Goudsche Courant, maandag 3 oktober 1892

180d Dinsdag 4 oetoiNjr N 4954 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentlön kan geaohieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Ooudo Snelpersdruk rsu A BbimciuK fc Zoo Ben pur dagtn na den brief van John Morlej reruhijnt in het bekende tgdachrift Nineteenth Century een artikel Tan den Parnelliat John Kedmond In de inleiding gt hg dat het atiUwijgen van Gladstono o er de hoofdlgnen van zijn tiome Rule politiek het venschelgk maakt dat van Icrache lijAo omachreveu wordt wat als grondslag voor een schikking kan worden aangenomen Daarom geeft John Bedmond het minimum der eischeii aan met de inwilliging waarvan de Ieren tevreden zouden kunnei zijn Een lersch Parlement zegt Bedmond kan slechts bestaan als Engeland de plechtige verbintenis i aangaat het volstrekt vrij te laten in de lersche wetgeving De Koningin ion zoogenaamd een recht van veto behouden maar dit alleen uitoefenen op het advies der lersche Begeering Bedmond is tegen het behoud van lenche A fgevaardigden te Westmintter omdat dit de aanleiding kan zijn tot eeuwigdurende tnsaohenkonut van sommigen hunner in de bealniten van het lersche Parlement Volstrekt noodig ia het dat de tegenwoordige Rijkspolitie wordt afgelebaft en vervangen door een bnrgerpolitio staande onder controle der lersche Regeering Evenzoo moet deze de eonlrdle hebben over de reehterlqke macht en de rechters kunnen afgezet worden op veraoek van bet lersche Parlement Overigens is Bedmond er niet tegen dat de beslissing in zekere Bgkszaken aan bet lersche Parlement onthouden blgft en evenmin beeft hij er bezwaar tegen dat er een opperste Rechtbank wordt ingesteld om deanoods over de rechtsgeldigheid van besluiten van bet lenche Parlement te besUsaen Ook zet Bedmond uitaea dat et in één opzicht verschil moet bestaan in de verhouding tusscfaen Engeland met Ierland en ie koloniën Hoewel de bevoegdheid niet gebruikt wordt heeft het Keizerlijk Parlement te allen tgde kat recht in te grijpen en wetten aan te nemen weike alle koloniale verordeningen vernietigen Ierland kan met zulk een bepaling geen genoegen nemen omdat de lenche belangen verschillen van die der koloniën Kedmond noemt deze eiachen matig en grondwettig en gelooft dat de meerderheid der kiezers bereid is ze met gaettdrift te ataunsn Een openlijke besprokiag niet in het Farleaent maar in bet land is goedig om het groote vraagstuk op te lossen hoe sarder deze bespreking aanvangt hoe beter Ia Gladstone bereid aan de eischen van dit minst verzoanigke deel der lersche partq te voldoen De Datlf Xen Gladstone s orgaan zegt over Bedmond s artikel het volgende Het plan van Redmond betreffende Home Rule katxq het al das niet in overeenstemming ia met het ontwerp dat aan het parlement zal voorgesteld worden ia de volgeode zitting loont in allen gevalfó hoe beapottelgk de geruchten omtrent de eischen en bedoelii en der Parnellisten zqn Bedmoud s schrijven zal de aehtiag afdwingen van ieder die sympstkie koeatert voor de verlangens der lenebe natio Vervolgaiia haalt het blad de volgende zinsnede ao nit ket stak Wg eischen niet dat Grattana pariement hersteld worde Wij t n bereid een grondwettig parlement aan te nemen met een uitvoerende macht die daaraan vetantwoordelgk is en wq willen het oppergezag vaa bet pariement van het Vereeni d Koninkrijk onaangetast laten mits de beide parlementen overeengekoaea zgn het beheer van sommige lersche zaken ia haadan van de lersche wetgeving te laten Dne woorden baalt de Daüif Newt aan om zijn tevredeaheid te betuigen over den toon waarup H dmOBd zga inzichten ontwikkelt en ook het blad 2iet daarin het bew dat als het Home Rule ontwerp bg het pariaDeal wordt ingediend de afdaeling nationaüsteu waartoe de heer Redmond behoort zich hiiadaa zal aan de f tweeheiden en gematigde geroe m welke de heer Paroell jaren achtereen bij zgn hailtiMiiiiiliii ingang trachtte te doen vinden De Snif tiacê verzuimt echter op merken dat mAtmrwiA de Bucht Van het parlement van VVest iasln om besluiten van dat te Dublin te vemietigaa vil wcggenomea zien Sen bevoegdheid schrqft hij die in het geval dss koloniën een doode letter en dus schadeloos is zou iageval van Ierland een voortdurende bron van varaederiag en gevaar n Daarom moet het lersche parleBHDt zoolang het duurt hrt eeuige en onbepertte gezag hebben over alle zuiver lersche zaken vrq vaa inmenging van het Britsche parlement en aaa onderworpen aan het veto der kroon Dat Gladstone s orgaan bet artikel goedkeurend baifraekt zonder op deze belangrqke zinsneden er van UdU te laten vallen is zeer opmerkelijk ADVERTENTIEN Firma J VVFXTER TanConetten Ondereo d Kousen env de UELWE WlNTEBCOLLCCTiE CACAO ODOvertroffen KWALITEIT BI Alom verkrUgbaar in bussen van 160 0 85 en J 0 45 Il n IJ I k Pal riek te Westzaan AlV V AIM Opgericht 182Ö l reU S Ma c m N r werd O l opd Intirnatioult xWmJ Sport80 Visscbirij TeotooBstetting l Scfceveniiigen £ K bckroüDd met 4s OOVSXiN MEDAZIalaB BLOORER CAGAO t fijnste merky niet los per ons verkrijg baar maar uitsluitend in g esloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr kilo bna pr kilo bna pr s kilo bns Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat temaken is Een hoog eren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO t fijnste merk EENIQ BEFQT 7AN THEE Hen wordt verzocht op t MERK te lett n TiiT HBT Magazijn van M RAVENSWAAYZONK GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van tit twee en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en rPr s Toorzien van nevenataand iMerk volgens de Wet gedepoineerd Zich tot de nitvoeriog van geeerde orders aanbevelende èwvs cr J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EËMG DEPOT der Uaagscbe Beschoitran den Heer J K SOMMEE De nitgare dezer Coarsnt geschiedt dagel ks mat nitcondering van Zon en Feestdagen Oe prgg per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Uioaderlgke Nommeri VIJK UËNTËIN BINNENLAND GOUDA 3 October 1892 De Ie luit P W Bosboom van hot 5e but 4e reg inf te Oouda ia gedetacheerd bij hot Ie reg veatingartillerie te Utrecht By kon besluit is R L Martem benoemd tot burgemeester der gemeente Bodegrave Gisterenmiddag is in deze Gemeente een persoon aangegeven als Igdende aan Cholera en des nachts overleden De heer W A Moree slaagde te Utrecht voor het eerste natuurkundig examen Gistereumiildng had op ile bovenüsat van het koffiehuis Harmonie eeiie vergadering plauts van de steonkolonvereeniging Ons Voordeel tot het doen van ecnige mededeolingeii De president opende de vergadering ou drukte zijn leedwezen uit dat slechts 180 personen van de 346 leden waren opgekomeu en deelde mede dat de kolen ƒ 0 8U per mud kosten of 601 et per 100 KG Verder deelde hg mede dat aan de leden geleverd waren 688900 K G Modat een saldo in kas was van ƒ 613 78 hetwelk onder de leden poudpondsgewyze zou worden verdeeld tevens werd besloten de eerste Woensdag in November wederom te gaan contnbueeren voor deu volgenden winter Sinds do laatste opgaven zijn er te Maarten weder drie gevallen van Aziatische cholera bijgekomen zoodat het getal der aangetasten nu tot 11 geklommen is in het geheel overleden tot nu toe 5 per I FEVILLETOK EEITE OITTBOEZEMING Zou hij geld uitgeven ter verfraaiing van eou huis en tuiu die hij misschien niet langer dan zes maanden bewonen zou f Dat mochten de eigenaar of de huurders van het volgend jaar doen De eigenaar dee l het intusschen niet en de edelmoedigheid der latere bewoners was woiuig afdoende voor liet tegenwoordige Het gevolg van dozen toestand was dat men een vrij bruikbaar huis had althaus wat de bevoorrechte kamers aanging maar dat de tuin ontoegankelijk bloef Onkruid tierde er welig op de paden de spinnen spreidden rustig haar nel van den eeuen boom naar den andoren en versporden den doortocht met weefsels waar duizende ontzielde vliegen in hingen te bengelen De kikkers uit de sloot huppelden in alle richtingen over het gras en als hot vochtig weder was kropen de slakkeu en hagedissen u over de laarzen Al die lieve diertjes hadden noch eerbied noch vrees voor den heer der schepping uie zoo hij zich in den tuin waagde door bon voor een soort van indringer in hun rijk gehouden scheuu te worden die niet verdiende dat men de minste notitie van hem nam Eenmaal ontdekte ik in mijn slaapkamer die door breedo ramen naar den tuin sonen Zaterdag vergaderden burgemeester en wethouders van Uaarsan en Maarseveen tot welke vergadering ook de beide te Maarsen praktisoerende geoeesheeren waren uitgeuoodigd Ook werd de vergadering bijgewoond door den inspecteur van het geneeskuniiig staatstoezicht voor Utrecht Middelen werden beraamd om de ziekte n haren loop to stuiten Under meer werd besloten ran gemeentewege gekookt water aan de ingezetenen te verstrekken Voor reinheid en ontsmetting zal nauwkeurig worden zorg gedragen Te dien einde werd aan den minister van oorlog aangevraagd eea hospitaalsoldaat beschikbaar te willen stellen om als desinfocteur op te treden Naar aanleiding van de berichten omtrent den Maandag te Leidon gepleegden moordaanslag wordt aan hut HandeUblad medegedeeld dat men hier niet mat een gewonen wanbetaler te doen heeft Da schuldige gunstig als timmenoaD en mensch bekend staande had van een aardappèlkoopmau te Leiden eeue woning gehuurd mi t dhrwik van duinwater Bij het betrekken van iie woafpg bleek al spoedig dat het met het duiuwater niet in orde was Toen dat ook niet in orde kwam verliet de huurder de woning die h voor eeu half jaar gehuurd had De verhuurder sommeerde nu tot betaling de huurder weigerde De verhuurder stuurde don deurwaarder de vrouw van deu timmerman viel van flauw en de mai zelf daardoor tot razernij gebracht vloog naar de woning van den ander om zyne wraak te koelen en stak er op los bracht 14 wonden toe maar geene Ie eu8gevaarlijk Hij zelf zit nu achter slot zijne vrouw ligt in het ziukenliuis Uo Commissie van toezicht op s ryks proefvelden in de provincie Zuid llolland bestaat uit de heeren I Baudum te s Gravenbage voorzitter S C Korteweg te s Gravenhage secretaris J H v d toegang gaf een dikke grauwe pad welke mij met haar glazige oogeu scheen to vragen w it ik daar kwam doen Het afzichtelijke dier liet zich noch door mijne dreigende gobaren noch door mijn stampen met den voet bewegen om heen te eaau lüin delijk toen ik aanstalten maakte om het met mijn laarzeiiknecht te verpletteren sleepte het zich qp zijn loggen buik onder mijn ledikant waar ik het mot beroikun kou Ik heb dien nacht in oen armstoel doorgebracht De vrees dat het walglijk ondier tegen de gordijnen zou opkruipen hield mij uit bed Een der grootste uitspanningen van Weltevredon s bewoner was zich met zgn gezin op het plat van zijn huis te begeven om het gezicht ta genieten dat de verre omtrek aanbood Het was niet onvernuftig uitgedacht daar de streek waarin het optrekje gelegen was voel overeenkomst had met den tuin Om verder waar het landschap schooner werd te komon moest men eerst een uur dour het gulle zand of het hooge gras gaan zoodat men reeds dood moede was als de eigenlijke wandeling zou beginnen Maar in het verschiet l H£i en hooide bussctien on weelderige landouwen waarop men v ui bet plat een Tantaiusbiik werpen kon Sumtgds wanneer geen nevelen de luoht verduisterden vehoonde zich flauwtjes de toren van A in hot Oosten die van B in het Zuiden on die van C in hot Zuidwesten doch gewoonlgk moest men om deze torens te onderscheiden den toleskoop te baat nemen on het behoorde tot het programma dor landelijke vermakelijkheden dat men ADVERTENTIEN worden gepla van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën g r a t i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dei Maandags verschgnt Torren Kz te Zovenhuisen H Nebhens Sterling eiland Boozenburg J Rinkes Borger te Leiden mr V A G Boll te Gorinchem J van Schouwen te Oude Tonge Het vooraemeu bestaat iu 1892 93 proefvelden aan te leggen onder medewerking van de afdeelingen der HoUandsohe Maatsohappg van landbouw te Bodegrave Oegstgeest s Gravenzande Hoornaar Hillegersberg Sohoonrewoerd Strijensas Sommelsdqk Goedereede Dubbeldam en Oude Tonge een en ander onder directie van den heer P van Hoek rgkslandbouwloeraar te s Hertogenbosoh In een historisch overzicht over de waterkwestie te Hamburg wijst het Hamburger Iremdenblatt er op dat reeds sedert jaren door pers en openbare vergaderingen de autoriteiten opmerkzsam zyn gemaakt op ileu sLchten toestand van het drinkwater Ondanks alle beschamende verwijten ondanks het feit dat volkomen uitgewerkte plannen tot verbetering den leden der Burgersohafi reeds sedert langen t jd zijn voorgelegd ja zelfs niettegemlaamk de gtldtn voor it vmyealdde verbehrmf ree h lang rarm toegestaan is de kwestie in twintig jaren geen stap verder gekomen Reeds vóór zoo vele jaren toch toonde het sedert overleden lid der Burgerschaft J F Martecs den voorzitter en zijnen medeleden eou walgingwekkend proeQe van zoogenaamd drinkwater dat hg op de voorzitterstafel plaatste met de woorden Züiier myne heeran het waier dat de Senaat der bevolkmg als drinkbaar aanbeveelt Wat is er gedaan seriorl in 1873 het jaar der vorige epidemie de ziekte aan de Gesundheitabehördo oen zoo ernstige waarschuwing gaf dat hot drinkwater inoost worden verbeterd Niets Door een schier ongelooflijken sleur die de nadeelcic eener almachtige bureaucratie duidelijker dan ooii heeft aan het licht gesteld is hot mogelijk geweesi beurtelings door den zwaren kgker die u iu de faaml sidderde zoo lang in de verte tuurde tot ieder lid van het gezelschap verklaarde dat hg den loreu van V dien van B en dien van O in het oug gekr en had Eeu enkele maal ik herinner het mij nog met levendig genoegen hebhen wij op den avond van oen schoonon dag van dat plat het heerlgke schouw spel genoten dat de heldere sterrenhemel aaubiedi maar dit was ook slechts voor eens Van Palen beweerde dat men in de stad even goed naar di sterren kou kijken als buiten daaronboven verklaarde hij den avondwind voor ongezond Van don Wind had hij trounens sedert zijn verblijf op Weltevreden eene bgzondero wijsheid opgedaan s Morgens vroi g was hij reeds op hot plat om aan alle homelslrekcn het drijven der wolton gade te slaan en zeide dan als ik naast hem kwam staan de wind is Zuidwest wg krijgen regen of iets van dien aard Hier bleef het niet bij Hij wilde ook mij in de kennis van den wind inwgden en begon derhalve met mg aan te wijzen waar bet Noorden het Oosten enz zich bevond bij welk onderricht de torens van A B en C onschatbare diensten bewezen Vervolgens moest ik prooven van mgu bevattelgk beid afleggen door uit den gang der wolkeu af te leiden uit welken hoek de wind woei Ik maakte weinig vorderingen Som kon ik het liem niet zeggen omdat de wolken bewegingloos in de lucht hingen dan weder omdat de eeno rechts en do andere links dreef Van Palen vond nu een liaiultaste ijtu