Goudsche Courant, woensdag 28 september 1892

I open voor hon die aan het Concours deelnemen met hoor optrad namen wg weer plaats Op eenïïszins P kunstvoorwerpen tor waarde von ƒ 30 stgvo wgze begon Leo XIII na gebogen te hébben O l 1 o voor liefhebbers alleen open lyk nu il Sohotman dan toch waardig gekeurd majoor ta lijn Wel is waar heeft hy oaferdiend eenige jaren f 600 minder traktement gehad on eeuige maanden sedert hij door Boers Toor majoor werd gepasseerd nog eens per maand minder t veraohil taaaohen de inkomsten van mi oor en kapitein maar de volgens getuigenis van bevoegden uiterstbekwame en aoourate intendant is nu ten minstemajoor en dus gerehabiliteerd Ed dat noemen w j gaarne en van ganscher harte een goed teeken Dat doet hopen dat ook het anderen dooi het legerbestuur aangedane onrecht nog wèl eens op de een of andere wQze vergoed zal worden Een familie te Zutfen had besloten eena een pleixiertocht per boot naar Amsterdam te onderneoiwi Het geld was er voor disponibel om met Janus Tulp te spriiten en reeds dagen te voren verheugde men zich in het vooruitzicht van het genot dat men in de drukke stad aan het IJ zou maken De gewichtige dag kwam Vr dagavond ging men tijdig slapen want de Jhr Coeneit zou reeds des ochtends om 5 uur vertrekken Men moest dus vroeg ait de veeren en het was nog donker toen de familie welke uit vijf personen bestond zich op weg begaf naar den IJsel Ginds lag de boot van Ue Gruiter welke de pleinerrelzigers naar Amsterdam zou brengen Men betrad de loopplank een vgfmaal herhaalde doffe slag volgde gegil en men zag niets meer Door de duisternis misleid was de gehoele femilie te water geraakt Door spoedige hulp slaagde men er in de drenkelingen op het drooge te brengen die echter thans in plaats van naar Amsterdam naar huis en naar bed gingen Het pleizierreisje waarop men zoo laag gewacht had en waarvan men zooveel verwacht had was in het water gevallen Zulf Cour De luchtreiziger Capazza te Parqs beeft een nieuw reddmgtoestel uitgevonden door hem gedoopt Ie CaUia en waarmede hij jl Dinsdag een proef heeft genomen Om drie uur des namiddags begon hg met het Tullen van den ballon dien hij op 1000 4 1300 neter vhu den grond wilde doen barsten om het reddingtoestel te beproeven Tegen vier uur begon men eindelijk eenig oog te krijgen op het systeem van den jongen luchtreuiiter Wat men eerst voor den ballon had aaagezien schrijft Charles ChinchoUes was om zoo Ie zeggen slechts zijn hoed een reusachtige parachute boven den ballou aangebracht Aan deze parachute waren talrijke en lange touwen aangebracht Zij heeft een doorsnede van twintig meter en is ongeveer zes meter hoog Daaronder vult zich de eigenlijke balloa aan welks top een mes is saugebrachl bevestigd aan een lang touw Wanneer de ballon in de lucht zweeft zal Capazza aan het touw trekken De ballon scheurt van boven naar beneden en valt neer op het schuitje Het gas begint dan de parachute te vullen doch daar het deze het onderste boven zou kunnen doen slaan door haar naar rechts of links te zwenken is een soort chuortteeo aangebracht van 70 centimeter in door Van Parijs Ja Babylon O mevrouw gg hadt mij niet moeten bekeeren De markiezin koste Eva op het voorhooiS zeggende iiMijn lief kind Dus flttisterdo de mooie Liliane eenigszins spotieud mevrouw de Solis in het is bepaald dat de markies een Amerikaansche zal trouwen De mildew Ondeugd antwoordde da moeder Liliane vond het geschikter om den heer en mevrouw Norton nu alleen te lalen ua zulk een stormachtigen dag zouden zij elkander wel iets te zeg en hebben Zij nam mevrouw de Solis mede en bracht haar thuis en toen Montgomery onderweg de opmer jug maakte hoe verwonderlijk hier het ongeluk twea wezens bijeengebracht had terwijl hetzooveleo scheidt zeide Liliane een beetje boos Wat zijt gij toch prozaïsch Lionel Dat is toch heel eenvoudig sprak de markiezin Heldenmoed sluimert in iedere vrouw Ik ben er zeker van dat er onder menig costuum van Uedfera een hart klopt even dapper als van Corneiile s Pauline Maar om heldenmoed te toonen moet zich eeu gelegenheid voordoen £ r zgn niet dagelgks pijnbanken of wilde dieren te trotseeren als in den tijd vani Polyeucte Maar als de leeuwen in het Hyppodrome echte leeuwen waren zonden er spoedig Pauline s gevonden worden Evenals alles verander lok het verhevene van gedaante Ten tijde de Kevolutie zou Sylvia als men haar man had gevangen snede en 20 centimeter aan den top Deze lohoorsteen loopt tot boven aan de parachute Hat gas stroomt door dien schoorsteen in da parachute die langzaam daalt Te vgf uur d i vyf minuten nadat de opstgging plaats had eed de heer Capazza den ballon sobsureu Een onbeschrijflgke ongerustheid maakte zich van de toeschouwers meester De meeste dames barsttea in tranen uit enkelen probeerden om in zwgm te vallen In de lucht beweegt zich een soort reusachtige zakdoek met gaten doorboord die langzaam daalt Doch alles was keurig berekend Als een omgekeerde schotel zweeft de parachute boven de mand waarop de ballon neervalt tussohen de touwen door glgdende in elkaar zakkende om eindelijk Ie orden tegengehouden door den ring waaraan de touwen op twee meter afstand van de mand gn vastgemaakt Langzaam beschrgft de parachute een bgna onmerkbare bocht De proef is genomen De heer Capaiza behoeft nu nog slechts te dalen Dat deed hg twee minuten later met eeu snelheid van l SS meter per seooude De Voorzitter van den Alg Ned Wielrijders Bond hield Zondag ter opening vau de Alg Vergadering te Amsterdam eeu rede waarin hg o a het volgende zeide De wielersport heeft seker te kampen met veel onverschilligheid veel vooroordeel veel tegenwerking Maar talrgk zgn ook de vrienden van onze sport en die vrienden overtuigd van den invloed ten goede die uitgaat van eene lichaamsoefening als de onze Au vrienden werken wat zg werken kunnen om de zaak vooruit ta brengen de wielersport te doen bloeien het wisirydan meer en meer tot algemeen goed ta maken van zoo velen voor wien het een zegen kan zijn in lichamelgk maatschappelgk en geestelgk opzicht Maar terwijl die mannen arbeiden tarwgl zij werken tegen vooroordeel onverschilligheid en onwetendheid zijn er anderen die met eene volharding eena betera zaak waardig hunne bette krachten aohijifen in te spannen om onze sport gehaat te maken Van hut aanrijden van griisaards het overrgden van kinderen het beschadigen van auderer eigendom schgnen zg hunne liefhebberij te maken Onbezonnen kinderen die op straat iiiet vertrouwd rijn omdat zg zich nog geen rekenschap vau hunne daden kunnen geven runnen als dollen langs de straat tot schrik van ieder maar erger nog is het gidrsg van degenen die op manmlgken laeftgd met uitgezocht ruwheid de straten onveilig maken voor ordclgke burgers Bij hen geen reden van verontschuldiging Vlegelachtig is hun gedrag omdat zg vlegels zijn dikwgla niet door opvoeding maar van aard Een ongeluk wij weten het allen zit in een klein hoekje maar een lummel is die wielrijder die door eigen onvoorzichtigheid door eigen roekeloosheid een ongeluk veroorzaakt en daarna zgn slachtoffer niet alleen niet bijstaat maar zelfs nog met grove scheldwoorden overlaadt met straattaal overstelpt En dat is voorgekomen overal maar bief in de hoofdstad het meest Hier is het steeds meer en man voorgekomen aan de orde van den dag terwijl de vrienden van onze sport arbeiden om het wtelrgden vrg ta maken van de dwaze en belachelgke bepalingen die auto genomen Leve de Oironde of Leve de koning geroepeh hebber om hem op het schavot te vol on al naardat hij giroudist of koningsgezind was ge eest In den tagenwoordigao tijd behoeft men goen guillotine ta trotseeren om tl lot van een echtgenoot te deelen maar da vrouwelgka zelfopoffering is altgd gereed om de miuiatuur guUlotine van dan laster het hoofd te bieden Mevrouw Norton wilde trouw blijven aan de eer van den naam die daad is even verheven of eigenlijk precies hetzelfde als die van Pauline Paulino sterft Sylvia wil leven en doodt haur liefde De oude ï ranschmao zou tot Sylvia zeggen Bravo mijn dochter Ik vraag u wel verschooning voor mgn gebabbel Vaarwel Ik heb u verveeld Neon neen zeide Liliane Men behoeft niet altijd naar een redevoering te gaan luisteren al pratende kan men psychologische tudicn maken Ik dank u mevrouw Men nam afscheid Mevroum de Solis dacht dat zij misschien met haar zoon meer moeile zou hebben dan met Sylvia Mannen zij dwazer dan vrouwen Was de markies thuis Als zij George dadelijk kon spreken zou zij meteen de quaestie op het tapijt bruogeo Hg was in zijn kamer en zag van verre de sche meriiig op de golven vallen terwgl do ondergane zon I den hemel nog rood kleurde Mijn kind zeide zijn moedor hem uit zijn ge I peins wekkend Wilt gij mg oprecht antwoorden cratische gemeenteraden hebben ingevoerd gaan zij de individuen die ik beschreef steeds voort een toestand in het leven te roepen die het bestuur vaa den A N W B er toe zal noodzaken aan gemeeoteraden waarin ontwikkelde mannen zittin die be grgpen dat de openbare weg niet alleen voor hen en hunne paarden is te verzoeken beperkende bepi lingen in het leven ta roepen opdat de rustige bu ger tegen wialerwoesteliugen worda beschermd rdeza niet al te veel gehaat worden gemaakt Niet alleen dan ook dat ons bestuur de wielrijden die gevaarlgk zgn voor de publieke veiligheid niet verontschuldigt niet beschermt neen integendeel dit verzeker ik u dat het bondsbestuur zgne beste krsoh ten zal inspannen om te bewerken dat een zoo groot mogelgk aantal dier woostolingen worde uitgeleverd aan de politie om de straf te ontvangen die zg zoo ruimschoots verdienen Langdurig applaiu Laat ik er dit aan toevoegen dat blgkt het dit ook bondsleden da gewraakte feiten bodrgven hunas namen gepubliceerd zullen worden en door hot ds gelgksch bestuur schorsing in of ontzetting uit hst lidmaatschap zal worden gevraagd Spreker zeide verder dat bij zich wellicht Wit kras uitgedrukt had maar een krachtig optreden ii noodig de medewerking van alle clubs in Amsterdam en dia van alle officieren zal worden ingeroepen Met een beroep op de welwillendheid der leden bg do leiding der vergadering besloot de heer Bergimi zijne apaacb die leker zeer in den geest der unwezigen viel getuigen hiervan de langdurige toejuichingen Te Uunmow in Ksaex werd onlangs evenali til jaar naar oud gebruik ean zijde spek als priji totgekend aan het echtpaar of als er zooveel zijn aan twee piken die kunnen bezweren dat zg io de laatste twaalf maanden en een dag geen boos woord hebben gewisseld gelukkig hebben geleefd gedurende hun huwelijk gaan enkel oogenblik hubbeii betreurd getrouwd ta zgn en nooit in hun trouw hebben wankeld r et gebruik is ontstaan in het miild der 13a eeuw en moet zgn oorsprong danken tu deu toenmaligen slothear Er wordt een gerechtshof samengesteld uit een lord opperrechter iu purpen mantel met hurmrlgn omzoomd en met een zwart pruik twee assessors en een griffier De jury bestaat uit zes maagden en zes jongelingen De ziok aanmeldende aphtparen worden bijgestaan door sd vocaten en ook het geslachte zwgn dat hel ipak leverde wordt een advocaat toegevoegd die de toekenning dar zgdc spek traofat ta beie tta en liooi strikvragen de paartjes in verwarring tracht te brengen tot groot vermaak van bet publiek Het is alles een grap maar toch wordt in allen ernst naar den prijs gedongen niet alleen om hst spek maar ook om de eer Het vorige jaar krop de vicaris van Shobbaer ila rev H Wallan enzjj vrouw don Dumuow Flikk on dit jaar werden t e zijden spek toegekend een aan een jong paar nit Londen en aan aan een oud paar uit Devoushire Daar het bijgeloof heerscht dat het huwelijksgeluk voor een jaar is verzekerd als man en vrouw Ml snede van den Ihimnou Flitch eten wordt het tpet als hot door arme lieden wordt gewonnen e déliü verkocht Deze verkoop brengt soms meer dao honderd pond sterling op V n talrijke menigte woonde thans de plechtigheid bij en da beide model Gij wildot met mevrouw Norton vluchten VVal isidet gij haar beken bet in den brief dien gij verbrand hebt Hg gaf geen antwoord Wilt gij mij uw f eheim niet toevertrouwea Kunt gij het ufet Gij hebt gelgk alle dwM heden der liefde zijn heilig als peelschulden Welnu Gij sloldet die vrouw eene dwaasheid voor Mng ik raden Een anderen hemel een ander vaderland Het duo uit de Favorite O wat is dat onderwetsch sinds Wagner Weet gü wat zij op uw brief zou geantwoord hebben als zij hem had ontvangen Ten eerste vervolgde de marliezin zeer sneli zou zg niets geantwoord hebben Of liever baar man zou zich met het antwoord belast hebbon Eigenlijk heeft hij dat reeds gedaan zonder uw brief ta hebben gelezen En dat antv oord breng ik u Haar man riep George verwilderd Ja haar raan Nu ja zg heeft hem niel verteld dat 1 0 vluchten wildet maar ik ben er zeket van dot dat uwe bedoeling was Gg vertoond voor mij zeer duidelijk de symptomen van een mzonder soort koorts de schakingskoorts Zg hoen hera niets gezegd Neen Maar intusschon wew Norton schandelijk aangevallen en belasterd Men zeido dat hij geruïneerd was en uog voel erger dingen Slot volgt echtparen werden in triomf rondgedragen en met bloomen bestrooid Daarna moesten zij knielend op scherpkantige steentjes den voorgeschreven eed afleggen waarna hun de prgs plechtig werd overhandigd Onder de koopers van sneden spek bevonden zich ook lord en lady Brooke en veel andere voorname dames en hoeren van wie men niet zou denken dat hun huwelijksgeluk door een snede Dunmow spek moest worden verzekerd Sm auiimtie by den Paua De hoer J Titzgorald Malloy beschrijfl in de Poll Mali een receptie bij den Paus waaraan het volgende is ontleend Het tgdstip der receptie was bepaald op des middags 12 uur Da dames buhoorden in het zwart gekleed ta wezen en een kanten sluier te dragen Da heeren haddon te verschijnen in avondkleeding Handschoeueo mochten niut worden godragen en het was verboden den Heiligen Vader om eon paar regels van zgn eigen handschrift te verzoeken Deze laatste bepaling sloeg op sommige indriogere Amurikaonn die nauwelijks in do tegenwoordigheid van den paus waron toegelaten of zij haalden album en een pen voor den dag en verzochten Zyne Heiligheid hun album mot zgne handteekening ta willen verrgken In de aangrenzende kamer was veol beweging Bisschoppen kanunniken en lagere geestelgken kwamen onze kamer binnen om die dadelgk weder te verlaten Nu eens zagen wij een officier van de lijfwacht binnengaan dan weer kwam oen kardinaal in hot rood gukloed en eeu schitterend kruis op de borst onze kamer doorloopeii Zoodra wij io de aangrenzende kamer een voetstap hoorden naderen waren aller oogeu onmiddel Igk op de deur gevestigd io de hoop dat de paus zou binnenkomen Wg wachtten echter langer dan een half uur voor Zijne Heiligheid verscheen Twee soldaten traden eerst binnen Het waren lange breedgeschouderde mannen Zg droegen helmen en hadden een ontbloot zwaard in de band Op hen volgden eenige kardinalen gekleed ic paarse gewaden Eindelyk kwam de paus Hg droeg een witte soutane vastgehouden door een witte zijden gordel en voorzien van karmazijnklourige fluwoeleu mouwen die met een gouden kruis geborduurd waren Zijn galaat was bleek en vol rimpels De donkere grijsblauwe oogen hadden een vriendoüjko maar toch doordriugondo uitdrukking Het baar van Zgne Heiligboid is sneeuwwit Da neus is gebogen en de mond buitengewoon groot De magore aenigtios gebogen gestalte gaf den indruk van toerheid en zwakheid Deze indruk ward nog versterkt door de manier van gaan van Zijne Heiligheid Achter den paus stond of liep eeu officier van de Igfwacht Hij droeg eon ivoren wandelstok voor het geval de heilige vader behoefte mocht hebbon aan een stouii Afgaande op het gelaat on het voorkomen van Leo XIII krijgt men den indruk dat hij een man is begaafd met een groot verstand Zgn broed voorhoofd getuigt van schitterende geostespaven Do glimlach welke zoo nu en dan ovor zijn gelaot glijdt is eer droefgeestig dan vroolijk i Toen hg binnentrad vielen wij allen op de knieeen maar op een wenk van den kardinaal liio als kamer een gesprok mot don man die het dichtst bij do dour za De oiiquetto gebiedt dal de persoon dio aangesproken wordt op de knieën valt on zoo lang in die houding blijft liggon tot de paus verder gaat Als Zgne Heiligheid do hand uitstrekt is het den lezoeker geoorloofd dan visschorsring mot do lippen aan te rakin on tegeu het voorhoofd te drukken Het blijft den bezoeker overgelaten of hg al dau niet hot kruis op d pantoffels an den Hoili fen Vader wil kussen Niot iedereen weet echter hoe do etiquette is Dit bleek o a doordat een Kngelache bezoeker toen de paus do hand uitstrekte deze greep en recht hartelijk schudde De nndoro bezoekors wisten beter hoe het behoordo en zoo ging de paus de rij langs tot ieder een paar woordon sprekende Tot oen Franschman en zijn vrouw die er beide blozond eu welgedaan uitzagen sprak de paus oenigen tijd op gederopten toon Toen hij verder wilde gaan riep do vrouw O Heilige Vader geef uw zegen aan onzen zoon onzon armen zoon jg snikte Haar echtgenoot wion do tranen langs do wangen liepen herhaalde haro wooiden De paus keerde zich tot hom en sprak nog eenige woorden Uo moeste bczookors waren tevreden met do woorden die de Heilige vader hun had toegesproken Het IPng hun aan hot hart dat hij er zoo vermoeid ui tf f praatzieke dame wilde echter toen hij zag aat Zgne Heiligheid heenging hem nog evon ophou au Zij vertelde van haar werken van woldadif beid dat zij bekend os met den kardinnal die in haar pDoorteplaats woonde hij was oen goed man on n vnond van haar enz Do paus stapte naar het loaen vnn do kamer maakte het teekon dos kruizes gaf den apostolischen zegen boog en liep naar de deur De aodieutie was geëindigd De zucht om mooie kloeren te hebbeu de beklaagde bekende het zelve bracht gisteren een 17jarig meisje A M E dienstbode te Voorburg voor don strafrechter to s Gravenbage Het meisje diende te Voorburg bg eene dame die hulpbehoavoud was en genoot daar hot volle vertrouwen Gebruik makendo van de gelegenheid ontvreemdde het meisje 130 aan goudgold on oen bankbiljet van 1000 Natuurlijk moest dit ten slotte gemerkt worden en door angst gedreven bekande het meisje baren diefstal aan een B K geestelijke die hot geld dat zij na de wisseling van het bankbiljet begraven had in den tuin van het huis waar zij diende de rechthebbende terugbracht met een goed woord voor bat ongolukkige schepseltje dat door pronkzucnt gedreven haar jeugdig laven verwoestte Het recht moest echter zijnen loop hebben en zoo zat het meisje gisteren op het bankje der beklaagden Zij bokende den diefstal dooh beweerde het bank biljet niet uit de brandkast genomen te hebben maar bet op de tafel to hebben gevonden waar mevrouw bet had laten liggen Het goudgeld had zg zich bij tusschenpoozon toegeëigend door de brandkast te openen mot de sleutels die mevrouw in haar sleutelmandje liet liggen Het O M wijzende op het hoogst ernstig karakter van dezen diefstal achtte het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen on vorderde eon jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr C L Modderman achtte met het O M den diefstal van het bankbiljet van duizend gulden bewezen niet echter dien van de 18 gouden tientjes ook al heeft beklaagde dien diefstal bekend Voor bokl doet het er zeker weinig toe maar waar de rechtbank in raadkamer den evenzeer door beklaagde bekenden diefstal van eenig lijfgoed hare mevrouw toebehoorende met vervolgde daar die bekentenis op zich zelf stond en door geen getuigen word gestaafd meende pleiter dat dozelfdo argunoenteii die daarbg golden ook geldon voor den diefstal van de gouden tientjes Do clementie van do rechters voor zijne clieote inroepende verzocht hg eene lichtero straf dan door het O M is gevraagd Op 5 6 en 7 November o k zal to Nijmegen in do grooto zaal dor Sociëteit Burgerlust een Nationaal Biljart Concour worden gehouden om het kampioenschap van Nederland Er zal worden gespeeld op 3 nieuwe CarambolesBiljarts systeem Toulet Da spelers worden door het spelen van ééno beslissende partij van 50 caramboles gerangschikt iii iwoe aorién A en B Serie A speelt daarna door met 3 partijen sorio B met ééno beslissende partg De prgzen van serie A zijn Io prijs gouden kampioensmedaille en kunstvoorwerp ter waarde van ƒ 78 2e prijs verguld zilveren herinnerliigsmedaitle ter waardo van 50 3o prijs zilveren herinneringsmednille tor waarde van ƒ 25 Voor serie B kiinstvoorwerpoii ter waarde van ƒ 60 ƒ 25 ƒ 10 en ƒ 5 Bovendien wordt gespeeld op vrije banen Io alleen en voor hen die niet aan het Concours deelnemen fraaie kunstvoorwerpen Nog wordt uitijeloofd een verguld zilveren medaille voor hem die in do sorievorming voor A en B do hoogste serie speelt Ieder speler naar het kampioenschap medeiüngend betaalt als inleggeld ƒ 3 Aangifje tot deelneming wordt liefst zoo spoedig mogelijk dooh in ieder grval vóór 3 November ingewacht bg don penningmeester don hoer van Oppenraaij Broerstraat te Nijmegen alwaar tevens op franco aanvrage gratis reglementen te verkrijgen zijn waarin alle bgzonflerheden omtrent het Concours zijn opgenomen Mocht het Concours een batig saldo hebben zoo is dit bestemd voor de algemeone armen Hoeveel kiezers zullen er volgons het stelsel dor Begeering kunnen komen Acht honderd duizend zegt zij terwijl er thans 291 000 zijn Do Minister ko t daartoe door de volgende becijfering Hot aantal moerderjarigo manlijke Nederlanders was op 1 Jan 1890 1 083 523 Onder do ingeschrevenen voor do militie voor 1892 ten getale van 43795 waren 2357 die niet kondan lezon on schrijven Volgens dien maatstaf zoudon ruim 69 000 om die reden zijn uitgesloten maar hun getal is znker veel grootor daar onder da ouderen veel meer analphabeten voorgekomen Het getal bedeelden was iu 1890 110 869 meerderjarige mannen waaronder zeker ook die niet kunnen lezen ea schrijven De Begoering meent dat er ongeveer 900 000 overblijven bij wie de gestolde kontookenen worden aan getroffen en die alzoo het kiesrecht voor zich kunnen vragen tenzg er persoonlijke radenen van uitsluiting bestaan Na afirek van wanbetaler veroordeelden krankzinnigen enz zullen er ruim i 0 000 overblijven Dit maakt 74 percent van de mannelijke meerderjarige bevolking Deze evenredigheid zegt de Regearing is niet ta ongelgk aan de verhouding welke in de ons omringende Staten wordt aangetroffen waar de algemeone beschaving en ontwikkeling geacht kunnen worden met die van het Ned volk op een lijn te staan Die verhouding is Iu Engeland 65 pCt Frankrijk 87 II Duitschland Bijksdag 90 Zwitserland 92 Volgons hot voorgedragen stelsel zal dus hot getal kiezers hier te lande hot midden houden tussohen Engeland waar een la do landen met algenioon ouingcencus regel is en itemrecht Buiteolandscb Overzicht Do grooto betoekenis der Duitscho logervoorstellon wordt opnieuw door do Aalioital Zeitung arkend Graat Ciprivi zegt het blad moest met dit ontwerp staan of vallen Hij moest of den Egksdag ontbinden die hem zijn vorderingen niot zou willen toestaan of zolf aftreden Wie een zaak van zulk een belang als het indienen van dit ontwerp onderneemt moet reeds van het begin hij zich zolvon hebbon uitgemaakt welke weg gevolgd moet worden ten einde het beoogde doel te bereiken Reeds met het oog op hot buitonland kan do reg riug dio eenmaal gezegd heeft dat de veiligheid van Duitschland het goedlseuren van het militaira ontwerp noodzakelijk maakt onmogelijk zulk een ontwerp weder intrekken De National Zeitung hoopt dat graaf Caprivi eeuige veranderingen on verzachtingen zal aanbrengen Zoo zou het blad den tweejarigen diensttijd niet voor tgdelijk maar voor vast willen zien toogostaan on de legorsterkto in vrodoslijd zou niet aaumerkolijk vermeerderd mogen worden Wer lan deze twee punten door graaf Caprivi in het oog gehouden dan zou het misschien mogelij wezen een gedeelte van het centrum en van do Duitsch vrijzinnige partij voor hot ontwerp to winnen Maar eerst moet de regearing zoggen met welke middelen zij do vermeerderde logeruitgavon wil dekken Volgens da Genmnia brengt die vraag ook de ministers van financiën in do bondsstaten in grnota verlegenheid Zij betwijfelen ten zeerste of aan do belastingschuldigen nieuwe lasten mogen opgelegd worden Op het socialistisch congres te Marseille word uit Nederland eene betuiging van instemming ontvangen De Nederlaudscho afgevaardigde Van Kol verklaarde dat de plicht der sooialiston is het internationale gomeonschapsgovool der arbeiders to bevestigen Alleen als do macht lovons in handen is van hot recht kan men de sociale hervorming tot stand brengen In de avondzit ing kondigdo Guesdo aan dat hg eene dépêche uit Parijs had ontvangen waarin de mogelijkheid wordt voorzien dat aan Liobknecht het verblijf op Fransoh grondgebied zal ontzeg worden Do vergadering besloot daarop Liobknecht tot haren voorzitter te benoemen bij wijze van protest Toon Liebknecht juist op dat oogenblik de zaal binnenkwam werd hij door een gejuicn ontvangen dat eenige minuten aanhield Verder kwam de quaostie betreffende Elzas Lotharingen ter sprake Liebknecht zeide dat die quaestio thans niet door oen oorlog was up te lossen Indien men haar ovor tien jaron weder opvat zal eeu nieuwe oorlog uitloopen op de zegepraal van het socialisme in Frankrijk en Duitschland Daarin ligt de werkelijke oplossing vsn het vraagstuk Zijne rede werd eenparig toegejuicht Zondag vergaderde te Brussel voor het eerst het Katholieke arbeiderscongres Het aantal deelnemers bc Iroeg ongeveer 1200 Behandeld werden moties ten gunste van vrijwillige wapening acht urigen werkdag voor mijnwerkers met vrge regeling van dit punt voor andere bedrijvon stemrecht voor alle Belgen die den leeftgd van 25 jaar hebben bereikt en gedurende ten minste twee jaar in óen gemeente een beroep uitoefenen verhooging van de loonon dar arbeiders bestrijding van het socialisme Reeds gnan er wat do Fransche protectionistcn hunne goede boodschap verkondiguiiila zeker met verwacht hadden uit eene protectionistische streek klachten op over do gevolgen der protectie Zij komen van een aantal firma s dia do firma s die do wolindastrie beoefenen in Fourmies en den omtrek en worden kenbaar gemaakt in een brief aan den minister van koophandel Zg sohrgven De arbeid is mat een zesde alhier verminderd 10 000 spillen staan