Goudsche Courant, vrijdag 23 september 1892

21 Corneiis Looaanlus ouder C van den Hondel en J C Niouwonhuizen Johanna ouders J C da Benn en J Akkrgn OVERLKDEN 21 Sopt A Jongoneel 57 j 11 m E Blom huisvr ran J M Schriek 61 j 10 m Reeuwijk GEHUWD T Moraal en C Varkevisaer Stolwjjk GEBOREN Pieter oud rs L Kapteijn en E van Mullem ONDERTROUWD J A Verdoold en C Kramer 1892 Zaterdag U September GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN Beden overleed tot onze groote droefheid onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer JOHANNES ADRIANÜS REMY in den ouderdom van 86 jaren Wkd H S REMY Jeanmkk H H REMY E A REMY Hengelo O 20 Sept 1892 Oe iDEeadlng vaa advertentlfin kan gesohieden tot e n uur des namiddags van den dag der uitgave De Openbare Verkooptng der Bouwmanswoninff en Landerijen aan de Kamemelksloot te Oouda aangekondigd tegen den üSstenSMPTEMBBB aanotaande wordt tot een nader te bepalen dag uitgesteld o C FOBIVIJN DrBOOGLBEVMB Notari Gouda 22 Sept 1892 BINNENLAND GOUDA 23 September 1892 Ged Staten van Zuid Holland hebbeu besloten lo de volgende geineonten ter bepaling van hel aandeel in de lichting der nationale mililie dezes jaars samen te voegen met naburige gemeenten te weten 7de kanton Schiebroek met Ouwerscbie ISde kanton Valkenburg met Bynsburg 16de kanton Waarder mei Barwoutswanrdor j l apekop en Hekendorp met Langeruigeweido 17de kanton Vlist met Haastrecht Berkenwonde met Gouderak 23ste kanton Sehelluiuan en Peursura met Ottoland 24ste kanton Molenaarsgraaf met Brandirgk 2o de bij elke samenvoeging laaalgenoemde gemeente aan te wijzen als de hoofdgemeente FEMSCHE ST00MVEE7ERU Cbeiiiische eo Zwitsersche Wasscherij Gebrereteerd dopr Z M den Koning der Belgen fl Oppenbeimer Rotterdajp Specialiteit voor bet stoomen en verren van alle Heerenen üameskleeilidgstDkken ook alle goorten Meubelen Ledikautgordguen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamftaren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz All goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelglTvoor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS A55 Kleiweg A No 73 1 Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Genoegen met het oog op de a st Gas Tentoonstelling een proef verliehting plaats die uitstekend geslaagd is Voor don ingang der Sociëteit was het Ooudscbe wapen geïllumineerd terwyl achter de zaal aan de Weteringzijdo het woord Gas met de daUf 9 21 en het cyfer X in schitterende verlichting te Zien waren Naar wg vernemen zullen vóór den tuin der Sociëteit alsmede aan den Singel bij gelegenheid van genoemde Tentoanstelling ook schitterende illuminltien worden aangebracht Het programma voor de bekroningen is door deJury als volgt vastgesteld Medaill I Volledigste inzending van diverse toestellen 1 Goud II Volledigste inzending van Kooktoe stellen 1 III Volledigste inzending van Gastoestellen voor industrietl en huishoudelijk gebruik 1 Zeer ITette Gesteendrulrte NAMAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn i QTEi in de VEHLÖTIMG BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BBII K IAI Lan e ïiendeweff PRIJS f l 11 LOTEN voor 10 Gouda Siwlpersdruk va i A Bhikkman 1 TM stadstiekenhuizon verpleegd worden aan roodvonk lyden Het gehoele aantal was in de afgeloopfln veertien dagen met llti vermeerderd In dien tijd waren 2270 gevallen van besmettelijke ziekten aangegeve i 2 van pokkon 1450 van roodvonk 326 van diplitheriti 2 van typhus enz Bovendien wa er een groot aantal lyders aan besmettelijke ziekten builen de ziekeiihuiien dat echter niet kon worden opgegeven MARKTBERICHTEN Qouda 22 September 18S2 Van de meeste artikelen was de aanvoer heden zeer groot Bij goeden kooplusi kon bet meeste vorige prijzen opbrengen Tarwe Jarige Zoeuwscho 6 25 ii ƒ 7 25 Nieuwe dito ƒ 7 10 a ƒ 7 7B Mindere 6 50 n ƒ 6 90 Afwgkemlo 5 26 a ƒ 5 50 Polder 6 n ƒ 7 Rogge Zeeuwsche ƒ 5 25 a ƒ 5 50 Buitenlandscue per 70 kilo 5 a 5 26 Gerst winter 4 50 a 4 90 Zomer 4 25 a 4 90 Chevalier 5 25 a ƒ 5 76 Haver per heet 3 20 a 3 70 per 100 kilo 7 25 a 7 75 HeuuepzaaH Inlandsch 10 a 10 50 Buitoulandsch f 6 a 6 40 j Kanariezaart 12 50 a 13 50 Erwten kookerwteu ƒ 9 ii 9 75 BuitonlandschH voorerwten per 80 i K G 8 40 ii 6 60 Boonen Bruineboonen ƒ 9 ii 9 75 Koolzaad 7 75 a ƒ 8 40 Mais per 100 kilo Bonte Amorikaansche 6 40 a ƒ 6 60 Cinquantine 6 60 a 6 90 VEEMAaKT Melkvee weinig aanvoer hanilel en prijzen matig Vette varkens goede aanvoer handel matig 22 25 et per half KG Biggen voor Engeland i oedo aanvoer handel vlug 21 g a S2 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig 0 80 a 1 40 per week Vette schapen goede aanvoer handel zeer flauw 14 i 19 Nuchtere fcalvfren oenige aanvoer handel gewoon 5 A 12 Grnskalveren red aanvoer hai del flauw 20 i 46 Aangevoerd 77 partijen kaa Handel zeer wel Islo Qu il 27 a 29 2de Qual 23 a 24 Zwaardere 30 32 Noord Hollandsche 26 ü 28 Boter redel nan oer nandel vlug Gopbotrr f 1 50 a f 1 60 per kilo Weiboter 1 30 i 1 40 per kilo 34 0 Staats loterij 6de Klasse Trekking van Donderdag 22 September No 19182 50000 No 541 10193 14205 14714 16093 16313 en 18866 f 1000 No 7984 872 9681 106B7 en 20565 f 400 No 3611 en 17146 200 No 2418 2868 4188 6252 6391 6764 8316 11325 11888 13213 13516 15692 17254 en 20365 100 Prijzen van 70 61 S249 5075 7467 10222 13278 15102 17586 136 2265 6192 7466 10271 13327 15140 17691 223 2284 5297 7519 10428 13396 1B141 18 147 252 2314 5312 7563 10467 13424 15144 18212 468 2320 5328 7598 10574 13674 16138 18298 507 2490 6399 761U 19691 13804 15264 18354 530 2441 5448 7663 10746 13743 15442 18527 5S7 270 5 5766 7777 10800 13761 15458 18733 608 2721 5857 7832 10932 13976 16472 19067 709 2839 6042 8146 10946 14083 16519 19107 725 2929 6048 8192 11005 14U0 15367 19141 746 3284 6249 3219 11190 14111 15965 19180 818 3347 6271 8825 11847 141Ï3 J6093 19273 823 3383 6311 8373 11351 14224 16132 19378 1146 3421 6468 8672 11381 14272 16400 19525 1176 3677 6606 9021 11441 14404 18610 19713 1207 3689 561 9065 11580 14420 16559 19974 1294 3747 6676 9107 11824 14442 16710 19989 1350 3963 6685 9214 11717 14444 16792 20016 1504 3980 6745 9230 11854 14471 16803 30161 157 4066 6756 9618 11962 14473 16813 20288 1757 4145 6964 9579 12083 14633 17014 20322 1788 4310 7068 9584 12290 14587 17076 20492 1853 4461 7164 9732 12584 14592 17202 20541 1869 4553 7289 9741 12682 14799 17378 20560 1890 4861 7306 9960 13086 14863 17382 20688 1960 5006 731310008 13201 14908 17423 1968 5020 7461 Burgerlijke Stand GKHUWD 22 Sept ti Hoogerwaafd en A Vormij GflBOKEN 19 Sept Klizabeth ouders H J Verblaauw en H Diebrink 20 Arie ouders A Coomans en A Verwey Wilhelmus ouders G vafi ler Kist en 1 M Jansen Leonardus oudere T Gibbon en A Klaverveld Bernard Henri Diderik ouders K J van Ingcn en B H ü Koo ZAAL KUNSTMIN der Sociëteit Ons Genoegen Gouda mm SS SEFT m een enkele Voorstelling V8U de Salon des Variétés van Amsterdam Directie Kbkukniet en Poolman BLANCH ETTE Tooneelspel in 2 bedrijven uaar het Fransch van EUGENE BRIEUX door C K v d H voorafgegaan door Tooneelspel iu één bedrgf uit het Dnitsch van L ADLEH costumes van W N MULDER Mise en Scène van HENRI van KUIJK HtT BoKK JoB werd in iWmWM Potsdam bg Berlijn op last van Z M den Keizer van Uuitschland vertoond voor H M de Kooingto Regentes der Noderluoden Entree voor HH Leden of Damoa 0 60 HH Niet Lcden of Dames 0 99 Plaatsen te bespreken Vrgdag en Zaterdag van 10 tot 3 uur Hart Cacao Hoogste eiwit h koogete theobroniii geNtlte J3gJC2 Caca Voordeel gf Hftrt Oacao ia jnate Poeder ac o in hart vorm gepersd t Spoedige oplosbaarbeid fljne geur delicielle smaak steeds gelijkmatigheid des dranks blikken biSMn k 25 Caoao barien = 45 oent 1 Cacio Hart = 1 8 tent = 1 kop Cacao Verkrijgbaar bij H H Conflmurs Btnketbakkers enz En Tos EzpediUe JuUus Mattenklodt Amsterdam Kalverstroat 10 De uitgave dexer Courant geschiedt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Medailles IV Volledigste inzending van Oashaar den eu Kachels 1 Goud y Volledigste inzending van Verlichtingtoestellen 1 VI Gaskookfornuiznn 1 1 Zilver 1 Brons VII Gaskaehsls en Haarden 1 Goud 1 Zilver k 1 Brons VIII Verliohtingtoestollaa 2 Goud 2 Zilver 2 Brons IX Gasmotoren 1 Goud I Zilver 1 Brons X Volledigste Bail inrichting l Zilver XI Badkacbels 1 Goud l Ziker XII Toestellen niet bahooMide ondervoormelde groopaay valke eene byzondere onderscheiding waard zijn 1 Goud 1 Zilver Naar wij vernemen zal de veranda der Sociëteittot Machinengalerg warden ingericht Te Stolwijk in de buurtschap t Beiersche vond gisteren ochtend het hoofd der 2e openbare school de heer W zijn eenig zoontje een kind van ruim 7 jaar verdronken in eene sloot dicht bij zyne wjoning In den Baad der gemeente Oudewater werd de gemeontebei Tooting over 1893 vastgesteld op 26672 97 in ontvang en ƒ 26672 75 in uitgaaf Tevens werd aan het college van Burg en Weth FEVILLETQIM willen spreken BBI l I1 3D Ik zal haar u bezoek laten aankondigen zeide Eva Uank u Miss Meredith schelde en liet Sylvia weten dat de markiezin doSolis haar wenschte te spreken üit het Framch XIII 54 Neen nog niet Maar een groot gevaar Vraagmij niets bid ik n Verwonder u zelfs niet overhetgeen ik straks aan mevrouw Norton zal mededeelei Mijn woorden zouden u kunnen verrassen Ja zij zullen vreemd klinken schijnbaar zeer vreemd ongewoon Geloof evonwel dat zg slechts ten doel hebben het geluk van uïoora van Sylvia en wie weetP Zg zweeg r Wie weel Wat vroeg Eva ongerust iMissohien het uwe atrtwoordde mevrouw de Soils Ik begrijp u niet mevrouw I Dat behoeft ook niet Gij moet slechts luisteren en zwijgen Kn nogmaals verwonder u over niets Ik speel hoog spel en dat doe ik zooals mij het best voorkomt Aan don eenen kant heb ik reeds oen groeten inzet gewonnen en nu wil ik hier ook e rost winnen Ik zou gaarne mevrouw Norton De markiezin en Eva bleven eenige oogenblikken alleen zonder een woord te durven spreken Mevrouw de Solis overdacht nogmaals het plan dat zg onderweg gemaakt had en het jonge meisje durfde iets vragen hoewol zij haar hart kon hooren kloppen Sylvia kwam binnen zeer ontroerd bij de gedachte t zij tegenover de moeder van George siond enmevrouw de Solis was getroffen door de bleekheid der jonge vrouw 1 l Neem mij niet kwalgk dat ik mg aldus opdring mevrouw maar ik heb u zooveel belangrijks mede te doelen Wees zoo goedj om in dien arrastoel plaats te nemen zeide Sylvia en schoof een stoel vooruit terwijl Eva bij zichzelf de woorden der markiezin herhaalde Mijn woorden hebben slechts ten dool het gelnk van uw oom van Sylvia Ook me rouw Norton s gedachten waren bezig Zij dacht aan de dwaze opgewonden woorden van George toen hij haar smeekte om te vluchten te vluchten mot hem Geheel mijn leven om ii te beminnen geheel mijn leven 1 had hg gefluisterd de man wiens raoeijer daar zat en tyohtte te glimlachen terwijl zij IN 4940 n ADVERTENTIÊN worden geplaattt van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt met het oog op evsntueele cholera maatrege en een blanco crediet verstrekt i Ovidius Filegiacus Bloemlezing uit de Elegische gedichten van Ovidius door dr Van IJzendgk rector aun het Gymnasium te Gouda schijnt bestemd te zijn om den lezers in smakelijker orm dan de Tauchnitz of Teubner edities dat doen do kennismaking met deze gedichten te vergemakkelijken De uanteekeningen aan den voet der pagina zullen hun veel last van zoeken naar mytiiologische en andfro bijzonderheden uitsparen enkele vingerwg zingen op taalgebied hen op den weg en uit den nood helpen Of deze mindere inspanning den leerlingen onzer gymnasia zal baten en de aangenamer vorm wy bedoelen vooral de iudeeling en opMjhriften de goedkoopere eu volledige tekstuitgaaf va Taucliniz uA verdringen hangt geheel af van de zieuswiJM der betrokken leeraarb Aan liefhebbers van het Latijn die de kennis met Ovidius niet te ondeugende elegieën Fasti Hermdes Tristia Amores etc verlangeditto hernieuwen ia deze uitgave zear aan te bevelen te meer daar tekstkritiek geheel achterwege is gelaten Het boek heeft den gewonen aangeuamen en pnetischen Vorm der uitgaven van J B Wollers te Groningen VaderlaHd Van af heden middernacht is in en doorvoer in België van versche gedroogde en gerookte visoh alsmede krabben mossalen enz verboden met uitzondering van die zendingen welke vergezeld zijn van een certificaat afgegeven door don Burgemeester van de plaats van afzending vermeldende dat in dia plaats sedert 2 maanden geen Cholera geheorscht heeft De heer J Stappers alhier is benoemd tot onderwijzer te Weert schijnbaar koel zeide Ziedaar mevrouw I Gij hebt den heer Montgomery gesproken Voor oen uur was hij hier antwoordde Sylvia En ongetwijfeld vervolgde de markiezin heeft hij u het bericht medegedeeld dat in een zeer uitgewerkt artikel in de New Brooklyn Herald stastP Neon wat is dat voor een artikel vroeg Sylvia Het spijt mij antwoordde mevrouw de Solis kalm dat de heer Montgomery niet hier is hg zou 11 dat beter dan ik kunnen uitleggen vooral daar de heer Montgomery zelf min of meer hoe zal ik het noemen betrokken is bij dit artikel Betrokken Pit w erd klonk Sylvia vreemd en Bva vroi g sael Wat legt die courant dan aan den heer Montgomery ten laste De markiezin veinsde Hosweg te pr iten op den toon van een gewoon gesprek alsof er geen wereldvan onheil en leed onder haar woorden verborgenwas Wat do New Brooklgn Herald aan den heer Montgomery ten laste legt Och lieve hemel precies hetzelfde wat hg den heer Richard Norton verwijt En wat is dal vroeg S vivia Ua heer Montgomery ia gea sicieerd n l mijn met den heer Norton on ik wil weten De markiezin glimlachte Waartoe Het is laster