Goudsche Courant, maandag 26 september 1892

fpHIittiiisiM fP W t fijnste nierk niet los per ons verkrijg baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr Vj kilo bus pr kilo bus pr kilo bus Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste g eleverd wat te maEen hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKËR s CACAO t fijnste merk VLSTËRS I AJAAKSen RGGEMA TELS voor Dames en Kinderen Eerste zending van Japonstoffen met GARNEERING GoTida BAHLMATO Co uitbaiatiBg komt allengi nemen deze Tersohgnaelen iS de eetlust keert terug en da proefpersoon gevoelt zich althans ten naastenby aü voor de operatie Se oholera gevallen te Antwerpen kwamen den correspondent voor zeer goedaardig tezgn De desinfeotle maatregelen zgn ook in het buitenland belachelijk Als een staaltje van hot bureaucratisch systeem diene dat een Hamburgsch industrieel die reeds sedert lang in hét buitenland reisde alle zich bij hem bevindende ondergoederen moest afgeven hoewel hg zich naar huis terug begaf Daarentegen werd een ander Hamburgsch ingezetene mijn leisgcDoot de heer Ernst Suck die zich langs een omweg van de stad igner inwoning naar Parijs begaf geheel ongemoeid gelaten hoewel hg evenals trouweni uw verslaggever meer dan één atuk ongewasschan ondergoed bg zich had Hij bad dit alleen hieraan te danken dat hij den naam zgner geboorteplaats niet noemde Staten Generaal i Kameb Zitting van Trqdag £ 3 September 1892 De discussie was van meer belang dan den vorigen dag De eenige bepaalde tegenstander der vermogensbelasting was de heer Pgis die wel t roerend vermogen wilde belasten maar op eene andere wgze het bekende refrein De heer Van der Breggen is maar half ingenomen met deze wetten i althans hg maakte zich tot tolk van de bezwaren dar agrariërs Ook de heer Van Royen gaat alleen mede omdat er tegen don geest des tijds niet valt op te roeien Overigens niets dan voorstanders zoodac de leden van ons Hoogerhuis gaarne het voorboeld schgoen te geven van offervaardigheid ten behoeve van de huishouding van Staat Uitnemind was inzonderheid de rede des heeren Pgnippel welke wat du progrestie aangaat zelfs verder wilde gaan dan de Begeoricg doch erkende dat de volksmeening geen grooter stap in dia richting verlangt Da beer Prins viel do verhoogiag van het gedisteleerd aan terwijl de heer van Lier zich ergerde dat de aanslag der hoogstaangeslagenen in deze belasting geen geheim zou blijven als men de jaarlijksche Igsten publiceert Beide zijn echter evenals de heeren fiegout en Cremers verklaarde voorstanders der wet Het meest trok natuurlijk de aandacht dat de heer Lohman in trijd met zijne geestverwanten van da andere kamer de ontwerpen verdedigde tot de verfaooging van den accijns op gedistelterd incluis Heden voortzetting van het debat De Basaische kruis rs hebben zoo verneemt de Tmet uit Ottowa een Amerikaanseh en 3 Britscbe zeilschepen in volle zee buitgemaakt on naar Petropavlovsk de hoofdstad van Kamshatka vervoerd De bemanningen werden mishandeld met een wreedheid die zelfs als de schepen in die wateren inbreuk hadden gepleegd op Busland s rechten niet ware te verontschuldigen Dec gezagvoeders werd vóór zij Victoria verlieten aangezegd dat zij onder geen voorwendsel het noordelijk deel van den Stillen Oceaan mochten binnenkomen dat thans onder jurisdictie staat van een internationaal scheidsgerecbt Ook werd hun verboden de wiKren te bevaren rondom Bnssische eilanden of langs Russische kusten Doch geen der drie Britsche schepen was ooit in die wateren geweest en evenmin bevonden zij er zich toen beslag op hen gelegd werd Alle drie voeren in volle zee 20 tot 50 Eng mijlen van de naaste losse haren die baar over het voorhoofd vielen Zij had baar wol willen omhelzen doch zij be heerschte zich en zette de proef voort als eeu vrouw die uit baar eigen hart het hart der vrouwen heeftleeren kennen Des te meer hebben zij gelogen zeide zij met ijskoude kalmte daar de tegenwooidige positie van Norton op dien laster kan antwoorden Welke positie vroog Sylvia Zij is ernstig en hij beroemt zich er op En ik kom hier om u mijn ware oprechte troostwoorden aan te bieden in uw ongeluk Ongeluk riep Eva Mevrouw de Solis zette een ontsteld gezicht als iemand die een groote onvoorzichtigheid begaan beeft isl gij dat dan niet En mijnheer Norton heeft mij alles verteld de staat van zijn fortuin en zijn genomen besluit De heer Cadogan zijn advokaal is juist een vriend van mij Zgn adïokaat herhaalde Eva terwijl Sylvia in gepeins verdiept voor mevrouw de Solis stond 0 maar werkelijk zeide de markiezin wat ben ik onbedacht Ik kom hier slechte tijding brengen Maar het ia toch oamogelijk dat gij niet zoudt weten Vat vroeg miss Meredith Doch Sylvia antwoordde Eva Eva lief Paul de Bernière deed eenige stappen naar de deur Russische kust toen ze door de JRossische handelsstoomboot Kotii buitnemaakt en aan den Busaisohen kruiser Zabiaka overgeleverd worden Da malrozen werden zonder geld kloeren voedsel of kookgereedschap in een vuil vervallen Buaaisoh dorp aan wal gezet en verkregen alleen bg hooge gunst verlof in een deel der gevangenis van Petropavlovik onder duk te gaan een donker onrein gebouw Do TiMet la verontwaardigd over deze wederreohtelgke daad en acht het verklaarbaar dat in Canada de schuld gegeven wordt aan de Russische Regeering Zelfs gelooft het blad echter niet dat de Regeering te Petersburg aldus het internationaal recht met voeten zou treden en twist lou zoeken met QrootBrittauaié De Russische zeeoflioior de Levrou schijnt op eigen gezag het recht te hebben verkracht Niettemin zal de B geering te Petersburg onmiddellgk voldoening moeten geven wegens de beleediging der Eugelsche vlag De verplichte crematie van oholera lgkon wordendoor Prof Van Overbeek de Meger bestreden De bekende hoogleeraar schreef in het Atewici twee artikelen over de vraag U Igkverbrandiug gewenschtin tgden van Cholera en kwam tot deze slotsom dat het begraven der l jken van mensohen die aan aziatische cholera overleden zgn op gewone kerkhoven geen nadeel zal brengen aan de volksgezondheid wanneer die begraafplaatsen goed ingericht zqo engoed gebruikt warden Door vele proefnemingen is gebleken dat de cho lerabacil bat in den bodem tegen de talrijke daarin aanwezige rottiugsbaclerién saropyhten niet houden kan bovendien is gebleken dat de sameustulling en da aard van het terrein geen noemenswaardigeii invloed uitoefenen op den leveusduur van choluraba ciUen in den bodem In z n conclusie maakte de hoogleeraar echter een voorbehoud en daarvan geeft hg in de volgende woorden een toelichting Ik bedoil daarmede afgezien van de talrijke overige sanitaire eischen waaraan een goede begrufplaata beantwoorden moet meer bgzonder dat da voorschriften der wet van den iOdon April 1889 betreffenden den onderlingen afstand der graven hunne diepte de bedekking van iedere kist mét een laag aarde van minateas 3 decimeter dikte of voor de bovenste kist met een laag aangestampte aarde van minstens 65 centimeter dikte alsmede het verbod om de tiisscheu de kisten aanwezige aardlagen van 8 decimeter dikte bij een vol nde begraving te roeren ten strengste moet B vordeu gehandhaafd Voorts dat het opgraven of vervoeren van een opgegraven lijk in het hier bedoelde geval niet zal mogen geschieden in afwgkiag van het vcorschrifl van artikel 12 der wet Ten derde dat hut bgzetten van het lijk van een aan Aziatiache cholera overleden persoon in een jrajkeiier voor altijd moet worden verboden En eindelijk dat elk lijk van eeu aan de genoemde ziekte overleden persoon wel in een I stevige en waterdichte kist moet warden bi slaten I zoodra de dood met zekerheid is vastgesteld maar I in die kist opzettelijk geen stoffen mogen worden gebracht die de rotting zouden kunnen tegenhouden of zelfs maar vertragen de kist kan zonder groote onkosten zoodanig worden gemaakt dat ua het toeschroeven van het deksel geen vocht daaruit kan afvloeien Ik ga heen ik vraag vergiffenis Doch Eva hield hem trotsch terug Neen neen I zeide Er is in bet buis van Richard Norton geen enkel geheim dat niot iedereen nug faooren Weloa antwoordde mevrouw de Solis die scheiding De hoer de Cedogan zal hier komen Ja ik weet het nieuws van hem hij zal de acte van echtscheiding meebrengen Een echtscheiding Eva zag Sylvia aan en trachtte haar blik te ontmoeten Sylvia bleef zwijgen Gij antwoordt niet riep Eva Is dat waai Is het mogelijk O mijn arme oom I Sylvia Sylvia O men moet rechtvaardig zijn sprak mevrouw de Solis bet is de beer Norton die scheiding verlangt Haar mevrouw Norton heeft groot gelijk dal zij die aanneemt groot gelijk Ons eigen geluk ons lot gaat vóór alles in het leven Hij zal er misschien onder lijden maar lijdt gij niet en al jaren lang miju lieve Sylvia Hij ia bedroefd hij is ongelukkig maar het ongeluk kunnen wg dunkt mij allen dragen vooral het ongeluk van een ander i Wees verstandig miss Meredith mevrouw Norton is nog jong Zij kan vrij zgn zij zou wel dwaas zijn als zij niet het leven koos dat zg verlangde zonder zich te bekommoren om dengeno wiens naam zij gedragen heeft Wat is een naam Nauwelijks Wanneer men too laat Prof v Overbeek de Meger hierop volgen tegenover deze onschadelgke begraving de Igkverbrandiug zou willen stellen zou men op zeer groote bezwaren stuiten In de eerste plaats op het bezwaar dat het vervoer der Igken over zeer groote afstanden zou moeten plaata hebben de geslotene kist derhalve te lang boven aarde gehouden zou moeten worden daar het wel niet mogelgk zou zgn in Nederland meer dan een of althans meer dan zeer enkele der dure lykovens in de ver schillende grnote middelpunten van het spoorweg of scheepvaartverkeer voorhanden te hebben Het tweede bezwaar is dat bg eenige uitbreiding der epidemie het onmogelgk zou zgn te voldoen aan den hoofdeisch voor elke verbranding van een lijk nauwkeU rige vaststelling der oorzaak van den dood door two zeer geoefende met deze taak uitsluitend belaste deskundigen Het derde bezwaar is dat geene Regeering daaraan zou mogen denken het verbranden der hier bedoelde lijken te gelasten omdat zg niet kan beweren dat da maatregel noodzakelijk is ia het belang der volksgezondheid en zg dus de gemoedsbezwaren van enkelen of velen tegen de crematie moet eerbiedigen Boltenianüsck Overzicht In den Zweedscbe Raad van State is besloten tot bgoenroeping van den Rijksdag in eene buitengewona zitting op 17 October a s Alsdan zal beraadslaajjd worden over bet voorstel betreffende de legerqiioestie Het behoort tot de tactiek eener oppositie daarvoor is zij eenmaal oppositie haar aanvallen te richten op de zwakste zijden eener regeering Voor de Britsoho tories ligt van zelve het kwetsbare punt van oen kabinet Uladslone in de bniteiilandsche politiek ec op dit terrein weer in het bgzonder in de buitenlandsche staatkunde tegeu Rusland Zoodra een ministerie Oladstooe aan hel roer is ontdekken de jungo s overal gevaarlgkc bet Britscbe keizerrijk bedreigende manoeuvres der Kussen De Pamir expeditie gaf hun ditmaal onmiddelijk een aanleiding om de krijgstrompet te steken Een nieuw punt van attaque tegen bet liberale ministerie vindt de Timn in bet feit dat op drie Britache visachersbooten door Russische kruisers ia de Bebringzee beslag ia gelegd Van protesten bjj bet hof van den czaar van verontschuldiging door Rusland neemt het City blad don mond vol m ar men mag vrgelijk veronderstellen dat er in dit chia vioisiisoh misbaar veel overdrijving schuilt daar da tories zich ou eenmaal ten taak hebben gesteld all strenge wachters bg de buitenlandsche politiek vso het liberale kabinet met Argusoogen te bespieden Overigens merkt men van radicale zgde op ilat d tories in het algemeen vredelievender gezind zgn tegen bet departement van buitenlandsche zaken au lord Bosebery a u het hoofd sUat dan vroeger Hun zwaarste geschut richten zg thans tegen Joha Morley om telkens üg het minste voorval in Ierland gereed te zijn het verderfolgko van diens antidwangsystaem aan te toonen Voorzeker is de taak van don nieuwen itaatsaectataris voor Ierland geen zeer gemakkelgke Behalve dat het geen lichte arbeid zal zgn zooals de i aö Hall Gazette betoogt om te werken onder de gewone wet met ambtenaren en poUtiedienaren die gewoon zgn geweest aan buitengewone maatregelen en carit blanche hadden bg het geringste verzet te een herinnering Mevrouw I riep Sylvia Men vergeet de doeden wel ging de markiezin voort Üe echtscheiding is een weduwstaat waarui men do levenden mag vergeten En nu juist nu men den heer Norton beschuldigt Nu men hem belastert verbeterde de jongevrouw j Is het oigcnblik daar om te bewijzen dat de vrouw ja de vrouw volkomen cnverantwoordeIgk is voor de fouten en het gedrag van haar man Zelfs als die man zijn leveu voor haar zou geven riep Eva verontwaardigd Do markiezin greep haar hand Stil toch Og zult alles bederven Die lieve goede tante van mij is een schorpioen dacht Paul de Bernière verbaasd En met stomme verwondering zag bij do markiezin de Sulis aan als een man die plotseling zijn reisstaf zou zien loven kronkelen sissen en tot een adder worden XIV Tirwijl de markiezin de Solis met een wreede menschenkennis de wonde liie zij Sylvia had toegebraclit vergrootte en verergerde bracht Richard Norton den ndvokaat mede naar de villa wiens komst hij mevrouw Norton bericht hnd ITordt venolgd gen de openbare macht om korte metten te maken men weet wat dit in Ierland onder een dwangwet wil zoggen heeft John Morley nog liovendien te rekenen met de licht ontvlambare Ieren zelve Hoe zullen zij hem helpen in dezen overgangstijd om Home Rule Ie verwezenlijken Veel ja bgna alles hangt hier van hun eigen houding af Het grootste gevaar schuilt danrbg in den betreurenswaardigon tweespalt tusschen Ie Ieren Zullen niet de nnti Paruellislen zioh laton verleiden tot buitensporigheden uit vrees dat de Parnellislen hen in het land kuunen beundeelen Op de leiders rust een zware verantwoording gelukt het hun niet gedurende dezen winter do Ieren rustig vreedzaam en geduldig te houden viudcn ernstige wanordelijkheden geweldadig verzet plaats dan verminderen opnieuw de kansen op llome Rule filgft het daarentegen rustig in Ierland dan kan John Morley in het voorjaar mot vortrouwon het parlement een wetsontwerp voorleggen dat Ierland de Inng gewonachte emancipatie brengt Steeds scherper wordt de strgd tusschen de beide doelen der sacialistische partij in iJuitschland Reeds langen tijd al sedert de opheffing van Bismarck s socialistenwot is duidelijk dat de socialisten niet meer kunnen samongauu met de groep der zoogenaamde onnfhnnkelijken Schandalen als plaats hadden in de vergadering vau Dinsdagavond waarbg de onafhankelgkeu of anarchisten wanorde veroorzaakten o i de tegenstanders elkaar met de stuk geslagen stoolan te Igf gingen wijzen er op dat de scheiding nu nabij is De socialistitche Vorwdrt dringt aan dal de onaf hankolijken voortaan van de bijeenkomsten zullen worden uitgesloten omdat zij de vrijheid van het woord niot eerbiedigen en in de sociaaldemocratische vergaderingen bigk geven niet behoorlijk te kunnen dnbatteoren maar integendeel niets dan wanorde veroorzaken Werner en zgne aanhangers worden door de Vorwarti voor al wat leelijk is uitgemaakt De 8 rijd loopt oi cr het parlementarisme naar aanleiding van do vraag of de socialisten aan de verkiezingen zullen deelnemen of niet Do anarchisten beweren dat de socialibtcn een regeeringspartg geworden zijn Bd iel zeide een hunner in eene vergadering van Woensdagavond spreekt in den Bgksdag over diplomatieke zaken die voor de arbeider hoügonoamd geen belang hebbon Het parlementarisme leidt de omwentoliiigebcweging der prolotariers op een zgweg en verwgdert de arbeiders van hun doel Do sociaal democraten zgn een hervormingspartij geworden die den arbeiders leert dat alleen langs parlementairen weg het soaiale vraogstuk kan worden opgelost Deze en andere sprekers betoogden van het parlomeniarisme on van het kiesrecht in het algemeen niets to willen weten en in ovi reenitemining daarmede wfrd een voorstel oangenomjn waarin de vergadering besloot niet aau de gemeenteraadsverkiezingen deel tu nomen De Belgische en Fransche werklieden te Lens hebben ingezien dat zij verstandig deden de handen ineen te slaan tegenover de Mijn Maatschappijen Zg hebben een gemeenschappelijk manifest gepubliceerd waarin wordt gezegd dat uit een langdurig onderzoek is gebleken dat de opwinding te wijten is zoowel uan de mijnmaatschappgeu als aan de Belg mgnwerkers De maatschappijen trachtten de loonen te drukken door het aantal arbeidsuren te verlengen on zg lieten Belgische arbeidskrachten overkomen voor minder loon dan de Franschen kregen De Belgen wjiron verder don Franschen hinderlijk door genoegen te nomen met een langoren arbeidstijd dan deze laalsten hadden Verder traohtton de maatschappijen een dam op te werpen tegen de ontwikkeling van de arbeidsveraonigingon Zonder het te willen speelden de Belgen door een en ander in de kaart der maatschappijen De afgevaardigden wekken daarom de arbeiders van beide naties op de oogen te opeiun voor de wijze waorop zij worden geëxploiteerd Nationale Militie KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda ooen te welen dat het register van inschrijving met de alpbabotische naamlijst van hen die in dit jaar in deze gemeenie voor da Militie zijn ingeschreven an den 26r September 189 tot en met den 3u uotabor daaraanvolgende de Zonüag uitgezonderd aes voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure op de Secretarie der gemeente voor do belangheboenden ter lezing is nedergolegd en dat togen repsler en hjst bezwaar kan worden ingebracht bij Mn Oommissaris der Koningin in deze provincie ooor middel van oen mot de noodiga bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op ongezegeld papier onderwsKend door hom die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vóór of op den 3n October 1892 moet worden ingeleverd bg den Burgemeester dezer gemeente Gouda den 24 September 1892 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BurgerlJijke Stand GEBOREN 22 Sept Nicoloas ouders J van Wijk en J G Hogone ONDERTROUWD 2B Sept T Stoemvinkel 21 j en A Boot 21 j A Francken te Hazerswoude 37 j en A M Krook 29 j G Schenk 61 j en J M Peek 56 j ADVERTENTIËN Steenkolen Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot de levering van puike Grove RÜHR KAOHEL HAARD VLAM MACHINE en SMEÊKOLBN tot Oonoureerende Prjjzen A LAMBERT Turfsingél P 80 Over eenige dagen in Lossing verwacht eene Lading PUIKE GROVE Kachel en Machinekolen PME MESSOOF TOT SPOTPEIJZEN BIJ LOIJI8 P WELTER COIFPEüR STEENKOLEN Nog eenige dagen in lossing DE LADING mn mmmm ken IS Vest 0 16L P KRIJGSMAH De Mineraalwaterfabriek van de Firtna is AANGESLOTEN aan de T T SU t e r 1 e i d i zi g Goedkoope en toch zuivere BORDEAUX WIJNEN Zuivere lekkere COGNAC Heerlijk BIER op Liter Flesschen CEYLON KANEEL LIKEUR van Wilh Scbudel Co Deze Likeur dood snel de Cholerabacil Lees het oordeel van Prof G v Overbeek de Meger W P Jauliis MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres De grootste keuze in DASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en HEEREN Glacé Zijde en Wollen HANDSCBOili Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLUIES en REISDEKENS W P JAULÜS Marchand Tailleur COVPE GARANTIE Uitsluilend Enaelsche Stoffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres OI TVAFMGE Nieuwe Bruine Boenen en Groene Erwten T CREBAS CACAO 1 f