Goudsche Courant, maandag 26 september 1892

f ADVERTyNTlEN Heden overleed z tcht en kalm ten huize van haren Behuwdbroeder den Heer P tan Akkkl te Gorinc um onze innig geliefde Echtgenoot en Moeder MejuffruDw ADRIANA EAMSTËEG in den onderdom Van 53 jaren A KOK i 4 KOK ly B KOK Gouda 22 September Wp FEMSCnS STOf Chemische eo Zwitsers Gebreveteerd door Z der Bell 189j3 MaaBdag 26 September VERVEEU fhe Wasscherij den Eoniqgi 1 4R47 COUDSCHE COURANT Vieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken H Oppenheimerif Rotterdam Specialiteit Toor het si alle Heeren en Oamei alle soorten Meubelen Li kleeden Trgpen met nie Kwasten Garnituren N ten Veeren enz Alle jgoederen kunnen Wordenjonschadeiyk voor Goödlten kunnen in uen en verven van diugstukken ook ntgordijnen TafeU patroD n geperst ildoek Tulles Kan P elkander blgv nen leztóidheid bewerkt J dlg en rifgeljverd Heideken s GKRSTE BIER Jjlerfl et r fl 4Vi ct lotdeia 1 age WIENEB EXP04T 15 Specialiteil van Tafi V 7Vi bieren I Depot A NOIfriEK GouwitC 84 35 T tooi Ooudpt I jüe loseadlng van a ertentlAB luui gbsohleden tot btax uur des namiddags van den dag der uitgave Post dat uitnemende relaties heeft onder militairen er over spreekt als een uitgemaakte zaak dan behoeft men er niet langer aan tetwyfelan Heileger zal dus vermeerderd warden met 95 000 man de jaarlgksche verhooging der begrootmg wordt gerekend op 100 millioen M torwijl bovendien hot eerste jaar 50 millioen vour eens noodig is De bezwaring der oarlogsbea rooting bedraagt dus voor 1893 ongeveer 150 millioen M l e oflicieuse stemmen roepen ib koorr dat de militaire ailminiatratie zoo zuinig ii ge weest dat zij er elf over verstomd staut en de Rijksdag zoo diep daarvan overtuigd zal worden dat hij grif toestemt in de verhooging l at is echter wol wat kras geredeneerd In natiouale kringen erkent meu wel met leedwezen de nootlzakelyk van de ver hooging maar is minder geneigd dan anders om de Segeering te helpen omdat deze ten gevolge van den nieuwen koers haar sympathie niet heeft Daar maakt de wetenschap dat het centrum met de Kegeering onderhandelt over den prijs waarvour zijn ondersteuning te koop is wrevelig De Koluiscbe merkt ngdig op dat de duurste venekeringen vau de militaire admioistratiu over haar zuinigheid op bichtelf niet Toel geven en men liever bewijzen zag Van het optredeki van cholera in Londen hoort men weinig of niet Waarschyulgk staat dit in veib md met du roodvonk epidemie in die stiul Uit de opgaven van den Londeoschen raad vau toezicht blijkt dat 8340 van de 3736 personen die lu le stadsziekenhuizen verpleegd wordeu aan roodvonk lijden Het geheele aantal was in de afgeloopen veertien dagen met 116 vermeorderdl In d ieu tgd waren 2270 gevallen van besmettelijkei ziekten aangegeven 2 van pokken 1450 van roodvonk 326 van diphtheritis 2 van typhus enz B v endion was er een groot aantal Iqdors aan besmettelijke ziekten buiten de ziekenhuizen dat achter niet kon worden opgegeven REXlMISGErmG BURGKM KESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de BEGROOTING van de lulxmutex en Uitgave d Gemeente over het dienstjaar 1893 gedurende veertien dat en do Zon en Feestdagen uitgezonderd op de Secretarie ter lezing van een ieder is uedergelegd van des morgens ten tien tot des namiddags ten éfit ure terwijl boveudien tegen betaling van kosten abchrift dier begrooting kan worden verkragen Gouda den 22 September 1392 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDÜORN De Secretaris BROUWER 340 Staats loterij 5de Klasse Trekking van Vrijdag 23 September No 4396 ƒ 15000 No 17409 ƒ 10000 No 13282 14482 en 16447 ƒ 1000 No 10218 en 19959 ƒ 400 No 6701 9929 12111 15027 15405 eu 20612 ƒ 200 No 4650 6104 6593 8507 10126 16764 en 18476 ƒ 100 15 1866 4479 251 1867 4620 274 1953 4653 294 2114 4812 305 2274 4893 313 2546 5033 343 2575 5056 363 2603 5140 405 2789 5162 445 3018 5867 453 3026 6012 502 3048 6067 536 3141 6082 569 3280 6336 624 3314 6347 682 3822 6376 721 3379 6465 740 3761 6625 752 3860 6877 766 3869 6705 892 4004 6717 906 4026 6735 1087 4127 6743 1136 4160 6854 1151 4196 6945 1196 4227 7166 1212 4275 7185 Prijzen van ƒ 70 121 1807 4443 7866 10673 12933 16255 18435 7866 10726 13164 16361 18469 8171 10776 13348 16377 18537 8302 10838 13517 16413 18564 8319 10860 13576 16425 18707 8389 10864 13624 16630 18760 8840 11112 13770 16585 18900 89 3 11135 13839 16639 19000 9002 11161 13929 16677 19077 9046 11179 14212 16681 19207 9078 11360 14322 16740 19190 9168 11605 14387 16771 19379 9173 11525 14391 16783 19452 11615 14520 16878 19589 11711 14652 16993 19641 9213 11778 14677 17054 201129327 11789 14842 17072 201209359 11796 14847 17085 202339588 12022 14855 17110 20422 9932 12121 16336 1710 20426 9783 12275 16343 17192 20481 9812 12428 15626 17280 20526 9851 12466 15687 17322 205329857 12473 15731 17543 205599861 12490 15754 17910 205709923 12551 15802 18026 20656 9938 12679 16022 18100 207279998 12699 16033 18127 20781 1546 4368 7311 102U 12818 16187 18242 20970 1643 4442 7545 10269 12876 162Ü3 18353 209 3 1742 Vorige lijst komt nog bij No 2330 ƒ 70 L0TE i zuN t A BBINRükA PRIJS 1 U LOTEÏï voor f li 3 I 11 I J i j el groote aantal èiibwkwalen van zeauwhoofdpija af tot de voorafgaande kenteokenen vau apopUixie herseubaroerte te troUeeren nog steeds alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan den nieuwen tijd koratd eer loe dat zg door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg namelijk langs de huid eene phjrsiologuche onUlekking gedaau heeft die na houderde proofnemingeu thans over de geheele wereld verbreid is en terwijl zg in wetenschappelgke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zgn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohheid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen ülfioier van Gezondheid Roman Weiasmann te Vilshofen en berust up do ondervinding opgcdaaa in eene 50 jarige pnktgk Door wasBcblog van het tioofd eenmaal per dag worden daartoe gesoiÜKte stoffen door de haid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en zj maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje 0VER zenuwlijden en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tgd reeda de 21e druk veracheoen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wauhopin gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelgke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze gonoeswgze gewijd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Hénière mod dr profeSSOr aan d6 polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinareber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzmnigen gesticht te Cbarenton Smit tsrath Dr Cohn te Stettn Orossmnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesheer directeur van het hospitaal te Agen Oeheimrath Dr Schering kasteel Outenfels Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutische inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts tg Zirknitz Ober stabsarzt Jectil med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Parrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is ot aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zijn chronlscho hoofdpijn migraine schele hoofclpijn bloedaaadrang groote prikkelbaaheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust on onbehagelijke toestand verder allo zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de ifevolgen daarvan zooals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds oniler geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen als ontUoudings en koudwaterkuur wrijven electriteeren stoomlooi of zeebadei geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben on ten slotte zij die vreeS gevoelen VOOf beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categoricn van zenuwlijders als ook aan jonge meifleS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestelijke reactie wlllun voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStölOOB en franCO verzonden wordt door IjEMAIEE Co Apothekers te Parijs rue de l Echiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ttOMAlN WElSSMANiN 1 Oud Officier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEBAS Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SARiTESi KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRV PORTOX Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Gouda Snelpersdruk vaa A Bhimkuan Sc Zoom De bitgave dezer Courant geschiedt dagelgkt titot oitEondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden is 1 25 francoper post 1 70 il9nd rl jke Ncmumi t UJIt IIsIiTiImi I 4 ji OUDA iS4 September 18 i l e deroeente begrooting voor het jaar 1898 is tjisna in idruk verscblinen Daaruit blgkt o a dat het door iB en W i ènschelgk wordt geacht um ten dienste van de plantsoenen eene kweekerg aan te leggen op li t aan de Gemeente toebebooreode stuk land aan do Papegaaisteeg Voorts is op de begrooting gebracht een bedrag van ƒ 800 tot het aanbrengen van een negental brandkranen op verschillende punten der Gemeente aaraan behoefte bestaat en een van ƒ 1800 tot het doen vervaardigen van een nieuwe rauziek tent daar de oude in onbruikbaren toestand is geraakt Vooits wordt voorgesteld de post Kosten der Kamer van koophandel en fabrieken met ƒ 50 te verhoogen ten einde aan den wensoh der Kamer ta voldoen om varbooging harer toelage met dat bedrag Blijkens de toetiditiiiR op dsa post Onderhoud vaa straten en pleinen bestaat het voornemen te doen vernieuwen lo de Markt van de Hoogstraat tot de Groenendaal 2o de Gouwe van de Groenendaal tot de Turfmarkt Uit Eoeuwijk schryft men Hol onweder dat Dinsdag en Woensdag avond heeft gewoed liet ook in deze gemeente zijne sporen na Althans bg een groot aantal landbouwers en wel voornamelijk in Nieuwen Oud Beeuwgk in dec Tempel en in Bandenburg was oen massa vee te water geraakt er moet zelfs één landbouwer geweest zijn bg wien het aantal te water geraakte beesten zeven bedroeg doch velen waren er die een twee drie of viertal koeien of paarden te redden of te zoeken hadden want er waren beestao die overgezwommen en weggeloopen FEVILLETOnJ UU het rramch XIII 56 Doch mevrouw de Solis wilde niet luisteren Welnu zeide zg men beweert verzekert en herhaalt het ia een beele roman En een leelijke roman viel Bernière in Men verhaalt dat de heer Richard Norton gronden heeft gekocht in het Westen waar weet ik niet dat men er een put gegraven heeft zonder dat er een druppel olie is te voprschgn gekomen En op en goedon dag wonder boven wonder De bron werkt Olie een meer een fortuin Kennisgeving aan de aandeelhouders I Kom Paul vertel gg wat W gehoord hebt Wg zgn hier om de waarheid e toggen I J l P Bernière Maar dat is MHandolgke laster tante Zeer waarsohgnlp zeide mevr de Solis w beval Sylvia Welnu zeide de vicomte na de kennisgeving de belanghebbenden benoeming van een com ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LBTTBE3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt in de toekomst zal doen zonder rijkssubsidie Wanneer de Staat gunsten verleent moet en zal hg ook rechten ischen Ik vind het altijd te bejammeren dat wat de christelijko liefde sticht aan den Slaat wordt verbonden Het hoofdbestuur van het Nederl Ondorwgzersgenoolschap hoeft bg adres aan den minister van financién verzocht dat bij eventueele herziening der Eijkspensioenwetten de Hogeeriug het daarheen zal willen leiden dat èn met het oog op het belang van het onderwgs hetwelk onderwijzers vordert wier opgewektheid niet gedrukt worde door bange zorg voor de toekomst èn op grond van strenge beperking welke aan de openbare onderwijzers in de uitbreiding hunner inkomsten door de wet is gesteld aan hunne weduwen en weezen een pensioen worde verzekerd en dat wel onder zoodanige voorwaarden als in verl band raet den financi olen toestand der onderwgzers door de Regeering billijk zal worden geoordeeld Ook het hoofdbestunr van don Bond van Nederlandsche Onderwijzers beeft mot dezelfde bedoeling een adres aan den minister van finauoiSn gericht iren Geljikkig zjjn evenwel zoover bekend is gAeoe ongelukken te betrearen veroorzaakt door het intlaan van den bliksem Echter zal de groote hoeveelheid water welke gevallen ia aan de eigenaren van de laag gelegen landergen iti dezen polder nu de windstilte het wegmalen belemmert al spoedig te overvloedig zijn zoodat bet t dstip waarop de nieuwe waternfaohine in werkjug zal komen reikhalzend wordt te gemoet gezien Als eene bijzonderheid kan gemeld worden dat 2 jagers uit Haastrecht op één dag 14 bozen thuis brachten Door ecu aantal ingezetenea vw Sobeveningen is een adrea gezonden aan Burg oil Weth waarin wordt aangedrongen op onverwglde eu afdoende verbetering van het rioolstelsel waarvan de dringende noodsakelgkheid bij den jongsten zwaren regen opnieuw is gebleken Adressanten wijzen er op dat zoolang de tegenwoordige onhoudbare toeeland voortduurt alle voorzorgsmaatregelen tegen de cholera te eencnmale gdel zijn Naar de Stand verneemt heeft de antirevolutionaire Kamerolttb in hatr vergadering van 20 September j l tot voorzitter gekozen den heer A baron van Dedem tot 2en voorzitter den heer H Salet tot len secretaris Th baron Mackay on tot 2en secretaris mr H A van de Velde Voor de poslzegelliefhebbers De Surinaamsche bladen melden dat by den administrateur van Financiën nog vorkrggbaar zgn oenige honderdeu van de beeltenis des Koninga voorziene doch buiten werking ges elde briefkaarten van 12 j cents overgestempeld met 7 cents In de kroniek der Weesinrichting te Neerbosch schrijft de beer J van t Lindenhout dat de reden die het bestuur dier inrichting bewogen heeft geen subsidie aan te iragen voor de school hierin ligt dat wij uit s Heeren hand levende geen gaven wenschen te aanvaarden die ons niet uit liefde wordeu geschonken De Heere God heeft bgna 30 jaren voor ons gezorgd en wij vertrouwen dat Hg het ook Ue heer M II B sohrgft in de Haarl Ct een brief uit Parijs waar hg zich heeft laten inenten met Pasteur s vaccine antkhoUnque Naar zijne meening is het verhaal van den heer Stanhope over die inenting zeer overdreven de oorr gevoelde slechts een iterk verhoogde temperatuur koortsverschijnselen en neiging tot braken die echter gewoonlijk niet toj soben gedaan die ons zoo beleeiligen zonder ons te kennen zeide zij Niets sprak Bernière gij hebt hun niets gedaan Maar zij hebben nu eenmaal niets te doen I Dus dat heeft men bedacht riep Sylvia Dat heeft men uitgestrooid uit ledigheid uit werkeloosheid als tijdpasseering zooals men op het strand zou kgken naar een overblijfsel van een schip dat aan het zinken is Norton heeft zijn aandeelhouders bedrogen I Norton heeft die gemueue streek bedacht I Norton heeft dien diefstal begaan En waarom niet Dat is best mogelijk Die Amerikanen Met hun business Waar komen zg vandaan Waarom zijn zg niet thuis gebleven Hier brengen zg hun geld hun weelde hun drukte soms hun milddadigheid Maar van welke bron is dat geld afkomstig dal zij aan de armen schenken Norton Richard Norion 1 Wie is die Richard Norton Vooreerst hoe komt hg zoo rijk Een avonturier een zeeschuimer O veel erger Mij dunkt zij zeggen het ronduit een dief Welnu Zg hebben gelogen zij hebben gelogen Dat kunnen wg kun in het gezicht toeroepen zeide zg Bernière en mevrouw de Solis aanziende hot zijn lage domme leugens En het zwakke Igdende chepseltje vertoonde oen energie de energie der eerlijkheid die niet duldt dat een geèerbiodigd persoon beleedigd wordt Mevrouw do Solis mg de jonge vrouw aan zoo schoon in haar toorn met vlammende oogen en half missie die zich van de zaak gaat vergewissen Zg onderaoekt den put Ik herhaal slechts wat de akelige NewBrooklyn Herald zegt Zij onderzoekt ja het is petroleum De commissie ziet zg onderzoekt zij zou desioods de olie preeven Zg brengt monsters mede Uitdeeling aan de aandeelhouders Een divedend I sprak mevr de Solis koel Het eenige vervolgde zg dat zij ooit zullen krggen I Want de put de beroemde put is nu zoo droog als onze zandgroeven Geen druppel olie meer want die olie zegt de courant brutaalweg was gekocht in Pennsylvanie meegenomen naar hel Westen en in den put geworpen door door helpers Kortom een diefstal riep Sylvia bedaard O I een diefstal een diefstal I Dat is wat sterk oen list De markiezin glimlachte Het is schandelijk zeide Eva wier fijn gezichtje doodsbleek geworden was Zij hoorde zelfs niet b id mevr de Solis haar snel influisterde Zwgg dan toch En hernam Bernière als wg niet overtuigd waren dat het afschuwelijke laster is zou ik zelfs niet hebben durven zinspelen op zulke onwaardige praatjesi die zelfs onze verachting niet verdienen I Eva was met de handen over elkander gekruist op een divan neergevallen en sehudde het hoofd vMaar wat hebben ng dan toch aan al die mau