Goudsche Courant, zaterdag 1 oktober 1892

¥ Besluit dat de Neutraal Nederlandeche Ximmerliodenbond lich ten doel stelt in dien geest te verken zooals het doel en de middelen iu de statuten nader aangeven Art I der concept statuten luidt Ue Neutraal Nederlandache Timmerliedenbond stelt zich ten doel de aaneensluiting van alle timmergezellen en eg die er by gerekend kunnen worden te behooren in het land om gezamenlijk door gepaste loiddelen al es aan te wenden wat leiden lÉan tot verbetering van hun maatschappelijken en cedeljjken toestand ec tot vodruitgang en bloei van hun vak Daartoe streeft hij naar tt een normalen arbeidsdag van hoogstens 10 uur b een looustandaard waarvan het minimum voldoende is om den timmerman iu staat te stellenmet zijn gezin behoorlijk te leven c voldoende regeling van het leerlingwezen d arbeidsraden ter beslissing van alle geschillen tosschen werkgevers en werklieden e voorziening in den toestand der g zeilen bijziekte ongeluk invaliditeit en den ouden dag f alles wat verder zal blijken noodig te z jn ter bereiking van ign doel Staten Qeneraal i Kameb Zitting van Donderdag 29 September 1893 Na hetgeen w j gi teren zeiden omtrent het gevalTliegen te Gulpen kunnen wij thans volstaan met de mededeeling dat het voorstel van de meerderheid der oommissie eenvoudige dankbetuiging aan den Minister voor de verstrekte inlichtingen aangenomen werd Met 61 tegen 15 stemmen was eerst verworpen een voorstel Kerdijk strekkende om de wenschelykbeid uit te spreken dat de Begeering met de haar ten dienste staaiide middelen zooveel mogelijk wake tegen het toepassen van gemsentelgke politiev fordeDingen op zoodanige wgzc dat daardoor bet recht van vergaderen wordt beperkt buiten de door de wet van 22 April 1865 Staatsblad no 32 gstrokken grenzen Aan de orde was toen de a tsenwet De eerste qnaestie die behandeld werd was de bevoegdheid ▼ an buitenlandsche artsen Aangenomen werd eene regeeringswijziging waarin wordt bepaald dat buitenlanders hun eiamens in bet Nederlandsch moeten afleggen Dit is inderdaad een zeer beperkende bepaling die vrg wel de toelating van vreemdelingen tot de praktijk in Nederland illusoir maakt Doch dit wilde blijkbaar de Kamer om tegemoet te komen aan de vele protesten van I ederlacdacha geneeskundigen die betoogd hadden dat er ten onzent medici genoeg voorhanden of in de maak zijn zoodat buitenlandsche concurrentie niet noodig is De verdere vraagpunten in deze wel voorkomende komen heden in behandeling Bij t algemeen debat had de Minister zich niet geheel ontoegankelgk getoond voor den aandrang van den heer Zaayer om het verkrijgen van den doctorstitel voor kweekelingen der H B S mogelijk ie maken Doch natuurlijk zou dit eer l gaan bij een herziening der boozer onderwijswet Uit een discussie over regeling van werkzaamheden bleek dat de voorzitter voornemens is in November de kiesrecht ontwerpen in de afdeeliogen te doen behandelen is pas geschilderd I enz Ongedwongenheid die hut buitenleven zoo liefelijk maakt was op Veelzicht zoo heette de plaats van den heer Polders geheel onbekend Benmaal dal ik des morgens vroeg was opgestaan had ik mij m Klaas niet door een wandeling in den tuin te ergeren terwgl hij er aan bet eggen was in een tentje voor het huis nedergezet Het was warm en ik had het mij daarom zoo luchtig mogelijk gemaakt Aan het ontbijt ontving mevrouw Folders mij zeer koeltjes Men had haar overgebriefd dat haar logeergast zonder das zonder boordjes en och ja zonder vest en jas in het tentje gezeten had De familie waé voor het eerst buiten en wilde er een goeden indruk maken wat zouden de menschen nu wel zeggen van vrienden die zich zoo aanstelden Waarlijk ik had daar nog niet aan gedacht Veelzicht lag aan den straatweg en de bewoners der omliggende buitenplaatsen reden of wandelden er onophoudelijk langs Door de ondervinding wijzer geworden zette ik geen voet meer buiten de deur zonder mij door den knecht Ier deeg te hebben laten afstoffen Ik droeg altijd zorg handschoonen aan te hebben en kleedde mij met meer oplettendheid dan ik t huis in de stad gewoon was Eerst na een paar dagen waagde ik het aarzelend om in het geniep een sigaar in het prieeltje te rooken met mijn voeten op de sporten van een tuinstoel om den pas geharkten grond niet om te woeien Maar toen het oogenblik ren afscheid kwam vertrok ik met het vaste voor Dat de wereld bedrogen wil worden is eene reeds oude waarheid Het ongeluk is dat die oude waarheid aldoor nieuw blgft Telkens komen er gevallen voor welke dit in het licltt plaatsen Eene geschiedenis wordt er uit Manchester bericht die men zou weigeren te gelooven als g in eenen roman stond De ttouwlustigheid en de licbtgeloovigheid van zekere iu jaren maar overigens niet vergevorderde dames sohgnen ezenigk geen grens te kennen In dit geval heeft zekere Miss Lucilla Prascott eeii huis verkocht en £ 500 laten uitbetalen aan eenen bedrieger die beloofd had haar te huwen niet met hem zelf maar met eenen procureur Roberts genaamd Deze bruidegom is nergens te vinden en bigkt een uitdenksel van den oplichter te wezen Hg heeft Miss Prescott geruimen tijil aan het Igntje gehouden haar telkens van Manchester wegzendende om Roberts rrgens te ontmoeten maar hem nooit aan te trelTen Eindelgk zou zg met den ongezienen geliefde dan toch hier te Londen kennis maken Thompson dus heette de bedrieger gaf haar een flesoh medicgn mee en tevens de opdracht het drankje vlijtig in te nemen dit zou hare kleur opknappen In werkeIgkheiil hield de flesch gif in en juffrouw Prescott ontsnapte tenauwernood aan het haar toegedachte noodlot Thompson s vrldtochtsplaa was maar al te duidelgk Ware Miss Peseott bezweken dan zou het een geval van zelfmoord zijn geweest Torwgl zg hier in het gasthuis lai hart de booswicht niets beters te doen dan naar hare woning te gaan tn alle meubelen weg te halen alsof zg reeds dood en hij de éénige erfgenaam ware Maar hij bleek een weinigje te vlug te wezen en moet zich nu voor het gerecht verantwoorden Is het aan te nemen dat zulke ervaringen de Lucillas zullen weerhouden precies weer hetzelfde te doen als deze Lucilla Ik vrees van niet Er zijn honderden oude vrijsters met meer trouwlustigheid dan gezond verstand begiftigd die van zulke gevallen geen kennis nemen of zoo wèl ze dan weer vergeten of ook haar eigen geval geheel anders wanen Zulke personen vormen het gewond aas der bedriegers die het recept van den al te vermairden Claimaxt in practgk brengen Sommige lieden hebben geld maar geen henenen anderen hersenen maar geen geld Daarom Is het gansch natuurlijk dat de eerste hunne duiten aan de laatsten overdoen Een moord met diefstal heeft te FontenaySous Bois bg Parijs plaats gehad De heer Plista die daar een huis bezit kwam met zijn vrouw van eene reis naar Zwit lud terug in zijne woning dit by had in bewaring gelaten aan de dienstbode Maria Molles Hij schelde echter tevergeefs aan en loon hij met een ladder in den tuin was geklommen ontdekte hg dat de deuren dor tuinkamer openstonden en dat alles geplunderd was Zgn hond kwam hem jankend te gemoet het dier was op verschillende plaatsen L ekwetst In oen hoek van den tuin vond men het Igk der dienstbode met een schort om het hoofd en den hals gebonden zij was blijkbaar door verstikking om het leven gekomen De nasporingen wettigen het vermoeden dat de dader niemand anders is dan een neef van den heer Plista Virgile Plista die sedert den moord is verdwenen Hij wordt ijverig door de politie gezocht nemen om nooit terug te komen op een buiten waar men niet wandelen kon in den tuin de strengste etiketta iu acht nemen moest en zich nooit vrij gevoelde De uitvoering van dit voornemen werd mij trouwens zeer gemakkelijk gemaakt want mijnheer en mevrouw Polders hebbeo mij naderhand nooit weer de eer bewezen om mü op Veelzicht als lógeergast te vragen Op een andereu tijd was het de heer Snips die mij bü zich had nitgeuoodigd Het was een smoorheete dag toen ik op zijn buiten aankwam De arme diligencepaarden dampten als schoorsteenen toen de logge agen voor Bouwlust ophield en de passagiers welke er in zaten en naar de dichtbij gelegen stad vervoerd werden zagen met een loomen blik hun benijdenswaardigen teisgezel aan die zich voor een zomerverblijf liet afzetten Snips kwam mij in do laan te gemort Hij had een geruiten pet op het hoofd waarvan de breede klep zijn aangezicht tegen de zon beschermde Een korte jas hing om zijn lendenen en over den rand der diepe zakken kwamen allerlei tuinbehoefteu kijken als tuinstokjes de oogen van een Snoeischaar de steel van een hamer en het uiteinde van een kluwen bindgaron en als bf dit alles nog niet genoog wiis droeg hij een hark over den schouder Welkom welkom riep bij mij van verre toe en bood mij een hand aan vnl aarde en stof gij treft bet uitmuntend Wat heerlijk weder Mijn vrouw is uit Voor dat zij t huis Komt hebben wij den tijd om mijn plaats eens rond Men weet dat in Frankrgk de luoiferafabrioatl een Staatsmonopolie is Iemand heeft na een grondig onderzoek het volgonde kunnen waarnemen De dooaui worden verkocht als inhoudende 600 lucifer M nde er echter maar 484 Van dit getal wareg 9 IHHder phosphorus of gebroken en dus onbrnik baar Van de 3t0 overblijvende waren er sleohti 173 die vuur vatten 107 aap den phosphorus alleju zonder den zwarel te doen ontvlammen blp lt dia tot t einde toe konden opbranden Ma r ü die 66 w iren er nog 16 die door hun geknetttt schade veroorzaakten aan zgne kleeren of kleine brandwonden veroorzaakten op zgne handen en amgezicht Dus blevrn hem van de 500 lucifers elk de doos moet bevatten nog 51 bruikbare over Het voorloopig verslag is versobenen over de wet voorstolleu van de heeren Pytterstn en Sohimmelpenninck van der Qye betreffende de oprichting lu Kamer van Arbeid Aan het uitvoerig verslag ji toegevoegd een uilgelireiile nota van den beer Uiy houdende principieel bedenkingen tegen die w t ontwerpen omdat hg den thans gekozen wetlelijktt vorm acht in strijd met ons staatsrecht een maatregel waarvan de govolgen niet zijn te overzien en prsematuur De opportuniteit dor wetsontwerpen werd dootvele leden betwijfeld terwijl andere leden van oor l wa eu dat juist de indiening ervan de Regeering tol spoed zou kunnen aanzetten Ook waren er leden die do opportuniteit betwijfelden op grond der indieniig van de kieswetten Eenige leden waren niet overtuigd van de weoiclwlijkheid der opriahting van kamers van arbeid U zgn een mode artikei geworden voor de toongsren onder de arbeiders maar zonder dat gebleken ii ds zij door de arbeiders in het algemeea worden gewenscht Waartoe zulk een organisatie aan de belanghebbenden opgedrongen Ook zonder zulk een wet hebben arbeiders en patroons volle vrüheid om zich te vereeoigen Zy kunnen gebruik makeo v ui do vrijheid van drukpers het recht van petitie en het recht van vereeniging Zijn de belangen der Nederlandscho werklieden niet voldoende beschermd en zoo daaraan soms iets ontbreekt is dit niet voor en deel aan hen zelven te wijteu doordien zg niet telden in politieke agitatie vervallen Deze ledei achtten de booiale verhouding hier te lande bij e gelijkiug met andere rijken vrij bevredigend Ook al werden de voorstellen aimgeuomen zou er loek weinig gebruik van worden gemaatt Vele andere leden waren voor de oprichting vsi kamers van arbeid dia in verschillende centra nu industrie on ook elders gunstig zouden kunnen we ken Van opdringen aan belanghebbenden wasgeeo sprake Het geldt nieU moer dan het geven vs sanctie het toekennon van een staatsrechterlijk kinktor aan eene inrichting die in de kringen der srbeiders vrij eigemeen gewenscht wordt Al hebben de arbeiders hier te lande dezelfde vrijheden als snilets medeburgen het kan toeh noodig zijn door middel eener zoogenaamde sociale wetgeving hunne belang te bevorderen daar zij nu zoo van dè werkgevenit hankelijk zijn dat hunne belangen ook door ttitgibreide staatkundige vrijheden niet altijd voldjMiide worden besohermd De sociale verhouding hier lande is niet zoo gunstig als wordt beweerd Ook werd gewezen op den weldadigen preventie invloed die van dergelijke instellingen uitgaat D te gaan Ik was stijf van het zitten iu den wagen weuschte niet liever dan eene wandeling te doj langs de bloembedden en door de bosschaadjes wlUmede mgoe verbeelding het buitenverbigf van Sow versierde aan welks einde ik mij een schaduwrqk prieel of een koele grot dacht waaruit men eet prachtig vergezicht over den smaakvollen aanleg MU genivten Snips voerde mij eerst tusschon twee rijen lang staken door waartegen en waardoor zich in alleitó hoekige bochten dunne vezels kronkelden die digden in dikke bobbels niet ongelijk aan buikig sluitdoosjes van een onlwhagelijke kleur welke ik in de hoop dat gij mij zult willen begrijpeo keuke groen zal noemen Wat zegt gü van mijn erwtjes vroeg Snip ien plukte een der bobbels af Zie ging hij voort met den duim uit de harde schil aenige wetb boontjes schuivende zie eens hoe groot en hoe veill Zoudt gij wel willen gelooven dat ik verleden j meer dan honderd twintig gulden voor mijn er heij gemaa ct er afgerekend die in het huishoud gebruikt zijn i Honderd twintig gulden is een mooi sommetje welken erwtsn antwoordde ik die mot den prijs kunnen opbrengen geheel onbekend was om ietsje zeggen Maar uw huishouden is niet groot de verbruikte erwtjes zullen dus niet veel geweest zijn IITordt vervolgd wetenaohap dat zg bestaan zal in vele gevallen van bet plegen van onbillijke handelingen weerhouden Eonige ledon waarschuwden logen te boog gespannen verwachtingen In een land waar voor Kamers van arbeid veel gedaan wordt is de arbeidswetgeving zeer achterlijk en de toestand der arbeiders beklagenswaardiger dan elders Hot gevoelen van mr Levy dat regeling bij de wet ten deze onvereenigbaar is met heit Neclerl Staatsrecht werd door vele leden gedeeld Zij achtten He instellinz bij koninklijk besluit voldoende Ook om andere redenen werd deze meening gedeeld Sou mige leden keurden af dat het initiatief tot het oprichten dezer Kamers in sommige gevallen van de Regeering zou kunnen uitgaan alleen instelling op aanvrage van belanghebbenden verdiende aniibovoliiig anderen wilden instelling ambtshalve niet uit sluiten nog nndereu meenden dat het initiatief uitsluitend van de Regeering moest uitgaan Sommigen zagen geen nut om te spreken zooals in het voorstel Pytterson vnn Kamers van orbeiil en nijverheid en in elk geval bestond er dan geen reden de Kamers van Koophandel te doen vervallen Enkelen wilden dat er ook voor landbouwstreken Kamers van arbeid of nijverheid konden worden ingesteld wat door anderen werd bestreden Eindelijk wbr gevroagd of de Kamers ook niet voor soheepvnart en vissoherij ja voor kantoor en winkolbedieuden mogelijk moesten worden gemaakt Over de zaak der Kamers verschilde men nog nl van gevoelen doch algemeen was men het cèns dat zij als verzoeningsraden moeten optreden Aan do scheid8rechterHj e uitspraak der Kamers dient echter geen verbindende kracht toegekend te worden Vele leden meenden dat de Kamers het best aan haar doel zouden beantwoorden als patroons en werklieden te zamen vergaderden in gelijken getale vertegennoordigd Enkele leden wilden van de beide ontwerpen één goheel maken te noemen Vereeniging van Nederlaudsche patroons Do heer Kater wil daaraan ook toevoegen den naam van het maandblad Boaz waarmee het bestuur zich vereeniat Een ander lid kan zich daarmee niet vereenigen en acht den naam Vereeniging van christelijke patroons in Nederland meer geschikt Na nog eenige discussie wordt bij zitten en opstaan uiigoraaakt dat d vereeniging zal heeten Fereenigim e a NederUndsche patroon Soai Vervolgens wordt besloteu een telegram aan de koninginregentes te zenden waarin haar mededeeling wordt gedaan van den naam der vereeniging en i e boste weuacheu voor het huis van Oranjo worden geuit De uitslag der stemming wordt daarna bekend gemaakt hieruit blgkt dat tot leden van het bestuur zijn gekozen do heeren A F van Kempen te Leiden W Hovy te Amsterdam H Groenewegon id J G van Schaardenburg te Dordrecht A Dingemanse te Middelburg H H v Dijk te Utrecht G J Knottenbelt te Barneveld A van Namen Hz te Zwgndreoht A W Schippers te Vlaardingon D Schut te Amsterdam H Waller id J A Wormser id Do heoren Hoogenboom en Okma worden als plaatsvervangers aangewezen Ds Sikkel sluit daarna de raorgenbiieenkomstmet gebed Baiteolandscit Overzicht De £ loile beige meldt dat do Congostaat voorloopig allo in Opper Congo uitgevaardigde verbodsbepalingen betreffende den aankoop van producten heef ingetrokken ten einde bet bestuur in de gelegenheid te stellen eene algeme ne regeling in te voeren Opgericht volgens besluit van de vergadering van het christelijk sociaol congres dd 11 November van het vorige jaar hield de VweenU ing van Patroon onder leiding van den heer A E van Kempen in het Ge bouw van de Maahchappij voor den Wfrkmden Stand te Amsterdam gisteren haar eerste jaarvergadering Deze werd bijgewoond door 88 leden Nadat de bijeenkomst geopend is door bet gemeenschappelijk zingeu van psalm 25 vers 4 en de voorlezing van psalm 0S treedt do Voorzitter in do geschiedenis van het ontstaan der vereeniging wier behoefte reeds lang gevoeld was en gelegen was niet alleen in de vele vragen die zich voordoen op sociaal gebied maar ook in da vele nooden die ziüh op dat gebied openbaren als de verhouding tusschen patroon en werklieden de nooden onzer Nedorlandtche nijterheid de nooden van onzen kleinhandel de nooden onzer werklieden de nooden van onzen landbouw In korte trekken toont spr aan hoe alle deze punten het optreden d r patroonsvereeniging die th ns 1001 leden telt volkomen rechtvaardigen Haar doel is met Gods hulp een handvol zand aanbrengen om de klove te holpen dempen waarin onze tegenwoordige maatschappij zon dreigen te verzinken In de hemelsche schuren aldus besluit spr is brood genoeg voor nl de kinderen der meoschen daarom ofschoon we geen geringe zaak bij de hand hebben gonomen laat ons vertrouwen dat onze vereende pogingen iets goeds zullen mogen tot stand brengen en dal de Heer ter rechter tijd on e toevlucht en helper zal zijn Het eerst komt aan de ord de verkiezing van een vast bestuur en van twee plaatsvervangers Hierover ontstaat eenig verschil een der leden stelt voor om het voorloopig bestuur bij acclamatie te herkiezen hetgeen den voorzitter doet verklaren dat het bestuur stemming per briefje verlangt De klacht wordt geuit dat men de heeren niet genoeg kent terwijl een ander lid er op wijst dat het wenschelijk is meer mannen uit het Noorden in bet bestuur te nemen daar toch boven Barneveld geen gemeente daarin is vertegenwoordigd Terwgl nog een der leden vraagt om de verkiezing na afloop der Punten van de agenda te doen plaats hebben wijst de heer Barende van Amsterdam den voorzitter er op dat hij verzuimd heeft iets dat hij stellig verwioht bad om de vergadering met gebed te openen Deze antwoordt dat hij o m aan het slot van jn rede hoeft gezegd daarom wil ik eindigen met de bede dat het Gode moge behagen om wjjabeid te geven en verstandiglijk te handelen Dè hoer Berends acht dit geen gebed te zijn en blijft alsnog op het uitspreken van een gebed aandringen De voorzitter is van een ander gevoelen en verwekt dat de stembiljetten worden rondgedeeld De alderman Knill is tot lord mayor van Londen benoem voor het jaar dat met 9 Nov e k aonva ngt Zijne verkiezing wordt druk besproken omdat Knill die kniholiek is er op aandrong dat zijn huisnalrooezenier een Boomsch priester zij en omilat bij weigert den dienst by te wonen in de protestantsche kerkgebouwen by plechtige gelegenheden wannoer het gemeentebestuur er ofljoieel vertegenwoordigd is Dergelijk bezwaar is niet opgeworpen door eenigeu anderen lord mayor van welke geloofsbelijdenis ook Van andere zijde wordt nog gemelil dat hoewel Knill als oudste alderman aanspraak op de benoeming had de Uvrymett wier bond den den candidaat aanwijst den olderman Philipps hadden voorgedragen De strijd over deze benoemidg had een talrijke en opgewonden menigte bijeen doon stroomen om den uitslag af te wachten Toen deze bekend werd boorde men teekenen van afkeuring De menigte ging uiteen onder de kreten No Popery Te Berlgn is de burgemeester Zelle met 94 tegen 22 stemmen tot opperburgeraeester gekozen De cijfers omtrent de cholera uit Hamburg toonden den laatsten tijd een aanmerkelijke verlaging en de stad heeft haar gewoon bedrijvig aanzien hervat Een slecht teeicen is dat eergisteren weer vele gevallen in het haven kwartier voorkwamen dat in den laatsten tijd geheel vrij was gebleven Nog verontrustender is dat in de laatste 8 dagen meer dan 100 menschen aan typhus stierven Voor de noodlijdenden te Hamburg is 2 mülioen mark voor die te Altona 100 000 M bijeengebracht In de Borinage eischte de tiokte tot nog toe 25 menachenlevens Te Paturages stierven 17 der aangetasten de gevallen nemen toe on ook de typhus vertoont zich Te Molenbeek St Jeau een voorstad van Brussel werd in den Gemeenteraad meegedeeld dat sedert 3 Sept 23 sterfgevallen aan cholera voorkwamen Du Baad bracht hulde aan het Dag Bestuur voor bet krachtig optreden In Galicië vermeerdert de hoop dat het gevaar dank zeker voor een groot deel het krachtig en snel optreden der autoriteiten is bezworen In de laatste dagen kwamen geen nieuwe gevallen voor en de laatste oholerapatiënten te Krakau zijn hersteld uit de barak ontslagen Officieel wordt aangekondigd dat de ziekte te Warschau is uitgebroken De gouverneur heeft dadelijk zeer krachtige maatregelen genomen Te Petersburg 26 Sept 2 sterfgevallen en 20 nieuwe gevallen Omtrent het ontwerp tot wijziging der legorwet wordt officiens aan de We er Zeitung geschreven dat de invoering van een tweejarigen diensttijd wanneer dio tol stand komt de diepst ingrijpende gevolgen voor het geheele krijgswezen zal hebben Al wat in de laatsto twintig jaar nieuw is ingevoerd verzinkt daarbij in het niet De dienst zal aanmerkelijk meer inspanning vereischen en de eischen aan den militair Terwijl het comilé van stemopneming de Ingediende gesteld zullen zeer veel hooger worden opgevoerd tembiljetten onderzoekt wordt de vraag in debat Alle diensten die niet rechtstreel s met eenig militair Üeoracht we ken naam thans deiinitief de vereeniging doel in verband staan en waarvoor thans duizenden al dragen Da Voorzitter stelt thans voor om haar soldaten worden gebezigd zuUeu vervallen De twee jaren zullen zonder eenigan aftrek tot opleiding enoefening worde besteed De hervorming zal dan ookop het oflicierskorps een groeten invloed hebben Er zal meer inspanning van de officieren worden geeisoht hetgeen tengevolge zal hebben dat oudere officieren spoediger ongeschikt voor den dienst zullen worden en er dus een sneller avancement zal plaats hebben De berichtgever voegt er bij dat de rijkskanselier slechts met veel moeite den Keizer voor een tweejarigen dienstlyd heeft kunnen winnen en er als nu van de liberaalgezindon mag worden verwacht dat zg de regeering zullen willen tegemoet ko nnn ep hare beweegredenen naar eisch zullen weten te waardeereu Naar aanleiding van de jongste onwettije handelingen van den Conijostaat tegenover Frankrijk Engeland en Nederland zegt de jférap dat de belenzen van Frankrijk zonder nog tn zijn benadeeld in allen gevalle bedreigd worden door de handelingen van den Congostaat en dat de regeering zorgvulilig moet letten op ui wat er aad de Oubangbi en de Nyloeveis geschiedt In Zweden is een krachtige beweging voor algemeen stemrecht Van do 1 200 000 volwassen mannen in Zweden mogen er 300 000 voor den Rijksdag stemmen en 200 000 voor gemeenteraden Den 23sten dezer maand werd er te Stockholm een groote volksvergadering gehouden Spoedig kwam men op die vergadering tot het besluit een adres voor algemeen stemrecht op te maken en hierop handteekeningen te verwerven Vóór 1 October hoopt men reeds 200 000 handteekeningen te hebben alleen uit Stockholm verwacht men er 40 000 Er uA te Stockholm ook een groote volksrijk dag gehouden worden Zooals bekend is wil do regeering den oefeningstijd van de soldaten van 75 op 90 dagen brengen Met het oog op dit plan verklaren de leiders van de beweging voor algemeen stemrecht dat het niet aangaat nieuwe dieusten van een volk te verlangen waarvan slechts een klein gedeelte mede mag werken tot de verkiezing der verschillende regeeringslichamen 340 Staats loterij 5da Klasse Trekking van Vrijdag 30 September No 20578 ƒ 1500 No 776 en 9018 1000 No 4748 743 7560 14561 18770 en 20547 ƒ 400 No 2511 2514 3000 3848 8610 14459 14732 en 18792 ƒ 200 No 79 6603 5668 7765 8884 10671 12780 14238 16076 16363 16620 en 208U7 100 Prijzen van f 70 16 2442 6268 8080 10448 13632 16271 18779 43 2464 6352 8553 10482 13696 16433 18781 116 2775 6613 8764 10639 13833 16434 18815 360 2999 5817 8911 10629 13860 16463 18854 667 3118 5866 8916 10670 14163 16473 18861 763 3172 5940 8922 10756 14279 16542 18892 786 3312 6997 9001 10835 14363 17020 18946 3329 6024 9028 10924 14526 17145 19127 3607 6072 9030 10992 14617 17236 19131796 3567 6080 9259 11047 14644 17241 19171831 3952 6119 9261 11220 14783 17287 19361879 4224 6161 9392 11268 14861 17298 19441898 4338 6191 9472 11402 14881 17332 19500901 4409 6324 9476 11619 14950 17392 19544904 4455 6369 9487 11631 14979 17469 19886909 4505 6461 9504 11866 16147 17664 19978919 4512 6492 9761 12061 16334 17625 20024959 4600 6623 9805 12108 16391 17646 20218980 4626 6672 9897 12195 15478 17693 20267 1016 4762 6643 9951 12633 15679 17694 20277 1092 4764 6778 10011 12715 16587 17802 20278 1253 4820 6870 10012 12806 15631 17877 20325 1273 4829 6919 10120 12926 15671 17962 20474 1324 4987 6935 10163 13011 16822 1802S 2060Ï 1420 6029 7057 10166 13054 15832 18162 20507 1323 6045 7063 10177 13083 15874 18176 2066S 1462 6046 7143 10260 13134 15904 18387 20666 1609 5181 7163 10287 13183 16932 18441 20607 1667 5212 7395 10303 13883 16036 18655 20616 18Ö4 6229 7567 10314 13385 16068 18661 20692 1831 5230 7652 10345 13417 16119 18709 20701 2106 6248 7 946 10395 13419 16258 18774 20740 2388 6266 7982 10426 13469 Besmettelijke Ziekte DE BUBGEMEESTER v iN GOUDA maakt bekend dat heden een geval van Cholera met doodelijken afloop in de gemeente is voorgekomen Gouda den 29 September 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN