Goudsche Courant, maandag 3 oktober 1892

W P Jauliis MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres De grootste keuze in DASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en HEEREN ülacé Zijde eo WtUeo flAKHOËK Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLUIES en REISDEKENS W P JAULÜS Marchand Tailleur COUPE QAUAN IIE UltsluileDd Ëngelscbe Stoffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste a res I Ststen GeneraaL i Kaheb zitting ran Vrijdag iO September 189S De artaenwet ia aangenomen zander stemming nadat eerst met 40 tegen 29 stemmen een amende meutZaayer was verworpen waarby voor tandartsen een gymnasiaal getuigschrift voor natuurkunde eni gevorderd werd terwgi volgens het thans aangenomen regeeringsvoorstel alle voldoende eindexamens van het gymnasium reoht geven op de studie als tandarts Voortaan d i van 1 Jan 94 af vervalt het matbematiscb litterarisrb examen en de toelating uit de 4e klasse van een symnasium alleen voldoende eindexamens van gymnasium of h burgerschool geten toegaug voor academische opleiding tot arts Veel strijd lokte het onteigeningsoutwerp uit voor de Beurs te Amsterdam Van alle kanten oppositie ook van Amsterdammers als de heeren Levy en Rutgers Men haalde er de geheele Amsterdamsohe gemeentehuishöuding b zoodat het volgens den voorz soms den schyn had als ware men in den raad der hoofdstad in plaats ran in du Kamer De slotsom was dat het ontwerp viel met 43 tegen 27 stemmen Wellicht dat het Amstcrdamsche gemeentebestuurer niet rouwig om zal zgn dat dat dure plan voorgoed van de baan is i Bij een verhooging der marinebogrooting aa de beer Land weder wakker op zijn post in t belang van de mindere schept Iingen in Indié en bg een verbooging der justitiebegrooting bedoeltudo de stichting van een derde Rijksopvoedingsgesticht voor jongens te A vereest gaven de heeren Van Alphen en Heldt eeuige practische opmerkingen die bg den Minister grootendeels in goede aarde vielen Te Bleskensgraaf zijn thans in het geheel 9 gevallen van cholera voorgekomen waarvan 6 doodelgk zijn geëindigd Gisterenmiddag werd de gemeente andermaal door de geneeskundigen inspecteur bezocht begeleid van rijks politie en outsmetters uit s Gravenhage en werd na bezoek der lijders onmid lellijk tot ontsmettin der verschillende besmette woningen overgegaan en in overleg mot den burgemeester maatregelen genomen om verdere uitbreiding der ziekte tegen te gaan Ook hier schijnt de ziekie aan besmetling van het water en omgaan met besmette huisgezinuen te moeten wordeu toegeschreven Na al de tonnen goods die het reeds heeft verzwolgen zal bet Rijksmuseum te Amsterdam nu nog ƒ 205 275 moeten kosten voor voltooiing inrichting en decoratie Daarvan is voor het aanstaande jaar door de Regeering ƒ 32 244 aangevraagd o a voor decoratief tegelwerk aan den buitenkant De minister van Binnenlandsche Zaken beeft voorts het plan op de Ruïne te Leiden aansluitende aan dat voor geologie en mineralogie een nieuw museumgebouw te stichten voor de wetenscbappelgke verzameling met werkplaatsen laboratoria enz Voor 1893 zijn daarvoor op de begrooting de eerste 5000 aangevraagd In den nacht van 22 op 23 Juli zag de adjunctinspecteur van politie te Haarlem L A M WolfV un een jongen op straat rondloopen ea vroeg hem waard was Heeft uw vriend onzen Kees at gezien vroeg zij aan haar echtgenoot toen de eerste plichtplegingen gewisseld waren K k dat zon ik waarlijk nog vergeten zeide Snips Wij gingen naar een boek waar zich een breede houten schutting aan ons oog vertoonde Ik zag over de schutting en ontwaarde een hoop strooi en mest met een harige vuile gele plek in het midden Hevronw stiet met de koperen punt van haar parapluie in die plek en riep met liefkozende stem Kom Kees kom I Hg wordt met bet najaar geslacht was het kommentaar dat Snip op de handeling zgner gemalin leverde overheerlgk spek Kees wien het spek veel te zwaar op den vetten rug woog om op te staan knorde een paar malen en keerde de wijde galen van zijn snuit naar ons toe Kom Kees komi hernam mevrouw met een nieuwen prik in het spek Kees woelde met zgne korte logge pooten in het stroo doch kwam niet overeind Hij wil sinds een paar dagen niet meer opstaan leide mevrouw gela en haar parapluie terugtrekkende Hot is jammer dat mijnheer hem niet eens op de been ziel het is zulk een schoon beest Snips vond het ook jammer en ik vond hot ook jammer maar voegde er bg dat ik mij zeer gord verbeelden kon boe Kees er overeind moest uitzien wie hg was en waar hg heenging De knaap antwoordde dat hg Cornells Alders heette veertien jaar oud was en naar zgn weik ging De adjunct inspecteur ging met den jongen naar zgn werkplaats de bakkerg van A F Peters op bet Groot Heiligland Daar zag hg hoe de jongen op last van zgn patroon arbeidde en toen de heer Wolffrsm vroeg naar de arbeidskaart en naar en arboidsIgst en ten antwoord kreeg dat geen van beide vooihanden was maakte hij proces verbaal op zoodat Peters in Augustus zich voor den kantonrechter had te verantivoorden De ambtenaar van het O M eischte een geldboete van ƒ 20 en twee geldboeten ü 3 maar de kantourechter veroordeelde den bekl wegens bet niet hebben eener arbeidskaart alleen tot een boete van ƒ 8 Van dit vonnis kwam het O M in hooger beroep eu Donderdagmorgen werd de zaak opnieuw behandeld thans door de rechtbank Peters verklaarde ter goeder trouw de wet te nebben overtreden daar bij vun bet bestaan der aVbeidswet volstrekt geen keuuis droeg Bij de behandeling dezer zaak ia gebleken dat Peters den knaap ongehoord lang liet arbeiden Deze veertienjarige jongen moest op gewone dagen vgfiien uren aan ééa stuk en op Zaterdag niet minder dan tweeeu twintig uren achtereen zonder rustpoos arbeiden Zgn loon was 2 met den zoogenaamden broodkost voorzeker niet te veel De heer mr van Onteren subatituut olficier van justitie requireerde na zijne veruntwaardiging over dezen schromelgk langen arbeidstijd te hebben uitgedrukt vernietiging van bet vonnis van den kantoarecbter ei voroordotling van den bekl lot betaling van twee geldboeten elk ii 3 en tot bet ondergaan van een principale hecbtenisstraf van ccue week QiuT acht dagen zal de rechtbank hierin uitspraak doen Nadat te Kapelle a d IJael deze week in ééo gezin achtereenvolgens een kind van 5 jaar de moeder en een kind van 2 jaar aau cholera overleden waren deed zich daar eergisteren ochtend iu een ander gezin een geval voor bg een meisje van 13 jaar hetwelk Donderdag avond reeds overleed Er zijn nog altgd vele menschen die niet willen besluiten hun drinkwater ta koken Door eenige fabrikanten daarentegen wordt gekookt water of thee verstrekt aan hunne werklieden met bedreiging vao oatslag zoo zg op hun werk ongekookt rit ierwater gebruiken Hoezeer de ziekte te Hamburg afneemt kan blqken uit het volgende staatje over de laatste twaalf dagen Op 17 Sept 286 ziekou 127 iloodeu 18 241 115 19 206 106 20 211 100 21 180 97 22 199 69 II 2 $ I 115 66 II 24 81 49 25 126 47 I 26 70 33 1 27 68 42 28 70 25 In de laatste 8 dagen zijn te Hamburg voorta eu dat ik daarom bereid was den wil voor dé daad te nemen hetgeen een zeer onjuiste alledaagschheid was want wil en daad stonden bij Kees in een logisch verband Doob wat zou ik betera zeggen Mevrouw fluisterde Snips iets in het oor waarop wij naar huis gingen eu aau een wel voorzienen disch plaats aameu Hoe vindt gij de porselein heerlijke dopperijes niet waar Hebt gij ooit meer zulke tninboonen gezien Het is alles van onze eigene teelt Als gij nog nat bij ons blijft moet gij onze frambozen eens proeven Dit waren de vragen on opmerkingen welle gedurende den maaltijd tot mij gericht werden en do gesprekken die er uit voortvloeiden werden wijdloopig genoeg om ons tot na hel dessert bezig te houden Toen deelde Snips mij mede dat hij en zgne vrouw gewoon waren na het efen een uiltje te knappen De zon maakt slaperig Hij wist dat dii mijne gewoonte niet was Zoo ik een wandeling wilde doen of wat lezen Tn wandelen gevoelde ik weinig trek Ik nam een boek van oen plankje in een boek van het vertrek dat een ouderwetsch doch schoon lierdicht in zangen afgedeeld bevatte en de Lof van het Landleven heette Ik zette mij in het breede kozgn neder en las van golvende akkers èn bedauwde velden en vlietende beekje en geurige bloemen Helaas I ik had tusschen al die erwten en kool geen enkele bloem gezien Ik las van dartelende eekhoreiitjes en gevederde zangers Ik had Koes hooren meer dan 100 personen aan te typhua orerledei Voor do noo Ugdenden is tot heden al twee millioen ontvangen en te Altona kwam 100 000 mark in voor de slachtoffers In het havengedeelte van Hamburi zijn weder verscheiden gevallen van cholera gpoonstaleeril terwQI anders in den lantslen tgd de m vreesde epidemie zich daar in t geheel niet mer vertoonde De beeieu J J K Ooms en R Meurer zgn gut Pargs vertrokken alwaar dr heer Ooms het nis terschap van Frankrijk in Situfle culling outriggti zal moeten verdedigen op Zondag 2 October De heer Ooms was eerst van plan niet naar Pargi ts gaan omdat hg in den laatstrn tijd niet in goeds conditie was doch daar enkele Franecho bladrn b weerden dat onze kampioen niet durfde uitkomen verklaarde hg zich bereid Nederlaiid a naam in Frankrijk hoog te houden Een groot getal schaaklief hebbers velen met liuniu dames waren Donderdagavond tegenwoordig bg de eerste roorstelling van schaakspel met levende figuren in de feestzaal van de Sporttentoonstelling te Sob vingen De ruimte voor htt schaakfoest afgezonderd bood een schilderachtigenaanblik in zoover de edelen krijgslieden ridders en pages die de verschillende stukken voorstelden door hunne oorspronkelijke en prachtige kleeding een kleurrgke groep vertoonden Vooral viel in het oog de bgzondero zorg un bet gewaad der koningen besteed en ook Us pionnen voor estold door jonge meisjes zagen er allerliefst uit in haar pages kostuum Het was een eigenaardig gezicht gl die figuren zich over den sobaakvloor te zien bewegen op het commando van de leiders die aan weerzijden na het bord op eene stelling gepLiatst waren Voor menschen iiie gelijk dezo figuraateo van het schaakspel geen of wenig begrip hebben m het verplaatsen op de velden van het schaakbofd met zonder raoeielijkheden gepaard en menigmiil ging er dan ook onder de aandachtige toeschouven een luid gelach op wanneer bv do raadsheer ia zgne magistraten toga in rechte in plaats van schttiu richting voor of achterwaarts stapte of wanneer dt IConingin met den rug in stede van met het gelul naar Z M gekeerd stond Zoo nu en dan moest er een stuk door een der toeziende schaakkenoera op zijne plaats gezet beter gezegd geduwd worden Donderdag avond werden interessante zetten uU gevoerd welke door de spelers vooraf aan de i wezigen werden aangekondigd De paarden werden in dit spel voorgesteld door zwaar geharnaste ridder en de kasteelcn door krijgslieden met eene afboolding van een toren op de mouwen De pauzen werden afgewisseld door muziek vin de huzaren in deze omgeving tot een strgkorkjrt sumgesteld Dr Schoepman zal voortaan in het Cattrun niet alleen de staatkundige en maatschappelijke vrajm bespreken maar zich naar hij zich uitdrukt oi tyd met wat luchtiger dingen uit het gebied ukunst en letteren bezighou den IN G EZONDEN Mijnheer de Redacteur Nu officieel erkend is dat ons rivier eu gnokl knorren en achter mij verkondigden eenige nadrukkeipe en regelmatige geluiden onder de servetten waarmed mijnheer 4 mevrouw Snips zich het hao hadden bedekt dat beiden in slaap waren gevalllft Ik was bij een prjiktisch man gelogeerd Meen niet dat ik het beter had bij mijn vrieid van Palen waar ik heen trok toon ik voor dat d frambozen rgp waren van Snips afscheid had genemen Van Palen had een optrek betrokken dal W eene jaar an deze het andere jaar aan gene familie verhuurd werd Ook hij was een praktisch man maar op een andere nanier dan Snip Don was het er om te doen zgn landgoed zoo pr dukWl mogelijk te maken Den tweeden die zoo als nj zich uitdrukte op iuurspul woonde was het volstrekt onverschillig of de eigenaar van bet optrelgej dat den naam tan Weltevreden droeg al dan met tootdeel van zijn bezitting trok Dim eigenaar kon hot op zijn standpunt niet verschelen of de huurden het genoegelijk haddbn Hij verlangde alleen datq hun huur betaalden en bekommerde zich niei om W overige Van Palei had bij het betrekken tui Weltevreden bedongen dat de voornaamste kamen op nieuw zouden geschilderd en behangen wordenj maar hiertoe bepaalden zich dan ook al de konceisién van den buishéer rn van Palen zag zich ht overige betrof telt het stelsel von behelpen ter oordeeld Slot volft water lóó slecht is dat verboden is daarmede de straat stoep en te schrobben of boenen welk verbod door mij zeer wordt toegejuicht zal het wel geen betoog behoeven dat hot nog veel schadelijker ja levensgevaarlijk is dat datzelfile water dagelijks door honderden ja duizenden stadgenooteu gebmikt wordt in spijzen en drankeu doordat zoovele bakkers melkverkoepers botermakers slijters van wgn en bieren flesschen spoelen enz oiiz niet aan de Waterleiding aangesloten zijn daarom gebruik makon van bet water dat zelfs te slecht is voor du straat boenen onz het loidingswater moge ook niet aan alle eischeii der wetenschap beantwoorden maar toch wel aan wat men billijkerwijze van dergelijke exploitatie verlangen mag Zou het nu niet op dtn weg van hot bestuur van Gouda liggen vau do Directie der Waterleidiug kan dit niet uitgaan den ingezetenen bekend te maken wie van ben die oen der bovengeuoomdo bedrijven uitoefent aan do Waterleitling zijn nangeslotrn dan kunnen de ingezetenen zich ook daardoor vrijwaren voor mogelijk zeer treurige gevolgen Het bestuur der stad Delft ging iu deze loffelgk voor dat dat van Gouda volge U15d Dr B Burgeriyke Stand GEBOREN 28 Sept Christina ouders A de Knegt en T Bakker 29 Franciua ouders J C Kromp eu F van Hattera Mana ouders J M Gerhards on M Molkort OVBRLEDEN 29 Sept E M Koelman huisvr van A K Koning 34 j J M Grij wed S Hollander 70 j G van Tongerloo 39 j H de Loos 63 j p J Scholten 2d A S Jansen huisvr van R van dor Kleij 48 j W J van Hofweegen 8 m 30 P Goodhardt 7 j E M Bóuiz 63 j ONDERTROUWD 30 Sept H G Flux 26 j en C Wolvers 21 j ADVERTENTIÊN Heden overleed on7 e geliefde Zuster Mejuflrouw WIJNTJE HULLEMAN in den ouderdom van 66 jaar Uit aller naam P HULLEMAN 6ouda 1 October 1892 Gevr 1 November te HIIIegoiB EENE EENVOUDIGE F G jfOed kunnende koken en flink werkenloon 100 met verhooging Adrei letter H ago d n Boekb J G KAT te Billtgom mum EEFOT STJ5l A TSS POOK Hibernia en Shamrock STEE KOLEi branden schoon weg en geven zeer weinie walm Prima grove KACHELKOLEN vrg thuis Stationchef Staatsspoor i uikE öülbfe SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE V Openbare Verkoopin te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 17 OCTOBER 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehuis het Schaakbobd aau den Kleiweg van No 1 tot 3 Drie naast elkander gel an goed onderhouden Opentare Verkoopinff VAN mmm soebeben wegens terugkeer nanr Indië ERVEN en TUINEN in de Crabethstraat te Gouda Wjjk Q No 265 267 en 269 De Huizen bevatten elk beneden 2 Kamers met Waranda en Keuken en boven 4 Kamers en Zolder en zij zijn van Waterleiding en van vele gemakken voorzien Zg zijn verhuurd te weten No 265 en 267 tot 1 Mei a s elk voor ƒ 300 per jaar en No 269 tot 1 November a s voor 850 per jaar No 4 Een goed onderhouden aangenaam gelegen WOONHUIS met afzonderlijk BOVENHUIS ERF en TUIN aan den Bleekerssingel te Gouda Wijk R No 241 en 241a Het beuedeuhuis bevattende i Kamers met Alkoof en Keuken is te aanvaarden 1 NOVEMBER a s en het Bovenhuis waann 3 Kamers Alkoof Keuken en Zolde en van Waterleiding voorzien is per maand verhuurd voor 13 30 No 5 Een aangenaam gelegen De Notaris H GKOENENDAAL te Gouda ia voornemens op DINSDAG U OCTOBER 1892 des morgens 10 Dur aan het hnis in de Orabethstraat Wjjk Q no 266 te Gouda in het openbaar om contant geld te verkoopen Een netten en zeer goed onderhouden INBOEDEL bestaande in Salon Ronde Ovale en Schniftnfels Lanape s en Stoelen Statie en ündergordjjnen Linnenkasten Commodes Bonheur du Jour Mahonyhouten en andere Ledikanten met toebehooren Buffet Schrgfbureau Pendules Candalabers Lusters Spiegels Schilderijen en prenten Dekens en Sprejjen Gas ornamenten Lampen Fournuis Haarden en Kachels met toebehooren Porcelein Kristal Glas Aarden Blik en Koperwerk En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop van des voormiddags 9 12 nur en des namiddags van 2 4 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GRÜENENDAAL te Gouda ERF en TUIN aan den Fluweelen Siufrel te Gouda Wijk R No 588 Verhuurd bü de week voor ƒ 2 25 De grootste meest uitgebreide sorteering WOL tegen de meest concurreereude prijzen vindt men in ons magazgn mmm 1 19 GROOÏE Kl OTTE1 1 No 6 Een HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda Wjjk N No 148 Verhuurd bg de week voor 2 25 No 7 Een HUIS en ERF in de Kappenaarssteeg aan de Zeugstraat te Gouda Wijk G No 31 Verhuurd bij de week voor No 8 Een WINKELUUIS met KOESTAL u o Vrouwesieeg te Gouda Wnk M iNo 18U Ie aanvaarden 1 December a s En No 9 Een SCHUUR en ERF onge nommerd vooraan in het Slapperdel in de Vrouwensteeg te Gouda Terstond te aanvaarden in alle kleuren a 16 Cent per knot De perceelen zgn te bezichtigen i wet n No 1 en 2 den 12 13 en 14 October a s des namiddags van 2 tot 4 uren No 3 den 11 en 15 October a s des namiddags van 3 tot 4 uren en de overige perceelen de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda riz2D a Q o aliteit COGNAC Fransche Inlandsche en Barcelona Brandewijn HOOGE GOUWE 255 WITTE PORT bU SLOTEMAREB 4 Co