Goudsche Courant, donderdag 29 september 1892

5 ft gemeentewet die op deze kieswet zullen moeten wachlen Voorts bleek uit de antwoorden der min van oorlog ou van binnenl zaken dat een ontwerp op de organisatie der landmacht sedert drie maanden bet departement heeft veriateii en dat de wet op den leerplicht niet is ingediend om te voorkomen dat do behandeling dor kieswet er door wordt vertraagd Hot amenderaentTydons gaf aanleiding tot bespreking der vraag of de Kamer inderdaad moreel dood ia na do indiening dor oniwerp kioswet ilie 600 000 nieuwe kiezers zol seheppeii De heer Le y hield een söbitteretide rode die van dio bewering niols overliut zoodat de heer Tydons eigenhandig zgn voorstel onthoofdde en verwaterde door de mogelijkheid der behandeling van de komende complementen op do varmogonsbolostiug toe to laten Het aldus door den vader vermoorde kind gaf jaunnorlijk den geest Het amendement viel mot 72 tegen 14 stemmen Golijk lot was beschoren aan een nietszeggend ameudomontKouohonius üe Kamer is dus bereid do kieswet als oen voornamo zaak te hoschou ven doch is vun oordeel dat zij haro inodoworkiug intusscheu kan verlueneii tol hot bchnndi Ion van andere vraagstukken inzonderheid to trachten baar woord gestand te doen en do bi drijfsbelasting voor l Mei gereed to maken Nut beeft deze discussie in elk geval gehad daar ieder thans weot wat zg aan de Kamtr heeft Hel adreti van antwoord word zonder atomming goedgekeurd Uit Londen schrg ft men aan de A R Ct Dat is een mooie geschiedenis mot de Salmtion Army iu Canada t De bladen van Toronto en Monttosl met de jongste mail aangebracht zijn or vol van Do hoofdzaak is dot genoraal Booth ooiftn brigadier in Canada den heer Philpott summe afgezet heeft waardoor oneenigheid ontstaan is m het kamp der Salvationiston oldaar thans gesplitst in Boothisten en Pnifpottiston ondanks oen manifest van den brav génard aan onze gewaardeerde vrienden en ondersteuners waarin hij boweort dat do onwillige brigadier zich zelf de ongenade van het hoofdkwurtier op don hals gehaald heeft en waarin de houding van eenige yoffioieron die den heer Philpott govolgd zgn lu den opstand diop betreurd wordt Als antwoord op dit manifestt ia toon de Toronto door den afgezettoii brigadier eeno vergadering v in volgelingen gewezen Salvationiston belegd welke vergadering motien aannam vun dun volgenden inhoud Na de verdediging van den heer Philpott togonover do beschuldigiugen eu aaiitggingen van opporbevelhebbor Booth te hebbon veruomeii verklaart dezo moeting gobeol goed te keuren het gedrag van den den boer Philpott en zijne collega s m het uoorleggen hunner betrekkingen bij de Satvaiion Army on te bewonderen hunne geheui christelijke houding in deze aangelegen heul Uiiarontegen veroordeelt do vergadering do tactiek van opporbovelhebber Booth in hot slingeren van goheel onbowezunbosohuldigiiigen als ten eenenmalo onohriBtolijk en onrechtvaardig De laatste motie die aangenomen werd was do gewichtigsie Deze grooto vorgadorittg vernomen hobbendo op welke wgzö de innerlgke orguuiaalio der Salmtion Army tcgeowooidig gevoerd wordt is van oordeul dat die Army do syinpaihio eu den stoun verbeurd heeft van het bodrogon publiek e1ke haar zoolangen tijil goachoukeii worden Vooraf had brigadier Philpott eene breedo toespr iiik goboudeii dio voluit door de blarlen van Toronto inedegodeeld wordt Daarin komen dingen voor wulko iiiüt alsch loor do Boothisten kiiiikeu beschrijviuhfii van Salvatiouistisohe bedolpartgon met oen goed doel vergezeld vau ien dollar lumkeon eu liraspartgen onder de aaiivoordors dier expeditien Philpott buweeit dat verledeu jaar 12 0u0 dollar in Toronto bgeengobodold werd Hot beetle dat dit gel l zou wordeu be iteed voor de duoleinden der Army In werkelgkhuid werd de som bowaard 001 de uitbeiuliug dor sulorisseu van officieren to blijven verzekerun Andere ontliuliingen werden vernomen ook van mevrouw Philpott waarna Philpott zelf do niet onnatuurlijke cuociusie uitte dat de Salvation Army snel achteruitgaat door wanbeheer 2260 officieron zeide hg hebben zich onder onze vaan geschaard sedert wg Canada veroverden dat is waar Dooh 1300 hunner zijn ive r uit de r wy gescheiden dal is ook waar Ziedaar do vruchten van het beleid der hoofdofficiuron maar zoo oou man daartegen r pkorot wordt hg dudelgk als een vijand beschouwd Hol is zegt Philpott omdat ik rapporten naar waarheid opgemaakt heb dat men mij mijn ontslag gngeven heeft Het alternatief was vermindering iü rang tot kapitein en zwijgen Naar aaiileidiug dezer vergadorinsr en liarer motien zegt do Toronto Newë De hoofdofficiortn der Army mogen tien gewezen brigadier uiot langer doodzwijgen Daartoe zijn diens bescUuldigingen to ernstig De brandraerking van do raethodou der Armii moge al dan niet op juiste gogovoiis rusten maar ko beschuldigiugen wared zóó duidelgk geformuleerd en zóó verpletteroud dat geen verachtelijk stilzwijgen van den kant van ben die beweren het werk üodes lo verrichten nu langer geduld kan worden Onder de rijkste en voofloopig gelukkigste aller stervelingen placht men altijd Irn hertog van Sulherland te rekenen Sedert 1861 loon hij zijn aderin de heriogelijke waardigheid opvolgde boznt h ij hot kasteel Dunrobin en bgna liet geheolo Scbotsche graafschap Sutherland ongeveer 1 208 000 acres land hot prachtige slot Trontham Hall ui Staffordshiro Lillüshall ubdij in Shropshire eii hot prachtige paleis Stafford House in den hoek lueschen Groen on St Jamespark in Londen En talrijk als zijn bozitiiiigou wnroii zijn titels graaf vnn Sutherland en baron van Sirnthnuvir baron Gowor graaf Gou or liurxgraafTrentham markies vau Stafford eu hertog van Sutherland Overigens was hij oen zouderling eon excentriek karakter zooala de EngoUohen dal plegen te noemen wanneer zij iemand willen aandiiiileii iliooiivorHcliillig is voor do vooroordoolen eo de levenswijze van zijn kaste Duizenden hebben hom m arbriderstreinon zien zitten mei oen kort pgpjc in dun nond liij placht zelf zgn tigon looomotuf te IJunroUti to bosturoD eo bad een bijzondere licfhobherg om op eon stoombrandspuit in vollo vaart door London to hullen Voor de aristocratische kringen huil hg derhiilvo weinig hertogelgks maar des te meor voor de iirbuidcrs zoodat oen hunner oens in verrukking uitriep toen hij van het Dunrobin stalioii afreed dat is nog eeus oen hertog hg rgdt met zijn eigon locomotief op ziju eigen lijn oo gebruikt zijn eigen kolen Toch moet do zware wel wat plompe man er vroeger anders hebben uitgfzien wane iu I8ö6 bij het kroningsfeest ii Moskou gold hg met zijn vrouw voor het knapste paar Hg was toon nog markies van Stafford en moest als inedeliil van he speciaal s ezanticfaap onder Lord Granvilles leiding Engeland bij diu feestelijkheden vertegenwoordigen De latere gravin de Moruey moet hom den eeuigen Bpaugarijon anglais genoemd hebben en het w is gra f Esterhazy die bot zooeven vermulde oordeel ovor bom on zijn vrouw uitsprak Als markies van Stuffbrd heeft hü ook in het Lagerhuis gezeten maar lig hoeft zich altijd minder om de politiek bekomraeril dan om quaestie van induitrieeleu eu landhuishoudkundigen aard In zijn graafschap Sutherlund zelle hg hel werk zijns vaders voort Deze laiitsto bad het als een wildernis gekregen zonder weijen of bruggen bewoond door halfverhongerdo bLTiihowoiiors Wat er sedert al geschied is do aanlog uiu wegen hot bruikbaar maken van braakland de bouw van den hooglandspoorweg heeft miostoos een njillioen pond verzwolgen Want volgons de onderzoekiugon van een commissie moeten hg en rijn vador in dertig jaren 637 000 pond hebben besteed aan het landgoed Dunrobin alleen De overleden hortog was don ook een van de moest ondernemende laiidheeren die Schotlaad ooit gehad heeft Met deze philantropische viij gevigheid ging een vorstelijke gastvrijheiit gepaard De feesten dio hij ter toro van den Khedive en djn Schab bij diens eorste bezoek gaf zgi toen ter tijde uitvoerig beaohreveu geworden Zelfs do ko ningin brncht hem in 1872 oen bezoek evenals de i prins van Wales doch do beroemdsto van zijn gasten wa Garibaldi wien hg in 1864 in Staffordhouso te Londen oen koninklgk foesi aanbood zonder dat deze zijn rood horad hoefde uit te doen Vermeldenswaard is nog dat hij den prins van sles op diens Indische reis vergozelde Met grooten ijver wijdde hij zich aan do jachtiport met zijq jacht zng men hem in allo woreldaeeleii To Moerdgk kwam Zaterdag oen docoratie sohilI der thans zonder werk met vrouw en kind aan komende van Pargs Ze hnddou dien afstand van 120 uron gaans te voel afgelegd in acht dagan 16 uren daaïs loopen P ontvingen aan het station Zwaluwe plaatskaailen tot Willerasdorp en zatttn van daai de reis weder te voet voort naar s Hage de plaats hunner bestemming rqipTOken Sabs roeg pleiter de oplegging van eene teer geringe geldboete Voorla stond terecht J U haiarionw van J S oud 23 jur tonder beroep en J S oud ü jaar stoelenmattar te Gouda beklaagd van mishandeling Tan E t Hattam en do eerste beklaagde boTendien van mishandeling van zeker vrouw Krimp Sitoh acht dagen gevangenisstraf Uitspraak Dinsdag o k De patiënten te Alfec en te Zwammenlaro aan ekoUra notirtu lijdende lyn beiden overleden zoo ook de patiënt te Zwammerdam die Iqdende was aan eioltra onajii De minister van binnentandsche zaken brengt ter algemeene kennis dat volgons do bg hem ingekomen ambtsberichten in de afgeloopon week al aan Aziatische cholera overleden zyn aangegeven in Zitidholland te Alblasserdam l persoon te Bergambacht 1 persoon te Bleskensgrsaf en Hofwegen i personen te s Gravendeel 1 persoon te Hotterdam 7 personen te Zwgndrecht i personen in Noordbrabant te Hertogonbosoh 1 persoon te Mill on St Hubert 1 persoon in Gelderland te Millingen l persoon in Zeeland te Kruiningen 1 persoon een schipper uit België te Hansweert in quaranuiue liggend en aldaar in de ziekenbarak overleden te Veere l persoon aan boord van de stoomboot de FaU J komende van Rotterdam ia Groningen te Lopporsum l persoon in Utrecht te Breukelon Ngenrodo 1 persoon te Utrecht 1 persoon te Zuilen 1 persoon De firma C Kooyker te Leiden zal ten voordeele van da slachtoffers der cholera epidemie te Hamburg een novelle uitgeven van den heer R Koopmans van Boekeren getiteld Een tinnenfeost Herinneringen van oen oud 8tadent Ka aftrek van de onkosten zal de opbrengst van dit werkje waarvan de prijs op 90 et is gesteld strekken tot leniging van de eMende die onder de bevolking van de eerste Duitscbe handelsstad heerscht ook giften zullen voor dit doel gaarne worden aanvaard In de Maandag te Leiden gehouden Baadsvergadering kwam ter tafel het lijvig rapport der Gom I missie in zake de gehoorzaal j De heer v Heukelom las t voor namens zqne j beide andere commissieleden de hoeren l ckema Andreae en v Hoeken en terwijl hij nog enkele i becijferingen overalooR duurde de lezing l i uur Onder de talrijke toehoorders merkte men ook op den vorigen gemeentearobitact den heer Knuttel wien dit rapport vooral aanging Na verklaard te hebben dat de Commissie zich alleen de vraag had te doen of de belangen der gemeente behoorlijk waren behartigd werd aange toood dat de verantwoordelijke persoon voor de bijrekening met al haie fouten de gemeentearchitect was Uit stukken en cijfers werden nu alleriet begane fouten aangewezen waaruit bleek dat t f de rekeniug en de weeksiaten niet klopten of afwijkingen van het werk waren toegelaten of zelfs aangewezen dat allerliefst uitziende onder ha i lichte parasola George de Soils die heen en weer liep en treurig naar het zand keek Liiiane ging naar hem toe Mijnheer de Solis Hij groette alsof hij uit een droom ontwaakte Mijnheer do Solis ij gaan naar onze vrienden Buaud op den weg naar Tourgeville le S bl Wilt gij niet medegaan Ik vroeg hij aarzelend Ja ga met miss Meredith mede om onze armen te bezoeken Hij stribbelde nog een weinig legen doch mevrouw Mon omery zeide Zeker zeker gij gaat mede De mooie Liiiane liet Evi blozend en stralend van vreugde voor zich uit op de planken loopen en Halsterde haar zeer zachtjes in terwijl George de lieve Amerikaansohe groette Komaan markiezin er i e w g a of eene zeer slechte controle was geoefend Hetgeen door den arohitcet vroeger alt ter verontschuldiging waa aangevoerd te overhaast werken voor t bestek gemis van een post voor onvoorsieuo uitgaven te zuinig opgemaakte begrooting onvoldoend personeel van toeiioht t is allot volgen d commissie een bewgt voor de lichtzinnigheid waarmee dit werk wat volbracht en wordt loo een lelfbeschuldiging Nadat alles breedvoerig en met ogfers toegelicht wa stelde de Commissie ten slotte voor de aannemers ƒ 2000 op bun rekeniug te korten en don architect voor ƒ 842 20 aansprakelijk te stellen wegens niet geleverde en toch betaalde posten wegens op eigen gezaf aangegane dadingen of tchenkinjien Ëen lid der Commissie de heer v Hoeken wilde de aannemers van de betaling dier som vrqspreken Dit rapport zal gedrukt rondgedeeld worden ann de Raadsleden den betrokken architect eu later behandeld worden Met ingang van den len October a s wordt door de Maatschappij tot exploitatie ran staati spoorwegeu de spoorweg Almeloo Salibergen aan de Hollaudsohe lizoreo Spoorweg maatschappij in exploitatie overgegeven en komt mitsdien hot gemeenschappelijk station Almeloo iu beheer bg de Hollandscha IJzeren Spoorwegmaatschappij Van dien tijd af verkrijgt de S S behalve de reeds bij haar in medegebruik zijnde lijn Nijmegen Kleef het gemeenschappelijk gebruik van de bij de Hollandsche IJzeren Spoorwo maatij iu beheer zijnde Igneo Almeloo SalztKrgeu en Zevenaar IjeutiobemWintertwgk on wordt aan le H IJ S M het gemeenschappelijk gebruik verleend van de lijnen Utrecht Gouda Rotierdam en Hengeloo Enschede Omstreeks half negen zoo lezen we in t Mbl onUtond Haaodagarond een zware uiulaande brand iu perceel no il Da Oostakade te Amsterdam waarscbgnlijk door hnt springen vaneen pelroleumlamp Althans de vrouw die do voorkamer op de tweede rerdieping bewoocde kwam in doodeiyken angst haar achterbcren waarschuwen roepende dat baar lamp gesprongen wat I n paniek ontstond toen onder de bewoners der beide bovenverdieping die de tr uri ste gevolgen ua zich sleepte Ten eerste dacht men eerst na verloop van enigen lijd er aan do brandweer te elarmeereu maarverder verbeeldde iB n zich al dadelgk dat de uit gang naar benedea niet meer vrij gebeurdehe dat toen eenige bnrcn naar boven snelden om hulp te bieden zij daar doii bewoner der achterkamer j van de derde verdieping Ottenhof juist uit het raam I naar beneden zagen springen Ook de vrouw van Ottenhof had den gevaarlijken sprong gewaagd en was in den tuin van een aangrenzende woning neer gekomen Hoewel beiden niet dood waren bleken zij toch deerlgk verwond te zijn zoodat vervoer naar het gasthuis noodzakelijk was I De Dewouor der voorkamer van de derde verdieping werd door een brandweer in het aangrenzende huis gevonden en stond als wezenloos prevelende mijn vroaw en kind zijn weg Deze man genaamd Rustenburg schijnt over de daken te zijn gevlucht 00 zich op dien tocht ook al verwond te hebben Zijn toontje vond men eeaigen tijd uter bijua geheel ontkleed iu het tuintje achter bet huis zitten Toen de brandwacht die hem daar aantrof vroeg Beu je uit het roaos gesprongen antwoordde de jongen Neen maar moeder wel een antwoord dat niet met den waren toestand was te rijmen Ook dit knaapje was verwond en werd in het gasthuis opgenomec Het was een verwarring zonder eind die het ongelak oog grooter afmetingen deed aannemen dan onvermijdotijlc was Toen de brandweer eenmaal ter plaats was en met vier slangen uit twee standpijpen werkte wa men bet vuur spoedig meester Do brandwachls ondervonden echter niet alleen veel mcieite door het ongunstig gelegen terrein men is daar juist bezig ren brug te bonwen zoadat de grond opgebroken ligt maar bovendien werktm de buren hen min of meer tegen niet uit moedwil maar uit onverstand De beide bovenverdiepingen zijn zóo goed als geheel uitgebrand terwijl later ruchtbaar werd dat niet allen die schade leilen tegen brand ot watertcbade verzekerd waren Terwijl de Duitscbe bladen hem doodzwijgen brengen Amurikoanscbe eo brengt ook de Indfpmdance weder nieuws van Stanhope Hij is niet dood die dokter die hem den thermometer aanlegde heeft zich vergist of de tijding is een middel tot reclame geweest Zondag avond seinde hij Ik bob heden mijn laatste glas KIbewstor gedronken vier dagen aaneen heb ik et nu van gedronken en de genees heeron verklaren dat ik er genoeg van gedronken heb om twintigmaal de ohotera te krijgen I Van daag stierven er drie internis en ook de bleekert maken het slecht Hun aller werk heb ik meegedttn en tonder voorzorgsmaatregelen te nemen welke zfi namen Maandag ia Stanhope uit het hospitaal naar een quarantainegebouw vervoerd waar hij drie dagen blijven In haar mail overzicht zegt de Javabode o a Int volgende De laatste berichten van Atjeh geven den indruk dat de vijand het beleg heelt geslagen voor eau stellingen waaruit nu en dan een uitval wordt gg waagd zonder dat van ouze zijde echter verder wordt gegaan dan tot de vernieling van enkele l elegeriiig werken die wat al te lastig worden Voortdurend worden sommige van onze posten en do trambtu besohoton en van een neerleggen der wapenen doo den vijand hoort men evenmin als van oen plig onzerzijds om hem daartoe met geweld te dwiniwi Zelfs heeft men in Atjeh niet de minste moeiltgedaan om Nja Makam die met 400 man oen invilin de residentie Oostkust van Sumatra beraamde tegen te houden maar hem door Kdi naar Tamitsglaten irekkeu waar hg zich tot nog toe bepuald heeft tot het vermoorden van een paar onzer Chineesohe onderdanen en versterking hoopt te krggen uit di Gajoeltilden teneinde beter opgewassen to zijn tegti de troepen die hem uit Medan eo Bindjejr qjitegemoet gewndeo Men zal toegeven dal Ut alles nog uiet op est pacificatie wijst en dat het moeilijk is dia oedtr zulke omstandigheden tenminste spoedig vin de ontworpen scheepsvaartregeling te verwachten Hel is echter mogelijk dat de toestawl uil do verte er ter lijkt dan hü is hetgeen men uit de ofliuieele bsrichten en uit sommige oorrespondsnties van A wei haast moet opmaken Dei Haagsehe Sprokkelaar in het U 1 schrijft De tijd van gaan is eindelijk ook voor deSpóttento nst lling gukomeii met d eindafrekening De sluiting is aangekondigd in den avond ren S October om 10 uur zal het licht in den tuin voorgoed uitgaan en de zoraoroampagne voorbij wezen Hssr dan begint de sequcttratie van de goedereu dergenei die nog niets hebbeu at ie rekenen en wier bozittiogcn verbeurd verkhiard zullen worden alt ze h saldo niet aanzuiveren Wat men daaromtrent hio en daar hoort doet vermoeden dat deze bepalisj van hei reglement niet maar pro or ia iu herinneriu is gebracht Indien er al wellicht weinigen van d tentoonstelling voordeel hebbeu gimoten oor dt deurwaarders is zij in elk geval eon goud ol altktu een zilvermijn geweest Geen wonilor trouwciii ill men verneemt dat de pachter der resiouraut vu matige raming circa 30 000 kosten heefi gek pocht installatie enz en dus in de twee gcede maanden eiken dag 600 moest erdienoo zaiieie winst om uit te komen li rwijl hij menigeo d g zeker op ver e na geen 500 bruto heeft oiitvanK Als ik die tentoonstelling ééa groote uleurstel no m dan zga er zeker uaieven onder degenen dU haar eens of oen paar malun bezochten die tó vreemd zullen vinden maar ik betwijfel dat erundic hen die de zaak eonigszins moer van nabij keonc iemand is door wien mijue thesis zal worden bot Allerminst zeker door de teutoonstellers pachten aandeelhouders Staten Generaal s Kake Zitting Dinsdag 27 September 1892 Aan do ordo was hot adres van antwoord op troonrede Tegen de algemeene strekking bleek ge bezwaar te bestaan schoon de heer Seret feitelv niet tevreden was met de houding der Eegeoll ec dus eigenlijk een ander voorstel had moeten ae De heer Seret haalde namelijk alles op wat er m het standpunt der aiiti revoluti nairo oppositie tept de Regeering was iu te brengen behandeling belaitingwotton v 5ór het eenig nooilige kiosraml th ins weder plannen om de bodrijfsbelasting te Isim beoordeclen door een ten doode opgoschreveu kamtt de legerwet op din achtergrond geschoven enz zaken ieder in de Standaard heeft kunnen le De ministers waren het raluurlijk met dien spreW niet eens üo heer Tak wensohte nog PJ handeling der kieswet mot bekwamen spoed waaiW hij het zijne had god aan het overige was thans loak der Kamar en indien deze wilde stond be haar alius er voor op to offeren üi wilde de mor blükb r niet al deed de heer Tydens ook ► der eei e poging om door oen amendement uit drukken dat de kiosi et aanspraak heeft in de eer w plaats te worden behandeld De hoer Van KwKfï voelde zich verplicht te proteateeren tegen de nie regeling der gomecntoraadsvorkieziDgon waarnrotre de Regeering verwees naar de provinciale wel en Door oen ougelukkig toeval viel op het postkantoor te Riichenberg in Bohème een pakket aangeleekende brieven des nachts uit een open venstar Twee handwerksgezollen uit Massorsdorf vonden het Zij namen het pak mee naar huis en hebben ook verscheidene brieven geopend Meu heeft hen ontdekt en gearresteerd en nog 14 brieven ongeschonden toruggevonden Er waren echter 76 brioveu in het pak geweest Een van do vermisten bevatte o a 15000 Oostenr flor aan geldswaarde in een anderen waron belangrijke gerechtelijke stukken Zijn latere levensjaren werden door huiselijke omstandigheden verontrust Onder oenigszin zonderlinge omsiandigheden bad bij in 1887 iu Amerika een tweede huwelgk aangegaan mot oen weduwe Blair die hem tgdens een ziekte opgepast moet hebben sedert schijnen hem zgn zoons te hebben gemeden de oudste die hom thans als hertog opvolgt stelde zelfs een proces tegen hem in wegens misbruik van het hout op zgn goederen En zoo kon ook deze ijzeren hertog welken titel hg in Schotland tenminste met den beroemden hertog van Wellington doelde niet gelukkig genoemd worden voor zijn dood I BolteolaDdscb Overzicht r i M l schroef aan Juston Mac Garthy heden een brief waarin hij hem mod deelde dat do regoering heeft besloten een com missio o benoemon om oen onderzoek in te stellen TT = te pachters en een wer to h orsrello De aanstaande Pruisische Staatsbegrooting zal volgons vertrouwbare mededeoling oen tekorrv l 86 millioen aantoonen Do Indépmdance bevat oene mededeeling mol betrekking tot het conflict v len Kougo staat met Nederland zooals het blad boven zijne mededeeirg Wij vernemen schrijft het dut do beperkende bepalingen door don On fh nkel jken Staal teger Son handel genomen over welke maatregelen 1e Belgische Maatschappgen zich zoo terecht beklaagd hMm een gevolg bobben gehad hetwelk door ons voorzien werd en trouwens niet anders to verwachten was Zg hebben aanleiding gegeven tot oen geschil S Netla r Men weet dat eene der belangrijkste op den Kongo handelende luricbtin en do Afnkaamche Bandehmmootachap te Rotterdam is Tijdens do Bruasolsche conferentie tot bestrijding van den slavenhandel verliet deze naar men zich herinnert tou einde aan do nieuwe invoerreohton te ontsnappen hare factorijen aan don Konoden Kongo en bracht dezo op Frauaoh on Fortugeesch gebied oier Aan den Boven Kongo bezit zij 5 6 factorijen welko bediend worden door drio stoombooten De beleramoringen wi den handel waardoor de Belgische Maatschappgen gotroten wordon zijn nu ook de Noderlandsche Venuootschap aangezegd en dezo heeft mch tot huro rogooring gewend om togen do handelwgze van den Kon o staai te protosteoren woike ZIJ beschouwt als eeno opzetlelijko schendin der Akte van Berign welke de vrijheid van den handel gewaarborgd heeft Uo Nederiandscho rogeering heofi nu a nn haren gezant ie Brussel bsron Gericke van Herwijnen eeno Memorie gezonden w lko als groiidsiaa mo t dienen voor een vertoog hetwelk deze diplomaat tot het bestuur van den Koiigo slaat zal richfen De socialistische beweging gjeft in de l iatste da 3n in Frankrgk krachtige soms zelfs blijkens Parraa ux Roubaix eu Lens wnt al te krachtige leekenen van loven Op de oiigeregeldhoden in het noorden eu bet rieparwmont Tarn zijn do congressen van sooialislische gemeenteraden on van vakvereonigin en en thans ook het socialistisch congres van Marseille gevolgd Dit laatste congres dat Zaterdagavond geopend word heeft oei uitgebreid programma Ten eerste wil mon het maken van propaganda bjj de landbevolking bespreken Verder komen de onlusten to Lens en Carmaux ter sprake in i strekking met de verhouding lusschon werkgevers on arbeiders en van beiden tot den Staat Ook staatkundige vragen komen te berde Men zal trachten uit te maken of het wenschelgk is dal de socialisten zich voor do aanstaande verkiezingen bg de overblgfselen der voormalige Boulangistisohe partij aansluiten Dat do socialisten er over denken oene dergelijke drenkelingpolitiek te volgen bewijst at trouwens een der afgevaaidigden in de zitting van gisteren deed uitkomen dal ban staatkundige invloed in Frankrijk nog zeer gering is In dat opzicht verschillen ze niet veel van hunne partijgeuooteu in Diiilscliland wier oneenigheid niet vermindert Op eene rgaderiug dio te Beriijn gehouden werd hebben de oud socialisten een eerste pogiog godaan om de joiig sooialisten onafhankeIgken of anarchisten te weren Do sooialistisoho afgevaardigde Singer hield eene rede over do gemeenteraadsverkiezingen Mot bohulp van do politie werd in de zaal de ordo goed gehandhaafd en werd aan alle anarchisten de toegang geweigerd Een paar hunner leiders die zioh reeds in de zaal bevonden werden naar buiten gebracht i