Goudsche Courant, zaterdag 24 september 1892

IluUenlandscb Overzicht De gezondheidstoestand in België is minder gunstig Talrijke nieuwe gevallon van cholera zijn bij Brussel on m de Boriuago voorgeküinon waaronder verechoidene met doodelgken afloop vooral to Patürages Wasmes en Saint Ghilain Hol eeuwfeest ilor Fransohe Republiek is gisteren begonnen De president der republiek begaf zich dos morgens te tien ure met de rainistors naar het Pantheon De minister president Loubet hiold eene lofrede op de republiel on don vrede Hij zal trachten de sociale quaestie op vreod iame wijze op te lossen Do hetfr Floquot voorzitter der Kamer hield eene rede ter verheerlijking dor Revolutie De tegenwoordige republiek heeft dank zij do eensgozindbeid der partijen de nationale kracht hersteld en zij doet j te ma tuans haren wil oerbiedigeu Do historie zal de ïo 1 idres onoens Do leider der Oud Czechen de burgeslachten veroeren die du broederlijke eensgezindheid mooster van Praai heeft Verklaard dat zulk eon tusschou alle burgers en de definitieve overwinning adres do zaak der Czechon zou henadeolen en ook van hol recht op li t goweld waardoor do deuren i do vertegenwoordigers van den feuilalen adel prins i voor do broederschap tusschon de volken geopend Windischgratz en Karel Schwarzonberg achten het Het uitvoerend comité vau de Sporttentoonstelling te Schevoningen toegevende aan den herhaalden en toeuemenden aandrang en t veelvuldig iu de laatste dagen daartoe kenbaar gemaakt verlangen heeft besloten terug te komen op z n besluit waarbg werd afgezien van een schaakwedstrgd met leveude figuren Deze zal dan nu inderdaad worden gehouden en wel io de feestzaal der Sporttentoonstelling in de avonden Tan Donderdag 29 en Vrjjdag 30 September alsmede Zondagavond 2 October De feestzaal wordt in een schaakbord herschapen De figuren worden voorgesteld door levende personen in prachtige en rijke kostuums gestoken Eenige van de meest ingewikkelde partijen tussc n de beroemdste schaakspelers aangegaan zullen worden gespeeld Het geheel zal by den avond een glansrijk en verrassend schouwspel aanbieden waarom dan ook de avonden daartoe gekozen zgn In ons land is dergelijke schaakwedstrijd met legende figuren nog niet gehouden maar iu Engeland sgn K veel in zwang eo maken groeten opgang De regelingscoramissie zal nader worden bekend gemaakt Men vraagt aan het Nkuk v d Dag is het raadzaam in de tegenwoordige omstandigheden druiven te eten en zoo ja hoe Daarop kau dat blad het volgende antwoord geven Een gezond menscli kan in deze dagen gerust druiven eten met goedvinden van den behandelenden geneesheer kunnen zij ook door zieken en herstelleudeu gegeten worden Maar het is stellig noodig de druiven gedurende eeïl kwartier te leggen in zoutzuur houdend water gram verdund zoutzuur der Pharmacopoj i Neerlandica in 1 Liter water en daarna nog goed af te wasschen met gekookt water Op dezelfde wijze moet gehandeld worden met alle vruchten en groenten die rauw gegeten worden Sudort Woensdag avond zijn te Uotlordimi aan cholera aaiatica lijdénie bovoüdtii juffrouw B wonende aan de Kruisstraat inmiddels overleden een los werkman wonende aan de Isaac Hubcrtstraat no 19 die in zijne woning verpleegd wordt on een ander los werkman noueude op de 3e verdieping van pand no 101 aan den Visschersdijk die voormiddag naar de barak op bet exe citievuld is overgebracht Deio man moet Woensdag veel komkommers gegeteu ea aan de Boompjes waar hij werkzaam was aan boord van een schip jeel Maa9 ater gedronken hebben Hij is s avonds overleden De geneesheeren en verplegers in de ziekenhuizen te Hamburg behoeden zich tegen de cholera door de Iqders alleen te behandelen iu eene waterdichte kleeding diü zeer nauw sluit om polsen en hals Bij let verlaten van het hospitaal wasschen zij gelaat eu handen in eeno ontsmettende vloeistof De verplegers worden als zij bul voedsel voor de zieken komeu halen niet in de keuken toegelaten maar dit wordt hun door het venster toegereikt Allo personen die in aanraking tomen met choleralijders moeten van schoenen verwisselen telkens als zij het gebouw inof uitgaan Staten Generaal l Kamek zitting van Donderdag 22 September 1892 Des te meer reden ora er achter to komen waar of door wien hij uilïetroid wordt zeide Sylvia Mevrouw de Solis speelde mei het lint van haar hoed Door wien vroeg zij onverschillig Dat is zeer eenvoudig Door en aandeelhouder die in zijn belangen is aansetast O een man die geruïneerd wordt kent medelijden noch zelfbeheerschiiig Een man die geruïneerd wordt riep Sylvia Zij rees uil haar zittende houding op en stond rechtop bijna trotsch Mevrouw zeide Eva sidderend Doch de markiezin viel haar in de rode O miss Eva miss Eva gij zijl ongehoorzaam Gij hadt mij beloofd dat gij mij geheel zoudt laten uitspreken En ik verzoek u antwoord e Sylvia gejaagd alle te willen zeggen Alles vroeg mevrouw de Solis Ja mevrouw sprak mevrouw Norton iu het Terzwijgen van sommige dingen ligt een beleodiging Nu goed antwoordde mevrouw de Solis Ik zal alles zeggen Maar Zij zweeg eu luisterde naar het geluid van stemmen in de andere kamer Maar daar is Paul miinheer de Bornière mijn neef Ik weet niet of ik in zijn tegenwoordigheid Gn moogt in tegenwoordigheid van iedereen Da Eerste Kamer aindigd reeds vroegtydig haar vergadering daar haar commissie tot aanbieding van het adres van antwoord namiddags door de Ko ninginRegentes werd gewacht Slechts drie sprekers voerden over de bolastlngontwerpen het woord de heeren Breebaart en ïokker voor de heer Van Lynden tegen zonder dat het hun gelukte nieuwe gezichtspunten te openen De heer Breebaart Ond in den toestand van den landbouw geen reden om deze belasting niet aan te uemeu eigen kracht ontwikkeling moest de landbou ers reddeu Toch drong hij op nog grooter verlaging der grondbelasting aan dan de minister voorstelt De heer Fokker toonde zich den verstandigen liberaal die zgn ideaal niet bereikt ziende maar de onmogelijkheid van zulk eiüa eilch erkennende het vele goede in deze ontwerpen waardeerde en ze bereidwillig aannam omdat ze het bereikbare gaven De heer Van Lynden is togen die belasting docli zal als zij mocht worden aangenomen zich niet verder tegen de overige ontwerpen verzetten Tweede Kauek In deze Kamer aanvaardile de heer Gleichman het presideum met een rede waarin h uiting gaf aan diepgevoelde erkeoteiykheid en tevens onder den indruk der ernstige werkzaamheden die de Kamer wachten zyn medeleden het besef hunner individueele zoowel als hunner collectieve rerantwoordelgkheid op het hart drukte Des namiddags had de aanbieding der Staatsbegrootiog plaats De millioenenrede is te uitgebreid en te zeer met cyfers doorspekt om er een overzicht van te geven De financieele toestand kan gunstig worden genoemd Het tekort over 1890 blijkt te zijn 1 609 171 42 dat over 1891 dat geraamd was op ƒ 3 lOO 000 daalt tot 826 794 19 en over 1892 zal in plaats van een geraamd tekort van 3 200 000 een overschot te boeken zijn dat matig berekend 200 000 zal bedragen De uitgaven voor 1893 zgn circa S millioen hooger geraamd dan voor den loopenden dienst Uiervan komt bijna 13 ton voor materieel der Marine bgna 1 milliodu voor Oorlog bijua 2 millioen voor Spoorwugen eeu half millioen voor I ostergen Wat de verdere hoogere raaiiogen betrefi teekuuen wij aan dat Justitie ƒ 223 750 meer noodig heeft voor gebouweu denkelijk wel een onvermijdelijke uitgaat eo Koloniën meer ten behoeve van Suriname ƒ 150 440 w iaruit blijkt dat de Minister althans ten deele wil meegaan mot de plunneu van den Gouverneur die ter opiwiuiog der kolonie voorloopig een niet onbelangrgke vermeerdering van uitgaven eischen Ter aanvulling van onze mededeelingen omtrent de aangeboden wetsontwerpen diene het volgende Wat de uiloefening iran het kiesrecht betreft wordt bepaald dat er een kiezerslijs zal zijn voor de Tweede Kaïlier eu de Provinciale Staten De kiezerslijsten krggen eeu blijvend karakter Voor ilen eersten keer geschiedt de inschrijving 6p persoouljjke aanvrage schriftelijk in den vorm by besluit te bepalen Het gemeentebestuur gaat dau na of de aauvrager de wettelijke vereischten bezit Wie eenmaal op do lijst is geplaatst blijft er op tot dat hij is overleden of de gemeente verlaat of niet meer de wettelijke vereischten bezit De lijst wordt aangevuld naarmate nieuwe aanvragen komen spreken OTor hetgeen den Ijeer Norton betreft zeide Sylvia met waardigheid Beroière was binnengekomen en had mevrouwNorton Eva en mevrouw de Solis gegroet wat doorde beide laatslen slechts met een knikje werd beantwoord Weet gij mijnheer de Beroière vroeg Sylvia wat mevrouw de Solis mij daar komt vertellen Wat dau mevrouw zeide Paul die niets scheen ic begrijpen Wel viel de markiezin snel in wat er over de bronnen van den heer Norton gepraat wordt Bernière scheen geheel oiilstcld Maar tante hier Wilt gij spreken Hier Juist hier sprak Sylvia Ik wil dies weten Nu goed dan lieve mevrouw I hernam mevrouw de Sjlis Vooral daar de heer de Bornière het even goed weet als ik Het is hut praatje an Trouville vau Havre en de gehoule kust Gij weel dat er aan het strand zooveel praalgezolscliapjes iijn als mietennesten in do bossclieu Elk er van neeft zijn gewone leden zijn hOekj j zijn geschiedenissen en zijn venijn Dit woord was voor Sylvia als een kwetsuur eu naarmate de markiezin sprak werd de pijn heviger Hoogmoedig herhaalde zij Zijn venijn O mevrouw 1 Waarmedo men zich niet eens moesl bezighouden zeide Bernière Eva luisterde rooenende onder den invloed van Burg en Weth beslissaD op elke aanvraag en de burgem geeft by weigering bianeu 48 uren kennis aan den aanvrager met bpgnaf van redenen Gely ke kennisgeving gesrhiedt aan hem die van de lijst worilt afgevoerd Ieder en elk wettig bestaand lichaam tot welks bepaalden werkkring het behoort kan verbetering Tan de lijst vragen De Gemeenteraad beslist op do verzoeken tot verbetering behoudens beroep op de rechterlijke maoht later wellicht op den adminietratieven rechter De Kegeering wil ook de candidaatstelling invoeren Dat wil zeggen dat alleen wordt gestemd over personen die elk door eeu groep ten minste 50 kiezers bij den burgemeester als candidaten worden opgegeven Is alllus slechts ééa candidaat opgegeven dun vervalt do verdere stemming en wordt die persoon voor gekozen verklaard Daardoor zal in menig district het verkiezingswerk zeer worden vereenvoudigd vooral als een reeds vroeger gekozene zich lusschentijds uaii verkiezing moet onderwerpen Zijn er meer candidaten opgegeven dan heeft binnen 14 dagen na de opgaaf etm stemming plaats Hiermede gaat dan het couloirstelsel gepaard Ten minste twee dagen voor de verkiezing ontvangt elk bevoogd kiezer oen oproeping voor de stemming die van s morgens acht uur tot des namiddags vijf uur duurt in verschillende stemdis ricten ten overstaan van stembureaux van drie leden eu twee plaatsvervangers Het stombureau in elk district krijgt verzegeld zooveel stembiljetten als er kiezers zijn en 20 percent daarboven De kiezer na zich gelegitimeerd te hebben outvangt een sternhiljet waarop aan éen zijde de namen der candidaten gedrukt zijn en aan de keeriijde de handteeking van den burgemeester dor hoofdplaats van het kiesdistrict is gestempeld De kiezer begeeft zich mut dit biljet naar ee i der lessenaars in het stemlokaal geplaatst ztjo dat zij geheel van elkander i jfafgescheidoii maar dat de do toegang zichtbaar isvoor het stembureau en voor het publiek on aan eiken waarvan do invulling van hel biljet in het geheim kan geschieden De kiezer toekent nu op nader bij jesluurmsatregel vast te stellen wijze zyn slem op het biljet aan vouwt het toe en steekt bet nailat do voorzitter van het stembureau zich overtuigd heeft dat het den voorgeschreven stempel aau de buiteozyde draagt in de bus Bij het sluitingsuur wordt de stembus gesloten eu verzegeld on proces verbaal opgemaakt Na afloop wordt het aantal kiezers dat gestemd heeft en het niet gebruikte of teruggegeven stembiljetten aan de aanwezige kiezer bekend gemaakt laatstgenoemde verzegeld mot de kiezerslijst terwijl dan onmiddellijk de opening plaats heeft en het pieces verbaal daarvan aan het hoofdstemburoau gezonden dat als het in bezit is ran alle processen verbaal eeu zilting houdt tot het vaststellen van den uilslag Aei ietkiezing hetzij voor 9 uur s avonds of den volgenden dag s ochtends 9 uur eu daarin den einduitslag bekend maakt Do voursobrifteu omtrent de benoeming van de afgevaardigden ter Eerste Kamièr hebben slechts geringe wijziging ondergaan Wal de Tweede Kamer betrefi wordt bij tobel de verkiezing vsn leden geregeld in enkelvoudige kiesdistricten onderverdeeld in stemdistricten Ook de vijf steden die thans nog veelvoudige districten zgn I nachtmerrie Ie zgi en zich afvragende waar de mar kiezin toch heen wilde Zij was gewaarschuwd zich over niets te verwonderen doch al haar trots haar eerbied voor Norion kwam in opstand on zij moest een krachtige poging tot zelfbehoersching doen om mevrouw de Solis te laten begaan Ik moet erkennen ging de markiezin voort j dat mijn landgenooten niet zullen nalaten om vitriool in de wonde te gieten De Parljsclie reporters zullen de zoak wl I opvattou Ik voorzie een interview Maar op het oogonljlik zijn het de Amerikanen uw Amerikanen Evalief die het grootste talent I ontwikkelen een bijtend giftig talent legen den heer Norton Tegen hem Hij heeft hun slechts goed gedaan zeide mis3 31eredith juist daarom antwoordde Bornière Ja vtrvolgde mevrouw do Soli misschien beweert inei juist daarom bijvoorbeeld en dat was het gerucht dat ik u als vrii O lin kom mededeelen men boweort de laster moet dadelijk verstikt worden meu beweert maar waarlijk ik durf niet ondanks uw toeateraming Ik verzocht u er ora mevrouw nu eisch ik het sprak Sylvia korlaf Men beweert En zij wachtte den laster zooals een dapper man den kogel zou vt nvuchten met opgericliten hoofde en oen uittartenilen blik terwijl Bornière zijn best deed om du markiezin tot zwijgen te brengen IFordt vervolgd worden in enkelvoudige verdeeld De beslaande kieslabel is in hoofdzaak on veranderi elalen behoudens eenige noodzakelijke veranderingen welke verband houden mot do splitsing der meervoudige kiesdistrloteii In hot noorden oosten en zuiden des lands zijn dan ook behalve de verandering van oen drietal namen en de vorschikking van een pa ir gemeenten in Noord Brabant allo kiesdistricten onveranderd samengesteld De vtrdeeling der groote gemeenten is behoudens eeu enkele uitzondering ten aanzien van s Gravenhago geschied geheel in overeenstemming met de adviezen dor daarover gehoorde geraeentebeslureu Vuor Groningen kau zij plaats vinden zonder eenige verandering in de omliggende kiesriislricton Voor Utrecht Amsterdam s Gravenhago en Rotterdam was dit niet mogelijk met het oog op de voi meerderde eu steeds toenemende bevolking Aan de toolichting van hel voorstel tot splitsing der groote steden ontleenen wij nog hee volgende Nu do wetgever onder instemming van een groot gedeelte der vulksvertegenwoordigiug het stelsel der enkelvoudige kiesdistricten heeft ingevoerd de opon l hare meeiiing zich niel tegen het behoud daarvan verzet en Geileputeerde Staten der verschillende provinciën in beginsel voor het behoud der bestaande verdeeling adviseeren sohijul hel ongeraden om met dat stelsel te breken Hiervan is echter het natuurlijk gevolg dat ook do vgf sleden die thans nog veelvoudige districten zgn in enkelvoudige worden verdeeld Niet slechts ter eenvormige toepassing Tun het eenmaal aangenomen beginsel is dituoodig ook de eischen der practijk gaan het vorderen Het ware toch niet wel verdedigbaar om in groolo gemeenten als Amsterdam on Rotterdam 8U 00ü of 40 000 kiesbevoegden gczomenlgk te doen medewerken tot de keuze van negen of vijf vertegenwoordigers De verdooling der groote steden is trouwens geen nieuwe zaak Zij is builonslands algemeen De Regeering acht do toepassing von het thans vaolal aangeprezen stelsel van proportioneele vertegenwoordiging gesteld dat do Grondwet het toeliet mat aanbevelenswaardig voor de Tweede Kamer De genoftien proeven hebben nog weinig bevredigende uitkomsten opgeleverd Zij meent echter dal hot wellicht overweging verdient dat stelsel bij herziening der gemeentenet tue te passen pe uu voorgedragen kiesregeling betreft namelijk nieU lo gemeenteraden Do Standaard schrijft over De ontwerpen voor het kiesrecht hel volgende Reeds nu sta hier qen kort woord om onze ingenomenheid uit te drukken mot Tak s electorale ontwerpen Hij bieilt ons niet het kiesrecht van gezinshoofden maar toch zulk een stelsel als er vanzyn standpuul uit hel naast bijkomt Kiesbevoegdhoid zal zgn wie zich zelf of zoo hijeen gezin heeft zich zelf en ziju gezin onderhoudt Inwonende zonen zyu dus uitgefloten Maar natuurlijk moest ook het geschikt tot zijn recht komen on hoe kou het nu anders of toen moest aan het intellectualisme geofferd eu zoo wordt voorgedragen dat voor de kiesbevoogdheid schrijven en lezen wordt vereischt Houdbaar achten we ilit stelsel althans wal hut schrgvcn betreft niet Leien laat zich noï bepleiten Maar bezwaar levert het o i niet op wgl toch bijna een ieder lozen on schrijven kan on wij er niets tegen hebben dat dit wordt aangemoedigd Ook de splitsing der groote steden is geheel in onzen geest Wont al staal het vreemd da de Liboralisten hier eerst zoo tesen waren en thans uu er gevaar voor hou dreigt do organieke eenheid der Gemeenten voetstoots prijsgeven voor ons is hun zwenking do triumf van een beginsel waarvoor we dankbaar zijn Niet minder eindelijk zijn we ingenomen met do nieuwe wijze van stommen eu do reiteling van de eandidaatsielling De opcieele erkenning der Kiesvereenigingen waren o i nog wonsohelijkor geweest maar het is toch eun stap vooruit Van harte hopeu we nu maar dat do Kamer en IU de Kamer onze Club haar beste krachten zal inspannen om zonder roiictio tegen de strekkins van deze ontwerpen do in to voeren rugeliug zoo voüodig en doultreffend mogelijk te maken Zelden wordl er oen zoo nobel voor eold van offieieeluu bezuinigingsijver eogeven als onlanas je oliieddo door de ministers dor Australische kolonie Victoria Deze hoeren bobben uiet alleen do presenlle gehlon dor parlementsleden on do wedden der amhtenaien maar ook hunnen eijjene salarissen mot Wgeveer een derde bosnoaiil Do eonigo ambtenaar do kolonie dio ongMsohoron bleef is de üouvor Lord Hopetouii met zijne £ 10 000 sj iars Hel merkwaardigste van do zaak is wel dal f van goeder hand vorzukord wordt e aldus linibbeldo staatsdienaren zich aan hot op hunne bezoldiging toegepaste proces niel slechts onderworpen maar zich daarover uitlaten alsof zij het aangenaam vonden De hoer Wynne Boiler de wolbekende coroner die door zynen werkkring in het East end eene bijzontlere vertrouwdheid met het doen en laten dor Londeusohe volksklasse hooft verworvon leverde in de Daü Telegraph eene bijdrage over het veldwinnende onvol dat in don laaleton tijd reeds herhaaldelijk als eene nationale schande gebrandmerkt werd do drankzucht onder werkmanevrouwen Vele mannen verzekert hij woton niet dat hunne vrouwen hunne zondagskleoren eiken Maandag naar der lombard brengen om het daarop vorkregen geld te verdrinken Des Zaterdags wanneer de man zijn weekloon thuisbrengt orden zijne kleoren afgelost doch nauwelijks is do Maandagmorgen aaugettroken of jas en broek vost on hoed koeren woderihaar hunne bergplaats in de bank van leening terudPOp deze wijze verklaart het zich dat niet de Zateröag nvond golgk voor het hoofd des gezins ntaar juist de Maandag avond voor deze huismoeders de uitverkoren avond van zwieren is Uit het dagboek van den Shah Graaf Andor Szecivbnyi zegt in eon artikel Uit hot rijk der zon in den Petier LloyA het volgende Hoe de shah over Europa oordeelt met welk een Oostersche logica hij over hetgcon hij beleefde denkt hoe kort en bondig en toch hoe treffend liij zijn ervaringon in Europa boschrijft blijkt uit ziju dagboek waaruit ik hot volgende kan modedeelon üp eeu schilderijonlontooustelling te Landen De shah zag de afbeelding van een ezol Ik vroeg zoo vertelt hij wat is do prijs daarvan De directeur der tentoonstelling eun gezet man mot witten baard antwoordde Honderd pond sterlieg wat gelijkstaat mol 250 Porzischo tomen Ik zoide Do prijs voor een leveudcu ezel bedraagt hoogstens vijf pond waarom is dan deze afbeelding van oen ezel zoo duur Du directeur zeide Daar deze uzel geen kosten voroorzaakt eu geen gerst en haver eet Ik zeide Al veroorzaakt hij geen kosten hij draagt uok geen lasten on rijdt eveumin Wij laohion toen hartelijk In hot circus Op een avond bozochton wij het circus Daar zagen wij merkwaardige paarden met vlekken Deze paardeu zijn zoo gewend dat zij op een wenk clko bewuging die men wil uitvoeren De drossour zoide tol hen Staal stil Allen stonden stil Hg zeide Loopt Mt ü Zij liepen Zij doden alles wut hij zeide Meaftmi daaraan oen voorbeeld nemen Bovalligo fraidiitfeJleede vrouwen galoppeerden op paarden raaakMsTfuiK lingon en violen op den grond zonder zich plyn te doen Vrouwen on knapen dedon toeren die onmogelijk te beschrijven Zijn Zoo maakten zij achtereen 500 buitelingen wat bgna boven do nenschelijke kracht gaat Kleine bevallia o kindereu buitelden op oen wijze als men zich niet kan Aorstellen Zij doden ook voortreffelijke toeren op bel koord zooals eigenlijk geen andere lovende wezens behalve apou en spinnen kunnen verrichten Genoeg zij deden wonderen hel was een onvorgotolijk schouwspel worden zullen voorbereiden De hoer Labouchère zegt in zijn blad do Truth belroft ende lersche Homo Rulei Ik hoop dat de heer Gladstone nu i den misslag zal betfjtan de lersche pairs zitting te laten nemon in het Ivfer P emonl Het zou voor een rad caal oninogolW wezen vuor zulk eoii voorstel te lommen IJet zou nog moeilijker zijn di o Ieren wanneer zij een eigen arlement liebbun toveiis t j vergunnen lid te wezen in het parlement van hot Ver enigde Koninïïrijk Daar de heer Gladstone niet geneigd schijnt dun raad op te volgen dion men hem goge Ten heeft t w het beooemaa van nieuwe pairs tea einde zoodoende de oppositie der oligarchie te overwiunon hoop ik dat wij het programma der plaaUelyke hervormingen onder handen zullen nemen en dal wij eeuige der beloften welke wij den Engolschen kiezers gedaan hebben zullen houden Ik ben er zeker van dat wij als wy dit nalaten bg do volgende vorkiozingon geslagen zullen worden OU onze nederlaag zou de vraag van Home Rule voor altijd van do baan schuiven De Münchoner Allg Zeit deelt een nieuwe onthulling mede aangaande do Duitsche legerwet De Rijkskansolior Caprivi zou den Keizer een memorie hebbeu overgelegd waarin de tweejarige diensttijd wordt voorgesteld De Keizer heeft zich daarmee verecnigd en derhalve wordl een ontwerp in dien m de aanstaande zitting van den Rijksdag vorwocht Wordt dit bericht bevestigd dan zal er heel wat overgeschreven worden Hel heette in den laatslen tgd dal de driejarige diensttijd zou behouden blijven deels uit piëteit voor Willem 1 die altijd verzocht dat aan don grondslag van het logor niet zou worden getornd Daar een groot wellicht hot grootste deel der militaire speeialiteilon eveneens voor den driejarigen diensttijd is begrijpt men dal velen met zekere huivering aan deze nieuwe afwijkingen van don anderen koers deuken Da Allg Zeit voegt er bij dat men t or vijor houdt dat de toostemuiing d B Keizer eigenlijk afgeperst is In dat geval zou t wel weer eens kunnen gaan als mot de Pruisische onderwijswet De Turkseho regeering heeft een vermaning ontvangen uit Petersburg naar aanleiding n hara wolwillendj houding jegens Bulgarije VornwSdalijk omdat in den laatsten tijd de oorlogsschatting nöWal geregeld betaald wordl heeft de Sultan gedacht zich eens een ietwat onafhinkelijkc politiek ton opiichte van Bulgarije la mogou veroorloven Het scheen trouwens dat de Russische regeering tegen prins Ferdinand s komst te Konstantinopol geen bezwaar had en met de ophelderingen die dadelijk werden geguven genoegon nam Iu do laatste dago i ochtor is aau de Newa veel veranderd Niet alleen in het departement van financiën zal een and ro politiek gevolgd worden De ziekte van Von Giers do gornohten van ziju ontslag duiden naar l schijnt op een aanstaando wonding ook iu de buitenl indsclio politiek en hel is niet gowaagd te voronderstollon dat de nieuwe nota aan do Porte geheelhet werk ia van Von Gior s tijdelijken plaatsvervanger Shishkin een voorstander van het panalavisme en vijand van Bulgarije die niets schijnt geleerd te hebbon door hel fiasco dat hij reeds vroeger mot Bulgaarsohe aangelegenheden gemaakt heeft Te Potersburg hoopt raen daarom dat Shishkin niel blijven zal maar hetgeen lot dusver ove Von Giers ge ogd word door de officieuze pers maakt die verwachting twijfolachtig De Slavische beweging die Shishkin begunstigen wil komt in Oostenrijk nog steeds in strijd met het Duitsche element Do verschillende nationaliteiten kunpen het nog altijd niet eens worden Do bemiddolendo politiok van graaf Taaffo hoeft alleon ten gevolge dat noch de Duitsohers noch de Slaven of Czecheu tevroden zijn In Bohème Moravié Silezië Stiermarken en Krain wordt volgeus de Duitschers het Slavische element ten kosto van het Duitsche door do tegenwoordige regeeriiig begunstigd Wel hebben de Duitsohers altijd nog een eigen minister zonder portefeuille iu graaf Kuenburg maar dit schijnt hon niet genoog te ziin In Moravië staan Duitsohers en Czeclien zoo scherp tegenover elkander dat het Kamerlid dr August Weber onlangs verklaarde dat als hot aanhitsen tegen de Duitsohers aanhield weldra geen Duitscher uil do stedon zich meer onder de Slavische bevolking van hot platteland zou durven begeven In Bohème wordt nu onderhandeld ovor hot zenden van eeu adres aan den keizer dat onder voorwendsel betrekking te hebboü op het B dieomscno staatsrecht in waarheid tracht den band tusschoii Bohème en hel rgk losser Oud en Jong Czochen zijn het over dit 1 niet mogelijk dat zonder roedewerking der Duitsohers iels tot stand koint Hot is te verwachten dat het beroep der Gzeclien op den keizer te Weonen nog al aandacht z l trekken De Norddoutsche heeft wel gezegd dat het niou ve legorontwerp geheim zou worden gehouden totdat de Roichs iuzeigor don tgd gekomen achtte voor de onthulling maar het schijnt dal het blad dit maar verteld hooft om zijn spijt te verbergen ofer taeen andere krautoii meldden over dit onden erp Immers het bigkt meer en meer dat de opsfaven in do kranten in liooftlzaak juist zijn wanneer een blnd als do f