelijke ingezetenen tevens Neder landers Eene evenredigheid tusschen het aantal kieabevoegden en het bevolkingscijfer niet te ongelgk aan de verhouding welke in de ons Harrison nw portft zoo slecht getroffen heeft Hq wendde zvch tot Sylvia Tot strak mejroaw Norton Als Noront thai mocht komen ik kom siraks terug jfWij komen terug riep Liliane Ën hij ging heen mci zijn vrouw die hem op de trap influisterde met haar ro mondj bij zijn rood oor Gq vertelt mij immers alles nietwaar alle Lionel Alles Eva voelde steeds meer en meer dat er gevaar dreigde en ondanks de verzekering van Montgomery was rij er zeker van dat het telegram uit Xew York waarvan hij gi Sproken had niet zoo onbeduidend was als hij zeide Montgomery had zooveel gemeenschappelijke belangen met Kichard Bewees rija gejaagdheid niet dat er ia Amerika evengoed gevaar was als in Frankrijk Het jonge meisje durfde zelf Sylvia niet meer te vragen of haar gerust te Uttim Beide vrouwen zwegen verdiept in hare g dachten en ha ir angst ëyWia g 3voelde groot bchoefle om alleen te zijn alleen om aan George to kunnen danken alleen om zich voor te hottdea dat na d vrijheid waar wildo alleen zijn om aan hem te denken en zich af te vragen wat uu Vluchten leiue George Maar rij behoefde niet meer te vluchten Zij was vrij wettelijk vrij De echtscheiding schonk haar de vrijheid Zij iiocht de vrouw van George worden Wat zou hij gdnkkig ziju als hij het wist I Bij dat woord bleaUiaar gedachte stilstaan Gelakkig j g Waarom V MBH P onbepaalde onrust Waarom een Twijfel jSP et zou een geluk zijn liefde te vinden m de Incbt die zonder echtscheiding een misstap eeu vUk zou zijn ij stond op zij was benauVd on beefde bijna bij de gedachte dat het jonge meisje in haaroogen zou kunnen l en Wa r gaat gij heen vroeg Eva Saar mijn kamer Én Eva durfde niet vragen want zij vermo ddo dat er v rworring en droefheid heerscliti n iii liet hart waarin de naam van Geo go de Solis geschreven stond Toen mis Meredith alleen was gevoeld zij zioh diep brdr jefd zij had lust om te schreien Zij tr icUtte h ir ongerustheid te verzeilen doch Daar zii verlanzde waarvan Soli droomde daar wa sv onder haar bereik da ecblscheidiog zoo haar dio dit gelukie baar niet on bij dit prachtige zomerwe Y j en met dia vrijheid d mogelijkheid om der en di n blauwou hemel schfen er iels oubekends kar leven W wijder aan den man dm sinds vijf en wannupig b ven haar to zweren Haar werke jaren verdwenen va en die opnieuw Voor haar e n loosheid hindjrde liaali Zij had willen uitgaan om kveade droom het geluk gew w4 a J i it t t hooren alsof het gevaar f want gevaar was 10 uitgeschreven prijsvragen alleen op ecu van de geneeskundige faculteit tvree antwoorden inkwamen die beide der bekroning waardig werden geacht nl van de hh Jau Prince meü cand te Amsterdam en Dirk Breesnee candidaat arts te Utrecht Bij loting werd aan den heer Breesnee de medaille en aan den heer Prince een daarmede goiyk staande eervolle vermeldilig toegeweun Prof Snellen reikte hnn daarop de eerablijken met een hartelijke toespraak uit Dienielfden dag werd ook in de Aula der Amsterdamsche Universiteit door den afiredendon rector Dr B J Stokvis met voldoening melding gemaakt van het door dea heer Prince behaalde succes bij het beantwoorden van genoemde prijsvraag Het wetsontwerp tot regeling van de benoeming en aftreding dor leden van Eerste en Tweede Kamer gaat vergezeld van een nieuwe kiestabel waarbij de meorvouuige kiesdistricten Amsterdam Uottcrdsm s Hage Utrecht en Oronin eii worden gesplitst in enkelvoudige Voorts zullen behooren Tot Gouda Gouda Moerkapelle Bleiswijk Bergschenhoek Waddinxveen Zevenhuizen Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Krimpen a d Ussel Capella a d IJssel Krimpen a d Lek loaderak Lekkerkerk Tot Bodegraven Bodegraven Aarlnnderveen Ua terswoude Boskoop BenthuiMu ZÓetermaM Zegwaani Alphen Zwammerdam Riotvell Woerden Waarder Barwoutswaarder Papekup Lange Buigs Weide Reett wijk Oudewater Hekrndorp Haastrecht Vlist Stol wijk Schoonhovrn B irg Ambacht Ammerstol Berkenwoude Zondag 25 September a st des avonds ten 6 ore val in eene vergadering der Afd Gonda van den Soc Dem Militairen bond als spreker optreden de I heer J K van der Veer die als onderwerp aan I kondigde nDe rol van het militairisme ia bet I maatschappelijk leven Door de politie i beslag genomen op boterhandel 8 heden oen monster boter in vermoeden van bedrog in dea Tot Agent van Politie der Sde klasse is benoemd H Vink van Zwammerdam Dinsdagavond is A van Houten oud 43jaar wonende te Goud bij ongeluk aan de Lange Warande te Rotter dam bij een aldaar stsauden urinoir in een ruim 1 meter diep gat gevallen dat zioh ilaar in de openbare straat bevindt zonder dat het omheind of dat er een licht bü geplaatst is De man die gebrekkig is bekwam door den val eene diepe wonde in het hoofd en is aan het politie bureau in de Mtermansslraat verbonden In de woning 132 aan den Hoogendijk te BergAmbacht is eeno 60 jarige vrouw die van Amcido overgekomen was by hare familie aan cholera asiatica overleden Hot gemeentebestuur neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen Bleekersdrank oreolin en carbol zijn kosteloos verkrijgbaar gesteld In d scholen worden de privaten en urinoirs dagelgks gedesinfecteerd er afgewend kon worden door het tegemoet te gaan Besluiteloos en aarzelend stond zij door het open raam naar de zee te kijken terwijl de tijd langzaam verstreek Op eens sprong zij op Daar kwam iemand ann Wie zon het zijn Zou zij iet hooren van Sichard of van George I Zij bleef rechti p staan al geëlectriseerd I Het was mevrouw de Solis Ue markiezin zag et ondanks den glimlach raarmede zij Era begroette zeer verstrooid uit I Zektir viel er buiten de villa eon drama vcor Maar nu was de moeder hier en zou Eva alles I vernemen Zij ging luar tegemoet verheugd zeggende 1 iij mevrouw de markiezin Ja mijn lieve miss Meredith ik antwoordde do markiozi f h iar bij de handen vattende en ik bon zeer verheugd dat ik u hier vind zeer verheugd Ik moei mevrouw Norton spreken Ik moet haar iets zeer ernstigs vertellen Iets ernstjgs vroeg Eva o En zeer smartelps 01 ik ducht het wel riep miss Meredith Mijn God wat is er toch Maak u niet zoo angstig kindlief Ik kom hier om zoo mogelijk nos alles in orde te brengen Alles in orde te brengen Is er dan zulk een groot ongeluk vroog Eva doodsbleek If ordt vervolgd In een vreemd land zuuiler gold e kennis der laai te worden noilergezet wanneer men voor een bepaalde reis betaald heeft is zeker zeer zonderling en toch werd door doii heer Burgemeester van BergAmbacht zulk een ongelukkige gepasseerden Zondag aangehouden Het was eene vrouw die een Poolsohen naam opgaf voorgovondo in Engeland op een stoomboot passage te hebben betaald naar Hamburg doch te Rotterdam te zijn afgezet zonder do minste verzorging on toen in do richting van Gouda op weg naar Hamburg to zijn verwezen Wat van zulk een zonderling verhaal waarheid is kon niet worden nagegaan omdat de vrouw zioh in zeer gebrekkig Duitsch Puolsoli kon uitdrukken maar dat men te doen had met een verdwnnld ongelukkig mensoh dat kon men haar aanzien Zij was in het bezit van een koffer met kleedoren en eeuig Engelsoh gold Met het oog op een Haraburgsche reis en in verband met do tijdsoinstaiuli heden werd zij door de zorg van dpn Burgemeester van Berg Ambaoht onder geleide gebriicht naar Rotterdam ScJioonh CL Staten Qeneraal i Kamek Zitting van Woensdag 21 Septumbsr 1892 Uo Kamer nam het gewijzigd adres van antwoord na een weinig beteekent ndo opmerking van don hoer Bultman zonder stemmintr ann Het is eeu zuivere weerklank op de troonrede or was Inn ook geen pukulo reden voor een politiek debat Heden vangt deze Kamor do behandeling dor bolnstingontiverpor nnii Om halfvier moet zij den Minister van Financien afstaan aan de Tweede Kamer waar hij alsdan do Staatabegrooting aanbiedt Om elf uur derf ochteiiils heeft diinr eerst de installatie van don voorzitter plants Uit Londen ontvangt het Nieuws v d Dag het berioht dat de tweo van moord beschuldigde Hollandsche eeliodcn Do Ruilor on Schoenmaker van alle rec itsvcrv olging ontalageii zijn i Blijkt dus dat de bemoeiingen van den Nederlandscht n consul in het belang van deze naar zijno meening ten onrechte botichtu zeeliedun met een gelukkigen uitslag bekroond zijn Gisteren werd voor de rechtbank to Groningen behandeld do zaak van Ch A Davenport Scquah Door het O M bij het kuntougerecht was appèl aangoteekond van een vonnis van den kantonrechter te Groningen van den 30 Juli 1892 waarbij Davenport was veroordeeld wegens het onliovoegd uitoefenen der geneeskunst terwijl nog geen twee jaren waren verloopen so lert eene vroegere veroordeeling van don schuldigo wogoiis gelijke overtreding onherroepelijk was geworden tot oen goldboete van 2B terwijl hij van het eerste hem ten lasto golegdo feit n l de aankondiging geneeskunde te zullen uitoefenen door dieuzeifden rechter was vrijgesproken Drie getuigen werden gehoord Vooreerst dr J M Huiz nga inspecteur van hot geneeskundig staatstoezicht iii Groningen on Friesland als getuige en deskundige dio verklaardf zich niet meer met juistheid do woorden te kunnen herinneren welke door Davenport waren gebruikt toen hij in de zaal waar hij zijn séancos hield aankondiging had gedaan de geneeskunde te zullen uitoefenen wat betreft het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst de indruk dien hij op de séance had gekregen was deze dat Davenport geheel zelfstandig optrad en niet werkte onder toezicht van den aanwezigen geneeskundige dr Doeff De beide andere getuigen waren patiënten die door Davenport behandeld waren Het O M bestreed het vonnis van dw kantonrechter vr eg bevestiging viui bot vonnis met verbetering van gronden wat het eerste feit betrof en wat het tweede feit betrof vernietiging van de opgelegde straf en voroordeeling tot 7 dagen hechtenis Mr D Simons trad op als gemachtigde van Davenport en bestreed In een uitstekend pleidooi den eisch door het O M gedaan Hij betreuvdo dat het appèl niet wns ingesteld om een principieelo vr ag te beslissen maar alloen omdat de mate van straf met sterk genoeg geweest was Hij ontkendo dat beklaagde het beroep van geneeskundige had uitgeoefend webs er op dat beklaagde juist om aan de wettelijke voreischttn te voldoen steeds onder toezicht van een bevoogd geneeskundige gewerkt had In elk Heval ontkent hij het recht zioh hier op recidive te beroepen tot oplegging van eene zwaardere straf en coneludeört mocht er onverhoopt veroordeeling volgen tot Ie lielitst mogelijke straf Tusschen Calnis on öoVrr worden soliijnt het tegenwoordig de passagiers op do volgtndo wijze beotgenorae n Eene jpngo da no wordt akelig zeeziek ïlen galant oud h er snelt te hulp biedt haar een pastille aan zij neemt dio in wordt ras hersteld gaat met smaak dineeren enz leder wil van die wonderpaitilles helaas de welwillende oude heer heeft zijn laatste aan die arme jonge dame goveven Maar bij do aankomst behoeft hij slechts even naar zijn depot te gaan en kan ieder holpen Ook slijt hij dan gemakkelijk een veertig of vijftigtal doosjes voor 10 frcs het stuk en do koopers nemen later geheel alledaagsche gomballetjos in en worden even hard ziek als te voren behalve misschien dezo of gone die aanleg heeft tot auiosuggestie Het Domburgach Sadnieuws komt op tegen do klacht van dr Mezger dat het te Dombnrg zoo vuil en onaangenaam zou zijn Van dien verschrikkelijken toestand heeft de redactie zelve nog nimmer iets gemerkt Zij at wel eens in bet ktdhotel logeerde wel eens in het Schnttershof en was over t algemeen steeds tevreden De kamers in hot dorp zijn eenvoudig en soms wat laag van verdieping maar zij zijn altijd zindelijk en net Misschien hadden do klagers alleen één hotel op t oog maar dan gaat hel niet aan alle hotels over één kam te scheren zooals dr Mezger deed Du A morikaansohc journalist Stanho e die zich te Purijs liet inenten tegen de cholera is thans te Hamburg Hij heeft te Keulen oen dag ziek gelegen Thans doet hij in hel Nieuwe ziekenhuis dienst als vrijwillig ziokenoppuaser Hij ontsmet zich niet en neemt evenmiil de gebruikelijke voorzorgsinaalrsgelen bij het eten en wasschen getrouw aan zijn voornomen om zich zooveel mogt lijk aan gevaar bloot te stellen ten einde te beproeven of hij nu door de inenting al dan niet voor de ziekte gevrijwaard is Hij denkt tien dagen in het ziekenhuis te blijven De 32 jarige ongehuwde man hooft bij den Amerikaansohen consul allerlei beschikkingen gemaakt voor het geval dat hij mocht overlijden Maar hij zeide tot een Hamburgschen collega iat hü de goheelo zaak beschouwt als een aardige grap a to Wij lezen in den jongsten Brief uit de Hofstad van do Middelt Ct Toon de huppelende konijnfjos verleden Dinsdag togen den avond hun loopgraven en andere schuilplaatsen verlieten om oudor gewoonte van het ondergaan der zou te genieten moeten zij wel vreemd hebbon ongezien bij het ongewone scliouwspel dnt zich daar toen op leed in hot rijk dat zij het hunuo waanden Diplomatie kennen zij niet Zij leven zoolang het hun heugt in voortdureiuian oorlog met de stroopers aan wio het wei gelukt eenige viervoetige bewoners van die landstreek te dooden maar die toch de ovorblijvendfn steeds meester van het terrein moeten laten eenzelfde toestand ongoveer als waarin onze troeppn zicli in Atjeh bevinden met dit onderscheid lat de Aljehors terugschieten wat een konijn zich nooit vormelenheeft Sedert de oorlogstoestand ontstond zijn de diplomaten natuurlijk teruggeroepen En daar was nu plotseling dien Dinsdag avond een gehoöl corps diplomatique in de duinen bijeen Ook die beeron deden eenige schoten knallen alsof zij stroopers waren maar daarvan waren de in de buurt zijnde koddebeiors meer dupes dan de konijnen want dezen zagen ui dadelijk dat het niet om hen te doen was maar dat de hoeren nota bene op elkaar aanlegden en afvuurden Dat bomerkten de jnchtopzieners aanvankelijk niet daar zij de schoten alleen hoorden zij vermoedden lus natuurjijk dat het hior het Teven gold van eenigo konijntjes dio zij nu eenmaal geroepen ziju te beschermen togen de aanvallen van hun vijanden do stroopers Moedig rukten zij voorwiarts tot zij tegenover de gewaande stroopers stonden één lag gewond op don grond de anderen stonden er eenigszins onthutst om lieon Ook al was de aaublili geruststellend voor do jachtopzieuera in zoover liet bleek niet op bun beschermelingen gemunt te zijn te reobt begrepen zij toch dat hun zorg niot uitsluitend tot de konijneu beperkt is maar althans in de tweede plants rich behoort uit to strokken over de raenschon maatsohappij en deze nu wordt bedreigd door een duel gelijk hier had plaats gehad de Strafwet verbiedt nu eenmaal het schieten op monschen ook nl geschiedt dit geheel volgens de regelen der kunst of liever op de wijze van mannen van eer even goeil als het schiolen op konijnen Er moest dus proces verbaal worden opgemaakt wat niet weinig in had wepms de op het tooueel van don strijd hocrsohende spraakverwarring E eenvoudige nlleon Nedcrlandsch sprekende pomannen stonden tegenover Fransoh sprekende m ten en nog wel tegenover een Spanjaard een Fracsohmnn tweo Uuitschers en een Oostenrijker Wel waren er ook een paar Nederlanders bij maar dezjn schenen zich niet tot tolk to willen verlagen Do pistolen moesten worden in bs slas genomen doch hiertegen Ejaddcn de heereu ernstig bez vaar aan die wapflen waren ook zulke aangename souvenirs verbonden Do jachtopzieners bleken beter tegen stroopers dan tegen diplomaten opgewassen en drongen niet verder aan In do gageven omstandigheden is hierbij echterniet veel verloren want voor een strafvervolging nierte lande schijnen geen termen to bestaan Het klinktwel zonderling maar een in een land geaccrediteerdediplomatieke vertegenwoordiger van een vreemdenSouverein is in dat land niet strafrechtelijk vervolgbaar wat hij ook doet dat brengt nu eenmaal hetvolkenrecht mede En de heeren d Alcodo on ïaertner waren tijdens het duel en zijn nu ook nog daofficieelo vertegenwoordigers van bun Vorst daar zij bij afwezigheid van de eigenlijke gezanten als zaakgelastigden fungeerden De nederlandscho justitiemoot dus buiten de zaak blijven do getuigen en degeneeskundige zijn niet strafbaar en do nedei landscheRgeoring kan in een dergelijk geval alleen bij dobetrokken Gouvernementen op vervolging in iederseigen land aandringen voor zoover daar het duelstrafbaar is wat in l uit8chland on Spanje intusscheirniet het geval schijnt De zaak zal dus vermoedelijkmet een verplaatsing van de beido beeron in hetergste geval met hun ontslag uit don diplomqtiekendienst afloopen k I i jf i Bultenlandsch Overzicht In den Fransohen ministerraad is besloten dut er tor gelegenheid van het eeuwfeest van do afkondiging der Republiek op heden aan een 300 veroordeelden gratie of vermindering van straf zal verkend worde i De desbetreffende besluiten zijn door den president der republiek geteekend Prins Victor Bonaparto hoeft het noodig geacht ter gelegenheid van 22 September een manifest openbaar to maken waarin hij verklaart dat het afkondigen der eerste republiek niet de eenige groote gebeurtenis van dien dag wus Op dien dag toch huldigde de Conventie hot beginsel van hot beroep op het volk dat do grondslag is van bet Bonapartisch regeerstölsel Verder gooft do kroonpretendent te kennen dat hot Napoleon I is die de verovering h ft Rusliinds pogingen om mot tscbland een handelsverdrag te sluiten vordereiWnet bij onder Deze ondorhanduliugen werden aangeknoopt op aaiulriugen van do Russische regeeriug Er hadden m Duitschland wel voorafgaande besprekingen plaats gehad maar deze betroffen de punten waarover men onderhandelen wilde Dezo besprekingen werden alleen door Duitschers gthouden Goen Russische vertegenwoordigers namen er aan dool Tot heden kan volgens de Poss Ztg zolfs niot m eigenlijke onderhal deliiigoii gesproken worden Alleen is vai Russische zijde oen commissie benoemd wolke zich met do quaestte moot be ig houden Vorder woet men dot do opvolger v an Wyschnograilsky do hoor Witte do nieuwe minister van financiën gunstig voor een handelsverdrag met Duitsc iland gestemd is De Norddoutscho heeft wol gezegd dat hul nieuwe legerontwerp geheim zbu worden gehouden totdat de Roichsanzeiger den tijd gekomen aohtto voor do onthulling maar het schijnt dat het blad dit maar lurteld heeft om zijn spgt te verborgen pver t geen anuere kranten melden over dit onderworp Immers hol blijkt moor en moer dat de op aven in de kranten in hoofdzaak jnis t zijn waniiioi een blad als de Post dat uitnefdPIle ralaties heoft onder militairen or ovei spreekt als een uitgomankto zaak dan behoeft men or niot langor aan te twijfelen Het leger zal dus vermeerderd worden mei 95 000 man de jaarlijkscho verhoogiog der bagrooting wordt gerekend op 100 raillioea M terwijl bovendien het eerste ja ir 60 millioen voor nooilig is Do bozwaring der oorlogsbegrootiiïg bedraagt dus voor 1 893 dugeveer 150 miUioeii M Do officiouso bladen roepen in koor dat de militaire administratie zoo zuiniff is geweest dat zij er zelf over verstomd staat en de Rijksdag zoo diep daarvan overtuigd zal worden dat hij grif toestemt in de verbooging Dat is echter wel wat kras geredeneerd In nationale kringen erkent men wol mot loedwezon de noodzakelijkheid van Ie verhooging maar is minder geneigd dan anders om de Regoering te holpen omdat deze ten gevolge an den nieuwen koors htt r sympathie niet heeft Daar maakt do wotenyap dat het Centrum met do Rogeering ondorbandolt over den prys waardoor zijn on lorstouiiins to fconp is wrevelig Do Kolnische merkt nijdig op dat do duurste verzekeringen van de militaire administratie over haar zuinigheid op zichzelf niet veel geven en men liever bewijzen zag Van bot optreden vnc chol ra in Londoii hjort men weinig of met Waarschijnlijk ttaat lif in verband mot do roodvonk opidemio m me stad ürt do opgaven vnn den Londenschen raad vaiutoecicht blijkt dat 3340 van de 3736 personen e in du X