Goudsche Courant, zaterdag 1 oktober 1892

180d Maandag 3 October N 4953 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot eéa nur des namiddags van den dag der uitgave ƒ 7124 92 het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer S2U Bedeu middag word ten Eaadhuizedeeer gemeente aanbesteed de levering van steenkolen ten dienste dezer Gemeente Ingeschreven werd door Haardkolen A Lambert ƒ 9 20 D van Stavel 8 74 A Jonker Zn 9 80 P Krijgsman 9 60 Kaobelkolen 8 64 per 1000 KG 7 74 7 63 8 45 7 86 J de Koster 30 II Naar ons thans wordt medegedeeld heeft de heer Humme predikant te Oude Wetering voor het beroep bij de Bemonstrantsche gemeente alhier bedankt Ons bericht van gisteren berustte op een vergissing Wegons ongunstig weder zil de huishoudelijke Schietwedstr d van de WeerbsarheidsVereenigingffBurgerplicbt op Zondag 2 Ootober a s geen doorgang hebban 4 De loting voor da Nationale Militie lichting 1893 zal plaats hebben Op Donderdag 20 October te Bodegraven voor de gemeenten Zwammerdam te 10 uren Nieuwkoop 10 Bodegraven 12 uren Op Vrijdag 21 October te Woerden voor de gemeenten Barvroutswaarder en Waarder te 10 uren Bietveld lO Lange Ruige Weide Papekop en Hekendorp 10 Oiidewater 11 Woerden 12 uren Op Maandag 24 Ootober te Gouda Reeuwijk te 9 uren Stolwp 10 Ouderkerk a d IJsel il Krimpen a d IJsol ll j Gouderak en Borkenwoude 123 Haastrecht n Vlist l Moordrecht 1 Gouda 26 October te 9 uren vian wortelen Och ja Wij hebben ze hier heerlijk hoor Hij trok een wortel uit den grond schudde de aarde er af en hield hem bij het lof zegepralend in de hoogte Een groole hè Een reus Nu kwam de salado aau de beurt Er was kropslil en molslii en veldsla en zoo er nog moer soorten vau slit zijn waren die er ook Daarop volgde do kool Die kool ziet er goed uit zeide ik Zy moot goed worden het is haar tijd nog uiet Dat komt loter Ik bemerkte dat ik een dwaasheid gezegd had Gelukkig herinnerde ik mg een plaag die de kool I planters dikwijls teistert Ik trok daar aanstonds partg van en zeide met een wijs gezicht op stouten toon Hebt gij uiet veel last van rupsen Daar weet ik raad voor Zoo wat doet gii er dan tegen Dat hebben mij anderen al meer gevraagd Maar dat blijft mgn geheim Ik vertel het aan niemand Ik ben een practisch man Stapje voor stapje ging ik achter Snips do smalle paadjes tussohen de bedden door tot dat wij in den boomgaard kwamen Al de boomeu droegeu vruchten of bloesems Ik plukte eenige kersen af want ik had behoefte aau verfnssching en beschouwde Besmettelijke Ziekte De BURGEMEESTEB ran Gouda maakt bekend dat heden aangegeven is een persoon als lijdende aan Cholera Üa patient is in behandeling Gouda den 30 September 1898 De Burgemeester voornoemd V VN BEKGEN IJZEN DOÖBN ADVERTENTIfiN Heden overleed na een langdurig doch geduldig lö en onze geliefde Dochter Zuster en BehundZaster GËKRËTJË in den onderdom van 39 jaar Wed A VAN TONGERLOO DK JoKO B VAN TONGERLOO P vA t TONGERLOO Eekdmans C VAN TONGERLOO F VAN TONGERLOO AOTEB HORST Gouda 29 Sept 1892 Juffrouw De Gidts Haven vraagt tegen NOVEMBER een DIENSTMEISJE liefst P G DIENSTBODE Er biedt zich aan een Meisje van buiten P G in een klein gezin als Meid Alleen of voor Tweede Meid Adres Keizerstraat K 185 Boven deTmsteS DEE WinterüeiistregeHiig zgn a 10 CENTS aan het Postkan toor verkrggbaar STEENEOLEN DEFOT Hibernia en Shami ock STEENKOLEN branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrö thuis per B L 0 70 Stationchef Staatsspoor De aangeiiondigde aanbesteding van de KEERMÜÜR in de Boezemsluis te Stolwijkeriluis op 1 OCTOBER gaat niet door W OOMS Opzichter van den Polder Stolwgk te Gouderak Zeer Hette Gesteendrukte NAAmABTJES worden GELEVERD door A BRIiNKMAN en Zn I Oouda Snelpersdrak ran A Bktnkmam kzooa I LOTEiX in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTxaje ZPaaxd Quiarxarlct ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRI KMAl Lan e Tiendeweg PRIJS f 1 11 LOTEN voor 10 De Zwitsersche Pillen van den Apotheker Rich Brandt t 10 Ju B Mr rreilMMtM T ae m eiTM l OasMbMna aer bat PnblUk oac HtM Muibavolu ala mAom aauMuauB Mker wcrkra w anaehadaiuk Ctenees ea HuJiMlddeL b tmm m i mt t K Tbrehow b k HK Dr t Freriehi B iijn n T Oietl MOnelMi tib ÊBsSSnÊ ▼ SCanZOnl WOnburg Beelun iip t J S ÊÊÊIm t C WItt o p i a i T NuMbanm moi h iiw SH mftB Zdekauer at pmnhmhi I Berti mrtvdMii JSVB B A Soedentftdt k T KorouMkl Kr n BMMAl L j tSÊ w I nibl w ch Brandt K iMmn bun WHT r rW inraJaa 4 Umt lut na aaii mnmÊ varatanMar aa k oa taaïlpUa alm chaU akrak au aaOaat aa Wlltktwt tnmtt nrtmtm Un wmUlt wMm I Mkair tk ada IwriM BIMnnto Dupftk IlM Mb h ar Om Blek hj dMi sank bMchennea IM Mflaa mafaauwkta prapuatia nsf mam la 4 apatkakMi rtM fa aaar d alUaa dito Xarltoaracha FUIaa vaa aa Apatkakar Blehartl Knuat Fit ft do mi fabnük auwijiini 10 Cenui katjaa trann ataalsaaa vaantall veortksai Dd oori t ld UahaM iMHMwahaM karta4aak DC ZallMIwk PUUa tu dn Apolkaker ia iaoi M ilja H twUum b ni lm bÜ Storingen In de PB i r Onderbuiks organen n Itom auwknric ar op dU bM bMkowa rndnUta door d wM bmhnaid bandtlnuik iüku hat Witte krala aa het rea4e veM ea e hamttcekealac Kah Mtmadt teh op Ittu dooij ixTiiid ir Haar 4e ets V vaa Switea KeMt ta Battardaa mt Het groote aantal zenufvkwalen van teouwhoofdp o uf lot de voor ifgaiindo kenteekuiieB an apoplexie hertenberoerte te tratMmo nog Bteeds alle middelen door de medische wetenasbap aangeveud Eerst aan den nieuveii tyd komt dl eer toe dat zq door het gebruik maken van den eeovoudigsUm weg namelijk langs de huid eene pb siologuohe onttlekking gedaan hooft ilie na houderdu proofnemiugen tbaus over de geheele wereld verbreid is uu terw l zy iu weteuschappulyku kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blqkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid Deie geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Homan Weissmaiiii te Vilsbofen uu berust op de ondervinding opgedaan ia eene 50 jarii o praktijk Doof wasscbiag van het hootd eenmaal per dag wofden daartoe gesctailite stottea door de baid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Uet deze geueeswij e werden werkelqk schitterende resultaten verkragen en zjj maakte zooveel opgang dat van oeu door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 21e druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor bet groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs 10 wanhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit dt medische bladen die aan deze geneeswijie gewijd zijn zoomede afschrift viiii Ui van getuvgschrifks vau hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Meniere med dr profeSSOr aan dS polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinereber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzmnigea gesticht te Charenton S nitfitsrath Dr Cohn te Stettn UrosamoaD med dr arrond arts te Jönlingen Dr P Forestier geneesbeördireoteur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Schering kasteel Guteafels Bad Ems Oarsea med dr geneesheerdireo teur der galvano tberapeutische inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul ven Ascbenbach med dr te Corfu Dr Busbaob arrond arts te Zirkuitz Ober stabsarzt Jechl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiéne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwaehtigheid Uiden wnarvan de keuteekenen zijn cbronisobe hoofdpijn migraine schele boofdpijn bloedaaudrang groote prikkelbaaheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust eu onbehagelijke toestand verder ulle zieken die door beroerte getroffen werdou en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van gebeugen enz en zij die reedi onder geneeskundige liehaDdolini i eweost zijn maar door do I kends middelen als ontboudings en koudwaterkuur wrijven electrisoeren stoomlooi of zeebado geen genezing of leniging hunner kwial gevonden hebben on ton slotte zij die VTCeS gevoelen OOf beroerte n daartoe reden hebben wegens vorschijnselen nis zicb aanhoudend angstig boelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en bet slapen van handen en voeten aan al de e drie eategorien van ZOUUWlijderS Is ook aan JOnge meisje lijdende aan bleekzucht en krachteloosbeid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden ioh het boven vermelili ivorkjo aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAItlE Co Apothekers te Parijs rue de rEchiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van IIOMAIN WEISSMANN Oud Officier van ge ondhoid eere lid der Italiaansoho Saniteits ordo van het Witte Krui en verder te Amsterdam door M CLEBA X Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SASTEM KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht liOltRY POUTOiV Outlegracht bij de Ganrdbrug F IBO D aitgave dezer Ooarant geschiedt dagelgka met aitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlijke Nommers VIJF CENTEN uy deze Courant behoort een Btjvoepgel BINNENLAND GOUDA 1 October 1892 VERGADERING viN uin GEMEENTERAAD op Dinsdag den 4 Uctobor 1892 dek namiddags ten 1 ure Aau de orde De Bekening en Verantwoording der baten eu lasten van het voormalig Armbestuur van Steio dienst 1891 De Begrootiogeu van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1893 De Begrooting voor de Schuttery dienst 1893 Het voorstel brtri ifende het gratis aanleggen van gasleidingen in porceelan van nieuwe gasverbruikers Het voorstel betreffende liet toekennen eener beloouing aau den Commies Joh Vermeij voor de waarneming der werkzaamheden verbonden aau de betrekking van Gemeente Ontvanger De benoeming vau vier Leden in de Commissie voor de Strafverordeuiogen De benoeming van eenen Voorzitter tm vier leden en hunne plaatsvervangers in de Stembureaux voor do verkiezing vau een Lid voor den Gemeenteraad Het onderzoek van bet water der Waterleiding had gedurende September het volgende resultaat 3 Sept 3 2 Mg permanganas kalicusper 1000 cc 2 8 17 24 3 7 2 3 Aau bet postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maaud September 1892 iugelegd 6286 17 terugbetaald FÉVILLEfÓni EEHE ONTBOEZEMIKa Meer dan gy leukt Mijn vrouw houdt veel van dêia on i K ideregroenten dan oie in onzen tuin groeien n Isngwerpige vierkanten afgedeeld De zon brandde de slr Ü P o lat mernen T P gelaat Wpen Snips zag het en zeide Vïasrom ilraagt gy geen pet of flambard heb een strooien hoed in mijn kotter aarom dien niet opgezet mevrm f 7 l ni ankomen Wat zon mevrouw wol gedacht hebben fy geheugen was gewischt u het ernnm Snips Mgn vrouw Moren 1 j K ten ik het Zh T rV l JU st zoo als e P aktische man bleef voor eon bed staan powelein P T da groeit P eiein en ginds de wortelen Houdt gij veel ADVEBTËNTIEN rorden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere r t meerlOCenten GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgeDomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verseb nt Op Donderdag 27 October te Schoonhoven voor de gemeenten Krimpen a d Lek te 10 uren Lekkerkerk 10 Berg Ambaeht 12 Vmmer8tol 1 Schoonhoven uren Op Vrijdag 28 Ostob r te Zevenhuizen voor de gemeenten Waddingsveen te 8 uren Capelle a d IJsel 9 Nieuwei kerk a d IJsel 10 Zevenhuizen 12 Bleiswp 1 Moordapi Ue te l j u Uit Waddinxveen schrijft men aan de Tijd Naar men verneemt heeft het bustuur der K K par school alhier zich tot H M gewend om uitstel te verzoeken van de verplichting om de vrije en ordeoefeningen op 1 Januari a s als leervak bij het onderwas aan die school in te vosren Als motief word in net adres aangevoerd dat het don onderwijzer dier school niet mogelijk gemaakt word zich voor het ooderwgs in dat vak te bekwamen want terwijl olders daartoe van rijkswege verschillende cursussen werden opgericht on bekostigd wat met de billijkheid strookt daar de wet een terugwerkende kracht heeft ten opzichte van vak j bleef men in deze omstreken van zoodauigon cursus verstoken Bovendien zgn de ouders der betrokken leerlingen met de invoering van dat vak lang niet ingenomen en hebbon ook een adres aan H M gericht waarin zij verzoeken het verplicht onderwijs in gemeld vak ten minste voor scholen ten plattetande geheel uit de wet te doen lichten daar zg den tijd aan vak i besteed voor nuttiger vakkon veel noodiger achten Ook meeueii zij dat hun kinderen aan de veelal lange dagelijksche scboolmarscheu reeds oefening der spieren genoeg hebben En nis nu bij eventueele iuvoerins van gemeld onderwijs de ouders hun kinderen daaraan onttrekken wat dan mot aandacht aan een lagen booi met breodo takken ivelko een eind weegs verder sloud de spichtige kegel jes die als de hoop van Snips vervuW werd spoedig tot dikke peren moesten opzwellen Het belooft een goed appelen en perenjaar zeide hij Het mag ook wel verleden jaar had iic niuwehjks genoog voor eigen gebruik Doch een paar jaar geleden heb ik er ik weet niet hoeveel manden van verkocht Wij waron aan do grens van dien lusthof een witten muur waartegen perziken boomen geleid waren gekomen toen wij eensklaps een stem hoorden Die stem behoorde aan mevrouw Snips welke langa de bedden m de verte naderde Ik zaif haur geda inte door de hoornen heen Mevrouw Snips droeg een zeer praktisch maar zeer leelijk gewnad Zij had eeu groote parapluio in de band om haar gelaat tegen do zon te beschermen eu een wijden japon zonder vorm en van een vale kleur aan iiet lyf Ziet gij zeide Snips mtt achtelijkfii trots op zgue gade wijzende ziet gij mijn vrouw doet evou als ik zij geneert zich in het geheel niet buiten Ik heb laatst twee nichtjes te logeeren geliad die iiltijd met parasols door don tuin liepen maar wat holpen die kleine dingen tegen de zon riet duurde geen acht dagei of haar gelaat zal vol sproeten Mijn vrouw is wijzer Toon mevrouw Snips by ons was gekomen kon ik juist mot zeggen dat haar aangezicht al diozorgvuldigheid om het tegen sproeten te beveiligen