Goudsche Courant, dinsdag 27 september 1892

f Tegen 1 October wordt geTraagd een 6BIIDBILEERDE KAIIR met SLAAPKAMER of ALCOVE Adres Bureau dezer Courant onder no 2217 180S Woensdag 28 September N 4049 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentMn kan gesohleden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave GOUDA 27 September 1892 Dinidag 11 October zal de rorkiezing plaats hebben Tan oen lid van den Gemeenteraad ter voorziening in de beataando vacature veroorzaakt door de be DoemiDg van den heer Lotsy tot gemeente ontvanger De heer H Paul alhier i benoemd tot gemeentearchitect te Leiden Nadat reedt Vrjjdag een geval van cholera notlras te Zwammerdam wai voorgekomen dat doodeiyk verliep i Zondag aldaar andermaal een geval aa cholera ditmaal ala Aziatiache vermeld voorgekomen gisteren ochtend gevolgd door een geval van cholera HOthrat Naar aanleiding van dien bezocht de geneeskundige inspecteur gisteren die gemeente en de besmette woningen en werden met den burgemeester en geawentegencetVundige ter plaatse de noodige maatragelen voor afzondering en outsvettiog beraamd tot bestrijding van de voortplanting der ziekte en de barakken tot afzondering der oboleralijders bezocht Blijkens achtersta inde advertentie zal hier Donderdag a Bt een echtpaar hun 40 jarig huwelijksfoest vieren dat echter naar wij vernamen niets feestelijks zal hebben tenzy weldadige stadgenooten daartoe eenige geldelijke bqdragen offeren De beide oudjes hebben het arm en verdienen zooals ons werd medegedeeld ondersteuning De heer M H F te Leiden werd gisterenmiddag het slachtoffer van een moordaanslag Een huurder van een zijner peroeeleii gelegen aan de Wouterenbrug in dienst als beambte aan BEa HsTE XIV 87 Nu gevoelde de Yankee ijn beschuldigers van zich stier de honden afschudt die hem bqten Wat doet het er toe Mgn geheele leven spreekt voor mg En met u Sylvia o met u vang ik een nieuw leven aan Als men ons hier beschuldigt moeten wg blijreu sprak Sylvia doet men het daarginds dan mMlen wg vertrekken Wanneer gij maar wilt I Zg hadden niet gelet op mevrouw Montgomery die zeer ontroerd geluisterd had terwgl onwillekeurig tranen in haar spottende oogen opwelden die ggauw gauw afdroogde nm geen roode oogen te Gelooft gij wel tante zoide Bernière zachtjes tot mevrouw de Solis dat ik u inwendig Jgelcek bg een adder Ezel die ik wasP Gij a t een Few foundlander Miano was ook bij mevrouw de Solis gekomen lugs ettelijken veg heeft arksnd en dien het slechts eerbiedigde door de aauiretigheid van een leger van 130 000 man dat de hertog zelf weet het in Ierland jerafsohuwa wordt Bovendien besciiouwen le Ieren den regeeringsvorm als geheel onvoldoende om te voorzien iu de practische behoeften op wetgevend gebied Van deze gezindheid geven de Ieren voortdurend blyk door de keuze hunner afgevaardigden Gladstone merkt verder op Op hetzelfde oogenblik dat de hertog tracht invloed te oefeuen op de openbare meening in Amerika toonden zijn lands lieden bij de algemeene verkiezingen zyn gevoelen te verwerpen door een parlement te kiezen met een tegenovergestelde meerderheid üladltone zegt dat wal de hertog argu ncDten noemt niet andors dan beweringen zijn Wel geeft hij toe dat de conclusies van den hertog voortvloeien uit hetgeen deze vooropstelde maar als wat de hertog beweert waar was dan zou het lersche vo k uit wilden bestaan misachien wel een soort wezens tusschen het redelooze en het duivelscha in Hij zegt verder dat de hertog van Argyll een ridderlijk bestrijder van de slavernij was in menig opzicht werden de negerslaven ohteer l en verdrukt maar naar ik geloof zoo sohryft Gladstone werden zij nooit zoo beleedigil als de Ieren Gladstone weerlegt verder hetgueu de hertog over de geschiedenis van Ierland opmerkt de ualionalistisciie partij noemt hij gematigd het lersche parlement van 1782 bracht het land tot bloei de tijd van het lersche zelfbestuur was een tijd van voorbeeldige welvaart Maar Ierland verlangt niet een een zelfstandigLeid als voor honderd jaar Het wil zich niet alleen gaarne de beperkingen in zijn bestuur laten welgevallen als aan de koloniën zijc opgelegd maar zelfs nog meer De koloniën hebbeu het recht hare handelspolitiek te bepalen de verdediging te regeleu en dragen niets bij in de uitgaven van het Ryk Ierland wil al die rechten gewillig opgeven en stemt er in toe een evenredig deel in de laaien te dragen Kn ondanks dat alles zoo zegt Gladstone worden er mannen van aanzien karakter en bekwaamheid gevonden die zulk eon zelfbestuur voor Ierland iets monsterachtige en ongehoords noemen Gladstone oiitkeut iie bewering van deu hertog dat alle rampen van Ierland zelf gezocht en door eigen toedoen veroorzaakt zqn daartoe beroept hg zich op een in 1865 door lord Salisbury gehouden rede Uit Carmaux wordt gemeld dat vele mijnwerkers het verlangen te kennen he ilien gegeven om don arbeid te hervatten I e prefect heeft hun daarop doen weten dat hg de vrijheid van arbeid zal doen eerbiedigen Indien zij in de schachten afdalen dan zullen zij door troepen betchermd worden Herhaaldelijk heette het dat de regeering zou trachten eene minnelijke schikking tusschen de werkstakers en de mijn maatachappy tot stand te brengen De minister Loubet heeft dan ook tweemalen den heer Beille voorzitter van ilen Baad van bestuur van de maauchappg ten gehoore ontvangen Doch uit die bijeenkomsten is gebleken dat er weinig of geen hoop op eene beschikking bestaat Hel laat zich verklaren De correspondent van de Temp heeft de voornaamste leden van hot comité van werkstaking gesproken en dezen hebben te kennen gegeveu dat zij op hunne eischeu volstandig blijven staan dat is indienstneming van deul maire Calvignac en vaststelling van de uren en dagen die hij vrijaf kan krijgen om zgne functie als mairq waar te nemen voorts weer aanneming van alle werkstakers zoiAIer onderscheid dus ook van hen die zich aan zoo verregaande geweldadigheden in bet huis van den ingenieur hebben schuldig gemaakt zoodat deze zijn heil in de vlucht heeft moeten zoeken Er is een grens voor de l efvapening en iu meer dau een der groote Ëuropeesche landen l egint hel volk in te zien dat die grens bereikt is In Duitséhiand zal naar hot schijnt het eerst eenconflict uitbreken tusschen het volk en de regcering De nieuwe legervoorstellen die de kosten van hetleger tot een verbazende hoogte trachten op te drijven en van t land een ka rue willen maken zullenop het verzet va alle partijen stuiten De Keizerzal met zijn kanselier en zijne generaals staan tegenover de vertegenwoordiging van het geheele volk enboe dikwijls ook het Duitsche volk gebogen heeft voor zijn vorst hoe gaarne het ook aannam wat v an hoogeriiand geboden werd de ineengeperste veer belooft eenmaal terug te zullen springen I Ook in Zweden dreigen de legervoorstellen een hevigen strijd te zullen uitlokken In eene buitengewone zitting van 17 Oct zal de legerquaestie in behandeling komen Do voorgestelde uitbreiding van het leger zal opnieuw groote sommen enciien van den minister van ftnaiicicn v Kssen en deze ordt ook van andere yijden zoodanig in verlegenheid gebracht dat reeds liet gerucht loopt dat hij tegen het eiiiilo dos jaars iijii ontslag zal Tragen Het radicale UmUaitt Ut dit mededeelt noemt als opvolger den voorzitter dor Tweede Kamer dr Horslolf vroeger een der heftigste tegenstanders van bet beschermende stelsel Daarom klinkt het lierioht pat hij een post in het protectionnistisoiie ministerie Eou aannemen niet waarschijnlijk Dat de tegenwoordige minister aan aftreden denkt is zeer begrijpelgk want ondanks of beter tengevolge van da beschermende rechten verkeeren de geldmiddelen des lands in weinig bloeienden toestand ADVERTENTIÊN IIMDOORNS Oulydig beTallen Tan eene doode Dochter H C TA DIB BIJL Kranzbn Gouda 25 September 1892 JSeUknobbela HoornvUea Huiden Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgi geheel Terwgderd zouder de minste pgn t Teroonaken ook z ifs niet op de gflToeligite huid Heden OTerleed na een langdurig lijden mgne geli fde Echtgenoote HIÜLBNA tan deb KWAST in den onderdom Tan 58 jaar Ook tiament de kinderen C BRÜNT Goudci 26 S pt 1802 Prinë per flacon met penseel 80 et $ AlUén ecld by B SCHOLTEN Coiffenr Eisch de handteekening tpd A t TDIJLL Een ware Scha Toor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk ZDr Retau 8 ELFBEWABII ti Hollandsche uitgare met 27 afb Pi 2 gnlden Ieder die aan de Terschrikkelgke gerolgeu tbu deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend Tan een zekeren dood Xe Terkrggen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland V DeGARNTZOENS VOEDINGS COMMISSIE te Gouda zal op ZATERDAG 15 OCTOBER e k des middags nm 12 nnr op het bureel T8U den Uaroizoens Commandant aldaar onder nadere goedkennng Tan den Minister tbd Oorlog in het openlDaar aanbesteden De levering van AARDAPPELEN voor bet tijdvak van 1 November 1882 tot 15 Jtmi 1898 ten beboeve van de troepen alhier De Toorwaarden liggen dagelyks ter inzage op Toormeld bureel Zeer Uette Gesteendrukte NAAmASTJES worden GELEVERD door A BRlKKNAi en Zo Voor de Garnizoens Voedings Commissie De fung Secretarie Va RIJSWIJK DB JONG Terstond Gevraag d EENE DIENSTBODE zich te Terroegen HoSmans Stichting Volkagaarkenken ADVERTENTIEN in alle Binnen ea BuUenlandHChe Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdTcrtentieBurean van A BGLINKMAN enZOON te Gouda FRANSCHE STOOMVEEVEEÜ Chemische eo Zwitsersehe WasscheriJ GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam 100 belooning MAkdo rn en H ratleuUnetuur TerdrjJTing zeker per flacon 00 cent Hoofd Eau de Cologne Tan H SELLË Haarlem onmisbaar Toor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et K iespijntinctuur geneest dadelgk per flacon 36 et Verkrögbaar bg L A be VLETTER Markt Gouda Specialiteit TOor het stoomen en TerTen t B alle Heeren en Dameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tai kleeden Trgpen met nieuwe patronen gepetst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander blgTenss worden onschadeiyk Toor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgelcTerd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 78 LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRI BMAI Langpe Tiendewegr PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 Goudu Sriolporsilruk an A Bbixkman zoon De uitgaTe dezer Courant gestihiedt dagelgks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 francoper post 1 70 Alzoaderlöke Nommèrs VIJF CENTEN BINNENLAND de practische ambachtsschocri die wegens wanbetaliug van huishuur met ontzetting uit zijne woning was bedreigd wachtte te ongeveer 3 uren genoemden F op in de nabyheid van diens woning aan de Hoogewoerd nab j de Kaaioratraat Met een scherp mes bracht hjj hem verscheidene wonden toe aan voorhoofd armen en borst waarvan vooral die aan het hoofd gevaarlijk worden geacht Na in zijne woning te zijn overgebracht werd heelkundige hulp verleend en de wonden verbonden Te ruim 6 uren was de patient nog niet tot bewustzijn terugsrekeerd De dader is in arrest genomen De inspecteur van het lager onderwgs in de tweede inspectie de heer J C Fsbius te Delft heeft het volgende tot de hoofden dar lagere scholen in zijne inspectie gericht De inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in ZuidHolland vestigt er mijne aandacht op dat vele der thans in Nederland geeoustateerde choleragMaUw 4uuM orwak aBli jn t 4 iiiaiUtt in heimel drinkwater en deelt mg tevens mede dat volgens zijne bevinding niet op alle scholen gekookt water wordt verstrekt Vooral daar war het drinkwater nit de Maat of ander stroomeude wateren opgepompt wordt is ook na tiltmtie het koeken van hot water noodzakelgk Ik heb de eer u op bel bovenstaande met nadruk opmerkzaam te maken en u te verzoeken eregeld voor het beschikbaar hebben van gekookt water te willen zorgen De dagelijktche reiniging en ontsmetting van privaten en urinoirs waarin ook in gewone omstandigheden hier en daar nel meer de hand mocht worden gehouden zij thans inzonderheid aan uwe zorg en waakzaamheid bevolen Mochten zich ernstige bezwaren opdoen tegen het verstrekken van gekookt drinkwater of tegen be FEVILLETOIV Zeer goed I O I zeer goed I zeide zg Gij zgteen uitmuntende vrouw markiezin En een beetje egoist sprak mevrouw de Solis Ik denk aan mgzelf geloof my Kijk I daar is uw man zeide zij op Montgomery wgzend die binnenkwam m het Framch Eigenlijk kwam hg niet binnen Hg sprong nog steeds buiten adem en ditmaal bracht hjj berichten mede Hg vatte Uichard bg de handen en drukte ze alsof hij ze wilde verbrijzelen zich sterk genoeg om te werpen zooals een 01 Noïton bette vriend compagnon Een goede tijding groot nieuws De bronnen de veelbesproken bronnen F Ja eindelijk olie Neem mij niet kwalijk Liliane verontschuldigde hij zich maar dat is het woord qolie O I Lionel I ga voort dat is evenveel waard als de schilderkunst zij mevrouw Montgomery Nu dan de bronnen de bronnen geven weer I Ja I ja Ruim HVn groote massa Een fortuin Een zee van olie beste Richard I Go ahead I riep Norton onwillekeurig als een soldaat die den kruitdamp ruikt En de laster verdrinkt daarin I zeide mevrouw de Solis Oij had den kolonel moeten zien vervolgde Montgomery Ja Dickson I Want ik heb het telegram in het casino bekend laten maken I Bij zgn vertrek naar Parijs was de kolonel woedend Groen Lelterlgk groen I Chromaalgroen zooals ADVERTENTIEN worden gepkatot van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandaga erschgnt dan zal ik dit gaarne spoedig doelde ontsmetting vernemen Eindelijk meen ik dat het ook op den weg dar onderwijzers liggen kan om zooveel mogelijk bij de jsugd te waken en te waarschuwen tegen het drinken van sloot gracht en rivierwater Wil das ook de ndacht van uw personeel hierop vestigen Een goed teeken schrijft Het Vod boren het volgende In de laatst ontvangen mailcouranten leest men o a onder de officieele berichten Bevorderd tot majoor intendant de kapitein intendant G I A Schotman Dil bericht verdient de aandacht De kapitein G I A Schotman toch werd voor eenige jaren van intendant overgeplaatst als dat is teruggesteld tot kwartiermeoster bij wqze van straf eigenlijk voor wat anderen misdreven hebben maar door hem niet was ontdekt rtÜ beweerde dat de fout niet door hem ontdekt had kunnen worden en protesteerde tegen die sjjns inziens onverdiende straf waardoor hem o a ƒ SO s maands traktement werd afgenomen en zgn militaire carrière werd gesloten Hjj kreeg ongelijk Hij protesteerde andermaal en nogmaals en wel zeventig maal misschien hij protesteerde eenige jaieo en ziet daar las men op een gegeven oogenblik overgeplaatst als kapitein intendant by enz de ka piteinkwartiermeesier G I A Schotman Schotman had eindelyk gelijk gekregen na eenige jaren ƒ 6uO minder traktement genoten te hebben waarvoor hjj geen vergoeding kreeg Toch was de tegenwerking nog niet geheel nit Toen hy aan de beurt kwam om tot majoor b vorderd te worden werd hij t niet maar wel da op hem volgende in de ranglijst Boers Maar eiadslaiaamaaasaMHilaaaaMaMaaitaMHaMM Hij zweeg Eva vroeg Ia Dickson vertrokken En zijn duel O I dat duel beduidde niets Eenvoudig eea onschadelijke bluf De kolonel heeft verklaard dat hy niet de minste niet de minste bedoeling had en hg was bescheiden erg bescheiden In Amerika heeft bg misschien een fort genomen maar in Troaville nam hg den treint Nu zeide Bernière het spyt mg van miss Arabella Liliane begon te lachen O gg zgj een reiziger gy zult haar wel in een ander hotel in een betere wereld ontmoeten I Terwgl zg zoo praatten zeide Norton die door de komst en de berichten van Montgomery minder ontroerd was dan door Sylvia s glimlach tot zijne vrouw g gaan loo spoedig mogelijk naar New ïork lieve Sylvia Ja zoodra dokter 1 argeas verlof geeft En wat wg hier ook geleden hebben wg zullen een goede herinnering aan Frankrgk medenemen Eva ook geloof ik ik sprak Eva levendig ais de heer en mevrouw Montgomery mg eeu hoekje in fann hotel avenue Hoche willen afstaan zal ik mijn oom verlof vragen om nog wat hier te blgven Ik houd sooveel van Waarvan vroeg de markiezin de Solis De kleine Araerikaanscho antwooidde