Goudsche Courant, dinsdag 27 september 1892

v mf Dinsdag 27 September 1802 T IT 3D E IL IT 2fZg Wegens slapte in zaken kocht ik van een fabrikant zeer 5S 1 voordeeligr een groote partij GEURIGE 3 CEMTg I IGARE1V i die ik om spoedig om te ruimen MAL KUNSTMIN der Sociëteit jOns Genoegen Gouda MOAQ 2S SEFT 1892 een enkele Voorstelling van da Salon des Variétés van Amsterdaa Directie Kkkuknir en Poolmim W 4948 us GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De sending van advertentlto kan geschieden tot é n anr des namiddags van den dag der uitgave De orgineele Lilliputter komen eerstdaags I Echte Leidsche Wollen Dekens Eenslaaps f 3 75 Tweeslaaps f 4 90 en f 590 LANGHARIGE iVATlJURWOL Gegarandeerd Soliede eaias za ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX ƒ 27 per 48 Flesschen met aocUns fi anoo huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEBKEN Prijscoaranten gratis en francoVan alle merken sijn proeffleaachen verki jgbaar Adres WIJDSTKAAT A 172 GOUWE C 13 6oada Eenïg Depot van Eejmvdt s Boonekamp Elizter eene groote keuze WOLLEN FANTAISIE EN 8ESTIETE DESENS GEKLEURDE FLANELLEN Gouda BAHLMAm en Co Onovertroffen KWALITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG Falsriek te Westzaan Opgericht 182 CHOCOLMD GRÖOTES Gonda Si e per dnil ra4 A Bumkhas k Zoon BLANCH ETTE Tooneelipel io 2 bedrgren naar het Fnnicli Tan EUUENE BRIEUX door C F t d H vooraigegUD door Tooneelniel in één bedrnf nit het Dnitech vu L ADLEK eortnines tab W N MULDER Miae en Hcèoe Tsn HENRI van KUIJK HsT Boek Job werd in Jnui 11 te Pobtiafli bj Berlijn op last van Z M den Keizer van Doitaehland vertoond voor B M de Koningin Beoentes der Nednrlanden Entree voor HH Leden of Damei 0 60 BB Niet Leden of OvatnO 99 Plaatwn te bespreken Vrgdag en Zaterdag van 10 tot 3 onr Firma J VI ELTER Ortliopedisclie Conelten Reglhooders gezeDdheiè Corsi omslaDdigheiè Corselteo en MS IS llSSii ▼ AS HST Depart GOUDA der Maatschappij tot Nut van het Alg emeen Allen die in hno haia of in bon dienst volwassenen hebben welke niet lezen of schigven kannen wordt hierbg bekend gemaakt dat ook in dezen winter vanwege het € Nutt aan ieder die zulks verlangt KOSTELOOS onderwgg wordt gegeven in Lezen en Schrgven De cnrsna begint Maandag 3 October Volwassenen die hiervan gebmik willen maken moeten zich Donderdag 29 September of Vrijdag 30 September deg aronda tusaehen 8 en 9 uur aanmelden in de school van den heer POSTBO MÜ8 Nieuwe Haven bg de Gouwe N B Na den 3 October wordt niemand meer toegelaten Bet Butuur T G G VALETTE Vooriüur A F CRBMEB Seeretarii Gouda 17 September 1892 De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met aitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderl ke Nommars VUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 September 1892 Up da Oemeonte beKrooting voor 1893 zgn de verwhillonde hoofdatakken als volKt geraamd INKOMSTEN I OotvBDgeten wegen vroegere diepsten f 24847 35 Il Opbr van belaatingen en heffingen 223068 00 III Baten en opkomalen spraiteudo uit Gemoente eigeDdommeu on bezittingen 60643 86 IV üntvasgiten van verachillonden aard en toevBlItge baten 27686 69 V Buitengewone onlrangaten 1740 UITGAVEN I Huishoudelijk bestuur 34004 IL Kotten voor werkrn en iuriohtingen tot openbaren dienst bu stenid 39366 III KoatoD voor eigendammeo walko de Gemeen nmf het bWïger TaWfti iiIgk rechtbezit met de deswege vorscbuldigde lasten 18890 IV Kosten ran invordering der plaatselijke belastingen of middelen 1890 V Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer 31107 45 VI Kosten der plaatselijke gezond heidspolitie 2990 VII Kosten voor hel onderwijs en terbevordering van kunsten en wetenschappen U1186 32 VIII Kosten voor het armwezen mitsgaders subsidien en bedragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen 616U6 24 IX Benten en aflossingen van geldleeningen mitsgaders allo verdere FEVlLLETOiy UU hel fraruck XIV 68 Niet zonder tegenzin vergezelde do heer Cadognn zgn landgenoot De man der wet vond in het geval geen neodzakelijke reden tot scheiding Hii w a een stevige zestiger en een vriend van feiten H had zeer dik wit haar en zeer sterke tanden en zgn glad gezicht toekende kracht Hij werd niet gemakkelgk verteederd Het 18 wat moois zeide hij tot Norton om uw levou te vernietigen omdat mevrouw Norton ongelukkig 9 Geduld en tijd zouden haar wol berustin terecht n wel andere dingen Ik wil iitwoorddo Norton dat mevrouw Norton vr j 1 2 j g j j i Deze r leneering schoon den heer Cado an vrij wn monteel toe Maar Norton was geen kind hg on zijn leven regelen zooals hij wildo on als me lOuw Norton in de echtscheiding toestemde m gg zeker dat zij zal toestemmen vroeg opeischbare schulden der Ge meente 30978 8U X Andere uitgaven niet onderde vorige hoofdstukken begrepen 10642 XI Onvoorziene uitgaven 6621 08 Met leedwezen ontvingen het bericht van het overlijden van den heer P C Sohriek hoofd dor Tusschenschool alhier Reeds langen tijd leet hy aan een treurige kwaal die hem te vroeg zou ontrukken aan verwanten vrienden en werkkring dio een einde zou maken aan zgu nuttig werkzaam leven De heer Scbriek die van jongsaf zich aan het onderwijs iu deie gemeente bad gewijd mocht met recht een uitstekend onderwijzer worden genoemd en zijne vroegere en tegenwoordige leerlingen zullen steeds met orkentelgkheid herdenken hetgeen hü voor hen was üe overledene maakte oen speciale studie van de Aardrijkskunde de vruchten waarvan werden gepubliceerd in een werkje getiteld Acuiryhlcunde m Nederland ia 1889 da bh S en W N van ITooten te Stroonhoven werd uitgegeven Als detacbements kommandant te Woerden is gedurende de maand October aangewezen de 2de luitenant Rijswijk de Jong en te Wierickerschans de sergeant De Brugn Van de goedkoope reisgelegenheid des Zondags m voor erminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 316 personen gebruik Op de voordracht voor onderwijzeres ie kl aan de school la te Delft zijn geplaatst Mej M C Bokhoven te Gouda M Gruijs te Krimpen u d Lek en L van der Kleijn te Gouda Nadat eerstgenoemde had verzocht niet io aan de advokaot Ik ben er zeker van Des te erger Ik houd niet van ochtscheidingen Ik behandel ze ik leef ervan maar ik verfoei ze Ik verfoei zo in één woord I Ik heb zooveel slechte huwelijken gezien die de tijd boter maakte evenals wijn Ongelijkheid van humeur jawel I Als men twintig dertig jaar is Maar als men ouder wordt K Och dan herstelt de gelijkheid van kwalen het evenwicht wel De rhumatiek wordt de wederzgdsche leerschool van ontwapening en berusting Ik hob een ouden man met de zelfverloochening van een heilige zijn oude lamme vrouw zien oppassen die hij toon zij jong was niet kon uitstaan Stel nu oens dut zij gescheiden waren dan had zij die zorgvuldige verpleging en hij met die dankbaarheid gevooden Ziokenoppiissors zijn evengoed als minnaars Gewoonto en egoïsme zgn oven machtig als de liefde on als leze het loven schop dan voliooien en voleindigen jione het Doch dü heer Cadogan behoefte zijn theorieën niet te bepleiten Norton wilde echtscheiding de advokaat zou haar bezorgen Hij had zgu cliënt zgn moeiiing gezegd nu bleef hem niets meor over dan zgn plicht te doen Richard Norton bracht hem in den salon waar Sylvia was met Hernirre en do andere dames enmet een pleehtighoid die mots tho ilraah had zeidehg op rnsUgen droevigen toon Ik stel 11 don heer Cadogon den advokaat voor ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen OROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt merking te komen is tot onderwijzeres benoemd Mej M Grugs HH MM de Koninginnen zullen gelgk wg reeds bericht hebbeo de groote feesten die te Weimar georganiseerd worden ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van den Groothertog en prinses Sophie bijwonen Ten einde de vele vorstelgke gasten waardig te kunnen ontvangen worden in het groothertogelgk slot te Weiraar relfs verscheidene vertrekken bijgebouwd Do feesten niet alleen in het paleis maar ook in de hoofdstad van het groothertogdom beloven veal Vuornamelgk de groote historische optocht en de gala voorstelling in den schouwburg waarbij tableaux vivaiits zullen worden vertoond die voor een deel aan onze geschiedenis ontleend door de heeren Ch Rochussen en Bisschop daartoe door den Groothertog en de Groothertogin onlangs persoonlgk uitgenoodigd zijn ontworpen en zullen worden gedi rigwwd Onder de vele deputatién die men uit ons landte Weimar verwacht behoort in dn eerste plaats dieuit do oommissie tot aanbieding van het nationaalhuldeblijk aan prinses Sophie Naar wij vernomen zullen de voorzitter en de secretaris baron Van TuyIIvan Serooskerke en graaf Van Bylaudt zich mot deoverbrenging van dat huldeblgk benevens van oenalbum met prachtige calligraphische opdracht belasten Vad De schrijver der brkvm uit de UoMad m ie Ami Ct verhaalt van eene verpleegde in het Heiligengeest hofj te s Hage in wier huisjo na haren dood een aardig kapitaaltje gevonden werd Geërfd vermogen was het niet want do kapitaliste was eene vondelinge uit Delft die naar de straat waar zg gevonden was Doortje meen ik Voorstraat heette Hij ging recht door naar Sylvia toe en voegde er zacht bij En ik ben blijde lat er eenige getuigen tegenwoordig zijn bij de ontbinding onzer vereeniging Eenmaal zullen zij de verklaring kunnen herhalen die ik wensch af te loggen Sylvia was zeer bleek zg scheen hem te sraeeken om deze treurige zaak in stilte samen to behandelen Maar alsof hij de stomme smeekbede zijner vrouw met begreep nam hij uit de handen van Cadogan ei n papier dat hg Sylvia aanbood overluid zeggende Dit is de eerste liandtüekoiiing die gij zetten moet om vrij te zijn Sylvia Vrij dacht zij terwijl zij zich al de verzoekingen fii droomen herinnerde aan dat woorfl verbonden Het was de vurige wensch vau George vrij Dal had hij van verre doen schitiercn als do morgen van een mouw leven I Dat w is onk het streven van haar drukkend droevig leven Vrij Uw na irn vervolgde Norton kool onder aan deze acto on do heer Cadogan zal zich bolasten met de behandeling van het proces in de Vereenigde Staten De hoer Cidogan voegde or bij Bjcn zeer eenvoudig proces mevrouw Reeds het feit dat gg te Parijs leeft t rngl de heer Norton m NewYork woont geeft n i verloop va i een jaar recht op echlscheidinj Mevrouw du Solis en Beniière stonden in een