Goudsche Courant, woensdag 28 september 1892

189de VrUdag 30 September I 4951 GOUDSGHE COURÜNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistreketu Oe tczbAdiug van advertentien kau gosotUeden tot épn uur des namiddags van den dag der uitgave f even groote mate geintoresseerd adressen van adhaesie te Eindhoven vermist word is maandair te Antw te dtenen pe p e p ord en door de Hu e naSr de S Z TT it woning teruggebracht De inspecteur van het mifldelbaar onderwijs de heer Dr A T van Aken heeft IM burgemeesters wetDe minister van oorlog heeft bepa ld dat houder en direcleuren van nslMlen mededeeling geverlof uit of naar een plaats waar in de l itst daan van een hryven vau Sen adviseur aan h et acht dagen voor den d tutn waarop het verlof u ministerie van bi inenlands h taken waarnemend ingaan cholera liatica is voorgekomen alleen In de Dinsdag gehouden vergadering ven do Kamer van koophandel en fabrieken te Leiden werd onder meer besloten om zich met eeq verwek tot Provinciale Stalen te wenden ten einile den verbeteiden en nog te verbeteren verkeersweg van Amsterdam naar Rotterdam lieter aan zija do3l to doen beaatwoorden door de zich in de vaart bevindende vaste bruggen door draaibruggen te doen vervangen C z r st 5t Dt nX z joono re ï dwa met verzoek om als zg nde daarfig zalven in Een jongetje van acht jaar dat sedert ï maanden ipas LOTE in de VERLOTING BIJ GKLEGENHElü DEIl ZIJN TE BKKOMEN BIJ Bltl K l I Lanjye Tiendeweg PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 Hierover waren de onafhankcl jkeu oo verontwaardigd dat ïu toon de vergadering uiteenging hunne vroeïere broeduiS opwachten Er volgde een hevige vechtpartij waaraan de politic roet moeite een eind maakte Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 28 September 1892 De volgende personen zijo veroordt eld we jen Visschen in eens andera vischwator zonder vischakte en ronder schriltelgke vergunuiiig van den eigenaar of recht höbbeude P H te Gouda tot 2 geldboeten van 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete In eene werkplaats don arbeid van een penoon beneden 16 jaren later doen eindigen da3 deg namid dazs 7 ure C van B en D T te Gouderak ie ler tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Als geleider van een ingeschreven hondenkar de honden niet van muilkorveu te hebben voorzien G H te Moordrecht tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Te Gouda werpen van vuilnis op de openbare straat A S te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis H t te Gouda op den openbaren weg rijden met achter elkaar gespannen voertuigen M de G te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis ¥ van der H te Gouda tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Spelen met geld op de openbaren straat te Gouda J P en C van t H te Gouda ieder tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Harder dan stapvoets rydeu in de Korte Groeneudaal te Gouda C B Ie Vlist M V to Moordrecht J van L te Haastrecht tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis A G te Bergsstanhoek tot ƒ 1 of 1 dag hech tenis Op eeu markufag te Gouda de Turf sarkt lu verkeerde richtiuK b i A van V te venhuizen C V te Gouderak P V IB Bergatnbiidlt jet£r tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Het zonder de vereischte vergunntug verkoopea van sterken drank in het klein P vau R te Bleiswgk tot ƒ 5 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bij 6e herbaliug telkens binnen het jaar T N R te Gouda lot 3 weken hechtenis Openbare dronkeosohap 2 maal gepleegd J C S te Gouda tot 2 geldboeten van ƒ 1 of 2 da$ïen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap W N C U en W van H t S Gouda G J H te Schoonhoven ieder lot ƒ 1 of 2 dagen hech C J van der G te Maastricht thans tijdelijk te Gouda tot 5 üf 3 da en hechtenis Allen ziju tevens ver ordeeld in ilc kosten verhaalbaar bij lljfsxlwanij vai l d ig LUS f vrin Ijfieven j eadresseenl aan onbekeuden over Ie Ie lieltt der mdjiiii pteinber 1893 B R Pnveur te Leuns Verhoeff te s Hage Basnac te VVarmoud B Sellern 1 lits hla i Salumo i t Scbwenn n VVAÜDLVXVKKN 1 Dekker te Hilversum Güuda ii Sept 1892 Üö Directeur fdü het P slitaotoor VOESÏKU 340 Staats loterij 5de K lasse Trekkins an Woensdag 28 September No 1197 2252 m i 14804 en 16H5 ƒ 1000 Ko 790 8721 PU 12360 ƒ tOU No 304 9953 en 158 S 301 No 4956 5958 6840 7492 ToSS 10034 H958 11959 13236 140iS K U H931 15976 16879 17311 18642 18773 l 3U0 n 19 07 ƒ iOO 9e Lijht 5e Klasse Nu 11595 mil 17595 i Prijiün van ƒ 70 22 38B4 6139 8908 11445 13830 16018 18289 30 8112 B197 9081 U593 13924 16028 18301 97 3276 367 9109 1 817 14077 16033 18521 153 3404 6374 9142 11647 14108 16096 18583 158 3591 8 J77 9149 11664 141 38 IR 89 18629 303 371 122 9166 IHeS 14295 16221 18633 416 377 i 6443 9221 UH57 143 i U Ï12 18832 449 3802 6594 9329 lïlBO 14340 16519 SS97 f 466 3828 6631 9304 12178 1443 16704 18915 486 38S4 0766 9639 13192 14508 16742 19021 701 3876 6802 9647 12318 H92t 16834 19126 736 4008 698S 9759 12340 14632 16875 19128 749 4043 7006 9787 12412 14678 6937 19274 783 4252 7100 9830 13437 14853 16960 19464 840 4852 7270 9943 12594 15050 16989 19487 864 4379 7327 10046 12622 15060 17017 197 i6 942 4542 7374 10068 2653 16239 17061 19759 1416 4651 7477 10849 12701 16271 17094 19847 1495 4798 7489 10545 12743 16273 17170 19918 1933 4815 7511 10619 13004 16328 17194 19934 2122 4856 7521 10757 13041 16378 17495 19967 SUO 4885 7599 10771 13068 1641 1 17607 20034 2142 4923 7686 10963 18137 16516 17514 20410 2197 5081 7343 10975 13163 15624 17515 20662 2222 5185 7876 11069 IS168 15545 176H7 20 81 2380 5263 7967 11070 13244 15548 177T4 20690 2385 5563 8056 11167 13367 15576 17777 20806 2428 5668 8107 11177 13397 16621 17916 20953 2660 5740 8294 11223 13423 15662 17620 3380 2704 5790 8410 11243 13553 15943 18105 1S020 2777 6004 8706 11252 13775 16001 18238 16060 2841 60Ï3 8830 11408 13828 ADVERTENTICN ♦ De Heer en Mevrouw DOORMAN Klujnnkks bedanken oor de bewyzeo an belBugstelliog bg de geboorte hnnner Dochter onderTODdeo Gouda 27 September 1892 Vitüe worden bij voorkeur afgetoacht 2 ondag 2 October a GarnizuensnachtlegermagazUn TE OOUIDA De aandacht van gegadigden wordt gevestigd op de Openl are Aan esteMng welke op WOENSDAG 5 OCTOBER 1892 dea middags te 12 nren door den Intendant bg de Ie Divisie Infanterie te Gravenliage ten zgnen bnreele Laan van Meerdervoort No 179 onder qadere goedkeuring van den Minister van Oorlog bg inschrgving zal worden gebonden betreffende Ie De levering van het noodige Ligstroo voor bet tgdvak van 1 November 1892 tot en met 31 October 1883 2o Het wasschen van de Linnen Uoederen en 3 Het reinigen van de Wollen Dekens voor het tydvak van 1 Jac uan tot en met 31 December 1893 alles tea behoeve van het iiacbtleger in bovenvermelde Uarmzüeasplaats Üe voorwaarden iiggeu ter lezing in het Garuizüeiisnacbtlegerinagazyn albier en bg den oadergeteeki iide ten bureel bg wien tevenfl nadere luhchtingeii kunnen worden verkregen Men zie wgder de aaakoudiging in de SlaaUeouTant van 25 en id September 1892 Gouda den 28cn September 1892 De 2e Luitenant fuiigJ Kwartienneenter Toegevoegd Officier VAN HIjSwUK uk Jü NG I Liir Gouda Siulpersdroli fwi A Hiu nkman k zoon J E T LAITGELER Rij tuig fabriekant Crabethstraat Q 263 te Gouda heeft voorhanden en in bewerking Diverse R1JTUIGE beveelt zich aan voor de levering van Nienwe en Gebruikte Luxe RIJTUIGEN en VOER TUIGEN Heparatiën worden spoedig solide en billgk uitgevoerd J5 van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdnrwd genezen door het gebruik van het beroem Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents o Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik vu Prof LEFRIES tinctnnr Attesten aanwedg Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang42 aarW Depóthouder L A rie VLBTTBB Markt 97 naast het Hotel coit ZALM fLen bekwaam kan goplaatst worden aan de Rgtaigsmederj van J E T LANOELER te 6ou 2a ADVERTENTIEN in alte Bluneu en HuUenlandHehe Couranten worden dadelgk opgezonden doorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Wie zeker z n wu de Eclitpe Eikel CacaO te ontvangen tesamengesteld en na vele pracfnenuDgen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MicbaeliB verraardigd op de beste machines in het wereldbercemde étabbiissement van Qebr £ Stollwerck te Keulen elniie J FTI2ie 2iLeIi $ Eikel Cacao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor d gelijksch gebruik een 4 2 theelepels van t pccder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevaj van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz V Ko V Ko prcefbnsjes f 1 80 c 0 90 c 0 35 Gcneraalvertsgenwoordigêr voor Heder lanri Julius Matt nklodt Amsterdam Ealveistraat i03 Oe uitgave ilezer Courant gest hieüt dagelgki met oitsoDdering van Zon en Feestdagen Oe prga per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 Aiioaderlüke Nommera VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 29 September 18Ï8 Heden morgou is uil de Weteriuj babg liPt station opgehaald het l c van Hej H de die Iqdende an vlagea van krankzioniKheid iist ren avond icli van het leven beeft beroofd Heden nacht il alhier een geval vau ühulera nottraa voorgekomen met doedel ij keu afloop De noodige maatregelen tot oatameltink en afzondering zjjn genomen De beer L C O Douwes Dekker van Bodegravw ia te Utrecht voor het eerste natuurkundig examen geslaagd Oe THd meldt dat bg de periodiek boatuursverkiezJDg in de plaats van den heer Vermeulen die om redenen van algemeen belang nich ni t barkieabaar teUUk m fiamm V ér katholiek KKneralub ia gekozen d baer Suj n Beerenbruek Herkozen sla beshiurrteden werden de beereu llalTmans en Walter FEiULLETOlM EEKE OüTTBOEZEMUrC Ik zou gaarne zeer gaarne buiten wonen zomer S winter vooijaar en herfst Ik deel het gevoelen niet van hen die bg de stormen en regenvlagen van het najaar en de sneeuw en het ijs van de wintermaanden bet land naargeestig en vervelend vinden De sneeuwfranjes aan de naakte takken en bet blinkend witte verschiet t is ook een schoon gezicht Een wandeling op den bard bevruzen grond als de Oóstewind niet al ie fel blaast en de zonnestraal koud maar toch kleurig en opgeruimd door de bladerlooze takken glinstert heeft ook haar bekoorlgkbeid Des avonds bg een I nappenden haard te zitten ao door de gsbloemeu tegen hut raam op te zien naar den doorschgncoden winturhemel met zgn tintelende sterren en niets te haoren dnn het geheimzinnig klagen van den wind in den schoorsteen ook daarin li genot Nochtans heb ik van eeu viuterverblgf op het Innd slechts nu en dan en bg toeval een paar dagendeproufgenomen en misschien OU ik er minder gunstig over denken wanneer ik r eenzaam en verre van veel wat mg dierbaar is maanden achtereen moest doorbrengen Het kon zgn Jat ik daar een kleinen kring van goede vrienden inspecteur van bet geneeskattdig staatstoezicht voor ZuidHolland van den volgenden inhoud Ik heb de eer er awe aandleht op te veatigen dat vele der tbans in Nederland ieeopitateerde gevallen van cbólera evenals bQ vroo r epidemieën hunne oorzaak schijnen to vinden in bat gebruik van besmet water Aangezien mg blgkt dat niet altjjd op alle scholen gekookt water wordt varstMki heb ik de eer u beleefd in overweging te g ven door nw invloed en waakzaamheid dit alom te bworderen en vooral in die gemeenten die haar water appaUpen uit de Maas en daarmede gemeenschap hebbendt dateren ook daar waar dit water wortlt geiiltrewd Ook sg de waa oMi dw 4 s R 4ttdaBfil kaehs entaitteltiDg der latrine op de scholen aan uwe bgzondere aandacht aanbevolen Te Blaskensgraaf zgn i nieuwe gevallen van cholera voorgekomen beide met doodelgken afloop Algemeen is daar en in den omtrek een Igdelgk verzet tegeu de voorgeschreven maatiegelen van ontsmetting zoodat niemand in de gemeente wilde behulpzaam zijn bg de onteigening en verbranding der besmette goedereo Uit het naburige Molenaarsgraaf moest daartoe assistentie gevraagd wordw daar de gemeenteveldwachter te Bleskensgraaf stek is Wel worden er bidstonden gehoude maar van vond die mgn afzondering door hun omgang haar eentonigheid ontnamen Het kon zgn dat die eentonigheid mg evonmin op den laatsten winterdag als op den eersten in het oog viel Het kan ook anders zgn maar toch op de kans af van bitter teleurgesteld te worden zou ik een winter aan de proef durven wagen In afwachting dat ik dit vroeg of laat eens doe en u mededeel hoe bet mg vergaan is kan ik voor het oogenblik althans als man van ondervinding spreken over het buiten zgn in den zomer Ik ken personon die met een zeer genoegelgk gezicht in de hondsdagen de poort kunnen uitgaan en de Singels rondwandelen of langs de Vaart dwalen en dan opgetogen ove het groen der bladeren dat door de sioflaag heeusohemert m it verrukking uitroepen men zou er niet buiten voor willen wezen Het zgn gelukkige menschen gelieei en al doordrongen van de gulden les die hun op school in den vorm van een scbrgfvoorbeeld werd ingeprent tevredenheid is de grootste schat Ook ik heb in mgne kinderdagen met dikke groote letters tusschen twee Igntjes van houtskoolstippen die spreuk nagesohreven ik heb zelfs opstellen over de tevredenheid vervaardigd waarvoor mg drie goedkeuringen van den meester ten deel vielen Misschien hek ik op de eerste manier geleerd in mooie ronde letters te schrijven maar ondanks al de wgsbeid waarmede ik in mijn opstellen pronkte heb ik het in de kunst van mg zelvon te biologeoren niet ver ADVERTENTIEN worden gepIaaUt ran 1 S regels 50 Centen iedere reg l meerlOCenten GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dee Maandags verschgnt worden verleend om een dringende reden bet al dan niet di ingende vi i de reden staat ter beoordeeling van de autoriteit aan wie het verlof gevraagd moet worden wanneer zoodanig verlof is verleend daarvan door de autoriteit die bat verleende bericht gezonden moet worden aan deu minister met opgave vau de reden waarom het is toegestaan wanneer een onderofficier of militair beneden di B graad met verlof afwezig is geweest naar een plaats waar in de laatste acht dagen cholera asiatica is voorgekomen bg bg terugkomst in bet garnizoen zich terstond en zonder de kazerne te bezoeken naar de militaira i t iariolitiog moet begeven waar bg maat mi jt t l gi ini a h a l ii r i l en gedafWMie t D mingle tien dagen in observatie moet warden gebonden alvorens bg zgne gewono diensten weder mag verrichten Over het gras eten der honden schrqft ds Nei Sport Bg allerlei vleeschetende dieren doet zicfa het graseten voor en voornamelijk ziet men het bg de hondep Dit graseten is meestal een gevolg van da wgse waarop bet dier gevoed wordt Honden hebbon ei krachtig maagsap hetwelk een spoedige spgsvertering zeer bevorderlgk is Ze kauwen hun voedsel haast niet met de tanden en zijn gewoon de stukken hetzg grootere of kleinere zoo maar naar binnen te slikken waardoor zg de maag mei een zeor groote werkzaam heid belasten Het maagsap steU hen echter in staat gebracht Als het vriest vind ik dat het koud en niet dat het frisch is als h t regent wordt ik nat en niet vochtig als mg de hoed van het hoofd waait spreek ik niet van een koeltje en als de zomer mg naar lucht en lommer doet hygen ben ik met Vaart noch Buitensingel te paaien O die warme heetë schroogende brandende somer in de slad t Alles wat gg aanraakt gloeit de zon straalt de huizen stralen de voorbggangenstralen de lantarenpalen de glasruiten de leuningen der bruggen alles wasemt hitte uit het is of iedere straatsteen in een zonnetje herschapen is zoo verzengt hg u den voet Uw kamer wordt een oven en als gij de vensters openzet stroomt oen loome zware en stoffige atmosfeer naar binnen Wanneer gg een vriend ontmoet die anders altgd drukke bezigheden heeft en u met een hoofdknikje in allerijl voorbg spoedt hoe gretig ziet gij hem nu de gelegenheid aangrgpen om zijn tragen gang eenige oogeablikken te staken zgn hoed van het hoofd te ligtan ea u droomerig en zuchtend te zeggen hoe warm kq bet heeft Wie in die oogenblikkon niet gevoeh dat het leven onder de dicht opeengepakte menijte tusschen de muren der volkrgke stad ondragelgk wordt en niet veriangt niet met heimwee verlangt naar ruimte naar de schaduw der boomen en de groene weiden bij is een tevreden roensch Wat mg betreft de lust om buiten te zijn kaa mij somtgds met zooveel onstuimigheid aangrgpen dat ik bang word om in de stad even als de gevan