Goudsche Courant, dinsdag 27 september 1892

ƒ 16 063 21 i k oellulfire rytuigen 13 920 40 tolaa ƒ M0 661 80 i I Minister betuigd had voor eeuo verhooging vap don wgnaoegns 1 In het licht van dezeiuitkomst is bot vrg overbodig in het debat terug te treden De Minister sprak opgewekt als alt d en bad zeer gelukkige momenten maar kon uit den aard der laak ook niet veel nieuws meer te berdo brengen Hoofdzaak is wel dat hjj hoe ook ten tweeden male gedrongen den beer Van koijen pertiqent weig rde toe te zeggen dat hg zoo onverhoopt de bedrüfsbelastiux niet inet 1 Mei kon worden ingevoerd een voorstel zou doen om de invoeging van de vermogensbelasting uit te stellen Inderdaiid zgui er vele redenen die er voor pleiten in elk geval deten oogst in te halen Ook bleef de Minister ten opiiohte van de Igsten der gstaangeslage ien naar de kieswet verwgzen De h r V Kogen onthield om eeu en ander jn B em levert de machine een duidelgken afdruk sneller dan men het zich denken kan Het beste begrip van de beteekenis dezer getallen geeft wellicht de berekening dat de drie papierrolloo dio hot monster tegelgkertijd voeden per uur 84 000 meter papier van 80 cM breedte moeten leveren De afgedrukte couranten komen op twee plaatsen tegelijk uit de machine en warden in pakken van vijftig afgedeeld doordat elk vijftigste door de machine oen eindjo vooruitgeschoven wordt Wat de nieuwe pers van haar laatste Voorgangster hoofdzakelijk onderscheidt is de driedubbele voeding door twee papierrollen aan de einden eu een in het midden deze laatste dient wanneer er zes paginaas gedrukt worden voor het bijblad dat in het hoofdblad vastgeplokt wordt Verwonderiijk is de vooruitgang der courantendrukkerij sedert de dagen der handpersen eu de Herald heeft wel gelijk als hij meent dat Gutenberg wanneer hij deze vrucht van zgn uitvinding kon zien ze voor een werk van den duivel zou houden de wei jËi4 zbuderlii Uwersion plaatj tu schtlu Barrow e i klaps in dj heeiigezakt en terelil itgek 6meu begi nieti g ongeval had er deier dagen bg Il Kene locomotief dio op de Ign iFurness werd verschikt verdweeu grond Zg was door den bodem tig voet diop in eene oude mijn ïstt unr lat r toon jnen aanstal ên te bial uq on h r op u sjorren voijzonk zg e4 nu w l vottr eeuw i in e Gelukkig dat zg gMn 4 a ad Thans bekwam sl éhtsjlde ig springen e nig letsel zgui aanzienlijke lan tijekln van Engeland inUhesMre ndoels ondormgud en steiiJBU vaak op oene aardkorst dikte Het is eene giiezi wouers dier streken èchgi te hebbeu en slapun er ui t min In een particuliere correspondentie in de Amh CL uit Boksburg Transvaal wordt gewaarschuwd togeu het aannemen van ambtenaars betrekkingen in Zuid 4frika op voorwaarden die in hoUandsohe ooren verleidelijk klinken doch feitelijk vaak onbeduidend zijn ten opzichte der levensbehoeften in Zuid Afrika De correspondent schrijft Van den spoorweg sprekende is het tijd een woord te zeggen over de aanneming van Hollanders in dienst der Zuid Afrikaansche Spoorweg Maatschappij Het is een woord van waarschuwing In Holland verbindt zich een beambte bij deze Maatschappij voor een tijdperk van minstens 4 jaren tegen een maandelijksoh salaris van 10 tot 12 pond enooorsc io voor reakoitai Tevens verbindt hij zich de Maatschappij één maand te voren kennis te geven wanneer hij zijn ontslag wenscht maar kan zij hem te allen tijue londer opgaaf van reden ontslaan Het is niet noodii te spreken over den zwnreu dienst hier het is beter dat ik uitreken waar het salaris blijft hetwelk de Maatschappij zou genadiglijk toestaat Kost en inwoning per maand minstens 6 pd st feitelijk is in deze som inwoning niet begrepen omdat do Maatschappij soms zelve voor woning zorgt bowassching per maand 1 pd st kloediag en schoenen per maand l lü pd st terug te betalen voor voorschot reis 2 ü 3 pd st blijft eon verdienste van pi m miil por maand waarvoor de duizenden anilere hier benoodigde kleinigheden gekocht moeten worden En deze verdienste met de voortdurende kans om ontslagen te worden indien de eene of andere leoglooper zich opdoet die goedkooper werken wil en zich dagelijks togoed wil doen aan brood en worst Goon ambtenaar uit Holland komende kan hier werken onder 16 pd st per maand tenzij hij allo geriefelijklieden van eon buis wil missen niet alleen maar zich beheipe als een Kaffer zich kleede als een bedelaar en werke als een slaaf Een feit is het dat goede degelijke ambtenaren ontslagen worden of in rang verlaagd zijn om geringe redenen maar werkelijk o dat zooveel goedkooper ambtenaren uit Holland gekomen zijn Iedereen bedenke zich goed vóór hij bij de Maatschappij een betrekking als ambtenaar voor 10 of 12 pd st aanneemt en de voorwaarden daaraan verbonden oiidorteekent Liever blijve hij in Holland dan in den vreemde een armoedige positie aan te nemen eètlen maie og diiepero hi iu Acbtêr zidh bij hei nog tj Is men wei in bet noon tótoorbeeld gi en dorpen ru n slechts eeuige voeti gedac te maar de zich er aaq gewend der ras ig om m Ëene aardige proefneming op hei gebied van hoolbetiek is onl mgs te Northampton gewaagd i en geslaagd Du bestuurdurs eouer volksschool ii j welke een schoolgeld van 4 stuiver s weeks gohevef werd kwamen tot de ontdekking dat eene meer regetioatice en talrijke opkomst der leerlingen hunne scb t lAu brengen binnon de termen volgeus welks do Staat een subsidie uitkeert Hierop deden zg den ouders kond dat die kinderen die geregeld de schoul bezochten zouden worden vrijgrsteld van soboolguld urwgl daarentegen de ongeregelde achoolbezoekere zouden moeten blijven betalen wat er te betalen stond Deze schikking nu is ztSózeur in den geest gevallen dat het schoolbezoek met 16 pet verbeterde en aldus zegt de TiiMt zien wij het vraagstuk opgelost hoe kosteloos onderwijs tegelgkertijd een middel tot tucht en eene bron van vooideel worden kau Hoeveel het onderhoud der gevangenen jaarlijks kost blijkt uit du door den minister van justitie uitgegeven statistiek van het gevangeniswezen over 1691 Volgens deze statistiek zijn uitgegeven voor a gebouwen en meubelen 135 701 65 b personeel in ds gevangenissen 365 440 73 c onderhoud dor gevangenen ƒ 224 864 65 d verlichting 67 684 33 e vorwarming 44 042 57 f kleeding on bewasaohing ƒ 65 241 68 kerk en schoolbehueflen ƒ 3 598 84 A arbeidsloonen 32 431 76 i reisgelden aan gevangenen 1641 84 ƒ geneeskundige behandeling De heer Cadogon voegde erbij Als gij de beweeggronden wilt lezen mevrouw Waartoe vraagde zij Zij zijn allen ten uwe gunste sprak Norton Sylvia nam bet papier zag het leven aan un zeide toen langzaam Dus dat ij do vrijheid ja antwoordde Norton Mevrouw de Solis was naar mevrouw Norton toegekomen zij fluisterde haar in Hij is geruïneerd hij is arm Een vraag sprak Sylvia Men zegt dal uw fortuin bedreigd wordt Bichard haalde de schouders op Wat doet dat er toe Ik zal bet herstellen Op een eerlijke wijze Zult gij die fortuia alleen herstellen vroeg zij hem aanziende Alleen Welnu zeide zij het hoofd opricntend en uwe gezellen van vroeger waar blnft die Zij hoeft uwe weelde gedeeld zij zal ook uwe armoede deelen I Hij deinsde terug alsof hij een stoot had gekregen en Sylvia herhaalde met schitterende oogen opgewonden de woorden van vroeger de woorden van pücht en toewijding Gij aeem dezen man in voor en tegenspoed in gezondheid en in ziekte in armoede en in rijkdom Nederland op de Chioago tentoonstelling Hieromtrent schrijft Se Hederlander van 2 Sept o a het volgende Nederland doet dan mee t Schijnt toch voor zoover het Gouvernementbetreft maar half werk te zullen zijn De Begeering deed iets Of dat iets door meer door veel staat gevolgd te worden wie weet het Groot is de sympathie in t oude Vaderland niet voor onze Fair en de ambitie om daaraan mee te doen is met die ma ige mate van sympathio in overeenstemming t Heeft onzen gezant te Washington tijd en moeite gekost het Gouvernement te overtuigen van hot plicht per uur u Men moet do fantasie met yergelijkingon te hulp j matige om althans iets te doen Een commissie van hooggeplaatste rijks amhtonaren benoemd en onze consul mr Geo Birkhofï Sr door H M aangesteld tot commissaris genpraal Tevens is hem de eervolle ondersoheirling te beurt gevallen ons Land bij geloKenheid dor plechtige opening van de Fair in October e k te vertegenwoordigen Op rijkskosten heeft hij kamer 57 van n 97 Washingtonslroet tot kantoor ingericht en tot zijn secretaris benoemd mr Stoinitz iomaod die gerust van zichzelven getuigen kan dat hij veel landen en zeeën hoeft gezien Hij kan u van de Arabieren verstopt in aangekleed geplaatst hal dat zy een a een groot hare mede Hen Tonct in baai boeltje een duizend gulden of negen aan klinkende munt door de stakker met werken waarschyulijk ook met bedelen want dat wordt in de hofstad op eene kolossale ohaal gedaan gedurende haar lang leven b jeeogebraoht ürie duizend gulden aan apuden tientjee Tond men onder andejren ene Soheveningsoho pop dio ze lelf ouder eene stolp iu haar kam mje iMaar het aardige vad hel geval wies ri vau testament hadliiagelatcn wu u bij deelte van het geldjpvas vei maakt wtt alimenteefden eq aaaltiet hofje zelf ten I einde uit defflrente daarvfin aan d verpleegden nog verdere uitkjferingeu ea uitdoelingcn te doen Jti Zoosls wit roMs mpitodeeldeu neenït ia hut Sim mal VeeHla de heer Kerdgk afWh l U Mdafjttur Tan z no Ipers Dat V woord vanjafscheiil téi ens en woord llvau daok woor de bereidwilligheid om ijkuar bem e luisteren waardoor het h6mi mogelijk eweest is git wolzljf van de slbchtbedeelden onder onze i edeBurg rs en daardoor tiet algemeen belang te dienen e te fa 4V rdêren Dat het weekblad inut heeft gestic t vboral door aandacht te wekken in jïoor 6cht kringen voor vraagstukke en veir9c gu len clle vroeger door valen niet of i auw flijk 4e Jl Hpdacht waardig werden gekeutd achttde heer Kcr t bewezen l iJli Al is de toekomst vfar ons noi lang niet henier J lofch blijft de he r Keil k overtuigd dM bet lAgA i ajlaebt alléén dani een ai t te scherp oordeel ovel ons lal vellen als wg in h bestaande aan de effoning van den wegl dien h te bewandelen Zal hebben arbeiden met gebruikawkiug van alle beschikbare tighten Door inmetmmg van den slaat waar die looveel doeltreffend zijitKah ais uoodig is door het opwekken van de sluimerende vermogens der stoir lgk en igeoatelijk misdeelde zelven door de be voorrechteln dezer wereld in hun individueel bestaan en in hun sameiiwerl ing met anderen ta brengen tit betrachting van de plichten welke juist hUn be TOorrechtilig huu opleiit Niet door liet een of door hel nder alléén maar door dat alles te zamen Naar die overtuiging heb ik getracht van mijn taak mij te kwijten Staten Oeneraal i Kameh Zitting van Zaterdag 24 September IS92 De belastingwetten vin den heer Pi erson zijn geheel in overü icstemming mot zijne wenschen met behulp van alle partijen tot stand gekomen De vermogensbelasting is aangenomen mtt 3S tegen S stemmen Onder de tegenstemmers teilen wg 6 katholieken en verder du heeren Mulvill van Lijnden un Van Pallandt Van de katholieken stemden evenwel de heeren Merkelbach Verheven Prinsen en L van Nispcn voor Van de overige vit r wetsontwerpen zijn die tot vermindering der mutatierechten en van den zoutaccijns zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Tegen de afschalüng van den zeepaccijns verklaarden zich behalve de beide antirevoUlionaire ledon de heeren Smits van Oyen en Smitz terwijl tegen de verhooging van den acegns op het gedistilleerd eveneens vier leden stemden nml de heeren Welt Bengers Lohman en A Prins Dat de heer Lohman tegen de verhooging van het gedistilleerd stemde moet verklaard worden uit de naar zijn oorduel weinige sympailiie welke de hoek het drama gade te slaan terwijl Eva smeekend Sylvia naderde die als gehypnotiseerd staarde ot iets onzichtbaars verweg in zre In die stWte kwam mevrouw Montgomery binnen zij raadde wat er voorviel en in tegenstelling met haar gewone drukke manieren liep zij zacht als in een sterfkamer Met eeni ins trillende stem maar toch kalm teide Norton tot Sylvia die in een standbeeld veranderd scheen Een jaar Hoort gg Gij moet een jaar wachten eer gij vrij zijl Doch morgen zal ik uit uwe nabijheid verdwenen zijn Overigens wil ik dat men lal weten mevrouw en ik zeg het hier overluid als in tegenwoordigheid van du rechtbank dat zoo één van ons beiden de schuld draagt dat de ander niet gelukkig is geweest dan zijt gij het ciot die ik allijd zal eeren en achten dan ben ik h3t ft Richard nep Eva en vatte Norton bij i e band als om bem te beletten voort tu gaan Zacht weerhield hij htt jonge meisje Laat mij begaan zeidu hij Hij zag Sylvia aan en hij meende op haar gelaat het woord Vrij te lezen Hier moet gij uw naam zetten mevrouw vervolgde bij haar op het papier de plaats aanwijzende uwe handteckening daar is voldoende om u du vrijheid te hergeven die u door uwe vereenigiug met mij ontnomen was Mijn handteekening U or do Whlta St r Line is onlangs bij de firma Harland Wolff schoepsbouwmeesters te Belfast een nieuw stoomschip besteld dat beide in aanbouw zijnde stoomschepen vfD de Cunard Line in grjiotte nog I overtreffen zal Het zal don naam Gigajitio voeren Dit nieuwe stoomwliip zal 700 vost lang 65 Ivnet 7 i duim breod worden bij overeenkomstige diepte met machines van 4500 paardekracht De gemiddelde vaart lusscben NeWf York en Liverpool zal 22 knoopen bedragen en het zal een rasximuiq yaart van 27 knoopen kunnen mak n en alzoo dieireii iu 4Vi dag kunueii afleggen Het stoomschip toekomt 3 schroeven waarvan I van achter in hé bidden i u de lijn van de kielj znllen aangebraobi worden In 1893 zal raea meti den bouw een aaniang maken en het moet in April 1894 de eerste reu doen De l Gignntic sal een der grootste stoomschepender wireld zg i j Omtr t de Tiigeri sti treden ibiaar gempild wo rituitemis geklaagd nmen ovi r wier stout op dOor de Engeliche aiito Idt het Koloniaal Versjag I het volgende isthouder van Palaïi deed in Januari eeo naalr do Zuidkust aan boord van een der icerde jplskketbootett Er was ook een En dd mer Montague aan boord die met dt Tugeri s iu aanraking was gerteest Allen Agingel te Silorakai aan wal Zg werden opgewacht doot een talrijke wonigteinboorlingea die hun wapens pül en boOg en steenen knods scheatn te hebbon afj gd Zonder eenige vrees of aohte houdendheid 4n den dag tel leggen leidden zij deo poathouder naar de woning ao een hunner oudsten waar zü ziob op oon door den heer Manlague gegeven wenk ordelijk inT een kring schaarden om getuigen te zijn bij bet opstelleu van een door den posthouder medegebracht Nejlerlandsch wapenbord ea het bijschen van de Noderlandschs vlag van welk een en ander hun op verzoek van den posthouder de bedoeling door den heer I Montague verduidelijkt werd Aan do verzamelden werd daarna aanbevolen voor bet w ipunbor l zorg l dragen en de slag te bijschen telkens wanneer er oen schip in t goiicht kwam Nadat de Tugeri s beloofd badden dit l zullen nakomen werden door deo posthouder kleine geschenken uitgedeeld Vervolgens werd een wandeling door de kampong gemaakt waarvan de zindelijkheid den posthouder in het oog viel waarna de onzen door de Tugeri s naar do sloep gedragen aan boord van de Camphuys terugkeerden met den meergenoemden vreemdeling die sedert via Ternale en Batavia naar Europa ia vertrokken Door heo is asn den resident van Teroate een sehetskaart val de kust en en woordenlijst van de Tugeriscbe tsil afgestaan benevens een korte schets van zijn wed8 varen en van zijn arbeid onder de Tugeri s waarin van het door hem bereisde gedeelte van zuidwestelijk NieuwGuinea een betrekkelijk gunstige voorstelling wordt gegeven Volgens het rapport van den posthouder had deze voor zoover zijn oppervlakkige kennismaking toeliet van de Turgeri s niet ongunstige indrukken ontvangen De vraag wat onzerzijds te doen zal zijn om zoo En trotach met opgerichten hooide met oprechtheid in blik en stem vervolgc e zij Met welken naam moet ik de acte die gij mg aanbiedt ondertcekencn Met mijn meisjesnaam of mijn naam als vrouw Weet gij dan niet e zij zag de markiezin aan wat men van n zogtr Men zegt dat gij uwe aandeelhouders bestolen hebt I Norton een dief I Welnu den naam van Norton dien gij mij geschonken bekt behoud ik omdat men hem lielastert Zenuwachtig had zij het papier van Cadogan verscheurd en zij wierp de stukken op den grond voor haar voeten alsof zij don laster zelf vertrapte Evo schreide Norton doodsbleek en bijna onder zijn vreugde bezwijkende hij die standvastig wss gebleven onder het leed reikte Sylvia zijn beide krachtige handen terwijl de markiezin verheugd tol de jonge vrouw zeide Komaan Hij moest eerst lijden eer gg hen kondt waardoeren En dat heb ik gedaan Gij riep Norton Ja ikl Door u tegenover haar aan te vallen en te bescliuldigen Het was gewaagd maar ik ken het hart der vrouw Een traan is voldoende om het medelijden op te wekken en met het medelijden Do liefde vroeg Norton bevend aan Sylvia die hem lang aanzag ITordt vtnotgi veel mogelijk de Tugeri s verder ini bedwang te houden maakte in Indie nog een punt van overweging uit Blijkens berichten uit Ternate vuu t laatst van Februari jl zou de resident voorstellen indienen nadat ook bij zich naar de Zuidkust zou hebben begeven ten einde persoonlijk den stand van zaken op te nemen Afgescheiden hiervan maakte trouwens het denkbeeld om op éen of meer punten van NieuwGuinea of de daarbij bohoorende kleinere eilanden bestuursvertegenwoordigers te plaatsen reeds een punt van overleg uit tusschen de Indische Regeoring en haar adviseurs Dat in ottien tijd door de meer volmaakte middelen van verkeer do cholera epidemie snel harenweg vervolgt leort ons het BriUch Medical Journal Men leest daar dat ferwgl de ziekte zich plotselingop 8 Mei in Scrinagar en Cashmir vertoonde zij na Afghanistan doorkfuiit te hebhen skabad reedsop 4 Juni bereikte Van daaruit gebruikte zij westwaarts du Trifnscasmsche spoorbaan als reisroute Vnn uit Baku waar Sg op 6 Juni uitbrak bereiktozü langf den Transcuiicasischun spoorweg Tiflis op 26 Juni Astrakan waar zij zich op 30 Juni vertoonde bracht het stoombootverkeer baar spoedig naar Kasan Moskou werd op 4 Augustus besmeton van daaruit St Petersburg waar zij op 17 Augustus uiibrak Bussische emigranten brachten baarnaar Hamburg en Antwerpen en van idaaruit blijftzij thans nog Europa dreigen i j Volgens statistische mededeelingen komen onweders en het daaraan verbonden gevaar van inslaan van den bliksem het meeste vooi in do maanden Juii on Augustus op eerstgenoemde maand valt 1 8 der jaarlijksche gevallen van inslaan Hot meest heeft dit plaats in de namiddaguron van 3 tot 9 uur dan volgen de naohtelijke uren van 9 tot 3 veel ge ringer is hel aantal gevallen in den middag van 9 tot 3 uur eu het minst in den margen vnn 3 lot 9 uur Hei maximum ligt tussoheu 3 en 4 uur s namiddag In de laatste 30 40 jaren neemt hot gevaar steeds toe vooral in de laatste helft van dit cijfer Men neemt als oorzaak hiervoor aan het uitroeien van bosschen buitengewone warmte de stand van het grondwater maar vooral het meer toepassen van bliksemaantrekkende metalen voorworpen en de metalen bij het bouwen van huizen in gebruik verder telegraaf en tuletuondraden Iu twee Würtembergsche dorpskerkun zijn weer merkwaardige muurschilderingen voor den dag gekomen Ten eerste te Muiidelsheim bg Marbach aan den Neckar Hier werden in het koor een aantal tafreelen uil hot leven van den heiligen Kiliann bloot gulugd Voor du christelijke iconographie is vooral von belang een voorstelling van den zoogenaamdeii hostienmolen aan een anderen wand Hot Laudesconservatoriiim draagt er in verbinding met eenige andere colleges zorg voor dat de restauratie van die muurschilderingen zonder bijwerken zal plaats vinden De tafreelen die in het hooggelegen Burgfelden op den Schwabisclion Alp te voorschijn gekomen zijn zijn nog merkwaardiger Hot hoofdtafroel stelt het Laatste Oordeel voor de andere voorstoUiugen zijn niet recht duidelijk Deze ranuracbilderijen worden tot de elfde eeuw teruggebracht Dat de kennis der vroeg Romaansche kunst door dergelijke ontdekkingen zeer gebaat wordt lurt voor de hand Het oude kerkje was zoo Tiouivvallig dat de overheid reeds verboden had er godsdienstoefening in te houden en dus was een spoedige afbraak te verwachten Maar na die vondst heeft hetLandeaconservatoriura besloten het kerkje an de gemeente te koopen de muren niet naar Stuttgart over te brengen maar ze ter plaatse voor venier verval te vrijwaren Door de koopsom wordt de gemeente in staal gesteld een nieuwe kerk te bouwen Negentig duizend heralds van zes paginoas per uur Met deze woorden kondigt Gordon Bunnut s NeicYork Herald in zijn veertig paginaas groot nummer van 10 Mei aan dat de nieuwe zesvoudige snelpers van R Hoc Co te New Tork in werking is gesteld Negentig duizend couranten formaat 80 X 68 cM komen om zich een juist beeld van zoo n ongehoorde nelheid te vormen 90 000 per uur wil zeggen 1500 per minuut of 25 gedrukte gesneden gevouwen en getelde Heralds in een lijdruimte waarin lo mensch nnnwelgks tot drio kan tellen Wanneer men rekent dat in een kolom van den aerald 1800 woorden staan dan bevat een nummer im 6 paginaas elke van 6 kolommen 1 620 000 cordon bovendien is elk nummer versierd mot talkie afbeeldingen dikwijls zeer fijn bewerkt b v 1 het boven aangehaalde nummer die van de nieuwe P on haar voorgangster en van al dezo platen van de negers aan den Congo vertellen en dat uit eigen aanschouwing en ervaring Laat zeer laat bijkans te laat kwam da beslissinz uitNederiandl Zoo laat dat het den heer Birkbolf ongelooflijke moeite heeft gekost om althans eenigo ruimte voor Nederlandsche tentoonstellers te veroveren Een eigen gebouw zooaU andere Staten dat op de tentoonstellingsgronden hebbeu acht het Nederlandsche Gouvernement overbodig Op elke aanvraag om ruimte werd door de tentoon stellingsdirectie afgedongen en het toegekende moest als van tusschen de tanden worden geroofd In bet landbouwpaleis kan onze commissarisgeneraal niet meer dan 1800 vierkante voet krijgen in dat dur manufacturen lang niet genoeg In het eerste zullen o a cacao en kaas in het laatste de antieke kamer do Hindelooper kamer worden ten toon gesteld In het tuinbouwpaleis zijn 10 000 vont beschikbaar gesteld waar onze bloembollen furore zullen maken Voorts zullen in het manufacturengebouw Delftsch porselein een firma heeft 750 vierkante voet aangevraagd dan nabooteingen van hout en marmer fijne houten stoeltjes en tafelljes enz te zien zijn In het gebouw van mijnwerken zullen de diamantslijperijen van Amsterdam die wereldberoemd zijn een afdeeling beslaan terwijl werklieden uit Neerlands hoofdstad zullen tonen hoe do diamantslijperij geschiedt Aangevraagd is in het paleis voor vrije kunsten een oppervlakte van 10 000 voet Daar zal het Gouvernement zijn topographische kaarten enz ter aanschouwing geven Ook de even nauwkeurig als prachtig bewerkte kaarten van onzen Waterstaat vinden daar een plaats Natuuriijk did de Nederlandsche gedistilleerd er niet ontbreekt Al wat onder die rubriek behoort komt in het laudbouw paleis Dezer dogen is het programma verschenen van de samenkomst van beUmgstellendcn in de ziekteuve pleging welke op 4 eu 5 October a s te Amsterdam zal gehouden worden tenzij de gezondheidstoestand aldaar onverhoopt ongunstig mocht worden in welk geval do samenkomst zal worden verdaagd Het congres zal twee dagen duren en Dinsdag met een openingsrede van de presidente jonkvrouw Jeltje Do Bosch Kompor on een inleidcnu woord van dr Van Deventer worden geopend De volgende onderwerpen zijn aan de orde gesteld en zullen door de heeren wier namen daarachter volgen worden ingeleid Op Dinsdag 4 October De eischen aan de aspirant verpleegsters en verplegers te stellen dr W P Ruijscb Opleiding en vorming onderwijs leerboeken en materiaal dr G van Brakel en dr P J Rotgans Hot vorplegen in de ziekenhuizen en de stoffelijke belangen der verpleegster J Van Deventer Sz Examen en diploma dr P J Barnouw Op Woensdag B October historisch overzicht der ziekenverpleging dr H Pinkhof Opleiding tot speciale onderdeelen der ziekenverpleging dr D L Van Wely kinderverpleging dr G C Nijhoff kraainvrouwenverplogmg J Van Deventer Sz krankzinnigenverpleging Dj middelen die ten dienste staan om de gediplomeerde ziekenverpleegster op de hoogte te houden van de nieuwere eisohcn der wetenschap dr G Waller Gemeentelijke ziekenverpleging dr P H Van Eden b Verpleging der zieken ii i i woning dr C F J Blooker Jr en rtr H C Posters Gheel België c Wijkverpleging ds A Voorhoeve en prof dr W M Gunning Hulp bij plotselinge ongevallen dr C B Tilanns Na afloop van de samenkomst zal in het Paviljoen in hel Vondelpark een gemeenschappelijke maaltijd gehouden worden Buitenlanüscb Overzicht Onder den titel A Vindication of Home Rule bevat het te New York verschenen nummer van de North American B view een artikel dat meer nog de aandacht trekt om den naam van den schrgver dan om den inhoud In hot Augustus numraer van dat maandschrift had de hertog van Argyll eea artikel over den toestand van Ierland geplaatst en Gladstone heeft thans de pen opgenomen om den schrijver van antwoord to dienen De Engelsche premier behandelt eerst eeu door don hertog getrokken vergelijking tucschen den toestand van Ierland en dien der Zuidelgke Staten van NoonlAmerika tijdens den burgeroorlog Gladstone wraakt dit en zegt dat men het lersche volk een regeeringsvorra heeft opgedrongen welken liet nooit