Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1892

bals stevig toegemaakt en zoo uitgerust kou men ongestraft den nacht ondei den blooten hemel door brengen Ook werd een tocht ondernomen naar het ijsplateau benoorden den Humboldl glelscher Voor de slede liepen 14 bondon Ze bevatte behalve de noodigo rendieren ook levensmiddeleu voor de reis die 90 dagen duurde De reirigers hadden thaus geen Eskimo als voerman mede kunnen krijgen De Eskimo s waren voor geld noch goede woorden te bewegen naar het gsplaleuu tn trekken Zij beweerden dat daar booze geesluu woonden Dr noordelijkste punt welke door Peary on As rup bereikt erd lag op een breedte van 81 37 De baai welke zij hieroantroffen werd door Peary de Indepence Bay genoemd en do gletscher bg die baai noemde hij den Academy ulelsclier Bij dezen gletschur eindigde do reis Verder noordwaarts dringen werd door den gletscher onmogelijk gemankt üe terugreis werd aangevangen en daar do slede veel liohtor was geworden vorderden de reizigers beter dan hij de heenreis Voor dat zij echter terug waren aan de Mo Corminck baai was de stoomboot Kite daar weder aangekomen om Peary en zgn xuzelschap naar Amerika terug Ie brengen Een kleine expeditie giug Peary on Aslrup te gemoet en weldra zag men hun iu hun slede aankomen Zij waren volkomen gazondt raaar van de veertien houden waren er acht gestorven Groot was de vreugde toen allen weder Ie Mc Cormiok bijeon waron Men maakte ziob iveldra gereed om Groenland te verlaten Torh zou nog op bet lantete oogenblik den lid der expeditie op Groenland zijn graf moeten vinden Do heer Verhoef de meteoloog en wiskundige der expeditie die op een nnburigeo tletscher onderzoekingen was gaan doen is niet teruggekeerd Zeven dagen aciitereen is vergeefs naar heji gezocht Men vreest dat hij lu een spleet van den gletscher is gevallen en jammerlgk om het leren is gekomen Een groote veriaraoling van zeldzaamheden floor Peary en zijn lotgcnooten medegebracht zal op de tentoousielling te Chicago te zien zijn Dinsdag avond hebben te Weesp twee spoorwegarbeiders op een treurige wgze hel leveu verloren Vai hun verk naar hijls gaande kozen zij als gewoonlijk de rails Is voetpad en werden door den achter hen komende trein vermorzeld Een derdü die op de andere rails oen paar passen vóór hen uitliep bemorkio nog bijtijds don trein zog het roode licht boven zijn sohoudere liet eieh op goed geluk vallen en kwam ongedeerd aan don anderun kant van den spoordijk terecht Hol ongeval onstond door een defect iu den e bij Amsterdam waardoor de trein op het verkeerde spoor moest worden gebracht Aan het Station te Weesp werd per draad biervan kennis gegeven Do spoorwegarbeiders tusscfaen Amsterdam on Weesp kieken altijd dien weg dot zij den eerst aankomenden trein te gemoet loopen Van een defect onverwachts ergens ontstaan bespeuren zij niets eu wandelen gerust al pralende door alleen ziende naar treinen die hun te gemoet komen In zulke gevallen moet echter van den Ireiu onophoudelijk gefloten Worden om de werklieden te waarsebuwsn op eiken afgelegtfen afttand van 600 meter L e ongedeorde arbeider heeft dit fluiten gehoord en daar het donkir wos koli de machinist niet ver vooruit zien De poorwegarts lr Korteuhorst kon alleen hier optreden om de doodschouw te doen Iu de Standaard bespreekt de heer P van Vliet Jr de toestanden in Friesland Hij herinnert dat in de laatste ja eo van verscldllende zijden de verkeerde toestanden ia deze provincie heldtr in het licht zijn gestold en niet verwonderen kau het dat men de vraag gaat stellen wat er geilaan moet worden om verbetering lo verkrggen Velen verwachten allereerst heil van eene betere belastingsregeling anderen verwachten veel van eene herziening en verbuteriug van de openbare irmenzorg Terecht echter merkt dr Bruinsma in do Amsterdammer op dat belastinghervorming nooit welvaart kan scheppen doch hoogstens de verwarring der nog niet geheel onvermogenden kan rertragon Er moet voor bigvende verbetering worden gezoi d in den toestand waarin de groote massa verkeert tengevolge van lage loonen eu werkgehrek Da verarming van I maar die zal slechts Friesland neemt van jaar lot jaar toe dit blijkt uit de vermeerdering der bodra n voor het armwezen uitgegeven Volgens hot verslag dor provincie Friesland werd in 1888 door de gemeentebesturon aan do armbesturen toegekend oen subsidie groot 687 420 of ƒ 41 401 neer dan iu 1887 in 1890 was dit bedrag geklommen tot ƒ 608 962 De uitgaven dor instellingen van weldadighoid in Friesland klommen van ƒ 1 429 663 in 1888 tot op een smal laantje begrensd door een kikkersloot koe is een leelyk dom prozaïsch beest ik weet wel schiet de schoorsteenen van do fabrieken der naburige buiten ben wensch ik mijn fantasie met luohtigei lad ontwaart als gij achter in uw tuin den spoor kost dan met rundvleesch te voeden en dwaalt mijn trein hoort aankomen en onder uw ramen de h eren oog liever over bosschaadjos en bouwland met golvende en dames te voet of in rgtuigen ziet voorbij trekken ren wier goudgeel zoo heerlijk gebroken wordt door fi gij des mo gensgewekt wordt niet door de vi oege i i i li J itralen dêr morgenzon niet door het eerele hanengekVoai maar door het gejoel van lufdruchtige troepjes die met de koude keuken bij zieh een zomer 1 e hen dag gaan genieten als gij u niet buitenshuis durft wagen zonder handschoenen en een sierlijk loi j let schep in dat alles tohftgen zoo gg wilt geniet verhistig u zoo gij kunt maar zeg niet d t gg buiten zijt Wanneer gij achter door de haag gluurt ontwaart ij toch een veld met koeien Een landel ke ont J den lAde een zomerverblijf heeft opgeslagtn on als m kraakbeen en telfa beenderen te kunnen verteren Gaat de hond nu gras eten dan dient dit als braakmiddel waardoor alles wat xioh dan in de maag bevindt er uitkomt Opmerkelqk is het dat de hond dan bij voorkeur lange smalle scherpkantige grashalmen zal uitioeken waardoor het keelgat gekitteld wordt en op de prikkeling van de maagzenuwen volgt de braking voorsl als de grashalm lang genoeg tal zgn om in het darmkanaal door te dringen Men lal dan iu die uitgebraakte massa vooral sl m vinden een bewijs dat het dier last had van overvloedig maagaap Heeft de hond nu voedsel gebruikt dat spoedig omzet of zuur wurdt b v koemelk dan gaat hij aan het gras eten Kvenzoo als er in het voedsel te weinig afwisseling was allyd maar hetzelfde gegeven De hond zal het minste beboette hebben om de maag te ledigen als men hem doelmatig houdenkoeken als b jvoer geeft Periodieke lediging van de maag is dus een eerste vereiscbte voor de gezondheid en men dient dus zgn hond in de gelegenheid te stellen zich het geschikt gras uit te zoeken want uit het bovenstaande blykt voldoende dat hij in sommige gevallen als zijn eigen veearts optreedt In zijne dezer dagen voor den Hoogen Baad genomen conclusie was advocaat generaal Gregory van oordeel dat het in de Uaagsche politieverordening opgenomen artikel 1 lo betreffende het verspreiden van geschriften op de openbare straat niet in strgd is met art 7 van de grondwet omdat de b j laatstgenoemd wetsartikel gewaarborgde vrijheid er niet door wordt bedreigd dewijl het genoemde art 11 a alleen verbiedt om zonder vergunning van den burgemeester de openbare straat als plaats voor verspreiding te kiezen De vrijheid om gedachten of gevjeluns elders dan op de openbare straat b v in gebouwen te openbaren wordt niet teleramerd De bepaling van art 11a betreft de openbare orde en het is zeker in hel belang der openbare orde dat het verkeer niet wordt belemmerd Dat echter wanneer men eenvoudig het vrge verkeer heeft willen verzekeren de verbodsbepaling zich tot het venten van alle koopwaren lou moeien uitstrekken kon adv gen ook niet toegeven omdat de gemeenteraad van oordeel lean zijn dat door den verkoop van geschriften de openbare orde wordt verstoord Het eerste caasatiemiddel was dus ongegrond Maar ook het tweede subsidiaire middel bewerende dat aan den burgemeester eene bevoegdheid b loegekeud welke alleen aan den gemeentenuul toekomt kon volgens mr Gregory niet opgaan omdat in het bewuste artikel der politieverordening den burgemeester niet wordt opgedragen regelen vast te stellen aiaar hij alleen als hoofd der politie met de uitvoering an rtoor den gemeenteraad gemaakte bepalingen wordt belast ter handhaving van de ofde en in het belang der openbare veiligheid En dat men hier alle gedachte aan ongeoorloofde delegatie van bevoegdheid moot laten varen daarvoor meende Z E H A pleit ook het gevoelen van den rgkswetgever De conclusie strekte dus tot verwerping van het dóór den veroordeelde A L ingestelde cassatieberoep uitspraak 7 November Zondag j l had te Amsterdam in Café Suisse gene in zijn kerker te verkwijnen Gelukkig duurt bij om de romer niet lang Door het buitenleven versta ik lommer frisehbeid koelte vrgbeid aftondering Als gij u oen lustoord Viest aan een drukken straatweg of onder de hoornen van een openbare wandelplaats als gij in het ver g J Evenwel ben ik niet van gevoelen dat ieder die zegt naar buiten te gaan hot buitenleven geniet en in de eerste plaats hij niet die des zomers een huisje betrekt met halfsteens muren waar nergens beschutting is voor de zon en een tuintje dat ik i er geen kunstige slingerpaden in waren aangebracht met drie stappen door zou zijn dat van achteren uitzicht geeft op een misvaait en van voren een f bgeenkomst plaals van commiesieloden die in een vorige bgeenkomst de opdracht had ontvangen het ontwerpen van program en reglement voor een op te richten Radicale Bond Vertegenwoordigd waren Amsterdam Rotterdam Utrecht Leeuwarden Groningen Hoorn Den Haag en Delft Een program werd ontworpen en voorloopig vastgesteld on zal in het openbaar met afgevaardigden van de vereenigtngen en particulieren worden behandeld en definitief vastgesteld in een vergadering welke den len Zondag iu November tal gehouden worden te Amsterdam Als comité van uitvoering voor de openbare bgeenkomst ter vasUtelling van het reglement werden aangewezen do henren C V Gerritsen en C R Kou veld beiden van Amsterdam eit Kr Z van den Berg uit Delft Staten Generaal 2 Kam zitting van Woensdag 28 September 1892 De kamer behandelde een paar oonotusiën over lang vergeten zaken Dat is zoo le parlementaire adat Gelukkig dat thans de betrokken personen althans niét dood en begraven zgn De eeiste zaak betrof den milicien D Jonge die zich te Vlissingen in het hospitaal mishi ndeld achtte omdat men zich door verschillenile operatiën overtuigen wilde dat zjjne pgnen niet voorts ten uit tegenzin in den di nft Er is Indertyd veel over geschreven doch uit overgelegde rapporten kon geene andere conclusie gatn l ken orden dan dat de min V oorlog bedankt werd voor z ne inlio t4ingen De beweerde onregelmatigheden bleken overigens van dien aard dat van rechtskrenking of rechtsweigering die een optreden dor Kamer zou kunnen rechtvaardigen kwalgk sprake kon zjju De min verklaarde overigens zooveel mogelijlk maatregelen te zullen nemen tegw ongeoorloofden wang bg het voorsobrgven van gevaarlgke operatiën De tweede uak is nog niet afgehandeld Het betrof de klacht vtn deu heer Vliegen wegens het ontbinden van een iooiali8ten vergaderiLg te Gulpen De burgameeeter had op grond der gemeenteverordening de vergadering belet Veel verschil van gevoelen heefsehte er o a luneben de heeren Kerdijk en Boêll over da vraag boe de politiemacht eens burgemeesters in oereenstamming is te brengen met hel grondwetiig recht van vergadering Voor zoo var wg de zaak tiegrgpeo zuUen de socialisten voortaan wijs dowi indien zij oen lokaal zoeken londer vergttaaiiig JU de targimitiap spruiten toch da raoeilgkhedeu te Gulpen dergelgke bgeenkomsleo kunnen best llaals hebben zonder borrel De gemeenteverordening van Gulpen maakt in het algemeen geen inbreuk op het recht van vereeniging en vergadering en de uitvoering door den burgemeester evenmin Of dia uitvoering versteudig was is natuurlijk een geheet andere zaak Het schijnt oiu ym dat Wanneer eene zaak van zoogenaamd hooger orde zieh op hel wettig terrein beweegt van iets lagers zg toch aan de reglementen van dat lagere onderworpen ia Men noemt de vrijheid van drukpers een heilig recht doch de rechter heeft onlangs zeer juist beslist dat het gemeentebestuur van Den Haag de bevoegdheid had bindende regelen omtrent de straatpolilie te maken wat betreft het venten ran bladen Wanneer het recht van vergadering zich begeeft in eene kroeg dau is het aan dat zij in de schoolboekjes het nuttigste dier wordt geooemdf en dat van de horens af tot het minste haartje op den staart baar geheelc lichaam aan onze behoeften dienstbaar is maar als ik nu eenmaal hemelsblauwe korenbloemen n bontvleugelige vlinders dau over deu groenen disek van den vetweidar De meeaten zoeken buiten wat iï er zou wenschen te ontvlieden de stad Zij hebben er behoefte aan drukte en gewoel Al hunne gewoonten voeren zg met den langen sleep van kisten en koffers in bun gevolg mede Hun keuken hun dagverdeeüng hun kleedij hunne uitopanningen zijn allen in de steedsche vormen gegoten Liefst zetten zij zich eet buurt neder waar een aantel huuner beken V dekking Maar welke koeien Dikke logge dieren koeien van den vatweider die niet ens gemelkt worden bijna te lui zijn om te grazen eu het liefst op het gras uitgestrekt langzaam met lange tenden liggen te herkaauwen En vindt gij een koe dan zoo verrukkelijk Op een plat stil landschapje waar een rockende boerenwoning met bonte luikjes in bet verschiet aan den slootkant prijkt ja daar behoort de koe tot stoffeeriog maar met dat al blijft een weide met rundvee een eentonig gezicht De de gemeenteverordeningen omtrent de kroegen ondei worpen Wanneer de burgemeester van Gulpen de herberg sloot dat ontbond hij daarom de vergnderiu niet Die kou elders worden voortgezet altgd indien storing der orde aan de politie geen reden gaf tot ontbinding volgens de wel van 1865 Het recht rao vergaderen bleef onverkort doch het bslet niet dit ieder baas bigft in zgn eigen huis in dit gsTil dat de burgemeester naar eigen opvatting gebnuk mag maken van de bevoegdheden hem in wottigi gemeenteverordeningen iu zake kroegen zijn tSN rein gegeven Te Rotterdam is gisteren nacht door oen psar tot nog toe oubekende doch vermetele inbrekers verwonderlijk huisirebouden Aanvankelgk hebben sjj getracht in te breken bg den heer C Moser wonendt aan den StationsweK no 41 Hier verschafte menzich teegang van de zijde der Delftechestriat door roet behulp van eene daar gevonden ladder over eeos schutting tu klimmen waardoor men in den tuiskwam Toen men nu poogde een raam te openoo wekte men daardoor de dienstboden die iu de kamtr sliepen waarin men trachtte te komen OplietsWmeeren van ilezen nam men langs deuzelfden egde vlucht als waarlangs men gekomen was Hier ilniets ontvreemd i Later heeft men zich waarschgniyk dezelfde pn sonen begeven naar de S biekado waar niün bstar slaagde Van de zijde van den Blommerdijkschn weg is men o er bet weiland en door de tuinen gsdrongen in de tuinkamer van pand no 28a aso d Schiekai e Ü Z liewooud door den heer J A Boail van Limburg waartoe men zich door het uittngdn van glasruiten tien toegang verschafte daarna heeft mien een bezoek gebracht in het aangrenzende pud no SU bvwoond dour den beer H de Bis wur men op gelgke w jze wist binnen te komen Ten UAJeele van beide heeren zijn eene belsngrqks hoeveelheid zilver meest behoorende bij eenserrisi en verscheidene kleodingstukken ontvreemd Eerst deu volgenden ochtend worden dere Itslilt inbraken outdekt door de bewoners die van betbszoek der dieven niets hadden bemerkt De inbreken zgn klsarblijkelgk gestoeid in hunne bezighedea door onraad dat zg ormoed hebban te hoori o Door den heer Roest van Limburg werd onaiddelgk de subs olfioier van justitie mr J K H Ënderlein die naast hem woont en ook niets bsmerkt heeft met het voorgevallene in kennii gesteld Dr H E Kaptjgn schreef in hel Xiofnnniiii Dag een artikel get De Beerput moet tct thilila wy het volgeode ontleenen Ik bedoel hn onbepaald veroordeelen enafkauin van den beerput dat leelgke stinkende Inkkende of overvloeienile diiig dat nog steeds onzen bodn coosecutief ook het water in onze graohteo au kaulss vervuilt dat zgn inhou in dien bodem doet HMirsgpeles eu alle pompen die zoogenaamd zakwstv opleveren veritifiigt In t jongste nummer van een dar grootete Ësflsoho geneeskundige bladen wordt ouder het opsobilft De Cholera u geen myiterie o a gezegd De cholera is eene uilheidsziekte die door ftBi penooen naar vuile plaatsen wordt overgebrsoht Wordt dit niet op rersohrikkelgke wgze bevestigd door de Russische emigranten in eene stad Ik Hamburg met zijn vuil Klbewater zg in zulk een oord geen plaate vinden dan heiit gg ben spoedig klagen dathetiraiten zoostilwoii Maar waniwer g de stUte en dai eonzaa haid ntt lief hebt waarom dau töoh liet land opffcezocbt Ik geloof niM dat een rechtgeaard stedeling buitenleven goed begrgpen kan Alleen h dw uit vrije beweging winter en zomer tfrblgftj het te genieten Omdat zgne behoeften en weni i er jnade in overeenstemming zgn De anderen i rben wel een Abnung van dat genot maar oni Wte vinden slaan zg vaak een averechtschen Wj Van daar dat zij van het heerlijke in de natuur w een zonderling begrip hébben en een gat kappetl het prachtige bosch om een gezicht te viirkrijp op een veld zonder einde met hoornveo of zoo iWzij zeggen met koelieesten Eons heb ik een dag of veertien doorgebracht M een bejaarden vriend die in Gelderland op een grof landgoed zgn leven slijt MgU slaapkamer zsg lop een heuvel waarvan de glooiing met wui halmen was beplant daar aohter strekten sii k K breede armen van eeii dicht boscb uit Een heidpbeek doorsneed do plaats gleed door het hout langs de velden voort en vormde dicht bij het kWeen ruisehenden wStervsl Koebeesten waren er i tte sien maar een groote weide was afgepaald ooreen aantal herten die op bun ranke poëten getekte kroonen fier in de lucht naar alle zgder voortrenden fJTordt vervolgd Zeker zijn die vele voorschriften die in de laatste weken hier te lande gegeven zgn in hooge mate nuttig om de algemeene reinheid te bevorderen maar zij laten den beerput in al zijn walgelijkheid ongemoeid De straten worden geschrobd de goten en gootsleeuen doorgespoeld de ziukputjes voor menagewater leeggi schept eu gedusinfecteurit mestvaalten en varkensiiokken uit du bebouwde kom der gtmeente verwijderd Het drinkwater wordt gekookt en gefiltreerd Lompen eu vodden wordt n dun de grenzen geweerd en binnen unze grenzen met zuer verdachte oogen aaugezieii üiue geboiiwon worden gelucht en gereinigd althans dour Boinniigeu en2 enz En bij al die lutt etijke pogiiigru blgft men het rustig aanzien dnt de bodem oiidi r ouzo woning van dag lot dag van jaar tol jaar ineor vervuild wordt En toch is die heürput oneindig gevaarlijker dan de mestvaalt o a out du lülgeiidu redenen Beide zullen zeker geschikte vuediiigsbodeins zijn voor de ontwikkeling van ziektukiemeuj althuus beide zullen iloii bodem in hunne nsbijlicid daartoe vatbaarder of geschikter maken M iar de kaus is oneindig grooter dat de ziektekiemen in den beerput ueraken dun op de mestvaalt Wfiut bet is eene uit iiideriiii wanneer een pot mot faeculiën op de raeitvaalt wordt uitgestort waar paardenen koemest beu nard wordt Maur regel is liet dnt die fEeoaliën iu den beerput terecht komen uu van daar uit den bodem en ons gracbtwater veronireïni En ondanks alle voorzorgen van gemeentoiiestnren en parliculieren om bg het eerste verschijnen van cholera do uitwerpselen der lijdors te onts neiten of door vuur Ie vurnietigeu zal zich liij herliuling het feit voordoen dat ze in deu beerpui lerecht komen Daarom blijft du beerput een voortdurende bron van gova if In een stedje in hot noorden van ons land beval hei politiereglement een ariikel van den volgenden inhoud Hel IS verboden een beerput te liebbeu t Ware te wenschen dnt daf iu alle gemeenten van ons vaderland zoo was 2elf indien do cholera ons gedurende dit najaar nog vei sohoont dan is de volgende winter de geBohiktftftijd om ons ook in dit opzicht tegen den tfteigWMien vgand ie wapenen die mogulijk blijft rondwaaien om in hel volgundu voorjaar zich mei kracbl weder te verspreiden Daarom behoort in elko gemeente een reinigingsdienst in het leven te worden geroepen Het gemeentebestuur zorge voor het spoedig en di matig wegvoeren vau faccalién en urine buiten d bebouwde Ttorh t Gemeentebestuur gelasie het wegruimen van alle Ï putten en vnn den ornringenden vervuilden grond holte worde aangevuld door zuiver zand In aten wordoB metalen emmers met watorrand ge ozo wisfden naai mitendif eden dikwgis genoeg por ledige scbaotft eraraeTB vervangen terwijl de êtnlde emméia door tle heairiluon Van den reiuigingslienil naar een daarW ifcttelnd lerioin worden wvoerd m daar bohoortijfc MtteD bewerkt d i net aards VenHn d t Zal eenig mogelijk veel gold kusten maar tot verveling toe moet het herrtttfltl worden De bettyut meet wie i J é BelangwlWnrad öa He bp uderheden ilie bekend worden betreffentte de overwiuttrriag van de expeditie van dan Amurikaainnihwi luitenant Peary op Groenland Üe stodiBbpdt Kile had d leden der expeditie aan la d g 2 t toj Mc Corpfick b i 77 43 N B n de Smith sond rpu aveer honderd mijlen van den Hnmboldtgleteober Daar werd door Peary en zijn inakkefs een bonten huis fjebouwri dat door een mum v n steenen Van buiten tegen dekoude en den hardenirind baechut wefd Als is den tijd der mfddeleeui en toen steden ulcB om een riddntburohl zoo vesUgUe Eskimo s oh rondom de woning van Peary Er werd een ein dorp gfivormd Er werd veel gejaagd zoodai 55 het begin ven den winter oen grooto lioevoelheid fndiïtvk e oh in Ue knip vrat Botoidien waren we zeehonden walnMwn n a tla buitgemaakt n een warm huis goed van loiensmiddeleu voorzien tWochthet gezelschap een prettigen winter door GscbJreade 100 dagen waren de reizigers van het aonlicht verstoken en de temporaluur wisselde af tMsohen 30 en 600 beneden het nulpunt Deleden ri TOMditie hadden echter niet den minsten last Wn te tonde en bleven volmaakt ozond Den ISden Apnl ondernam luitenant Peary rtet zijn moedige jonge vrouw die de expiditie vergezelde een uit PJ per slede naar Inglefieldgolf Dertien honden wordeu voor do slede gespannen met een eskimo als voerman werden 260 mglen w 7 dagen afgelegd Ia de sneeuw werd overnacht tenant Peary en zijne vrouw trokken des s nachts e zak van hertenvel aan Deze zak werd om den ƒ 1 620 268 in 1890 eene venteerderiag in 1 jaren van bgna een ton terwgl de bevolking van 339 030 in 1888 verminderde op 386 824 iu 1890 Deze cgfers loonen verder dat de hulp in Friesland noodig om verbetering te brengen allereerst de massa op het oog moet hebbeo De tienduizenden thans een groot gedeelte van het jaar werkeloos moeten san werk on daardoor aan brood geholpen worden En arbeid is er in Friesland in overvloed bgna overal geschiedt er op bouw en weilanden te weinig werk De grond kan meer opbrengen dau thans en ook het gewestelijk bestuur kau medewerken lot de inpoldering en ontginning van uitgeveende gronden waardoor san duizenden arbeid zou worden verschaft Toch zou een algemeene verbetering van Friesland s platteland onder het hestóande stelsel op den duur geen blgvende verbetering zgn Hel is niet gewaagd te beweren dat ook do vroeger besproken en dringend noodzakelgke mbidelen tot verbetering van den ellondigen toestand in Friesland zonder wijziging van het grondbezit op den duur den grondoigenaars en dezen alleen ten goede komen Baitenlandsch Overzicbt Heden houdt de Engelsoho ministerraad oene zitting waarvoor Gladstone opzoltelijk naar Londen komt Waarschijnlijk zullen de lersche politiek en de quaestie van Uganda besproken worden Uil hot schrgven van den minister voor Ierland John Moriey aan den leider der anli ParKcUislen waarin beloofd wordt dat de regeering de uitgezette pachters zal helpen blijkt dat het ministerie Gladstone iels doet om onvoorzichtige beloften te houden Dal een ministerraad wordt belegd behoeft dusgeen verwondering to wekken Er is nog onizaglijkveel te doen Hel Home Rule plan moet wordenomschroven de beperkingen van het lersche zelfbestuur de voorwaarden waaraan hel onderworpen zal zijn moeten worden vastgesteld en juist die onderdoolon zijn het belangrijkst omdat daarbij uit moestkomen of een zelfbestuur zooals de Ieren dat willen mogelijk is Verder r oet worden bepaald hoe Ierland met zgne ontevredenen gedurende den winter geregeerd zal worden Andere bin nenlandsche zakenals de beraarado beloogina op hel Trafalgni plt in I zullen lor sprake komen i Wat de buitenlantlscho politiek betreft zaï vooral over Ie ontruiming van Uganda boraadslaagil worden To London loopt hol gerucht dat over de gebeurtenissen in rtal chrislelgke Afrikaansche koninkrijk en bet optreden van den Brilsoben kapitein Lugard nota s gewisseld zijn tusschen de Brilsclie en de Fransche regeering Lugsrd wordt binnen enkele dagen lo Londen verwacht om persoonlgk der regeering omtrent het gebeurdu verslag te geven De voorstellen tol verhooging van enkele belastingen in Duitschland zgn door de Zuidelijke Staten niet guustiï onl angen Hoewel zij zich niet tegen het beginsel van belastingverhooging verzeilen verschillen zij mot den staatssecretaris over de keuze drr bulastinucn welkor verhooging noodig is om meerdere logeruitgaven te dekken De DuitsohH vrijzinnigen zijn ook over de verdere financieele plannen ven den Minister van Financien Miquel volstrekt niet gesticht Een der mo ftéven van debclastiughurvorming ia aan de gemeenten en vooralden steden die onder groote lasten gebukt gaan tegemoet te komen 1 e Minister wil daartoe de grondbelasting en de bedrijfsbelasling door hel Rijk aan do gemeenten doen afstaan ter vurvangiog vaa plaatselijko inkomstenbelastingen De Freis Zeit betoogt dat dit den roeesten gemeenten niet zal baten maar vooral aan de groote grondbezitters tengoede zal komen In du zeven oostelijke provinciënvan Pruisen zijn namelijk 16000 landgoederen dieniet tot de gewone gemoenlep behooren en dus geen groudbelasting enz meer zullen betalen De eigenaars dier landerijen betalen jaarlijks bijna 8 milüoen M aan grondbelasting voor ongebouwde eigendommen Onder ben zijn 91 die meer dan 5000 hectaren bezitten en wien aldus daar de grondbelasting op hetougebouwd in Pruisen 9 j pGt bedraagt van dezuivere belastbare opbrengst met t geen zg voorbet gebouwde en bedrijfsbelasling betalen 10 pCt van hun inkomen uit den grond zou worden geschonken Voor den vorst Von Plesz bgv zou hetvoordeel 36 000 mark sjaars bedragen Wel wil de Minister een Bgksvermogenshelasting invoeren l s pCt van het inkomen bedragen te wgl den grooten grondeigenaars ten minste 4 of 6 pCt wordt geschonken De Freia Zeit zegt dat de Minister van Justitie Herrfarlh zgn ontslag heeft genomen omdat hij tot zulk een maatregelniet wilde medewerken Eergisteren heeft de commissie van 20 leden uit den Senaat tot voorbereiding van de grondwetsherziening eeno bgeenkomst gehouden welke heden zal worden voortgezet en omtrent welker beraadslagingen een kort overzicht aan de pers is mede H