Goudsche Courant, dinsdag 4 oktober 1892

wegen of haar mond opengaan juist al bg da buikspreker Als later Sint Clirysoslomus en Oecumenius de buiksprekers als goddelgke menschon besohouwen mot de kunst van voorspollon bogoiifd als do reiziger Francois Léry door schrik bevangen sohgnt als hg een scène van godsdienstige buiksprekerij besohrgfl zien wg daarentugeii de eerste Ciiristonen de buiksprekers veroordeelden als bezetenen en da inpuisiteurs hen als vriunclon van den duivel behandelen Zij verbrandden er eenigen van maar gewoonigk was gevangenis of verbanning hun voldoende De dortiondo eeuw wns een goede tijd voor do buiksprekers eoiiigen maukien fortuin zooals de komerdienaor van Frans I Louis Brabant die eene rgke burgeres vnu Parijs wist over te halen hem haar iloohtur ten huwelgk te geven en een bankier uit Lyon te dwingen hoor oen buwelgksgift te sohenken Togen hetzelfde tgilstip zag do Itnlioansohe professor Gulius Khodisiiiiia erne vrouw uil wier buik men do stem vnu den Bnozii hoorde Deze stem was zeer piepend toob wnunerr hij dat is te zeggen de duivel hjt wilde wns zij reor duidelijk en verstoanboar Deze duivel heette Cinoinnotus Hg gaf bewonderens aardige antwoorden omtrent dedingen van bet verlcileno mnnr wanneer men hem naar de toekomst vroeg was hg de grootste leus enaarder wereld en hij openbiorde somtijds zijn ouwetendbeid door een soort von gemompel voort to brengen eeu onzeker gemor een gerucht waaruit raou niets kon bogrijpon Eugèuo Posquier die minder aan demons gelooft spreekt in zijn Recherches sur la France van eon grafljbenmaker geunatud Constuntin die in bet buiksprelïn uitmuntte Nu eens meende mon eon naohtegaol te hooren en dan weer een ezel daarna waren hel vier of vgf vechtende huilende en jankende honden Hij zette een kam in zgn mond en speelde op den hoorn Maar het was vooral verwonderlgk dal hij somtijds met een stem sprak die hij zoodanig in zgn maag bio d besloten dat als hij diohlbg u was en u riep men meende dat het een stem van verre was Do zeventiende eeuw was vruchtbaar aan buiksprekers In Holland trok een oude vrouw van drie en zeventig jaar Barbara Jooobi de nieuwsgierige menigte naar hel oudeliedenhuis te Amsterdam Wanneor de bezoekers er zijn s ont zg bg een bedje zitten waarvan zg do gordijnen wegschuift en vangt eeu gesprek aan met een zekeren Joachim Men hoorde dan dien Joachim vertelt dokier Van Dale al naar zjj lot hem sprak nu eens builen en dan weer lachen somtijds stiet hg klaagtonen uit deed uitroepingen lachte somtgds begon hfj te tingen en dat alles zoo kunstig en aardig dat er nooit hapering of oponthoud was De grnot inquiaitear OMoater vertell in zgn jeugd te Lissabon een zekere OeeHia gezien te hebben die het zy nil bur ellebogen hetzf kit haar buik hotzg uit welk deel van hear UohiaBi ook een piepende stem haalde welke al tneu hnr gatoeven wilde die van den overladen Padro Joan waa Deze stem antwoordde oamiddeiyk op alle vm a maar zg besloot hare tinnen onv rnnd rl lt met een beroep op de liefdadigheid van do edelmoedige meiiichen ten gunste van CcdKa DeM bmondór prnctisohe buikspreekster wefd naar de Antmes verbennen De nieuwere tyden bieden ter oneer bewondering aan Saint Gille beron de Hengar Comte en FitzJames Zij hebben erfgenamen nagelaten maar aan deze niet do gunst dof menigte Het buikspreken wekt geen nieowsgierifThetd meer de buikapreker vau beroep Igclen gebrek en de laatste vertegenwoordiger van deze verdiryiiende kunst Bonehat de man met do pop laat zich overrijden door fled locomotief Alles gaat voorbijj en afleg vorreeh verbonden zgn aan draagbare resarvoira Vele van de groeven zgn reeds gevuld en do lange aardhopec zgn gelgk grmaakt Andere gn half vol en do doodgravers zgn bezig het gevulde gedeelte bg to achoffolen Elk oogenblik wordt er oen Igkkist aangevoerd De bedienaars der begrafenis dragen haar haastig in de groeve Zg plaatsen haar daar zondor een woord te spreken eu snellen heen want helaas er zgn nog zoovele oudere Meii ziot hier on daar treurende nabestaanden Vrounen die weenen dat het iemand het hart dreigt te breken en mannen die met zachte woorden haar trachten te troosten Zoo wordt er tal van koeren op een dag een doode toegevoegd aan de groote familie vnn Hamburgs overledenen Zg slapen rustig en boten heii ruischen zacht de bladereu van do berkenboomen welke op den doodonakker groeieu Volgens de Nm Yorker HandeUiHtung verzon onlangs in het ngvore stadje Wildoebarre in den staat Ponuaylvania do rechter Nicholls eene nieuwe straf Het gold twee onverbeterlijke dronkaords Jcgn Underwood en Lewis Gildoriob De gewone straf zou geweest zijn 30 dagen corroctiocoel moar hg veranderde dit in één uur kerkbezoek en liet torstocd de twee aohuldigoii hot was Zondag 4 September s morgens om 9 uur naar do naaste Preabytoriaansohe kerk brengen waar juist een vroora apostel dor ga heelonthoudera bezig was met zijn vnrig waterige rede de Wildeaborrors van den drank te bekeeren Door twee goreohtsdieunars begeleid moesten de beide dronkaards de rede oanhooren en wuron er zoo door getroffen dat zij tei stond na de preek do gelofte aflegden en zich teetotallers verklaarden Hoelang zij die gelofte houden zullen is uog to bezien Boitenlandscb Overzicht Aan de Baili Nena wordt uit Rome gemeld dat do Fronscho Rogeoring aan de Itnliaausche haren dank heeft betuigd voor het deel dol de Italiaensche gezant te Parijs an do feestviering dor Fronsche republiek heeft genomen bet gezantschapshotel was namohjk deu 23en September geïllumineerd en zg drukte tevens de hoop uit dat de vroegere hartelijke verstandhouding tusschen do beide regeoringen torugkoore De Italioanscho regeering vroeg daarop of de handelsbetrekkingen tuaschen de beide volken niet vergemakkelgkt konden worden nu Frankrgk door zgne handelsovereenkomst met Zwitserland gebroken heeft mot het miuimum tariof Italië zou zijnorzgds gaarne de ooderhaLdelingen hervatten Dit voorstel schijnt te Parijs goed opgenomen te zijn en er zijn te dier zake nota s gewisseld Te Rome is men van moeniag dot de Fransche regeering bezield is met de beste voornemens maar dat do zaak alleen afhangt von do mate der macht die de protectionisten in de Kamer hebbon De gevolgeu van het protectionisme in Ilolié hebben meer bggodragon om er hot volk tot redelgko inzichten te brengen dan redevoeringen of geschriften vermochten De verkiezing van een Roomschon lord mayor te Londen maakt over hot geheel in de Engelsohe hoofdstad niet zulk eeu ongunstigou indruk als men Uit do eerste beriohteo zou opmaken De voornaamste bladen van verschillende kleur zijn ingenomen met de benoeming juist omdat de heer Stuarl Knill rondborstig verklaarde in geen enkel opzicht met zijn overtuiging te willen schipperen en iu waardige taal zonder omwegen zgn voorneraon in een schrgven aan den loni mayor mededeelde De benoemde is een zeer gezien burger dor City on bezit alle vereischten om met eere de hoogo betrekking te bekleeden De bekende radicale predikant dr Parkelk verklaarde van den kansel dat hij hoopte dat dezl mail eenstemmig zou worden gekozen Over het geheel genomen zou men zoo zeggen dat er van het geloof wel wat voel beweging wordt gemaakt bg deze zaak Het lord mayorschap heeft met het geloof op zichzelf n e e ken Bij de ParlemenjM i g in Zuid Deptforshire is Whitehead Glil g ttgekozen met 4838 stem toOKnionist Bg de vorige rwastoneaansohe meerdorhtid In Bamiurf Alle wegen leiden tegenwoordig in Hamburg naar bet kerkhof schrgft een Ëugelsche correspondent en dit zal uog wel eeeigen lijd aanüouden Als de doodenigat eenmaal voor goed afge loten is dan zal er jwr na j tf geen rium wez n welke meer de aandacht trekt dan het kerkhof waar aide dooden z n nedergolegd Do vroemdoling die uat kerkhof bezoekt zal vragen wat botoekenen deze lange parallel loopende zandhoopen En an z l do doodgraver hem antwoorden dit zgn herinneringen M de zwatte cholera van 189 dit zgn de gemSMmtff U g ou waarin de anne shtehtrtfers dïer Mtle rg aan rg bg honderden zgn nedergelogd ik geloof dot wg moeielgk kunnen beseffen hoe oig Uoze bezoeking voor Hamburg is geweest ea et zullen wg hel nog minder kunnen bevatten Vloed des levens komt weder opzetten en boe hg nodert des te meer wisoht hg de leekenen i die herinneren aan de verschrikkelgko ebbe Wn hot kerkhof blgft als een betrouwbore ea men legen 4596 verkiezing bedroeg 1019 De groote volksvergadoringen op Tralalgorsquare zullen ouder beperkende bepaliugen worden toegestaan De Rusjiaobe Minister van Binnenl Zaken Gier keert vooreerst niet naar Rusland terug H § vertftk van Aixles Bsios met zgn familie naar Monte Carlo en denkt er niet over zgn ontslag Ie nemen Een verlof van drie maanden dot zoo noodig doOr den Czaar verlengd kan worden wordt voldoende geacht eot herstel van zgn gezondheid Men weel dat bet voor de Russische politiek niet veel afdoet of Gier gaat of blgft als Minister Men meldt uit New York dat de Presidentsverkieiing in de Vereenigde Staten tot dusver de dn Bidat la Smn reeda dan 80 Juli 1881 het rapport van prof Pettenkofor met dat van Uet bureau Toor hy iene het tooi nanm Kaiserl Goaundheitsamt aan de ifdeeling uit de Biirgersohaft overlegde die met hot toeiioht op de bouwpoUtie ia belast deze laatste oeratden 18 Juli 1885 den Senaat een 16 Mei gedateerd plan tot verbetering voorlegde I Mogen de Nederiudaohe autoriteiten uit de gevolgen die deie buraeacratiache treuielmethode hoeft afgeworpen eene leering trekken en bardoie lessen onzen gezagbekleoders gespaard blyveul Wie zioh aan een ander spiegelt spiegelt zioh laoht Uaarl Ct In do Pkarmaee U die Pott leest men Hel is niet algemeen bekend dat iemand die in eene ziekenkamer eene zwarte of donkere kleeding draagt vatbaarder voor besmettellgke ziekten is dan wie met eene licktkleurige stof gekleed is omdat de uitwaseming van zieke lichamen veel meer door donkere dan door lichte stoffen ingezogen wordt Mon kan daarvan gemakkelyk de proef nemen door een liohtkleurig en een donker kleed vijf minuten lang aan tabaksrook bloot te stellen en dan zal men bevinden dal het donkere kleed veel sterker naar tabak riekt dan het lichte on dat de lucht er ook langer in bigfl In Kamera waar eene besmettelijke nekte heeracht moet men dus geen zwarte of donkere Ueeron dragen In het Maaodhlad tegm wrmUchitgeH schrqft dr P F van Hamel Roos Vorvalsching op groota schaal van ontamettingsmiddolen Kr wordt tegenwoordig sohandelyk bedrog gepleegd mot ontamettingsmiddelen die onder den naam van ruwo carbol in den handel kwam Dit heet vijftig percetitig te zgn en bg monaters Tin verschillende partijen constateerden wg in plaata daarvan gehalten van gemiddeld even 11 pet I Wg waarschuwen in dezen treungen epidemietijd amstig tegen dit grove bedrog en herinneren bh fabrikanten van deze geheel ondeugdelijke mengsels dat indien zij ze voor 50 percentig carbol blgven rerkoopan het artikel der strafwet tegen bedrog in den aard der koopwaar op ben tocpasselgk is De schade dia gemeentebesturen en groota inrichkiogeu door deze praktijken baloepan is nalnurlgk boogat belangrijk door dien de prijs van het carbol aeer gestegen is D it er duizenden en duizenden kilogramraen vau deze stof somtijds geheel onnoodig varmorst worden door ondoelmatige aanwending is reeds meermalen betoogd doch de meest wetenschappelijke aanwending van de bedoelde vervalschta of ondeugdelijke carbol zal natnurlijk nagenoeg geen eSeot hebben behalve het onrechtmatig verrgkeu van gewetenlooze verkoopers die sicb niet ontzien om uit den ontuiveren bodem der verschrikkelijke epidemie kon niet minder onzuivere winsten te trekken Da correspondent van bet Berliner Tageblait heeft in een bierhuis te Constantiuopel een Weener ontmoet die van zijn quarantaine avontunr op de Turkacha grenzen hoogat vermakelgk zat te vertellen Zooala ïk u zeide mijn heeren waren de perziken die ik ia Pest aan hel atation gekocht had zoo groot als een vuist vervolgde hg zgn verhaal nadat de bclangatellende reporter aan hem voorgesteld as ea dan die prachtige druiven Nadat ik een goed iwr gereden had begon ik daar wat van te elen firoefhemittg uit Hg maakte zij i vinger nat stak dien in de lucht en zeide dat de kant waar de vinger droog werd de atreek was waaruit de wind bliea Dit middel scheen mij het eenvoudigste en gemakkelijkste van allen toe Op het voorbeeld van van Palen bevochtigde ik mgn dnim hield hem in de hoogte en bevond een oogenblik later dat hg aan alle kanten droog waa Ik liet nu de windstudiëu varen on dewijl hierin de voorname uitspanning van an Falen bestond gaf ik hem lot aandenken een fquiüen weerhaan ten geKhenke en vertrok naar inis Daar zit ik nu in het midden van den zomer I warm en wel zoo als meo zegt warm vooral Maar i troost mg met een aangenaam vooruitzicht Mijn oede oude vriend in Gelderland heolH mg tegen hel i r op zijn landgoed uitgenoodigd en zoodra mgne zigheden het veroorloven en het uur gaahgen ia it hg mij kan afwachten trek ik met een big ge loed daar heen In dien tnaschenigd zal ik mij in ï redesnaam maar met de achans en de buitensingels ïhelpen w als ik daar dea avonds ronddool wel I iat met den teveden wijsgeer van wien ik atraks waagde uitroepen men zou er niet buiten voor iHei ezen maar toch het ia hier beter althans en goed als op Weltevreden Bouwlust en soortge ke lusthoven dia van buiten niets andors hebban II in den naam toen plotwUng i tnin atil hield en de oonduoteur komt roepen Tzaribrod allen uitstappen tien dagen quarantaine I Alls donder dank ik daar val ik vuu om dan hebben die beroerde kriiutonsohrgveri toch galgk ehad de een sprak van 3 de ander van 3 dagen r rantaine sommige wel van 10 maar iedereen hl ze liegen alsof hot gedrukt staat want anders had de regeering dat toch wel bekend gemaakt Maar jawel wij prolosteeron wg telegrafeeren naar alle hemelstreken maar wat baat het We vrogen om den dokter dat die dan ten minste constateert dat we gezond zgu niemand kwam uit een plaats waarook maar de minste quaestie van cholera was Doch de eeniga dokter was tiek an de nieuwe zou eerst over oen paai dogen arriveeren Wg werden doorgerookt bespoten oaza bagage werdt krachtig onder handen genomen en bg die gelegenheid ontdekken ze mgn mooie perziken en druiven en die worden nu geoonfiakeerd want dat geeft aanleiding lol cholera zeggen z natuurlgk om ze zelfte kunnen opeten Kn wat wordt ons s middags voorgezet ik geef het je te raden korakommersla I Ëea paar dagen zgn we daar gebleven en we hadden het er niet al te slecht toen konden we weer verder reizen dal van die tien dagen was gelukkig overdreven Maar een dokter hebben wg in al dien tgd niet te zien gekregen We reizen vardar s XachU om 18 uur houdea we stil aan hel station Musufa Pascha en wal klinkt ons daar in de ooren Allen uitstappen 3 dagen quarantaine I Wg waren aan de Buigaarsche grens gekomen Wel duizend londera roep ik uit hoort Bulgarge nu eigenlgk tot Turkga of niet en wal moetan we dan tweemaal quarantaine houden Maar wal helpt het Na weer te zijn bespoten en doorgerookt werden we alle vgftig over een weg die dik met chloorkalk bestrooid is in optocht n voor ééa luaschen een gelid militairen getransporteerd naar een soort van kamp bniten het dorp twee bedden in iedere tent Den volgenden morgen ga ik hel kamp eens opnemen dal met een touw omsloten is waarbuiten soldaten op wacht slaan ieder onder een soort van planken afdakje Onder hel touw door wordt ona brood loegegooid en we krggen niets dao afschuwelijke koffie te drinken Het geld dat we daarvoor betaalden over hel louw heen wenl in oen kommetje met chloorkalk opgevangen daarin liet men het eenigen tijd liggen rn teen werd hot er voonichtig uitgeviacht eu afgeveegd Op eens zie ik een heer voor het louw staan Ik doe een paar passca naar dien kant daar begint me de man in hel Franach te roepen ga weg ga weg raak ihet touw niet aan en daarbq zwaaide hg angstig met de araen Ik vraag aan een van de oppaasers wat is dal voor een kerel en die antwoordt dat ia dokter Groszmann Wat zeg ik I dokier Gruszmanu van de gezondheidscommissie P en waarom blgft die zoo op een afstand Ja ziel I n als dokter weet h j maar al te goed hoe gevaarlijk de cholera is s Middags toen we ergen honger begonnen ie krggen kwam de boodschap vandaag is men er nog niet goed op ingericht maar morgen zal er gezorgd worden voor een buffet Het dal al hebben wg allebei de dagen hetzelfde meeu gekregen heel goed maar wonderlgk voor een quarantainestation zalm uil een blik kreeft I uit een blik sardines nit een blik en een vreeeeIgke lalami Wij hebben er ons geweldig aan te goed gedaan Den volgenden dag hebbon we er allen nog oen warm gerecht bg gekregen lamsbout maar een lamsbont zoo dal ik het woord lam in de eerste 25 jaren niet meer hooren kan zonder dal mgn maag in mijn lijf omdraait De verteller restaureerde zich van hot uitspreken van het woord lam mal een fiinken atok Beiersoh daarop ging hg voort Den dorden dag moest ik toch eens ergens heen Een van mijn medereizigers dien ik naar die plaats vroeg wist die ook uiel tu vinden maar ried me aan mgn neus maar te volgen en reohl legen den atank in te gaan Haar het hielp niet het stonk overal zoo dat ik hel spoor bgster raakte Eindelijk heb ik gevonden een greppeltje 40 cM broed en ongeveer even diep vol met ongerechtigheden en aonder de minste oulsmcttingsstoffon Wie nog geen cholera had kou het daar kiijgen Na drie dagen op de minuut af berekend des nachts tegen 12 uur werden we los gelaten en daar de trein eerst den volgauden morgen verlrok moesten we zoolang maar op den weg zitten wachten want een ordelijk station was er eigenlgk niet Maar gelukkig zijn we den volgenden morgen weggekomen dat was hot heerlgkste oogenblik mijn levens En daarop gaf ie verteller een rondje Er is in den laatsteu tgd weder horbaaldelgk sprake van geweest dat de wel op de voorwaardelijke I invrgheidstelling toepassing vinden zou ton gunste van Uoa Feltzer den moordenaar van den Antwerp sohen advooaal Bernays die tot levenslange tuohthuisstraf veroordeeld thans reeds 10 jnren in eenzame opsluiting heeft doorgebracht Ue Independmu deelt thans hieromtrent het volgende mede Inderdaad is het verzoek lot zgne voorwaardelgke invrgheidsstelling aan den minister van justitie voor eenigen tijd gedaan door de oude moeder van Peltzer en aangezien daartoe de oommisaia van toeiiohl over da gevangenis waarin de veroordeelde zgne straf ondergaat een gunstig advies behoort te geven had de minister hel verzoek naar Leuven opgezonden Zaterdag heeft de oommissio van loezioht daarover beraadslaagd en na eene discussie van omslreeks t uren is met 6 legen 4 stommen het verzoek van de band gownzen Onder de tegenstemmers waren twee leden die geene beslissing wensehten geuomeu te zien vooraleer onderzocht was in lioevor do andere veroordeeldiu die ook 10 jaren on langer in eenzame opsluiting hadden doorgebracht wegens gezondboidsof andere redenen ten minste evenveel zoo niet nog meer aanspraak op invrgheidstelling zouden hebben Voor de rcohlbank te Dusseldorp was deze week een eohtpaar geroepen die oen echlscheidiogsprocei verlangdeu De vrouw viel in het rechtsgebouw van de trap en brak een been d man snelde naar beneden om haar te helpen en hol oinde der laalc was dat zg in plaata van te scheiden verzoend huiswaarts reden Het Igk van den te Presburg gearresteerden moordenaar Szemeredy die zich bg zgne arrestatie den hals afsneed is door verscheidene personen herkend als dat van den man die de diefstallen en moorden of moordaanslagen gepleegd moet hebbeu op U Februari j l bij den Weener juwelier Sckütz op St Februari j l bg deu Weener juwelier Pawliczok op 4 JuDi j l in den wiukel van de Weeuer horlogemakers weduwe Sotolar eu op 18 Septemlier j l in den winkel van den Weener horlogemaker StoUe Bg dit laatste misdrijf sloeg Szemeredy den schedel in van den winkelbediende die thana herstellende sohgnt te zgn doch nog niet verhoord kan worden De Budapester pandhuishoiider echter b j wien horloges gevonden zgn uil Stolle s winkel gestolen herkende het Igk als dat van den man die hem de bedoelde horloges in boleening gegeven had Voorla ia hel Igk herkend door de weduwe Sotolar die twee maanden noodig gehad heelt om te heratellen van de haar door Szemeredy toegebrachte wonden door den juwelier Pawliozek die zgne moeder het leven heeft gered toen Szemeredy in don winkel kwam door een postbode die don moordenaar van Schutz in diana winkel had zien gaan Szemeredy had vroeger reeds verscheidene jaren zoowel in hel tuchthuis al ia een kraiikzinnigen gesticht doorgebracht Ook ia hg in Amerika geI weest en maakte daar ereneena mol de justitie kennis Uil Hougarge was hg tgdens zgn dionstlgd als korporaal bij do infanterie gedeserteerd Toon hij daar uit Amerika ter igkwam en zich als deserteur voor den krijgsraad te verantwoorden had gaf hg op reeds van der jeugd af aan heraenzieklen geleden Ie hebben Hg waa 53 jaren oud De Weener bladen beweren dat nu den Uden September zoowel ala den Uden Februari de Budapester politie wel tijdig telegraphisch bericht ontvangen had van de Weener politie maar getalmd heeft met bare kenniageving aan de Budapester pandhuishouders Was zg daarmede vlugger geweest dan had Szemeredy reeda den lïden Februari aangehouden kunnen worden toen hg de bg Schütz geroofde voorwerpen te Budapest ging varpaaden Hol buikspreken Naar aanleiding van het gefal van een buikspreker die zich dezer dagen onder een locomotief wierp omdat hel ambacht geen brood meer gaf brengt een Belgisch blad de grootheiden I het verval van de buikapreekkunst ter sprake I Zooala men weet spreekt de buikspreker niet met den buik nf de maag en z jn gire i ook niet gelijk de ouden meenden rag goddelgkeu of dnivetschon oorsprong het is geheel een werk van oefening alleen een sterke borst ia et voor noodig Da I binnenslom wordt niet gevormd door het inademen 1 zooals men gemeend heeft maar d or hol smoren der stem als zg uit bet strotleBhoofd komt Da keehipening die bijna geheel gesloten is wanneer de stem aldus gesmoord wordt drgfl de luehl naar de longen terug en laat er maar een klein gedeelte van door juist genoeg om gearticuleerde klanken te vormen De boikspreker vormt dan evenals andere I mensoben zgn woorden door uilademing De eerste bekende buikspreker heette Euryoles maar men is geneigd te gelooven dal de oode sibyllon al hoar gezag ook aan het buikspreken verschuldigd waren Do woorden kwamen uit het diepst I van hare borst zonder dat men here lippen zag be stomme getuige Zy die wenaeheu te weteu wal cholera beleekent hebbm slechts daarheen te gun Het nieuwe kerkhof ligt tien mglen buiten de slad maar de reis er heeu is gemakkelijk en goedkoop Men is er in anderhalf uur en het reisgeld bedraagt slechts 4 stuivers De aangenaamste reisgolegenheid is per boot naar Eppeiidorf te gaan en verder per trom Eppendorf is een dorp non het einde van het Alstorbassin De Hamburgers gevon dezen naam aan het meer waaraan do stad gebouwd is en om te Eppendorf Ie komen moet men het geheele meer dot de trota der Hamburgers is doorstoomen Het is een prettig tochtje Do met geboomte en struikgewas begroeide oevers met heuveiliiud op den achtergrond geven terwijl do kleioo stoomboot langzaam voortgaot door open vakkeu het uitziobt op de rijke voorsteden van Hamburg met zgn prachtige statige huizen De zoilbootjes zweven voorbij en niels verstoort do rust van hot woteroppervink dat in harra ni8 met de omgeving als het wore in de zon ligt te glimlachen In de verte ziet men een drietal torentjes welke de groote rookwolken doorboren welke boven Hamburg hangen Hier zijn geen teokoiion van droefheiii en dood Nauwelgks is men echter te Ëppen lerf of het tooneol verandert Op deu weg ziet met tal van in het zwart gekleede personen Vrouwen met zwarte sluiers en roodgeweende ougen schrijden zwijgend voorwaarts Plotseling snelt de tram een begrafenisstoet voorbg eu dan ontmoet zg er een die langzaam naar huis trekt eu later nog eun en uog een Er atonn dozgnon vnu lijkbaren voor de koffiehuizen en uitspanningen welke langs den weg gelegen zgn en er naderen nog meer Het is geen zeer groole begrafenisstoet wolken men ziel Het is gewoonlijk een lijkbaor gevolgd door een of twoo rgtnigon Do rgtuigen zgu bgna allgd bezet door lieden uit do volksklasse on raou vraagt zich af hou zij nog aan het noodigc gold komen Een tok vnn handel beleeft tegenwoordig in Hamburg zcuder twgfül oen goeden tgd Do weg ia lang en gaat door twee of drie dorpjes Het aaatal koffiehuizen is buitengewoonHik talrijk Plotseling staat men voor de werkplaatsen der steenhouwers die de zerken maken do treurigste von alle inrichtingen Zelfs een zerk welke op het graf ligt is eene beleediging voor kunst en uotuur Hoe moer pogin gen er in hut werk gesteld worden om den steen te versieren des te meer komt de voUehhold van hot ding uit Maar dit i niets bg hot schouwspel van in rijen geplaatste In Momoriama die daar geplaatst zgn om het oog van de voorbggangers to trekken Het i een pijnlijk schoiiwapal een len toou spreiden van de heiligste govoebna een openbaar treuren met een schijn van plechiigon ernst Dit is niet de schuld van den sleeuhouwer deze man moet leven evenals ieder ander Niettemin is het een genot zich van dete kunstmatige droefheid te kunnen afwendeu en de plaats te betreden welke de Duitsobers den liefelgken naam van vredeokker geven De tram aat iemand af bg de poort vau het kerkhof en niemand wordt de toegang geweigerd Kerkhoven hebben velerlei gedanuton Er is eeu groot onderscheid tusschen bet rustige dorpskerkhof eu do kale ruimte welke voldoet aan do dagelgksche behoeften van een groote moderne stad Sommige zijn somber endere afschuwelgk leelgk weder andere hebben een beaauwenden overvloed van versierselen Hot kerkhof van Hamburg houdt het midden luaachen soberheid n overvloed van versiering Vroeger was het een gedeelte van eeu heidevlakte welke bezet was met eenige schrale hoornen Thans hebben struiken en kroiikelende kiezelpaden het geheel oen rriendelgk voorkomen gegeven De meest open plek ligt aan de reohterzijde jnist tegen de holde aan Blijkbaar had men niet gedacht d zoo spoedig zulk een groot gedeelte er van in gebruik zou worden genomen De graven z jd ann deto zijde goedkooper dan aan den anderen kant waar de ristooratie met haar prachtig bewerkte grafzerken ligt Hier op de recliterzgde is het dat de bezoeker de Ungwerpige grafbeuvels zieu kan do gemeenschappetpe graven van hen die aan de cholera gostorren z§n Deze gntm ïijn ongeveer 4 voet diep en breed genoeg om twee rijen lijkkisten te bevatten welke geplaatst zijn voel tegen voel Hier zijn er in elke groeve ougaveer 200 kisten bijeen Al deze kisten hebben hetzelfde voorkomen en i ja zwart van kleur maar bet il aangenaam e zien hoe veel bloemen er op gestrooid liggen die als het ware hel doodsche voorkomen verbergen Langs de goheele groeve is niet een Igkkist la zien zondor deze versiering van Wilta bloemen Sommigen zgu er geheel onder bedolven Honderden vgftig doodgravers zgn reeds sedert woksn hier dag en naohi bezig met hun droevig werk Zij werken des naehta bg flikkerende gasvlammen welke ui gzeron buizen komen dia