Goudsche Courant, dinsdag 4 oktober 1892

1892 Woensdag 5 October N 4955 GOUDSCHE COURANT i wuws en AdmrtenUeblad voor Gouda en Omstreken De ineending van advortentlön kan gesobieden tot d n aur des namiddags van den dag der uitgave GOUDA 4 October 1892 In de hedenmiddag gehouden zitting van den Gemeenteraad die door 14 leden werd bijgewoond afwezig waren de bh Oudijk en IJssel de Schepper terwijl er ééne vacature bestaat werd door den Voorzitter medegedeeld dat da Minister van Binn 2akeu de benoeming van den heer Ketellapper tot leeraar aan het Gymnasium had goedgekeurd en dat de Bekening der gemeente over 1891 door Gedeputeerde Staten was gesloten en vastgesteld By den Baad kwamen de volgende stukken io 1 Eene missive van Mevr de Wed Sohriek kennis gevende van hst overlijden van kaar eohtguDoot in leven hoofd der Tuaacheuichopl Ds Voorzitter zegt naar sanleidiog daarvan bet volgende De Gsmeenle heeft door het uverlfdaa vanjlen heer Schriek een groot verKss geledSiii Hü VaTeen ondsrwijser bemind door zijne leerliageo geacht door sijae ambtgsnootoii Voor eijne wedtiive en bare kinderen is dit overlijden eeu onherstelbaar verlies I Ik stel voor haar missive te beaut oorden met oen brief van rouwbeklag De vergadering betuigt instemming met die woorden i Vatte missive van de Commissie r Toezicht op het Lager Onderwijs inzendende eene aanbeveling voor een Lid in die Comn issie ter voorziening in ds vacature veroorzaakt door het ontslag genomen door dsn heer N wtboven van Goor Daarop zijn geplaatst de hh Dr A VAN IJSENDIJK P J A CLAVAEEAt In de misaire wordt door de Commissie in warme bewoordingen hulde gebracht aan de groote verdien Anna s Huwelyk Zij waren innig gelukkig samen Daar zwierden ze over do spiogelgladde ijsbaan en de wereld scheen hen nog te klein Haar slank elegant figuurtje bewoog zich zoo licht op de ijzers dat hij nauwelps den druk voelde van hare fijn geglacoerde handjes op zijne polsen Zij reed vóór zooals het de gewoonte was in die streek en zijn blik werd telkens weer getrokken naar die overmoedige kleine krulletjes die daar dansten in haar nek Eu ij zij genoot met volle teugen Wat was do lucht helder eo rem en hoe hoog de hemel Wat heerlijk gelij en treek nam hij j hoe gemakkelijk kon zij zich overgeven en als hij sprak hoe duidelijk was zijne tem en wat hij zeide was zoo waar I Zij voelde den Mrtlank er van in haar hart En gisteren pas Mdeq zij kennis gemaakt ongelooflijk t was alsof ïg elkander reeds jaren kenden Zij was bij hare vriendin gelogeerd en met Leo ElmhofF zouden zij en tochtje maken Maar Leo vond het verveleiid fet z n drieën rijden un hij had zijn vriend rots Helm genoodigd van de partij te ziJn 1 rits M voorgesteld aan de dames Zijn interessant week gezicht wet die heldere staalblauwe oogen iel Anna zeer Het doel was spoedig bereikt LOTEi in de VKHLOTING BIJ GELEGENHEID DEU ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BUI KMAI Lanjye Ticndewegr PRIJS t 1 11 1 0TETV voor 10 I Gouda Snelpersdrnk ran A Buimkmaii Se zoeir oponbure meening too koel lut al men ileohti nlden kort voor de betlisaing lag Uoor groots Tergüderin en tracht men thaus de bélangateiling wat op te wekken Boven het hoofd der Boelgaaraehe regeering tqa in de laatste weken weder eenige nieuwe wolken sumgetrokken Niet alleen heeft Rusland doorzlja nota aan de Porteeen iodirecten aanval op Boelgarga gedaan ook Griekenland loekt ds regeering te Sofia eenige raoeilgkheden te bereiden Keeds vroeger richtte de Grieksoho regeering een diplomatieke nota aan de mogendheden die hst tractaat van Berlijn ondeiteekendeo om lich er over te beklagen dat het Boelgaarsoh gouvernement verscheidene Grieksche toholen in Uost Koemelie had gesloten Hen weet hoe nagverig de Balkanstaten Toor elkanders rechten en nationals voorrsohteu waken Boelgarge beloof Ie Griekenlands wensohen te verTullen Tot heden jleef het in gebreke zyn beloften na te komen integenteel wenl het onderwijs in hei Boelgaarsch in Roemelie officieel gesteld in de plaats van dat in het Grieksoh Van daar thans een nieuwe Grieksche nota over deze kwestie aan de mogendheden De regeering te Athene betoogt dat ds door Boelgarije genomen maatregel eeu schending beteekent van het tractaat van Berlijn en dat hij in stnjd is met de gedane toezeggingen Bovendien is hg in strgd met de statuten van Ooat RormeUé waarbij alle pationaliteiten het gebruik van hun eigen taal in buu schalen wordt gewaarborgd Daarom roept de nota de hulp der mogendheden ten gunste der Grieken in Boelgarije in terwgt tevens de heropening der Grieksche scholen wordt verlangt Van verschillende zij ten is de vraag gedaan wat ds reden voor dit optreden van Griekenland mag zijn of het ministene Tricoupi ter wille van zich telf een weinig op de chauvinistische snaren wil tokkelen dan wel of koning George uil liefde voor iqn zwager den czaar aan het zwaar beproefde Boelgarije nieuwe verwikkelingen heeft willen bereiden Hoe het zij gelukkig bestaat er geringe kans dat de Grieksche nota den Europeeachen vrede bedreigt Geen der mogendheden koestert lust ter wille van een troepje Grieksche schoolkinderen hun millioensii krijgslieden in beweging te brengen Moer dan een tucca d attmt beloolt de Griekscheregeering ook thans niet met haar diplomatiekestappen te behalen I De Voorzitter van den Baad der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de oproepingabrieven en stembiljetten tot het I benoemen van één Lid van den Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer zijn iUmh iefje verloren heeft of er geen mochi hebben ontvangen hg zich tot bekoming daarian ter PlaaUelgke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op deu II October aanstaande des morgen ten nei en on eindigen des namiddags ten tier ure dat het stembriefje icin telgi ingnuld door den Kiezer tupermon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembrieQe dan dat hetwelk van het legel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in het biielje in te vullen persoon duidelijk met naam én voorHaam moet worden aangewezen dat het bnefje niet onderteekmd mag zijnenye ae andere briefje omvatten of daaraan opüettelgk zijn Tastgehecht GOUDA den 3 October 1892 Do Voorzitter voornoeiDd VAN BERGEN IJZENDOOBN Besmettelijke Ziekte De BURGEMEESTER van Gouda maakt bekend dat heden bij hem een geval van Cholera met doodelijken afloop i aangegeven Gouda 3 October 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN Burgeriyke Stand Moordrecht OVERLEDEN A A van der Vooren weduwnaar van J van der Kuij 84 j A Bier 11 w ONÜBRTHOUWD D van der Vis 22 j wonende te Alfen en J Kool 20 j GEHUWD A Arreman 26 j en D Kok 18 j tiaastrecht GEBOREN Gerrit ouaers P Versluy en K W Boele Jan ouders D A Buitelaar en A C vanDam Johanna atharina ouders W Beicharden J K van Veen OVERLEDEN G M Vergeer oud 1 jaar ADVERTEWT IfiN Ontgdig beralleo van een dood Meisje U EDIJK KiRXHOF Btek Limburg 3 Uct 1892 Onzen dank aan allen die ona bg de ziekte en het overlgden onzer innig geliefde Echtgenoot en Moeder bewgzen van belangstelling en deelneming betoonden Uit aller naam A KOK Gouda 30 September 1892 De GARNIZOENS VOEDINGS CÜMMISSIE te Gouda zal op ZATERDAG i5 ÜCTOBEE e k des middags om 12 nnr op bet bureel van den Gamizoens Commandant aldaar onder nadere goedkeaiing Tan den Minister Tan Oorlog in het openlsaar aanbesteden De levering van AARDAPPELEN voor het tijdvak van 1 November 1892 tot 15 Juni 1883 ten behoeve van de troepen alhier De Toorwaarden liggen dagelgks ter inzage op Toormeld bnreel Voor de Garoisoeos Voedings Commissie De fung Secretaris Va RIJSWIJK DK JONG STEENROLEN Van af DINSDAG in lossing eene lading Puike Grove BmEAIIIELEOLEN gedurende de lossing tot 66 cents per mud kontant zonder korting Trg te hnis bezorgd Aanbevelend LAMBERT TURFÖINÖEL P 80 Ken ware Schat voor de oagelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWAUIi G Hollandsche uitgave met 27 aib Pr s 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgeu van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazio te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in üolland Oe oudergeteekende bericht dat in zgne BOTTELARIJ reeds sedert eenige dagen de flesschen worden gespoeld met gekookt heet water uit de WATERLEIDING MORTIER Wgn en Bierhandel Gouwe C 84 35 DINSDAG en VRIJDAG versclie SPECTJLAAS 40 Cent en ZOETE EÜAKELINOEN 50 Cent Th PETRUS Mr bakker GOUWE No 111 LIRDOOMS Eeltknobbels Hoornvllea HuideeU Wratten eat worden in 7 8 dagen tgd geheel verwijderd zouder de minste pgn is veroonsken ook zelfs niet op de g Toeligit huid Pr H per flacon met penseel SO ctê Alléén echt bjj B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vdq A v TDIJLL ADVERTENTIEN in aWe Binnen en Buitenlandseht Couranten worden dadelijk iji czonden door hst Advertentie Bureau vn A BUINKMAN en ZOON te Gouda 8toUwerck s Hart Caeao Hoogste siwit 4 hoogste thoobroBio fOlntts f iSÊJ UiWBl CA cX VoordeeligI Hart Oaoao ia Ajnste PoederOaoao in liart vonn gepersd Spoedige oploabaarheid ne geur delicieise smaak steeds geiykqiatigheid des draaka la blikkon Iiiosob k 25 Caoao hartM = 49 oont 1 Cuio kvt = 1 8 MBt = 1 kop Cacao VeArygbaar by H sL Canflaenrs Banketbakkers ens Engros Expeditie Julius Mattenklodt Ams rdam Kalverstraat lOb e uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Alzoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND sten van den heer Noothoven v Goor als Secretaris en Voorzitter dier Commissie waarin hij van het jaar 187 af zitting had Zü spreekt haar innig leedwezen uit over zijn bedanken en betuigt hare erkentelijkheid voor al hetgeen liij als zoodanig deed De aanbevoling wordt It visie gelegd en bepaald dnt de benoeiping in een volgende vergadering zal plaats hebben 3 Ëene missive van den heer S de Vries onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor jongens ontslag verzoekende tegen 17 October a a Wohtt eervol verleend 4 Ëeiie missive van de Cobimissie voor de Gastentooustelling de raadsleden uitnoodigondo de feestelijke opening bij te wonen Of Üondag 9 October des middags te half 2 ure De Voorzitter zegt dat voor zoover niet verhinderd ds leden zekar die pleehtigheid gaarne zullen bijwonen fi Kenè missive sn J G Tybout verzoekende ootolag i ta brtigfwachter j f Ipj 1 verleend 6 Een ootdri bt voor Oaderwjjzor san de Tweede Burgerschool voor Jongeaa vacature de Vries Daarop staan ile hh W DEN HOET te Bottordam N BRIJEN te Oudewater 8 T BROUWEB te Nieuw BeerU Ter visie en benpeming in eene volg vergadering 7 Een voordracht voor Onderwijzeres aan de Tustchenschool vacature Mej Sytama Daarop staan Mej E VAN DBR aiNG te Koukerk Mej BUKGEB8ÜIJK Ut Zegveld Mej SCHUURMAN te Zwammordam Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 8 Een adres van den heer M Spruijt vorzoe kende gebruik van gorioleerden grond I FEVlLhETO en in de dorpsherberg hadden zij gerust en daar onder het nuttigen van een glas melk met brandewijn was eeu gesprek gevoerd dat zeer geanimeerd was en sprankelde van vernuft en geest Het was geheel geleid door Anna en Prits en do beide anderen verheugden er zich in dat die twee elkander zoo goed schenen te bevallen Bij het afscheid nemen werd een tochtje voor den volgenden dag besproken Zoo ging het van dag tot dag tot eensklaps de dooi inviel en het uit was met hun vertrouwelijkoc omgang Anna zou nu vertrekken Leo was by Frits komen oploopen en had geroepen i Frits maak je klaar wo moeten do dames eene visite brongen Je moet och afscheid nemen van Anna zy vertrekt van middag En daar stond Frits voor den spiegel een schoon boordje aan te j doen en het was of hg niet voort kon maken Zeker er was geen woord van liefde tusschen hen gewis seld maar de oogen hadden toch ook hunne taal I on dan dien druk barer vingers Ja hy geloofde in haar Wol mocht hy uog niet spreken hy was een arm student m de natuurkunde en gaf privaatlessen om de kosten te bestryden mitar eenmaal zou hy toch eene plaats krygen aan de eene of andere school on dan op een traktement van een paar duizond gulden zouden zg toch wel kunnen trouwen zy was arm dat wist hy en vorwond maar hg zou hard voor haar werken en wat zou zg niet willen opofferen voor hunne liefde Noen zy mocht niets opofferen hy zou wel maken dat zg gelukkig werd ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels Èt 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt B en W stellen voor daarop gunstig te beschikken Ter visie 9 Ben adres van deu heer F M Moatijn verzoekende gebruik van gerioleerden grond B en W stellen voor daarop gunstig te beschikken Ter visie 10 Twee adressen van het Dep Gouda der Maatschippü tot Nut van t Algemeen dank betuigendevoor de toegekende subsidie en verzoekende alsnog 76 subsidie voor den cursus waarvoor bet Hoofdbestuur slechts 50 toekende terwijl er 63 deelnemers zijn De heer Hoefhamsr stelt voor dit dadelijk te behandelen Na eenige discussie waarop wij in ons volgend nr terugkomen trekt genoemde heer zqn voorstel in en wordt besloten het adres ter visie e leggen 11 Bene missive van de fiegelings Commissie voor het onlangs hier ter stede gevierde Gymnsstiekteest dankbetuigend voor de receptie op het Stadhuia en de verleende subsidie Aangenomen voor kenuiageving Een adres van F Keiler verzoekende beoMiiid e worden tot brugwaoiter Ter visis Een adres van P Schoondarwoerd en snlare bewoners van de 4e Kade verzoekende dempinft ofeeu andere verbetering van de sloot in die kade Het adres wordt als ongezegeld ter zijde gelegd doch de Voorzitter geeft te kennen namens B en W dat zooveel mogelijk alles zal gedaan worden om daarin verbetering te brengen Rioleeriog toa t beste zijn taaar er is reeds zooveel gevergd v n de gemeente voor rioleereu dat de kosten daartegen eon beletsel zijn 14 Een adres van Dr A Komoija verzoekende eervol ontslag als gemeente geneesheer welke betrekking hij sedert 9 Juli 1849 lervuU en weltegen het einde van het jaar of zooveel vroeger alsde raad goedvindt Maar nu ging zg weg en och in hoe lang sou hq haar niet weerzien Frits maak toch voort droomer wg zullenuog te laat komen Ja ik kom Een oogenblik later en zg waren in het salon hg Marie Voorboff De dames stonden op het punt om uit to gaan maar de gedienstige zou toch even zeggen dat de heere er waren Het ivenl Frits benauwd in die kamer daar wareu de elegante persoontjes binnengestapt maar was dit dezelfde Anna van het gs P Zeker hetzelfde groen lakenscha pakje met dat verrukkelgke lichtkleurige bond afgezet omsloot haro leest maar zoo stgf zoo gekunsteld was hare manier van spreken 1 De heeren wilden de dames met ophouden Hrt bezoek was zeer kort geweest Samen gingen zy de deur uif het afscheid had op straat plaats Frits wilde zgoe hand uitsteken maar het handje van Anna kwam niet uit de mof te voomshgn eene stgve buiging volgde en een gskonde blik trof hem dit was zgn afscheid Anna zat in den trein die haar naar huis voerde Naar huis ja nanr haar tante s buis Anna was wees en reeds vroeg bg tante in huis genomen en daar met de andere kinderen opgegroeid Zy was mooi dat wist ze en ze rou wel spoedig een rgk biiwelgk doen dat dacht men tenminste en dan was zg niet langer tot last van bare tante Ja lij it