Goudsche Courant, zaterdag 1 oktober 1892

♦ 1893 Zaterdag 1 October N 4958 60UDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave 19666 19728 19748 19794 19838 Kedeeld teniiinde oqjuiite veralajten to vernigden en de leden voor lntar iewa te bewaren De verjadorinij werd bijgewoond door de miniatera van fiuanoién en binneulandsohe zaken de herren Beefnaert en De Burlet en lü i t l x het onderwerp hetwelk in de eer te plaats de aandacht van den Senaat vraagt cyne eigen orj anisatie De minister van finanoiën verzocht de denklieetden der resceerin kenbaar te maken betoogde dat eene vertegenwoordiging van belangen in den Senaat teer wenichelqk te achten tou weii n indien er aleohta eene oede uitvoering aan dit beginsel te geven ware Nn dit niet het geval aohean te zijn gevoelde de regeeriog tioh bijzonder aangetrokken tot eene verkiezing met trappen hét liefat door vaat georganiseerde lichamen en in verband daarmede gaf de minister een uitvoerig overzicht van de wijze van verkiezing en van de i8chen van verkieabaarheid voor deii Senaat in Frankryk en de Eerste ICaroer in Nederlaiiil Ook beval hjj den leden do categoriën van verkiesbaarheid in Nederland by de wat vastgesteld ter aandachtige overweging aan Verscheidene leden zegt het kort verslag alutan zich bq de zimawyzo dee miniatera aan maar wie eo hoevelen t i waren blykt uiei MARKTBERICHTE li Ooada 29 Septemiwr 1892 Hoewel minder ruim dan de vorige we k waa d aanvoer van granen toch voldoende In de prijzen kwam weinig verandering Tarwe JarigeiSeeuwache ƒ 6 26 a 7 25 Nieuwe dito 7 10 a ƒ 7 75 Mindere ƒ 6 50 s 6 0 Afwijkende ƒ 5 25 a ƒ B BO Polder 6 ü ƒ 7 Bogge Zesuwache 5 25 a 5 60 Buitenlandache per 70 kilo ƒ 5 a 5 25 Polder 4 75 a ƒ 5 Gerat winter ƒ 4 60 ij 5 Zomer 4 25 a ƒ 4 70 Chevalier ƒ 5 a 5 75 Haver per heet S 25 a 3 80 per 100 kilo ƒ 7 25 i ƒ 8 Hennepzaad Inlaudsch 10 i J 10 50 Buitenlandaoh f 5 75 a ƒ 6 25 Kanariazaad ƒ 12 60 a 14 Erwten kookorwten w a 9 75 Buiteulandaehe voererwteo per 80 K G 8 40 ü ƒ 6 60 Boenen Bruineboonen ƒ 8 50 a 9 50 Witte boonen 8 a ƒ 8 50 KooU l 7 75 a ƒ 8 40 Maia par 100 kilo BonU Amerikaanache 6 40 a ƒ 6 60 Cinquantine ƒ 6 60 a b 90 VmiMLT Melkvee red aanvoer handel en prqaen traag Vette varkena goede aanvoer handel MMg 22 a 25 et per half K G Biggen voor Esgdand goede aanvoer handel vlug 2 i per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel ndel ƒ 0 86 40 per eek Vette aohapen goede aanvoer handel ieu botir 14 a ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel gewoon f 5 a 12 Graakalveren goeile aanvoer handel traag f a i J 45 Aangevoerd 101 partijen kaas Handel vlug laie Qnal f il f 30 2de Qual f iZi f 25 Zwaardere 30 a ƒ 32 Noord Hollandache 28 Boter goede aanvoer handel vlug Gorboter 1 55 a 1 65 per kilo Weiboter ƒ 1 35 a 1 45 per kilo 34 0 Staats loteriJ 5de Klasse Trekking van Donderdag 29 September No 6199 9116 13067 en 16369 ƒ 1000 No 4725 ƒ 400 No 13657 200 No 7979 8181 9238 10020 10834 10977 13390 i70l8 17tiü5 18065 IS 194 en 20789 ƒ 100 Prqzen van ƒ 70 27 2863 5268 66 3043 5288 161 3062 5367 183 3081 5479 321 3089 5560 332 3097 6582 568 3152 5635 645 3344 5713 688 3397 5784 865 3488 6116 1093 3495 6138 1187 3617 6180 1223 3651 6409 1299 3685 6410 1S69 3730 6608 1382 3891 6633 1496 3927 7152 1526 3985 7193 1635 401 7221 1874 40T5 7271 1906 4211 7284 2029 4396 7854 2154 4418 7376 2266 4465 7433 169 1 17081 17195 17307 17316 17422 19840 14713 17509 19941 14811 17573 19946 14928 17699 20179 9492 12126 14992 17639 20189 9668 12283 14999 17686 20222 9630 12379 15008 17692 20234 14596 14657 14699 14710 18 2834 5168 8163 10586 12614 15550 18603 8LS6 10628 12663 15642 18609 8198 10685 12868 15685 18787 8243 10674 12960 15690 18968 8292 10738 13241 16005 19051 8498 10925 13508 16016 19058 8640 10985 13509 16111 19087 8665 11016 137S3 16602 19266 8857 11090 13964 16529 19298 8885 11127 14178 16586 19342 8945 11156 14198 l 674 19381 9014 11229 14285 16676 19418 9024 11303 14511 I686 i 19504 9043 11422 14517 9164 11439 14542 9189 11461 9244 ilS38 9257 11601 9282 II939 9308 11951 9886 11989 9400 12116 2525 4476 7452 9336 12405 15023 17876 20806 Eon ware Schat Toor de oogolukki e Hinchtoffers der ZelfbeTlekkiDg Onanie en geheime aitspattingen is hei beroemde nrerk ZDr Retail s ELFBEWAUII G Hollandsche uitgaTe met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aau de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering diebot geeft redt jaariyics duizend van eenzekeren dood Te verkrijgen bü hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzeg la eu in eiken boelihandel in Holland 2570 4610 7712 10003 12415 15360 17942 20396 2604 4644 7768 10080 12417 16399 18234 20399 2615 4693 7794 10142 12488 16410 18366 20519 2702 4609 7886 10 64 12494 16451 18460 20637 2764 4837 8066 10883 I260il 15461 8466 20646 2773 5048 808110476 12637 15522 18550 20933 2816 5092 809210576 12546 Vorige lijst komt nog by No 11917 70 BurgerlUlce Stand GEBOBËK 26 Sopt Cornelia Johanna oudera C J Faure eti J S Schotel Antje oudera U de Pater en Ü Lokum Pietor ouders J vau Veen en S K Duranmn 27 Petrua Joliaunaa oudera A G Scholteu eu C Theuiiia Neeltje oudera C H den Edel eu J J Pont Joh nue ouders K Soet en E Smit 28 Dirk Jacobua oudera A Kokkers en E M de Keus Margje ouders H M Uersksun en N Iloruia OVEKLEDEN 28 Sept M Boach 3 m C J Schriek wed T van Dujjn 59 j GEHUWD 28 Sept A XJpelaar uu O J Prinaenberg P J van der Wolf en J V Belonje 29 Sept by volmacht J A Li yding en J J Weaaela EelttfnobbeU Hoorn t lteH HuddeeH WnUteti enz worden in 7 it 8 dagen tjjd geheel Terwgderd zouder de minste pgn Teroonaken ook zelfs niet op de geroeligil huid PrifM per flncon tiiet jteniieel 80 elt AlUin echt bg B SCBOLTEN CoiSm Eiach de handteekening vn A t TDIJLU Zeer Hette Gesteendrukte NAAUSAARTJES woideii GEr KVEBD door A ltlilMiMAi en Ztt ReeuwijlL GË30BEN Ari oldua ovdera A de Wit en H Streng OVERLEDEN Nioolaaa Buitenhuis 4 weken GEHU WD A J Schuurman en D van Oostatroom StolwUk GËBOKEN Jacob ouder Adr Vermei Wilhelmina Bol A4ri ua ouders Gt Dekker en Aagje van Erk OVEKLEDEN Gerrit Johan Westbroek 7 j ADVERTENTICN Comrn T d Straatweg Gouda Bodegrmm iQD Toornemeni op MAANDAG den 17 OCTOBER 1892 de Toorm ten elf uur in het Hotel aVaH UAArrix te Bodegraven in bet open baar te verpacliteii Stollwerck s Hart Caeao witte Hm 4 MH t ttaat wt a y t iH i De belüe tollen op gesegden weg txükk voor den tyd van twee jaar aanvangende 1 November Voorwaardtfn ggéA ter lexing ten kantore Tan Notaris Dk ÜIDDËB te Bodegraven ADVER ENTIEN 2C i tsaj in alle Binneti n BuUealandiiche Couranten worden dadetgk opgezonden door het AdTertentie Bareat van A BRINKMAN eu ZOON te ioiula i2f caI Voordeeli l Bart Oao o b iyiiata PosderOtcaa te kaïi Bpoadice opkabaarkaid 4 n laar daUcisiaa noaak ataada leUJkmatl wid daa draaks ta Mikkn lMt B k 25 Caaaa kariM = 4S Mit 1 Caew fft = 1 8 CMt = 1 kir Cuw Vaitojlfb b i H E Oonüsnui Baaketbattan u BnfiMKxpediUa JuUna Mattanklodt Anutardam Kalverstraat 10b Tan welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door hét gebruik Tan bet beroemde Extract Tan Prof LEFBIBS Prgi per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale ganecing bg het gebrnik ran Prof LEFBIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H 8ELLE Anegang 42 foar em Depöthonder L A de F LETTER Markt 97 naast het Hotel d ZALM LOTEi in de VF HLOTIING BIJ GELEGENHEID DEK ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRIKKiMAIW Lan e Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Oen da Hnelparsdruk van A Bkikkman k zoon De UitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOUDA 30 September 1892 Oe beer A A Uummu predikant te Oudo Woterinj heeft bet beroep by de Remonstraiitscha gemeente alhier aanj enoinen Bij het aan de Milftaire School te Haarlem gehouden olBoiersexamen nyu alle rergeants volontair eslaafid Daartoe bebooreu o a onze stadgenoot C J Oroothoff en W H Sablerolle van Rijswijk beide oudleerlingen onzer hoogere burgersohool De heer L A Mijnlieff ia te Amsterdam geslaagd voor het tweede natuurkundig examen Met leedwezen vernam het onderwijzend personeel hier ter stede onlangs de tijding dat de heer Noothoven van Goor ontslag had genomen als lid en Voorzitter der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs Bg enkelen kwam het denkbeeld ter eprake daarvan den aftredende kennis te geven en met byna algomeene sympathie werd het voorstel begroet om die kennisgeving uit meer dan woorden te doen bestaan Bene commissie bestaande uit de heeren Huber Poithumus van Kempen Kropman Emeis en Stappers vervoegde zich gisteravond aan de woning van den heer van Goor waarop de heer Huber ZEd mededeelile dat het besluit door hem genomen allen leed deed Spreker ging na wot er op hel gebied van onderwijs gedurende de 18 jaar dat de heer van Goor in de C v T zitting had gehad zooal was voorgevallen en dankte voor hetgeen hij voor het onderwijs en de onderwijzers had gedaan Na den heer van Goor oen kristallen bokaal op zilvereu voet mot zilveren deksel benevens een album met Ie namen der deelhebbers te bobben aangeboden FEVILLETO EENE ONTBOEZEMING 2 Mijn vriend was een liefhebber van de jacht geen grooter genoegen kenda hij dan met het geweer onder den arm e de weitasch op den rug door bosoh en heide te dwalen un al het wild dat onder het bereik van zijn dubbelen loop kwam een rdelgingsoorlog te vorklaren ik heb hem tnonigmaleu op zijn tochten vergezeld en mot ligt zal ik het genoegen vergeten dat ik toen smaakte Ik ben een slecht schutter en het gobeurde pieer dat mn schot uit de verte de patrijzen waarschuwdo oor het govaar dat in aantocht was dan dat hot don haas in mijne nabijheid trof Maar die zwerftochten door do struiken langs de heide en over Mste paden de weldadige vermoeienis en de frisMue lucht haddon duizend geneugten voor mij oomtijds gingen wij vissohen Niet met een hengel n den slootkant mijn vriend hield gelukkig Wet van dat gepeuler mot wurmen en dobbers en otvisoh maar met schakels in don broeden troom ar wij gedrochten uit ophaalden mó groot en met Ike vervaarlijke koppen dal ik ze nauwelijks bij 1 f fWe aanraken Dos middags werd er Pgedischt wat door ons of liever door hom uitte de heer Huber do be te wensohen voor den beer van Goor eo oiens gezin De hoer van Goor dankte voor dit verrassend blijk vau sympathie deelde mede dat hij niet dan noode afscheid had genomen vau eene betrekking die hem hef was geworden en verzoekende zgn dank aan allen over te brengen wonsohte hij het onderwijs hier ter stede bloei en het personeel welzijn toe Het negenjarig zoontje van A van Vliet is als lijdende aan cholera gisterMavond naar de barak gebracht De woning wordt ontsmet teiwijl do verdere huisgenooteu tijdelijk Daar de Heerenkade zijn gebracht Onder Zwammerdam ihans la de Nabijheid van Bodegrave is een uieuw geval van cholera voorgekomen Bij publicatie zijn ie ingezetenen door den burgemeester van Alfen eu Aarlanderveeu met don meesten ernst gewaarschuwd tegen het huishoudelijk gebruik vau Rijnwater in ongekookten toestand vermits het water door de uitwerpselen dor choleralijderf Ie Zwamraerdam en Alfea i besmet geworden To Maarsen a d Vecht waar drie gevallen van cholera bijna tegelijkertijd zijn voorgekomen twee met doodelijkon afloop zijn de hygiënische toestanden erbarmelijk slecht Groepen huizen bestaan daar en zelfs is er in den laatsten tijd zulk een blok huizen gebouwd zonder ééne enkele pomp en met één privaat voor 5 huizen Hierdoor worden de menschen als van zelf gedwongen het water uit de Vecht te dnnken Van eau overleden choleralyder te Zuijlen zijn de uitwerpselen zonder dat de plaatselijke overheid zulks verhinderen kon ongedesinfecteerd eenvoudig weg in de Vecht geworpen Gisteren werd door de rechtbank te Groningen in appèl Sequah vrijgesproken geschoten of gevangen was en onder het oton spraken wij over de bedreven heldenfeiteu en maakten plannen voor den volgenden dag Het landgoed lag eenigo uren van den straatweg en iii den omtrek woonden enkel boeren maar ouderwetsche boeren gulle eenvoudige en gastvrije lioden wier vrouwen geen kostbaar en afzichtelijk hoofdstel droegen en met met zilveren kotüekan en gouden lepels pronkten doch aau wier haard een plaatsje open stond voor den matten wandelaar en in wier sohuur de arme laudloopor altijd zekur was een uaehtverblijf te vinden In die lagen heb ik het land lief gekregen en gevodd en begrepen wat het buitenleven is Maar men vijzele mg de zaligheid van optrekjes of koepels aan de vaart niet op Men zegt wellicht dat een leven als dat van mijn Geldersclien vriend op zijn mime plains met watervalleu en bosschen en stroomen en hertenkamp en privatiovc jacht zeer aristokrntisch is on slechts onder het bereik van weinigen valt Ik spreek het u niet tegen Ik beweer niet dat de genoegens van het landleven voor Jan en alleman zijn Een theetuin ia geen buitenverblijf Maar men kan zich behelpen Ongetwijfeld Ik heb iemand gekend die voor zijne gezondheid moest paardrijden on schuitenjagor werd Hij sprak echter van zijn knol on niet van zijn ros Mgn tevreden man behelpt zich wel met zijn singel maar hij zegt mon zou er niet builen voor willen wezen en niet ik ben buiten Ik wenschte w el dat gij even naif en oven oprecht waart ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GKOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiön gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Winterprovisie Een man te Mainz adverteerde dat hij 5 mark zou betalen voor den grootsten appel dien men hem zou zenden Binnen de 14 dagen had hij 15 zakken vol prachtige appels in huis en betaalde natuurlijk gaarne de ƒ 3 voor den groots en Den 26n en 28n December zal te Amsterdam een tweede timmerliedencongres worden gehouden waarop alle timmerliodenvoreonigingen zijn uitïcnoodigd terwijl daar waar geen voreonigingcn gevestigd zijn de timmerlieden zich kunnen vormen tot groepen die een afgevaardigde kunnen kiezen Door fiotterl dam is voorgesteld op de agenda vau dit congres te plaatsen een coiipept programma en statuten van een Neutraal Nederlandsch Timmerliedenl ond De volgende resolutie is voorgesteld Overwegende dal sedert de afschaffing van hot gildewezen de invoering der vrije concurrentie en het meer en meer in gebruik stellen van machinerieën de bloei van het timmervak zeer is verminderd eu de levenstoestand der beoefenaren daarvan gaen gelijken ired heeft gehouden met de levensvoorwaarden waarin zij geplaatst zijn dal tengevolge daarvan bijna ieder ontevreden is zijn werk lusteloos verricht de belongeu van het vak veronachtzaamt en voortdurend iii gebrek voortleeft dat het meer en meer blijkt willen de gezellen voor hen en huu vak daar verbetering in brongen het noodig is zich krachtig lo vereeuigen om gezamenlijk die middelen op te sporen en to gebruiken welke tol verbetering kunnen leiden dat hot in de allereerste plaats uoodig is tSén bond over het geheele land te formeeren die met voorbijzien van politieke of godsdienstige richtingen alloen voor de belangen van hot timmervak en die der timmerlieden zal dienen te werken Het is niet alleen aan een verblijf in uwe benauwde optrekjes en broeikastarhtigo koepels dnt ik den naam van landleven niet gunnen kan Er tijn honderde wijzen van dos zomers buiten te zijn waarvoor it de stad niet zou willen verlaten Is ik in een breede straat een luchtig huis met oen grooten tuin bewüondo Zoo heb ik bij voorbeeld eenmaal de gastvrijheid genoten op don lusthof van mgnhner Polders Hot was een groote plaats met lommerrijke lanen en de sierlijkste kronkelpaadjes die men bedenken kan Mgnheor Polders had haar gekocht van een oude dame wie het mooielijk begon te vallen diknyls te verhuizen on dia alzoo voortaan des zomers in do stad bleef Een voorwaarde van den koop was geweest dat liij Klaas den tuinman een feniks in zijn vak zijn a bt zou lale n behoudi n Door een knecht geholpen snoeide sohotfolde en harkte Klaas don ganschon dag m zijn gebied want hij wae oen ijvorig man die zyn brood nift in luiheid at Polders wist van dei fuinbuuw eu van het onderhoud eener hiuitenplKats niets houüenaemd af en liet Klaas en zg e handlanger miar believen wer kan Alios bli ef iii orde was nol en friscli Wat wil men moer Wat ik meer wilde mijnhoer Po dors was vrghoid was niet b j elkon vootstap door het Argusoog van Klaas gevolgd n ich verontrust te worden door zijn angstig geschreeuw Niet op het gras loopeii als hel u belieft Die laan is juist goschotfeld ga liever links om Geen bloemen afplukken Dat hek kan u niet door t