Goudsche Courant, donderdag 29 september 1892

IS92 Oe uitgave dezer Courant geschiedt dogelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Ue prgs per drie maanden ia 1 2 tranco per post 1 70 Alzoaderlijke Nommers V IJH CENTEN GOUDA 28 September 18U2 Bg Kon besluit is aan C Bredie houtzaitgniolenaar en J ran der Wal koopmau te Gouda lerlof verleend tot liet naunemen der bronzen medaille nBent Merentt hun door Z H den Paus geschonken Zondag 2 Üctober a st heeft van wege de Weer baarheidsVoreeniniiig Burgerplicht een Huishoudelgko Schietwedstrijd plaats des morgen ten 10 uur op ht t Schielterruiu aan den Kotterdamsehen dql Hot programma luidt aldus A Persoueele Wedstrijd Ie Citegorie Schutters 2e id id Tot dozen We lstrijd worden in geen geval Leden toegelattu die niet volda iu hebben aan art 12 der Statuten Na drie uur ivard a aoo Pertoneele kaarten meer in de Baan aangenomen B Vaste Baan Tegen betaling van 50 ets voor ééne serie van 5 scholen C Vrije Baan Tenen betaling van 50 cis voor elke serie van drio schotrn I Fiobertbaau Tegeu betaling viuj 25 cis voor elke orie van vyf scbotui Bij koninklijk besluit is goudgekourd dat aau J E v iD Voorthiiysou burgumefster van Nieuwerkork aan Aan IJsel up zijn verzoek eervol ontslag is verleend als SBcretnrib dior geinwntu Zaal KunstmlD Sociëteit Ons Genoegen Gouda Donderdag 29 September 1892 Slechts eene enkele buitengewone groote Voorstelling door het Internationale Artisten Gezelschap Tan het Theatre des Variétés Optreden van de Origineele LILLIPUTTERS in hunne Komische SOLO S DUO S DANS Buitengewone Krachtoefening door den kleinsten Uerknlea der wereld Prof A HALWY Beroemde goochelaar en Illusionist van de Folies Bergères te Piiji Tot slot zal ProfeMor A HALWY eene levende Dame voor de oogen van het pn bliek laten verdwgnen SISTERS DORRIS English duettUts Song and Dance met hun orginaal nummer TA RA RA BOOM DB AT Herr RÜNGB Beroemd snelteekenaar en Landschapschilder Miss BLANCHE EngliA Song and Dance Mej ANNA FOORT Hollandsche Costuum Soubrette Mr F F ta DIJK I anist Accompagnateur Bureau 7 nu Entree 75 Cent Kinderen 49 Cent Aanvang 7 uur Heeren Leden met hunne Dames 49 cent kaarten te verkrflgen Donderdag van 2 4 uur en des avonds aan het Bureau LOTEl in de VERLOTING BU GELEGENHEID DER TTrlJe ï=asird enz23Lax3srt ZIJN TE BEKOMEN BIJ CA BRII R1I1A1 Lan e Tiendewegf PRLJS f 1 11 LOTEN voor ƒ 10 BEiv4 in TE Ou het ïrmiach XIV 68 lln in de verheven iel van raiivrouw Norton scheen nog oen wmnisf teedurhi id tu zgM overgebleven voor den hr en wakkeren man uw vriend Do storm heeft er Oïerheen geblazen nangewiikkerd wat bijna uitgobluscht wiia en Kil vroeg Georne angstig Ue ra irkiezin vii j ziohzelf ip do rede Ik doe u verdriet Maar als gij eens wist hoo hoerlij het voor eene eerlgke vrouw is te zien ilat rlijkcn vrouwen nu t zoo zeld aam zijn als men zeKt Ik ken zelfs eerlijke ineisj s dio ik allerliefst in Om met verder te gaan iuls Kvb uorue ilo Solib liad een beweging van ergernis gemaakt ilia i j markiezin met aonoegeii opmerkte J va ilaoht zij liij ichzelf die nanm was dus worgo met onveraohiüig Korloiii besloot lie markiezin mevrouw Norton SW liiiiiwn kurt iinr New York Met hem vroeg de Solis Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman Se zoon sedert zes maitnden geheel en si stil 300 000 an dere erkeu slechts vier dagen in de week Ue oorlaken van dien betraurenswaaniigen toestand lyn Torschilliiud vooreerst de Mac Kinley iret ten andere de ontwikkeling van deialfde soort van industrie in Duitschland dat 1 600 000 spillen heeft tegen slechts 400 000 vóór 1870 maar de voornaamste oorzaak is gelegen in het gemis van handelsovereenkomsten met de verschillende staten van Europa en deu oorzaak boezemt ons de meeste vrees voor de toekomst in Verder herinnerende aan het ongelukkige afbreken der handelsbetrekkingen met Spanje gaat de brief aldus voort Sedert L Februari tot 1 Mei gedureade de toepassing van het differentierl tarief hebben wjj aan die natie niets verkocht l e Duitschers en de Ëogelscben hebben er voor hunne voortbrengselen oene markt gevonden Zoodra de modui vivendi mei Spanje in werking was getreden werden wij er weer op don voet van gelgkheid met de andere natiën gebracht en ODze afzet hernam onmiddellijk gedeeltelyk zgn gang Maar om aan onze handelsbetrekkingen met Spanje de vreegere levendigheid te hergeven moeten meer toiliteiten aan den ruilhandel warden toegestaan Deze industrieelen begrijpen dat hun te gemoet zal worden gevoerd dat zg protectie gewild hebben Zij erkennen dit tu den brief Men zal ons misschien tegenwerpen dat wg ons verklaard hebben voor het opzeggen der handelstractaten en die verhangen wenschten te zien door handelsovereenkomsten voor korten terragn en op die wijze genoegen hebben genomen met een tweeërlei tarief een maximum en een minimum vaartegen wij thans iu verzet komen Maar wij antwoorden wel een mager antwoord dat de protectionistische geest der Kamers ons medealeepte bovendien wij konden volstrekt niet vermoMlen dat de rechten van het oude conventioneel tarief op sommige artikelen met 100 a 500 pet verhoogd zouden worden Zgn deze verklaringen in hare naïeveteit niet treffend vraagt de Temp En hoezeer bevestigen zg wat wij harhaaldelgk ten aanzien van de protectionistische stroomiug die op een oogenblik alles in Frankrijk aoheen mede te sleepen te kennen hebben gegeven Cleveland heeft een schrgven openbaar gemaakt waarin hg terklaart zijne benoeming als eandidaat der democraten voor het presidentschap aan te nemen Hij zegt verder lk ben voorstander van een tariefshervorming De rerhteo op grondstoffen voor de ngverheid moeten niet zoo zwaar belast zijn als thans het geval is Ik vraag ciet de invoering van het vrijhandelstelsel alleen wensch ik dat de tolrechten op billgker wgze worden geregeld en verdeeld Met betrekking tot de muntquaestie laat hg zich als volgt uit Ofschoon elke dollar hetzij in goud in zilver of in papier dezelfde waarde moet hebben als elk ander betalingsmiddel is het toch zeer goed mogeIgk zich gelijkelgk te bedienen van gond en zilver ia de regeling van den muntomloop Eike moeielijkheid elk verlies dat uit dergelgke hervorming kan Toortspruiteu zou eerder te dragen zgn dan de algemeeno malaise welke het gevolg zon agn indien de munt in discrediet geraakt 34 0 Staats loteriJ 5de Klasse Trekking van Dinsdag 27 September No 10607 en 1606 1000 No 902 6521 11444 18543 en 2033 ƒ 400 No 2083 5639 13980 14747 en 14860 ƒ 00 No 36 1090 4394 4821 6928 7317 9159 10420 10714 14898 15121 18554 en 20115 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 33 3111 6075 9351 11835 14413 16264 18924 166 3148 6148 9608 11880 14414 16337 18948 199 3282 6248 9637 11895 14451 1645S 18956 327 3402 6527 9707 11926 14485 16503 18971 400 3409 6951 10006 12056 14486 16604 19083 407 3673 6990 10042 12243 14557 16683 19328 493 3757 7102 10052 12828 14586 16786 19375 497 3839 7128 10098 12341 14740 17074 19422 555 3866 7228 10103 12356 14788 I7I29 19474 601 3965 7435 10133 12392 14792 17149 19490 664 4190 7561 10143 12628 14828 17218 19631 670 4430 7648 10195 12836 14912 17286 19539 758 4481 7665 10230 12980 16039 17295 19659 79 4555 7694 10235 13000 15085 17476 19706 839 4745 779210282 13070 15115 17572 19754 982 4901 7808 10286 13167 15201 17630 19790 1086 4952 7839 1064 13264 16220 17747 19878 1206 4955 7899 10780 13499 15265 18052 20038 1265 4996 7911 10935 13636 15379 18168 20071 l849 60 39 8069 10965 13658 15603 1818 20213 1749 5107 8324 11120 13673 16623 18230 20223 2129 5369 839B 11374 13716 15666 18256 20254 2226 5463 8501 11436 1875 16723 18264 20269 2289 5600 8566 11474 13848 15818 18416 20375 14060 16036 18569 2040 14146 16040 18617 20424 14194 16044 18744 20466 14267 16078 18753 20509 14342 16201 18790 20667 14367 16228 18823 20926 2354 6652 863111520 2471 5678 8642 11676 2634 6709 8646 11S10 2661 5840 897011668 2784 6841 9019 n 0 2998 6021 9090 11709 8071 Vorige Igst komt nog bij No U866 ƒ 70 BurgerlUke Stand GEBOREN 23 Sept Josina Antonetta Hendrika ouders J H van der Vegt en J H van Efferen 24 Belrandina Carolina ouders M D Wessels en C M Frelier 26 Bernardus Johannes ouden B Groeaeveld en L B Everling 28 Pieter Nioolaas ouden H de Jong en W Danens OVERLEDEN 25 Sept P C Sohriek 44 j 26 H van der Kwast huisvr van O Brunt 68 j ADVERTENTIÊN £ BEN HAE ER Zoo de Heer wil hopen onze geliefde ouders JOHANNES BROEKHUIZEN IN MARIA ZWANENBURG aanstaanden Donderdag den 29 September hanne 40 JAKIGM BCHTVEBEENIOINO te heidenken Uit naam hunner dankbare Kinderen en Behnwdkinderen G KOOIJMAN D KOOIJMAN Bbockbuizim N BROEKHUIZEN F BROEKHÜIZKNSpelderaakerssteeg no 68 Hahmkb Gister werd ons eene Dochter eboren Ji 8 FAURB ScHcwii C J FAÜRE Gouda 27 September 1892 Heineken s GERSTE BIER per fl 9 et per fl 4 et WIENER EXPORT 15 Vi 7 i Specialiteit yan Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 VAN STEENKOLEN ten dienste der Gemeente Oouda op ZATERDAG den len OCTOBER 1892 des namiddagi ten één nre De Toorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie Zeer Uette Gesteendrukte NAAUSAAfiTJES worden GELEVERD door A BRli KMAN en Zi StoUwerck scIie Borstbonbona go brioeord ua vuorsdirift van den 1 koa Universitdt8 Pro £ Gebm Ho ad Dr Harieu Bonn hebben gedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoe heeschheid en aandoening der ademiogsor nen uitsteekende diensten bewecen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbereleniwardig oen bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 26 cent Alom verkriJiHkaar N 4950 Donderdag 29 September GOUDSCHE COURANT ISieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels it 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe inzeadlng van advertentiön kan gesohieden tot Mn aar des namiddags van den dag der uitgave betrekking hij eveneens voel had gepraesteerd I Ten slotte sprak de heer J D Emeis namens I de onderwijzers der Tusschenscbool een warm woord van hulde aan de groote verdiensten van den hoer Sohriek onder wien zij steeds met groot gej noegen werkzaam waren geweest en wiens uageI dachtenis steeds in eere zou worden gehouden I I Nadat daarop de heer Jsger namens de familieI betrekkingen voor de eer den overledene bewezen had bedankt was de droeve plechtigheid geëindigd Mej L C van der Kleijn is benoemd tot onderwgzeres aan de openbare school te Charlois Mej A Sgtsma in dergelijke betrekking te Zegwaard Beide treden 16 October in functie Mfj M C Bokhoven staat No 1 op de voordracht voor onderwijzeres aan eene openbare school te Rotterdam Voor de Eotlerdanjsche rechtbank stond gisteren terecht beklaagd van eenvoudige beleediging G L BS jaar zonder beroep wonende te Polsbroek Hij lou nl op den 28 April van dit jaar in een wagen van de IJselstoom tramwegmaatschappij tussohen Gouda en Hokendorp vrouw K eenige voor haar beleedigendo woorden hebben toeijevoegd Dit do behandeling bleek dat vrouw K zich die beleediging niet erg had aangetrokken daar zij de vervolging zou hebben laten rusten indien bekl haar oen stuk land had willen in huur afstaan met een huurceel van B jaar Daar hij hierin echter niet was getreden was deze zaak op herhaald aandriuïen van de beleedigde vervolgd Het O M de aanklacht bewezen iichteude vorderde roroordeeling tot ƒ 30 boote subs 10 dagen hechtonis Bokl s verdediger m K van der Hoeven hoopte dit de rechtbank mot hem de overtuiging zou hebben Int bekl zich niet aau het hora ton laste gpzou de zou hebben schuldig gemaakt on hem initsdieu zou Hedenmiddag ten 12 ure werd bet stoffelijk overschot van den heer P C Sokriek hoofd der Openbare Tusschenscbool alhier ter aarde besteld Daartoe had zich op de begraafplaats in de Korte Akkeren een aaozieniyke schare vereenigd waaronder vele leerlingen en oud leerliagen van den overledene Oe Burjcemeestor dezer gemeente mr A A van Bergen IJzendoorn de Secretaris mr D N Brouwer I en de Commissie van Toetidht op het Lager Onderwijs gaveu door hunne tegenwoordigheid een bewijs van hunne deelneming in het treffend verlies üe begrafenis sloet bestond behalve uit vele I familie betrekkingen uit d hoofden der scholen in deze gemeente vele onderwijzers den arrondissementsehoolopziener dr D Terpstra en de leerlingen der hoogste klassen van de Tlissoheusohool terwijl de heer J M Noothoven van Goor die eerst als secretaris later als voorzitter der Commissij van Toezicht op het Lager Onderwijs den overledene steeds hoog waardeerde eveneens daartoe behoorde Voordat de met talrgks prachtige bloemkransen versierde kist id de donkere groeve daalde werd door een drietal sprekers esp hartelijk woord gewijd aan de nagedachtenis van den heer Sohriek De schoolopziener dr Terpstra gewaagde raet eene van aandoening trillende stem van de groote verdiensten van Meester Schriek die zich bij zijne leerlingen zoo bemind had weten to maken en bij allen die hem keuden zoo geacht wiis Spr schetste bet droevig lot van de achterzebleven weduwe die met haar achttal kinderen om en bij zich een droevig beeld was van diepe innige smart imwiH Wa maLiMa Vervolgens voerde de heer 11 J W Huber hoofd der Ie Burgerschool voor jongens hot woord die lu herinnering bracht hoe de heer Schriek eertijds onder hem op zyne sclioo werkzaam was en toen reeds aller harten vvon door zijno vrieudolij ken prettigen omgang Spr herdacht den overleduuo ook als Ijoeraar nan de Rijks Normaalschool in welke FEVILLETOIM En toon Sylvia Norton den volgenden morgen den dokter ontving die baar geheel veranderd en gelukkig vond opende de geneesheer bij toeval een boekje dat er lag en waarin een leeswijzer een nepaalde bladzijde aanduidde Roiettf liet Huis des levens Kijk zeide Fargea dat ken ik niet O dat IS oen mijner geliefkoosde boeken antwoordde SyUia Ik had het aan den heer de Solis geleend on vanmorgen heeft hij net mij teri o ezoudon I Langzaam las de dokter uit nel Huis des Levens het missehlcn bij toeval eraerkte sonnet sonnet XC VII waarbij de raarlCKs het leesteo on gelogd had Mijn naam is tfathailknimeiizijnf En teve is heet il Vooi Tr Lcmt T ani Kel Hoel mooi zeide de dokter Heel mooi I Hij legde hot book neder en voegde er bij Do poc e IS niet altijd de inii iek der dwazen Zij is ook de niadjcever oer wyzeii M n kan haar Hl de Koneeskuiide zeer oed gebruiken T t vo derziens liOvc mevnuw en mijn coinplinient over uwe urezondheid Als ü ij ïoUeniï mijn voerschrift drio weken te Luebon hotif doorgebracht kunt gg zonder oeiiige vrees den oiertofht Wfl en Nu sla ik voor alles in Dionzelfdqu iaif ontmoetten Libane MontiTomerv en Eva aan het strand wandelende e i beiden er Is dat zoo verwonderlijk Ja zij vertrekt Tenminste als Norton niet te Parijs blijft wat ook mogelijk is of ds dokter Fargeas d Nortoiis niet naarde Pyrenieen zendt voordat zij op de boot gaan wat zeer waarschijnlijk is Maar als ik dien gooden dokter zie zal ik bem toch zengen dat al zijn valeriaanpillen niet zoo goed geholpen hebben nis mijn geneesmiddel En daar Georna zijne moi der verbaasd aanzag voegde zij er zacht bij Zeker raijn geneesmiddel Ik heb de zaak flink aaui opakt Jij waart beiden krankzinnig Ik heb u beiden eei stortbad ioei ediend Het beste wat iie t vrouw Norton kon doen is liaar man hef te hebben i die haar aanbidt on gij moet trachten iemand te beniinnen die ik kon en ilie u reeds liefheeft Kn lachend voegde zij eibij Oij begrijpt ik bedoel i iel mejufi roinv Otfenbur ger l Zij zweefT want zij meende dat zij voor dezen avond misschien reeds teveel gezeild li ul j orge do Soils bleef tot m den nacht staren na ir de onmetelijke zeo naar hel licht v nn den vuurtorenen den ulaes der slerren Bon nacht een onmetelijke n cht selieon ook zijn i leven tu omt eve es zijn toekomht als in oen rouw floers te hullen Findelijk scheen in dion narlit een morgenrood to verrijz n oen zacht rooskleiirij lielit Iets oiibepnalds streelde hem al oen koel windje dat verweg oier blooraeu aa gistreken